Yıl 2020, Cilt 15 , Sayı 57, Sayfalar 35 - 56 2020-01-01

E-ticaret sektöründe yetenek yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılık ve çalışan performansına etkisi
The effect of talent management practices on organizational commitment and employee performance in e-commerce sector

Özge MUMCU [1] , Murat Adil SALEPÇİOĞLU [2]


Yetenek yönetimi kavramı son yıllarda ortaya çıkan ve örgüte yetenekli bireylerin alınmasını, eğitimini, geliştirilmesini ve bu çalışanları örgütte tutmak için ‘stratejik insan kaynakları yönetiminin’ özelleşmiş bir uygulama şeklini ortaya koyan yönetim kavramıdır. Örgüt için taşıdığı önemin yanı sıra yetenekli çalışanların diğer çalışanlara kıyasla iş ortamı ve şartları konusunda daha seçici oldukları göz önünde bulundurulduğunda yetenek yönetimi kavramının örgütler için daha fazla önem kazandığı görülmektedir. İşletmeler açısından yetenekli çalışanlara sahip olmak ve onları bünyelerinde tutabilmek kendi aralarında bir yarışa sebebiyet vermektedir. Yetenek yönetimini başarı ile uygulayabilen işletmelere bakıldığında yetenek yönetiminin finansal açıdan önemli bir etki yarattığı görülmektedir. Araştırmanın temel amacı, son zamanlarda sosyal bilimler alanında üzerinde sıkça durulan yetenek yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılık ve çalışma performansı üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle yetenek yönetimi uygulamaları, örgütsel bağlılık ve çalışan performansı kavramları açıklanmaya çalışılmış ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yetenek yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılık ve çalışan performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
The concept of “talent management” is the concept of management, which has emerged in recent years and shows a specialized application of strategic human resource management in order to recruit, train, develop and keep these employees in the organization. In addition to the importance of the organization, it is seen that the concept of talent management becomes more important for organizations considering that talented employees are more selective about the business environment and conditions compared to other employees. To have skilled employees in terms of enterprises and to keep them in their bodies causes a race among themselves. It is seen that talent management has a significant financial impact when it comes to the enterprises that can successfully implement talent management. The main aim of the research is to reveal the effects of the recently applied talent management practices on organizational commitment and work performance. For this purpose, firstly, the concepts of talent management practices, organizational commitment and employee performance will be explained and the effect of talent management practices on organizational commitment and employee performance will be investigated in enterprises operating in e-commerce sector.
  • [1] Altunoğlu, A. E., Atay, H., Terlemez, B. (2015). İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi. Cilt. 37, Sayı. 1. İstanbul. s. 24.
  • [2] Aslantaş, M. (2016). Yetenek Yönetiminin İşe Adanma, Performans ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği. Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Diyarbakır.
  • [3] Bağcı, Z. (2013). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19). s. 16.
  • [4] Durna, U. ve Eren, V. (2005). Üç Bağlılık Unsuru Açısından Örgütsel Bağlılık, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2). s.18.
  • [5] Doğan, S., Demiral, Ö. (2008). İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Kendilerine Doğru Yolculuk: Yetenek Yönetimi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt.17, Sayı.3, 2008, s.146-158.
  • [6] Griffiths, B.& Washington, E. (2015). Competencies at Work Providing a Common Language for Talent Management, 1.baskı, New York: Business Expert Press.
  • [7] Yumurtacı, A. (2014). Küreselleşen Emek Piyasalarında Yeni Bir Olgu: Yetenek Yönetimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt.5, Sayı.8, Yalova. s. 23.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7644-3858
Yazar: Özge MUMCU (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0280-9615
Yazar: Murat Adil SALEPÇİOĞLU
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 8 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

APA Mumcu, Ö , Salepçioğlu, M . (2020). E-ticaret sektöründe yetenek yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılık ve çalışan performansına etkisi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 15 (57) , 35-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/55751/762789