Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Social Gender Equality on the Basis of Feminist Theory within the Context of Turkey

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 2, 165 - 186, 31.12.2019
https://doi.org/10.22466/acusbd.633806

Öz

Feminism
arose in an attempt to build the women’s position against men on more
substantial basis, and to make it possible to remove the inequality between
women-men. Therefore, it has influenced several areas as women’s movement,
interrogated and transformed women’s place both in private and public areas
since the 18th and 19th centuries. It is observed that with the first wave
feminist movement which struggled for women’s right of vote, right of
participation in administration, going into all professions, and naturally
right of education, and with the second wave feminist movement; the govenment,
business area, education and more areas have been shaped by the concept of
social gender. Within this context, in the study made on the basis of feminist
theory, providing social gender equality in social, political and economical
areas has been emphasized; and women’s current position in the areas of political
representation, employment and education within the context of Turkey has been described
by making use of statistical data.

Kaynakça

 • Aktaş, G. (2013). Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30/1, 53-70.
 • Arıkboğa, E. (2009). Yerel Yönetimlerde Kadın Temsil Ve Kadın Üyeler: Kadın Adayların Önündeki Görünmez Engeller. Türk İdare Dergisi, 15-43.
 • Çakır, S. (2018). Feminizm, Birsen Örs (Der), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler içinde, (s. 413-476), (9. Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Dikici, E. (2016). Feminizmin Üç Ana Akımı: Liberal, Marxist Ve Radikal Feminizm Teorileri. International Journal of Social Science, 43/1, 523-532.
 • Dökmen, Z. (2004). Toplumsal Cinsiyet. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Eroğlu, F. (2011). Avrupa Ülkeleri Anayasalarında Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın-Erkek Eşitliği İle İlgili Düzenlemeler. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Araştırma Merkezi.
 • Ersoy, E. (2009). Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın Ve Erkek Kimliği (Malatya Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19/2, 209-230.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Heywood, A. (2010). Siyasi İdeolojiler. (2.Baskı). İstanbul: Adres Yayınları,
 • Kavas, A. (2018). Kavas Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. TEPAV.
 • Koray, M. (2011). Avrupa Birliği ve Türkiye’de “Cinsiyet” Eşitliği Politikaları: Sol-Feminist Bir Eleştiri. Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 2.
 • Notz, G. (2018). Feminizm, S. D. Çetinkaya (Çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Özçatal, E. Ö. (2011). Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet Ve Kadınının Çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21-29.
 • Saraç, S. (2013). Toplumsal Cinsiyet Ve Yansımaları, Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları.
 • Şahin, F. (2011). Kadınların Siyasal Katılımları Çerçevesinde Kadın Meclislerinin Yerel Siyasetteki Etkinlikleri Ve Üye Profilleri. Ankara: T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Turan, H. (2013). Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları: Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planları Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türeli N., ve Çağlar N. (2010). Yerel Yönetimde Kadın Temsili - Isparta İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2, 1.
 • Türkoğlu, E. (2015). Uluslararası İlişkiler Kuramında Feminizm, (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Selçuk Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldız, E. (2003). Toplumsal cinsiyetle yoksulluk ilişkisi nasıl kurulabilir? Bu ilişki nasıl çalışabilir? Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Özel Eki.
 • Yumuş, A. (2011). Kalkınma Planları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anlayışının Ekonomik Toplumsal Ve Siyasal Boyutları, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • 4857 Sayılı İş Kanunu. (2003). Sayı: 25134 Resmi Gazete: 10.6.2003.
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu. (2004). Sayı: 25531, Resmi Gazete 10.7.2004.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu. (2005). Sayı: 25874, Resmi Gazete: 13.07.2005.
 • Beş Yıllık Kalkınma Planları, T.C. Başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari adresinden alındı.
 • Dünya Ekonomi Forumu (2017). https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/news/none-dunya-ekonomiforumu-2017-kuresel-cinsiyet-es/adresinden alındı.KADEM, http://kadem.org.tr/kadin-siyaset-ve-demokrasi/adresinden alındı.
 • Küresel Cinsiyet Eşitsizliği, https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/news/none-dunya-ekonomiforumu-2017-kuresel-cinsiyet-es/ adresinden alındı.TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr, (01.12.2018).adresinden alındı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982). Kabul Tarihi: 7.11.1982.
 • YSK, 27. Dönem Milletvekili Seçimi, www.ysk.gov.tr adresinden alındı.

Feminist Teori Temelinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 2, 165 - 186, 31.12.2019
https://doi.org/10.22466/acusbd.633806

Öz

Feminizm, kadının erkek karşısındaki
konumunu daha sağlam zeminde inşa etmek ve kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin
ortadan kalkmasını sağlayabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu anlamda 18. ve
19. yüzyıldan itibaren kadın hareketi olarak birçok alanı etkilemiş, kadının
özel kamusal alandaki yerini sorgulamış ve dönüştürmüştür. Kadınların oy hakkı,
yönetime katılma hakkı, tüm mesleklere girme ve bunların sağlanması için eğitim
hakkı adına mücadele edilen birinci dalga feminist hareket ile ikinci dalga
feminist hareketin, devlet yönetimi, iş yaşamı ve eğitim gibi pek çok alanı
toplumsal cinsiyet kavramı ile şekillendirdiği görülmektedir. Bu bağlamda
feminist teori temelinde hazırlanan çalışmada toplumsal cinsiyet eşitliğinin
toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda yaratılması üzerinde durulmuş ve
Türkiye bağlamında kadınların siyasi temsil, istihdam ve eğitim alanlarındaki
mevcut durumları istatistiksel verilerden yararlanarak betimlenmeye
çalışılmıştır. 

Kaynakça

 • Aktaş, G. (2013). Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30/1, 53-70.
 • Arıkboğa, E. (2009). Yerel Yönetimlerde Kadın Temsil Ve Kadın Üyeler: Kadın Adayların Önündeki Görünmez Engeller. Türk İdare Dergisi, 15-43.
 • Çakır, S. (2018). Feminizm, Birsen Örs (Der), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler içinde, (s. 413-476), (9. Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Dikici, E. (2016). Feminizmin Üç Ana Akımı: Liberal, Marxist Ve Radikal Feminizm Teorileri. International Journal of Social Science, 43/1, 523-532.
 • Dökmen, Z. (2004). Toplumsal Cinsiyet. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Eroğlu, F. (2011). Avrupa Ülkeleri Anayasalarında Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın-Erkek Eşitliği İle İlgili Düzenlemeler. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Araştırma Merkezi.
 • Ersoy, E. (2009). Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın Ve Erkek Kimliği (Malatya Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19/2, 209-230.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Heywood, A. (2010). Siyasi İdeolojiler. (2.Baskı). İstanbul: Adres Yayınları,
 • Kavas, A. (2018). Kavas Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. TEPAV.
 • Koray, M. (2011). Avrupa Birliği ve Türkiye’de “Cinsiyet” Eşitliği Politikaları: Sol-Feminist Bir Eleştiri. Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 2.
 • Notz, G. (2018). Feminizm, S. D. Çetinkaya (Çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Özçatal, E. Ö. (2011). Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet Ve Kadınının Çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21-29.
 • Saraç, S. (2013). Toplumsal Cinsiyet Ve Yansımaları, Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları.
 • Şahin, F. (2011). Kadınların Siyasal Katılımları Çerçevesinde Kadın Meclislerinin Yerel Siyasetteki Etkinlikleri Ve Üye Profilleri. Ankara: T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Turan, H. (2013). Belediyelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uygulamaları: Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planları Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türeli N., ve Çağlar N. (2010). Yerel Yönetimde Kadın Temsili - Isparta İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2, 1.
 • Türkoğlu, E. (2015). Uluslararası İlişkiler Kuramında Feminizm, (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Selçuk Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldız, E. (2003). Toplumsal cinsiyetle yoksulluk ilişkisi nasıl kurulabilir? Bu ilişki nasıl çalışabilir? Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Özel Eki.
 • Yumuş, A. (2011). Kalkınma Planları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anlayışının Ekonomik Toplumsal Ve Siyasal Boyutları, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • 4857 Sayılı İş Kanunu. (2003). Sayı: 25134 Resmi Gazete: 10.6.2003.
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu. (2004). Sayı: 25531, Resmi Gazete 10.7.2004.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu. (2005). Sayı: 25874, Resmi Gazete: 13.07.2005.
 • Beş Yıllık Kalkınma Planları, T.C. Başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari adresinden alındı.
 • Dünya Ekonomi Forumu (2017). https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/news/none-dunya-ekonomiforumu-2017-kuresel-cinsiyet-es/adresinden alındı.KADEM, http://kadem.org.tr/kadin-siyaset-ve-demokrasi/adresinden alındı.
 • Küresel Cinsiyet Eşitsizliği, https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/news/none-dunya-ekonomiforumu-2017-kuresel-cinsiyet-es/ adresinden alındı.TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr, (01.12.2018).adresinden alındı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982). Kabul Tarihi: 7.11.1982.
 • YSK, 27. Dönem Milletvekili Seçimi, www.ysk.gov.tr adresinden alındı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm İçindekiler
Yazarlar

Fatma NALBANT
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-2588-1804
Türkiye


Tuğrul KORKMAZ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-5497-6314
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 16 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
NALBANT, F., & KORKMAZ, T. (2019). Feminist Teori Temelinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 165-186. https://doi.org/10.22466/acusbd.633806

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ACUSBDCreative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) ile lisanslanmıştır.