Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 23 2018-12-31

A New Type of Recreational Entertainment: Escape and Horror House Games
Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları

Erdoğan EKİNCİ [1] , Fatih Mehmet PARLAR [2] , Burak GÜVENMAN [3] , Oğuzhan YILDIZ [4] , Ferizan PARLAR [5]


This research has been carried out in order to examine the present situation supported by the literature of escape and horror house games, which have recently started to attract interest in our country as a new type of recreational entertainment.

In the study, firstly the literature was searched and the psychological and sociological dimensions of the horror were analyzed. In the next stage, the stages of implementation were observed by visiting the escape and fear house operators. As a result of the study, it was understood that escape and horror house plays serve in fear dimension, horror marketing, entertainment need dimensions, escape and horror home businesses are designed and served in these dimensions. As a type of recreational activity, escape and horror house games have increased the popularity of our country, this area has provided a different entertainment activity for the individuals and for entrepreneurs it is thought that it gives a chance of operating a new recreation.

 

Bu araştırma, yeni bir rekreatif eğlence türü olarak son yıllarda ülkemizde de ilgi görmeye başlayan kaçış ve korku evi oyunlarının literatürle de desteklenerek mevcut durumunun incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılarak korkunun psikolojik, sosyolojik boyutları analiz edilmiş, sonraki aşamada ise kaçış ve korku evi işletmeleri ziyaret edilerek uygulama aşamaları gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda kaçış ve korku evi oyunlarının korku çekiciliği, korku pazarlaması, eğlence ihtiyacı boyutlarında işlev kazandığı, kaçış ve korku evi işletmelerinin bahsi geçen bu boyutlarda dizayn edilerek hizmet sunduğu anlaşılmıştır. Bir rekreatif etkinlik türü olarak kaçış ve korku evi oyunlarının ülkemizde popülerliğini arttırdığı, bu alanda bireyler için farklı bir eğlence etkinliği sunduğu ve girişimciler için de yeni bir rekreasyon işletmeciliği fırsatı verdiği düşünülmektedir.

 • Ardahan, F. (2016). Her Yönüyle Rekreasyon, Ardahan, F. Serbest Zaman ve Rekreasyon, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ardahan, F. (2017). Açık Alan Rekreasyonu, Ardahan, F. & Kaplan Kalkan, A. Oyun ve Ritüeller (s.57-67). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ardıç Çobaner, A. (2013). Sağlık İletişiminde Korku Öğesinin Kullanımı: Sigara Paketlerinde Kullanılan Sigara Karşıtı Görsellerin Göstergebilimsel Analizi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 37, 211-235.
 • Argan, M. (2007). Eğlence Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Arıkan, Y. (2006). A’dan Z’ye Tiyatro Kılavuzu, İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Aslan Karaküçük, S. (2010). Korkunun Kadınları: Cadılar ve Cadıcılık, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13(2), 40-64.
 • Aytekin, M. (2013). Korku Sinemasında Türler, Atatürk İletişim Dergisi, 5, 63-84.
 • Balcı, Ş. (2007). Negatif Siyasal Reklamlarda İkna Edici Mesaj Stratejisi Olarak Korku Çekiciliği Kullanımı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 73-106.
 • Bayman, H. (2010). Halk Edebiyatı Anlatı Türleri, Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Baysal, S. & Aka, İ.Ç. (2013). Bir Pazarlama Stratejisi Olarak Mutluluk Temasının Markalar Tarafından Kullanılması: Mutluluk Temelli Pazarlama Üzerine Bir Araştırma, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 84-93.
 • Brennan, L. & Binney, W. (2010). Fear, Guilt and Shame Appeals in Social Marketing, Journal of Business Research, 63, 140-146.
 • Buttanrı, M. (2011). Çeşitli Yönleriyle Tiyatro, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Yayınları.
 • Canabakan, N. (2017). Korku ve Haz, http://www.aktuelpsikoloji.com/ korku-ve-haz 1239yy.htm adresinden alındı.
 • Çakar, S. (2009). Reklamlarda Korku Çekiciliğinin Kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çakmak, A.Ç. & Cengiz, H.A. (2016). Eğlence Pazarlaması Kapsamında Tüketicilerin Sinema Filmlerine Yönelik Tercihi ve Tatmin Boyutu Üzerine Bir Araştırma: “Fetih 1453” Filmi Örneği, Turkish Journal of Marketing, 1(1), 47-75.
 • Çıplak C, N., Zöhre, H. (2014). Küreselleşme ve Tüketim Kültürünün Yaygınlaşması Bağlamında Türkiye’de Cadılar Bayramı, International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 497-506.
 • Dalkılıç, E. (2007). Eğlence Parklarının Tarihsel Gelişimi ve Planlama Kriterleri, Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dinçer, A. (2017). Korku: Dili, Kavramlaşması, Kültürel Boyutu, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 769-798.
 • Ergin, M. (2013). Orhun Kitabeleri. İstanbul: Boğaziçi yayınları.
 • Erol, E.G. (2017). Tv Reklamlarında Korku Çekiciliği Olgusu: 2010-2017 Yılları Arasında Tv Reklamlarına Yönelik Bir Araştırma, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(2), 55-67.
 • Fenomen Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (2017). Korku Gecesi, http://www.psikologankara.net/korku-gecesi-insanlar-neden-korkmak-ister.html adresinden alındı.
 • Fırat, D. (2013). Korkunun Bir Pazarlama Aracı Olarak Uygulanması: İşletmelerin Korku Mesajları İle Tüketicilerin Algısı Arasında Uyum Var Mı, Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(1), 187-197.
 • Hastings, G., Stead, M. (2004). Fear, Appeals in Social Marketing: Strategic and Ethical Reasons for Concern, Psychology & Marketing, 21(11), 961–986.
 • Gençöz, T. (1998). Korku: Sebepleri, Sonuçları ve Başetme Yolları, Kriz Dergisi, 6(2), 9-16.
 • Gül, E. (2018). Adrenalin ve Adrenalin Hormonu Nedir, http://www.bilgiustam.com/adrenalin-hormonu-nedir/ adresinden alındı.
 • Ilgın, Ö. (2018). Korku Oyunları: Korkunun Oyuncularla Buluşması http://www.multiplayer.com.tr/yazi-dizisi/hayatta-kalma-korku-oyun lari-bolum-1-korkunun-oyuncularla-bulusmasi/2/ adresinden alındı.
 • Kabacaoğlu, G. (2016). Korkuyu Arzulamak: Korku Filmleri, Oyunları ve Romanları Üzerine Kısa Bir Analizi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 4(28), 30-32.
 • Kaya, M. (2017). Türk Halk Kültüründe Korku, https://muharrem kayamsgsu.tr.gg/Korku.htm adresinden alındı.
 • Kaya, Ş.Ş. (2012). Sahibinden Satılık Korkular: Kadının Korkutulan Özne Olarak İnşasında Medyanın Rolü, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 191-211.
 • Kayacı, Ü. (2016). Korkuları Umuda Çevirmek, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 4(28), 44-45.
 • Kaynak, S. (2016). Fobiler, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 4(28), 34-35.
 • Korku Kurgu. (2018). https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvG fKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Korku_kurgu.html adresinden alındı.
 • Mazıcı, E.T. & Çakı, C. (2018). Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı, Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 290-306.
 • Nurlu, Ö. & Kuru, O. (2014). Eğitim Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Korku Çekiciliği Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi, The Journal Of Academic Social Science Studies, 30, 515-527.
 • Oakley, T. (2017). The Growth of Fear Appeals in Advertising, https:// themarketingagenda.com/2014/09/11/the-growth-of-fear-appeals-in-advertising/ adresinden alındı.
 • Özdemir, N. (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Özdemir, N.K. (2016). Bizi Esir Eden Korku ve Kaygılarımız, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 4(28), 19-22.
 • Öztürk, U. & Sevinç, H. (2017). Korku Pazarlama Çerçevesinde Suriye Hükümeti’nin Silah İthalatını Arttıran Etkenler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 990-998.
 • Papatya, Ş. (2010). Korku Pazarlaması: İronik ve Eleştirel Bir Katkı, Pazarlama ve İletişim Dergisi, 31, 3-13.
 • Real Escape Game. (2018). https://realescapegame.com/about/ adresinden alındı.
 • Resmi Gazete. (2017). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/08/ 20050810-4.htm adresinden alındı.
 • Şimşek, G. (2013). Siyasi Olayların Korku Sinemasına Yansımaları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 264-280.
 • Şimşek, K.Y. (2010). Dünya Spor Endüstrisinde Ekstrem Sporların Gelişimi ve Yeri, CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1). 21-27.
 • Şimşek, K.Y. (2010). Türk Ekstrem Sporcularının Spora Katılım Güdüleri Üzerine Nitel Bir Araştırma, CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 107-118.
 • Tarihin İlk Korku Filmi. (2018). https://seeitwatchit.wordpress.com/2014/03 /03/tarihin-ilk-korku-filmi/ adresinden alındı.
 • Tutar, C. (2015). Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(2), 247-274.
 • Türk Dil Kurumu, (2017). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts &arama=gts&guid=TDK.GTS.5af46b39f0cfc4.17967929 adresinden alındı.
 • Türk Dil Kurumu, (2017). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_dlt vtb&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a4e358cc6b0b9.65647761 adresinden alındı.
 • Türk Dil Kurumu, (2018). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_dlt vtb&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a4e358cc6b0b9.65647761 adresinden alındı.
 • Üçhisarlı, C. (2017). İnsanlar Neden Korkutulmak İster, Korkmak İçin Neden Para Öder: http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/insanlar -korkutulmak- ister-korkmak-icin-para-oder/ adresinden alındı.
 • Yaylı, A. (2014). Rekreasyona Giriş, Gül, T. Rekreasyon Olgusuna Temel Yaklaşım, Ankara: Detay Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Tüm Bölümler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6816-9393
Yazar: Erdoğan EKİNCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3401-4078
Yazar: Fatih Mehmet PARLAR
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4242-0882
Yazar: Burak GÜVENMAN
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0220-1450
Yazar: Oğuzhan YILDIZ
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7684-2920
Yazar: Ferizan PARLAR
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { acusbd428557, journal = {Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2458-8385}, eissn = {2536-5045}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1 - 23}, doi = {10.22466/acusbd.428557}, title = {Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları}, key = {cite}, author = {EKİNCİ, Erdoğan and PARLAR, Fatih Mehmet and GÜVENMAN, Burak and YILDIZ, Oğuzhan and PARLAR, Ferizan} }
APA EKİNCİ, E , PARLAR, F , GÜVENMAN, B , YILDIZ, O , PARLAR, F . (2018). Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 1-23 . DOI: 10.22466/acusbd.428557
MLA EKİNCİ, E , PARLAR, F , GÜVENMAN, B , YILDIZ, O , PARLAR, F . "Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları". Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018 ): 1-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/acusbd/issue/41704/428557>
Chicago EKİNCİ, E , PARLAR, F , GÜVENMAN, B , YILDIZ, O , PARLAR, F . "Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları". Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018 ): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları AU - Erdoğan EKİNCİ , Fatih Mehmet PARLAR , Burak GÜVENMAN , Oğuzhan YILDIZ , Ferizan PARLAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22466/acusbd.428557 DO - 10.22466/acusbd.428557 T2 - Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 4 IS - 2 SN - 2458-8385-2536-5045 M3 - doi: 10.22466/acusbd.428557 UR - https://doi.org/10.22466/acusbd.428557 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları %A Erdoğan EKİNCİ , Fatih Mehmet PARLAR , Burak GÜVENMAN , Oğuzhan YILDIZ , Ferizan PARLAR %T Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları %D 2018 %J Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2458-8385-2536-5045 %V 4 %N 2 %R doi: 10.22466/acusbd.428557 %U 10.22466/acusbd.428557
ISNAD EKİNCİ, Erdoğan , PARLAR, Fatih Mehmet , GÜVENMAN, Burak , YILDIZ, Oğuzhan , PARLAR, Ferizan . "Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları". Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 / 2 (Aralık 2019): 1-23 . https://doi.org/10.22466/acusbd.428557
AMA EKİNCİ E , PARLAR F , GÜVENMAN B , YILDIZ O , PARLAR F . Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları. AÇÜ Sos Bil Der. 2018; 4(2): 1-23.
Vancouver EKİNCİ E , PARLAR F , GÜVENMAN B , YILDIZ O , PARLAR F . Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 4(2): 23-1.