Yıl 2020, Cilt , Sayı , Sayfalar 133 - 149 2020-05-31

TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGISI

Ahmet GÜVEN [1]


Yerel yönetimler içinde önemli bir bölümü belediyeler oluşturmaktadır. Yerel düzeyde hizmet sunan bu birimlerde çalışan personelin bir kısmı seçimle, bir kısmı ise atamayla göreve gelmektedir. Karma bir örgüt çalışma yapısına sahip olan bu birimlerin görevlerini yerine getirmede örgütsel bağlılık düzeyleri bu nedenle önemli bir yere sahiptir. Belediye çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde işlerine duydukları tatmin düzeyinin önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. İş tatmin düzeyi yüksek olan çalışanlardan oluşan belediyelerde örgütsel bağlılığında yüksek olması, dolayısıyla hizmet sunumunda çalışanlardan daha yüksek performans beklenmektedir. Bu çalışmanın amacını belediye personelinin iş doyum düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını tespit etmek oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında Türkiye de 81 il belediyesinde görev yapan belediye personeli üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma sonuçları iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde bir ilişkiyi ortaya koymuştur. Çalışanların demografik özellikleriyle örgütsel bağlılık ve iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmeye yönelik T testi ve Anova Analizlerine yer verilmiştir. Analiz sonucunda örgütün ileri yaştaki personelinin genç çalışanlara göre daha fazla örgütsel bağlılık algısına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
iş tatmini, örgütsel bağlılık
  • Ashford S. J., Lee C. And Bobko, P.(1989). “Content, Causes and Conseguences of Job Insecurtiy: A Theory-Based Measure and Substantıve Test”, Academy of Management Journal, 32(4). Aziri, B. (2011). “Job Satisfaction: A Literature Review”. Management Research And Practice, 3(4), 77-86. Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Evi. Baş, T. (2002). “Öğretim Üyelerinin İş Tatmin Profillerinin Belirlenmesi”, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 19- 37. Bayram, L. (2005). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”. Sayıştay Dergisi, 59. Boymul, E., ve Özelturkay, E. Y. (2017). “İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Sendromu Üzerindeki Etkisi: Bir Sanayii Kuruluşunda Uygulama”.Journal Of Yaşar University, 12(46), 93-102. Chen, C. (2006). “Job Satisfaction, Organizational Commitment, And Flight Attendants’ Turnover Intentions: A Note”. Journal Of Air Transport Management, 12, 274-276. Chen, L.Y. (2004). “Examining The Effect Of Organization Culture And Leadership Behaviors On Organizational Commitment, Job Satiasfaction And Job Performance At Small And Middle Sized Firms Of Taiwan”, Jounal Of American Academy Of Business, 5, 432-438. Cindiloğlu, M., Polatcı, S., Özçalık, F., ve Gültekin, Z. (2017). “İşyeri Yalnızlığının İş Ve Yaşam Tatminine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü”. Ege Academic Review, 17(2). Çarıkçı, İ. H. ve Oksay, A. (2004). “Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 9(2), 157-172. Çekmecelioğlu, H. (2006). “İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma”. İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 153-168. Davis, K. And Newstrom, J. (1989). Human Behavior at Work, Organizational Behavior. Eight Edition, McGraw HillBook Company, New York. Erdil O. ve Keskin H. (2003). “Güçlendirmeyle İş Tatmini, İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler” İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, 32(1). Erdoğan, İ. (1999), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No:5. Güven, A. (2014). Yerel Yönetimlerde Performans Denetimi, Türkiye Alim Kitapları. Saarbrücken, Deutschland/Almanya. Halsey, W. (1988). Macmilan Contemporary Dictionary, Abc Yayınevi, İstanbul. İşcan, Ö. F. ve Sayın, U. (2010). “Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4). Jennifer, M.J. and Gareth J. (2008). Understanding And Managing Organizational Behavior, Usa: Pearson Prentice Hall Publishing. Karataş, S. ve Güleş, H. (2010). “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 74-89 Leong, C., Furnham, A. and Cooper, C. (1996). “The Moderating Effect of Organizational Commitment on the Occupational Stress Outcome Relationship”. Human Relations, 49(10). Luthans, Fred (2011). Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach, New York: Mcgraw Hill Publishing. Marchiori, D. And Henkın, A. (2004). “Organizational Commitment Of Health Profession Faculty: Dimensions, Correlatesand Conditions”, MedicalTeacher, 26(4), 353-358. Meyer, J.P. and Allen N. J. (1991). “A Three Component Conceptualization Of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, 1,61-89. Mullins, L. J. (1993), Management and Organizational Behavior, Sixth Edition, Prentice Hall. Özdevecioğlu, M. (2003). “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 11. Ulusal Yönetim ve Örgüt Kongresi Bildiri Kitabı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2003. Poyraz, K. ve Kama, U. B. (2008). “Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2). Schneıder, B. and Snyder, R. A. (1975). “Some Relationships Between Job Satisfaction And Organization Climate”, Journal Of Applied Psychology, 60(3), 318-328. Schwepker, C. H. (2001). “Ethical Climate’s Relationship To Job Satisfaction, Organizational Commitment, And Turnover Intention in The Salesforce”. Journal Of Business Research, 54, 39-52. Soysal, A., Öke, P., Yağar, F. ve Tunç, M. (2017). “Örgütsel İletişim ve İş Tatmini Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Özel Hastane Örneği”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 243. Sökmen, A. ve Sezgin, A. C. (2017). “İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetinin Değerlendirilmesi: Otel İşletmeleri Sınır Birim”. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 237, 250. Spector, P. (1996). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice USA. John Wiley&SonsInc. Taşlıyan, M., Engizek, H. ve Gül. N. (2017). “Tükenmişlik, İş Tatmini ve Esnek Çalışma Saatleri: Çalışan Kadınlar Üzerine Bir Çalışma”. Tübav Bilim 10(2), 111-125. Tekingündüz, S. ve Tengilimoğlu, D. (2013). “Hastane Çalışanlarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Düzeylerinin Belirlenmesi”. Sayıştay Dergisi, 91. Ugboro, I. and Obeng, K. (2000). “Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job Satisfaction, And Customer SatisfactionIn Total Quality Management Organizations: An EmpiricalStudy”. Journal Of Quality Management, 5 (2), 247-272. Yenihan, B. (2014). “Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişki”. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 170-178. Zangaro, G. (2001). “Organizational Commitment: A Concept Analysis”. Nursing Forum, 36(2).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ahmet GÜVEN
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 23 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2020

APA Güven, A . (2020). TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGISI . Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , () , 133-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/54664/745907