Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Amniyotominin Eylem Süresi ve Maternal-Fetal Sonuçlar Üzerine Etkisi: Retrospektif Analiz

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 10 - 14, 20.02.2020

Öz

Amaç: Araştırma, amniyotomi uygulamasının eylem süresine, maternal ve fetal sonuçlar üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma, vaka-kontrol tipi retrospektif çalışma olarak bir üniversite hastanesinde planlanmıştır. Arşiv taraması sonucunda (3 ay) 277 vajinal doğum gerçekleştiği belirlenmiş olup 76 vajinal doğumda amniyotomi uygulandığı saptanmıştır. Araştırmanın vaka grubunu doğum eylemi kendiliğinden başlamış eylem sürecinde amniyotomi uygulanan doğumlar (76), kontrol grubunu ise amniyotomi uygulanmayan ve vaka grubuna sosyodemografik veriler açısından benzer doğumlar (76) alınmıştır. Veriler partograf ve hasta dosya kayıtları kullanılarak Pearson ki-kare testi ve Yates Düzeltmeli ki-kare (Continuity Correction), t-testi, Mann Whitney-U testleri ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Amniyotomi uygulaması açısından analjezik kullanımı (p=0,007) ve hastanede kalış süresi (p=0,007) arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Amniyotomi uygulaması ile doğum şekli, oksitosin ve epizyotomi uygulaması, laserasyon oluşumu, yoğun bakım gereksinimi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Eylem süreleri açısından karşılaştırıldığında amniyotomi uygulaması ile doğum eyleminin latent, aktif ve 2. evre süreleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma sonucunda amniyotomi uygulanmasının doğum eylemi süresini kısaltmadığı; analjezi kullanımını ve hastanede kalış süresini artırdığı; doğum şekli, oksitosin ve epiztomi uygulaması, laserasyon oluşumu, yenidoğan yoğun bakım gereksinimini etkilemediği belirlenmiştir. Ancak eylem süreleri açısından anlamlı fark görülmediği için uygulamanın gereksiz olduğu ve kanıtlara dayanmadığı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Smyth R, Markham C, Dowswell T. Amniotomy for shortening spontaneous labour. The Cochrane Library. 2013;6:CD006167.doi:10.1002/14651858.CD006167.pub4.
 • Ergin B. Riskli doğumlar. İçinde: Şirin A, Kavlak O, ed. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015;460-487.
 • Çalık K. Doğum Eyleminde kanıta dayalı uygulamalar. İçinde: Çalık KY, Çetin FC, ed. Normal Doğum ve Sonrası Dönem. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2018;159.
 • Taşkın L. Riskli doğum eylemi. İçinde: Taşkın L, ed. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2016;437.
 • Bal M. Doğum eylemine yönelik girişimler. İçinde: Bal MD, Yılmaz SD, ed. Ebelere Yönelik Kapsamlı Doğum. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2017;281.
 • ACOG. Approaches to limit ıntervention during labor and birth. Obstetric & Gynecology. 2019;133(2):e164-e173. doi:10.1097/AOG.0000000000003074.
 • WHO. WHO recommendations intrapartum care for a positive childbirth experience. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf;jsessionid=8B4ED18B40B5CFE3B6134D76F5156F11?sequence=1. Erişim Tarihi: 31.01.2020 2018.
 • Başgöl Ş, Oskay Ü. Ana çocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesinde anne dostu hastane modeli. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17:125-129.
 • Şahin AB, Eyi EY. Amniyotominin eylem süresi, sezaryen oranları, maternal ve fetal sonuçlar üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi. 2017;25:19-25.
 • Brown H, Paranjothy S, Dowswell T, et al. Package of care for active management in labor for reducing caesarean section rates in low low risk women. Cochrane Database Syst Rev. 2013;9:CD004907. doi:10.1002/14651858 .CD004907.pub2.
 • Cohain JS. The less studied effects of amniotomy. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2013;26(17):1687-1690. doi:10.3109/14767058.2013.798286
 • Öztürk D, Yılmaz-Sezer N, Eroğlu K. Perinatolojide kanıta dayalı uygulamalar. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;3:13-28.
 • Çelik H, Çetinkaya MB. İntrapartum bakım. İçinde: Demir SC, Küçükgöz Güleç Ü, ed. Obstetrik ve Jinekoloji. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2015;97-103.
 • Gross M, Frömke C, Hecker H. The timing of amniotomy, oxytocin and neuraxial analgesia and its association with labour duration and mode of birth. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2014;289:41-48. doi:10.1007/s00404-013-2916-7.
 • Wei S, Wo B, Qi H, et al. Early amniotomy and early oxytocin for prevention of or therapy for, delay in first stage spontaneous labour compared with routine care. Cochrane Database Syst Rev. 2013;8:CD006794. doi:10.1002/14651858.CD006794.pub4.
 • Jyothi K, Shakunthala S. Compare the effect of amniotomy and oxytocin infusion in duration of labour. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology. 2019;8(8):3123-3128. doi: 10.18203/2320-1770.ijrcog20193522
 • Li N, Wang Y, Zhou H. Effects of routine early amniotomy on labor and health status of foetus and neonate: A meta-analysis. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2006;41:16-19.

EFFECTS ON LABOR DURATION AND MATERNAL-FETAL RESULTS OF AMNIOTOMY: RETROSPECTIVE ANALYSIS

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 10 - 14, 20.02.2020

Öz

Objective: The research was carried out to evaluate the effect of amniotomy on the duration of the labour, maternal and fetal outcomes.

Methods: The research was planned in a university hospital as a case-control type retrospective study. As a result of the archive search (3 months)  277 vaginal births were determined and amniotomy was performed in 76 vaginal births. The case group (76) of the study consisted of births in which amniotomy was performed during the birth process of spontaneous birth, and the control group (76) had similar births in terms of socio-demographic data without amniotomy. The data were evaluated by using partograph and patient file records with Pearson chi-square test and Yates Corrected chi-square (Continuity Correction), t-Test, Mann Whitney-U tests. Statistical significance level was accepted as p<0.05.

Results: Statistically significant correlations were found between the mean scores of analgesic use (p=0.007) and duration of hospital stay (p=0.007) in terms of use of amniotomy. It was determined that there was no significant relationship between type of birth, oxytocin and use of episiotomy, laceration, neonatal weight, intensive care need. Compared with the duration of action, it was determined that there was no significant difference in terms of latent and active phase or stage of labour in terms of use of amniotomy.

Conclusion: As a result of the research, the application of amniotomy did not reduction in the total duration of labour; increase the use of analgesia and the duration of hospital stay; birth shape, oxytocin and oxytocin augmentation, laceration, neonatal intensive care need. It is thought that the application is unnecessary and not based on evidence since there is no significant difference in terms of duration of labour.

Kaynakça

 • Smyth R, Markham C, Dowswell T. Amniotomy for shortening spontaneous labour. The Cochrane Library. 2013;6:CD006167.doi:10.1002/14651858.CD006167.pub4.
 • Ergin B. Riskli doğumlar. İçinde: Şirin A, Kavlak O, ed. Kadın Sağlığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015;460-487.
 • Çalık K. Doğum Eyleminde kanıta dayalı uygulamalar. İçinde: Çalık KY, Çetin FC, ed. Normal Doğum ve Sonrası Dönem. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2018;159.
 • Taşkın L. Riskli doğum eylemi. İçinde: Taşkın L, ed. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2016;437.
 • Bal M. Doğum eylemine yönelik girişimler. İçinde: Bal MD, Yılmaz SD, ed. Ebelere Yönelik Kapsamlı Doğum. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2017;281.
 • ACOG. Approaches to limit ıntervention during labor and birth. Obstetric & Gynecology. 2019;133(2):e164-e173. doi:10.1097/AOG.0000000000003074.
 • WHO. WHO recommendations intrapartum care for a positive childbirth experience. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf;jsessionid=8B4ED18B40B5CFE3B6134D76F5156F11?sequence=1. Erişim Tarihi: 31.01.2020 2018.
 • Başgöl Ş, Oskay Ü. Ana çocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesinde anne dostu hastane modeli. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17:125-129.
 • Şahin AB, Eyi EY. Amniyotominin eylem süresi, sezaryen oranları, maternal ve fetal sonuçlar üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi. 2017;25:19-25.
 • Brown H, Paranjothy S, Dowswell T, et al. Package of care for active management in labor for reducing caesarean section rates in low low risk women. Cochrane Database Syst Rev. 2013;9:CD004907. doi:10.1002/14651858 .CD004907.pub2.
 • Cohain JS. The less studied effects of amniotomy. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2013;26(17):1687-1690. doi:10.3109/14767058.2013.798286
 • Öztürk D, Yılmaz-Sezer N, Eroğlu K. Perinatolojide kanıta dayalı uygulamalar. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;3:13-28.
 • Çelik H, Çetinkaya MB. İntrapartum bakım. İçinde: Demir SC, Küçükgöz Güleç Ü, ed. Obstetrik ve Jinekoloji. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2015;97-103.
 • Gross M, Frömke C, Hecker H. The timing of amniotomy, oxytocin and neuraxial analgesia and its association with labour duration and mode of birth. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2014;289:41-48. doi:10.1007/s00404-013-2916-7.
 • Wei S, Wo B, Qi H, et al. Early amniotomy and early oxytocin for prevention of or therapy for, delay in first stage spontaneous labour compared with routine care. Cochrane Database Syst Rev. 2013;8:CD006794. doi:10.1002/14651858.CD006794.pub4.
 • Jyothi K, Shakunthala S. Compare the effect of amniotomy and oxytocin infusion in duration of labour. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology. 2019;8(8):3123-3128. doi: 10.18203/2320-1770.ijrcog20193522
 • Li N, Wang Y, Zhou H. Effects of routine early amniotomy on labor and health status of foetus and neonate: A meta-analysis. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2006;41:16-19.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hediye KARAKOÇ (Sorumlu Yazar)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1475-4802
Türkiye


Jule ERİÇ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8738-7126
Türkiye


Arzu KUL UÇTU
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5736-8186
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Şubat 2020
Başvuru Tarihi 4 Aralık 2019
Kabul Tarihi 10 Şubat 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

AMA Karakoç H. , Eriç J. , Kul Uçtu A. Amniyotominin Eylem Süresi ve Maternal-Fetal Sonuçlar Üzerine Etkisi: Retrospektif Analiz. Acta Med Nicomedia. 2020; 3(1): 10-14.

images?q=tbn:ANd9GcSZGi2xIvqKAAwnJ5TSwN7g4cYXkrLAiHoAURHIjzbYqI5bffXt&s

"Acta Medica Nicomedia" Tıp dergisinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/actamednicomedia adresinden yayımlanan makaleler açık erişime sahip olup Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY SA 4.0) ile lisanslanmıştır.