Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmenlerin İletişim Becerileri Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 1 - 17, 31.07.2022
https://doi.org/10.22466/acusbd.1062068

Öz

Hayatın her alanında yer alan iletişim becerisinin eğitimde yeri oldukça büyüktür. Özellikle öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimin güçlülüğü, eğitim ve öğretimin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde etkili olmaktadır. Öğretmenlerin iletişim becerilerinin iyi olması, öğrencilerle ilişkisini kuvvetlendirmekte; onlara bilgilerin, kültürün, toplumsal değerlerin aktarılmasını kolaylaştırmaktadır. Öğretmenlerin iletişim becerisini etkileyen birçok faktör vardır. Bu çalışmada öğretmenlerin iletişim becerilerinin; cinsiyetleriyle, branşlarıyla, kıdemleriyle, mezun oldukları okul türleriyle, mezuniyet durumlarıyla ve öğrencilerin sınıf düzeyleriyle ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla nicel ve nitel verilerin toplandığı karma araştırma modeli kullanılmıştır. Örneklem grubunu sekizinci sınıfta okuyan 120 öğrencinin değerlendirdiği farklı branşlardan 120 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yaklaşımı olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğretmen İletişim Becerileri Ölçeği”; nitel bölümde ise görüşme formları kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin iletişim becerileri üzerinde cinsiyetin, branşın, mezun oldukları okul türünün, mezuniyet durumlarının ve öğrencilerinin sınıf düzeylerinin bir etkisi olmadığı; kıdemi az olan öğretmenlerin kıdemi fazla olan öğretmenlere göre iletişim becerilerinin daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Nicel bulguları desteklemesi için elde edilen nitel bulgular incelendiğinde, “etkili iletişim” ana teması altında; ‘’değer görme’’, ‘’anlaşılabilme’ ve ‘’gelişime eşlik etme’’ olmak üzere üç alt temaya ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Alakoç, D. (2005). Okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iletişim ve problem çözme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Alper, D. (2007). Psikolojik danışmanlar ve sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri-iletişim ve empati becerilerinin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Altıntaş, E. & Çamur, D. (2013). Sözsüz İletişim: Beden Dili. Mentis Yayıncılık.
 • Aspegren, K. (1999). Teaching and learning communication skills in medicine-a review with quality grading of articles. Medical Teacher, 21(6) 565-570. https://doi.org/34.6524/sbp54008.36.9.1581
 • Aydın, G. (2016). Impacts of ınquiry-based laboratory experiments on prospective teachers’ communication skills. International Online Journal of Educational Sciences, 8(2), 49-61.
 • Baydar Posluoğlu, F. D. (2014). İlkokul öğretmenlerinin iletişim yeterlilikleri ile empati kurma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sancaktepe İlçesi Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Borg. W.R. Gall, J.P. & M.D. (1993). Applying Educational Research: A Practical Guide. White Plains. Longman.
 • Bozkurt Bulut, N. (2004). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 443-452. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26126/275206
 • Bozkurt, N., Serin, O. & Emran, B. (2003). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin problem çözme, iletişim becerileri ve denetim odağı düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. 1373-1392, Antalya.
 • Büyükkaragöz, S. & Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(3), 353-365. https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10388/127091
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Ceylan, E. A. & Mocan, D. K. (2017). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin iletişim beceri düzeylerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 46(215), 111-127. https://doi.org/50.2274/sbp.2058.36.9.4532
 • Ceylan, G. (2007). Öğretmen-öğrenci etkileşiminin sınıf atmosferine etkisi (Aksaray ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Creswell, J. W. & Clark, V. L. P. (2014). Understanding research: A Consumer's Guide. Boston: MA: Pearson Education Inc.
 • Cüceloğlu, D. (1987). İnsan İnsana. Sistem Yayıncılık.
 • Çalışgan, H. (2006). Okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin öğretmenlerin kişisel özellikleri açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çuhadar, C., Özgür, H., Akgün, F. & Gündüz, Ş. (2014). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ve iletişimci biçimleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1), 295-311. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59467/854536
 • Dilekmen, M., Başcı, Z. & Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231. https://doi.org/54.2824/sbp.6508.36.9.1233
 • Durukan, E. & Maden, S. (2010). Türkçe öğretmenlerinin iletişim becerileri üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (1), 59-74. https://dergipark.org.tr/en/pub/gopsbad/issue/48556/616514
 • Elkatmış, M., & Ünal, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının iletişim beceri düzeylerine yönelik bir çalışma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 107-122. https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyasobed/issue/30214/326152
 • Frymier, A.B., & Houser, M.L. (2000). The teacher’ student relationship as an interpersonal relationship. Communication Education, 49(3), 207-219. https://doi.org/10.1080/03634520009379209
 • Gordon, T. (1998). Etkili Öğretmenlik Eğitimi (Dördüncü Baskı). Emel Aksay (Çev.). Sistem Yayıncılık.
 • Gülbahar, B. & Sıvacı, S. Y. (2018). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile sınıf yönetimi yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 268-301. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/40566/493047
 • Günay, K. (2003). Sınıf yönetiminde iletişim becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Halimah, L. & Sukmayadi, V. (2019). The role of" jigsaw" method in enhancing indonesian prospective teachers' pedagogical knowledge and communication skill. International Journal of Instruction, 12(2), 289-304. https://doi.org/10.29333/iji.2019.12219a
 • Hamann, D. L., Lineburgh, N., & Paul, S. (1998). Teaching effectiveness and social skill development. Journal of Research in Music Education, 46(1), 87-101. https://doi.org/10.2307/3345762
 • Hazneci, Y. (2012). “Oluşturmacı Öğretmen İletişim Becerileri Ölçeği”nin geliştirilmesi ve ilköğretim öğretmenlerinin sınıf içi iletişim becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hodges, B., Turnbull, J., Cohen, R. Bienenstock, A. & Norman, G. (1996). Evaluating communication skills in the objective structured clinical examination format: Reliability and generalizability. Medical Education, 30(1), 38-43. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1996.tb00715.x
 • Ihmeideh, F. M., Al-Omari, A. A. & Al-Dababneh, K. A. (2010). Attitudes toward Communication Skills among Students’-Teachers’ in Jordanian Public Universities. Australian Journal of Teacher Education, 35(4), 76-85. https://doi.org/10.14221/ajte.2010v35n4.1
 • Johnston, J., McKeown, E., & McEwen, A. (1999). Choosing primary teaching as a career: The perspectives of males and females in training. Journal of Education for Teaching, 25(1), 55-64. https://doi.org/10.24/sbp.2608.36.9.1265
 • Jones, V. F., & Jones, L. S. (1998). Comprehensive Classroom Management. Allyn and Bacon.
 • Karagöz, Y. & Kösterelioğlu, İ. (2015). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 81-98. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/55462
 • Kaya, A. (2014). İletişime Giriş: Temel Kavramlar ve Süreçler. Alim Kaya (Ed.), Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim içinde (s. 2-28). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Keçeci, A. & Taşocak, G. (2009). Öğretim Elemanlarının İletişim Becerileri: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(4), 131-136. http://hdl.handle.net/20.500.12397/4533
 • Kıldan, A. O. (2011). Öğretmen-Çocuk İlişkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 103-120. https://dergipark.org.tr/en/pub/deubefd/issue/25121/265260
 • Korkut, F. (2005). Yetişkinlere yönelik iletişim becerileri eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 143-149. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/shw_artcl-782.html
 • Kuru, N. (2000). Nitelikli Bir Okulöncesi Eğitim Öğretmeninden Beklenilen Kişisel Yeterliliklerin Eğitimde Kalite Kapsamında İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. https://www.proquest.com/openview/18ccb32eb80b5e2d02ae62ee9c1c0a94/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y
 • Levent, B. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerin İletişim Becerilerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Universitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Maden, S. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözlü İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, (44), 145-154. https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/182912/makaleler/14/44/arastrmx_182912_14_pp_145-154.pdf
 • Malaimakuni, N.M. (2016). Students’ Perception Towards English Teacher’s Interpersonal Communication Skill at SMP Negeri 3 Kupang. Journal of Education and Learning, 10(4), 382-389. https://media.neliti.com/media/publications/73161-EN-students-perception-towards-english-teac.pdf
 • Merle, L. J. (2016). Reflective Learning and Prospective Teachers’ Conceptual Understanding, Critical Thinking, Problem Solving, And Mathematical Communication Skills. Research in Pedagog, (2), 43-58. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=472980
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Milli, M. S. & Yağcı, U. (2016). Öğretmen Adaylarinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 286-298. https://doi.org/40.2264/sbp.2008.37.9.3338 Morgan, C. T. (1993). Psikolojiye Giriş. Hüsnü Arıcı ve Işık Savaşır (Çev.). Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Nacar, F. S. & Tümkaya, S. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim ve Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 10(2), 493-511. https://doi.org/66.2224/sbp.2008.36.7.8354
 • Özdemir, M.Ç. (Ed.) (2011). Sınıf Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Öztaş, R. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Yeterlilikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Patrick, H., Anderman, L. H., Ryan, A. M., Edelin, K. C. & Midgley, C. (2001). Teachers’ Communication of Goal Orientations in Four Fifth-Grade Classrooms. The Elementary School Journal, 102(1), 35-58. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/499692
 • Rubin, R.B. & Feezel, J.D. (1986). Elements of Teacher Communication Competence. Communication Education, 35(3), 254-268. https://doi.org/10.1080/03634528609388348
 • Şahin, S., Şahin. Z. & Bulut Serin, N. (2019). Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin İletişim Becerileri ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algılamaları (Kuzey Kıbrıs-Gazimağusa Örneklemi). Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 8(1), 16-27. https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/33
 • Şara, P. & Güney, Ü. (2015). Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Iletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi: Eşme İlçesi Örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (özel sayı), 195-205. https://doi.org/10.2254/sbp.2008.36.9.1288
 • Şeker, A. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerileri ile Sınıf Atmosferi Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Şimşek, Y. (2003). Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki. (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tutkun, Ö. F. (2017). Prospective Teacher's Communication Skills Level: Intellectual, Emotional and Behavioral Competencies. The Anthropologist, 19(3), 665-672. https://doi.org/34.2224/sbp.2008.37.9.12
 • Uğurlu, C. T. (2013). Öğretmenlerin İletişim Becerisi ve Empatik Eğilim Davranışlarının Çocuk Sevme Düzeyleri Üzerine Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 51-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209648
 • Uygun, K. & Arıkan, A. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(4), 2256-2281. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/908425
 • WEB1 (2021). İletişim. Erişim Tarihi: 18.04.2021, https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı.
 • Yaşar Ekici, F., Günhan, G., & Anılan, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İletişim Becerileri. Uluslararası Aile
 • Çocuk ve Eğitim Dergisi, (11), 1-27. https://openaccess.izu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12436/1398 Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, D., Kılıç, M, Y. & Yavuz, M. (2018). “Öğretmenlerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 48-67. http://www.anadiliegitimi.com/en/download/article-file/414361
 • Yılmaz, N. & Altunbaş, S. (2012). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 183-196. https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6009/80246
 • Yüksel, G. (2001). Öğretmenlerin Sahip Olmaları Gereken Davranış Olarak Sosyal Beceri. Milli Eğitim Dergisi, (150), 34-45. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/150/yuksel.htm
 • Yüksel Şahin, F. (2008). Communication Skill Levels in Turkish Prospective Teachers. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal, 36(9), 1283-1294. https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.9.1283

A Review On Teachers' Communication Skills

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 1 - 17, 31.07.2022
https://doi.org/10.22466/acusbd.1062068

Öz

Communication, which takes place in all areas of life, has a great place in education. In particular, the strength of communication between teachers and students is effective in the efficient realization of education and training. Teachers' good communication skills strengthen their relationship with students; it facilitates the transfer of information, culture and social values to them. In this study, teachers' communication skills; It has been tried to determine the relationship with their gender, branch, seniority, the type of school they graduated from, their graduation status and the class level of the students. 120 8th grade students participated in the research. While determining the sample group, easily accessible case sampling, which is a purposive sampling approach, was used. “Teacher Communication Skills Scale” as a data collection tool in the research; In the qualitative part, interview forms were used. As a result of the analysis, it was found that gender, branch, the type of school they graduated from, their graduation status and the grade level of their students did not have an effect on the communication skills of the teachers; It has been determined that the communication skills of the teachers with less seniority are better than the teachers with more seniority. When the qualitative findings obtained to support the quantitative findings are examined, under the main theme of "effective communication"; Three sub-themes have been reached, namely "seeing value", "understanding" and "accompanying development".

Kaynakça

 • Alakoç, D. (2005). Okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iletişim ve problem çözme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Alper, D. (2007). Psikolojik danışmanlar ve sınıf öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri-iletişim ve empati becerilerinin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Altıntaş, E. & Çamur, D. (2013). Sözsüz İletişim: Beden Dili. Mentis Yayıncılık.
 • Aspegren, K. (1999). Teaching and learning communication skills in medicine-a review with quality grading of articles. Medical Teacher, 21(6) 565-570. https://doi.org/34.6524/sbp54008.36.9.1581
 • Aydın, G. (2016). Impacts of ınquiry-based laboratory experiments on prospective teachers’ communication skills. International Online Journal of Educational Sciences, 8(2), 49-61.
 • Baydar Posluoğlu, F. D. (2014). İlkokul öğretmenlerinin iletişim yeterlilikleri ile empati kurma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sancaktepe İlçesi Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Borg. W.R. Gall, J.P. & M.D. (1993). Applying Educational Research: A Practical Guide. White Plains. Longman.
 • Bozkurt Bulut, N. (2004). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 443-452. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26126/275206
 • Bozkurt, N., Serin, O. & Emran, B. (2003). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin problem çözme, iletişim becerileri ve denetim odağı düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. 1373-1392, Antalya.
 • Büyükkaragöz, S. & Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(3), 353-365. https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10388/127091
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Ceylan, E. A. & Mocan, D. K. (2017). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin iletişim beceri düzeylerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 46(215), 111-127. https://doi.org/50.2274/sbp.2058.36.9.4532
 • Ceylan, G. (2007). Öğretmen-öğrenci etkileşiminin sınıf atmosferine etkisi (Aksaray ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Creswell, J. W. & Clark, V. L. P. (2014). Understanding research: A Consumer's Guide. Boston: MA: Pearson Education Inc.
 • Cüceloğlu, D. (1987). İnsan İnsana. Sistem Yayıncılık.
 • Çalışgan, H. (2006). Okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin öğretmenlerin kişisel özellikleri açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çuhadar, C., Özgür, H., Akgün, F. & Gündüz, Ş. (2014). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ve iletişimci biçimleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1), 295-311. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59467/854536
 • Dilekmen, M., Başcı, Z. & Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231. https://doi.org/54.2824/sbp.6508.36.9.1233
 • Durukan, E. & Maden, S. (2010). Türkçe öğretmenlerinin iletişim becerileri üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (1), 59-74. https://dergipark.org.tr/en/pub/gopsbad/issue/48556/616514
 • Elkatmış, M., & Ünal, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının iletişim beceri düzeylerine yönelik bir çalışma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 107-122. https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyasobed/issue/30214/326152
 • Frymier, A.B., & Houser, M.L. (2000). The teacher’ student relationship as an interpersonal relationship. Communication Education, 49(3), 207-219. https://doi.org/10.1080/03634520009379209
 • Gordon, T. (1998). Etkili Öğretmenlik Eğitimi (Dördüncü Baskı). Emel Aksay (Çev.). Sistem Yayıncılık.
 • Gülbahar, B. & Sıvacı, S. Y. (2018). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile sınıf yönetimi yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 268-301. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/40566/493047
 • Günay, K. (2003). Sınıf yönetiminde iletişim becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Halimah, L. & Sukmayadi, V. (2019). The role of" jigsaw" method in enhancing indonesian prospective teachers' pedagogical knowledge and communication skill. International Journal of Instruction, 12(2), 289-304. https://doi.org/10.29333/iji.2019.12219a
 • Hamann, D. L., Lineburgh, N., & Paul, S. (1998). Teaching effectiveness and social skill development. Journal of Research in Music Education, 46(1), 87-101. https://doi.org/10.2307/3345762
 • Hazneci, Y. (2012). “Oluşturmacı Öğretmen İletişim Becerileri Ölçeği”nin geliştirilmesi ve ilköğretim öğretmenlerinin sınıf içi iletişim becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hodges, B., Turnbull, J., Cohen, R. Bienenstock, A. & Norman, G. (1996). Evaluating communication skills in the objective structured clinical examination format: Reliability and generalizability. Medical Education, 30(1), 38-43. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1996.tb00715.x
 • Ihmeideh, F. M., Al-Omari, A. A. & Al-Dababneh, K. A. (2010). Attitudes toward Communication Skills among Students’-Teachers’ in Jordanian Public Universities. Australian Journal of Teacher Education, 35(4), 76-85. https://doi.org/10.14221/ajte.2010v35n4.1
 • Johnston, J., McKeown, E., & McEwen, A. (1999). Choosing primary teaching as a career: The perspectives of males and females in training. Journal of Education for Teaching, 25(1), 55-64. https://doi.org/10.24/sbp.2608.36.9.1265
 • Jones, V. F., & Jones, L. S. (1998). Comprehensive Classroom Management. Allyn and Bacon.
 • Karagöz, Y. & Kösterelioğlu, İ. (2015). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21), 81-98. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/55462
 • Kaya, A. (2014). İletişime Giriş: Temel Kavramlar ve Süreçler. Alim Kaya (Ed.), Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim içinde (s. 2-28). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Keçeci, A. & Taşocak, G. (2009). Öğretim Elemanlarının İletişim Becerileri: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(4), 131-136. http://hdl.handle.net/20.500.12397/4533
 • Kıldan, A. O. (2011). Öğretmen-Çocuk İlişkilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 103-120. https://dergipark.org.tr/en/pub/deubefd/issue/25121/265260
 • Korkut, F. (2005). Yetişkinlere yönelik iletişim becerileri eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 143-149. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/shw_artcl-782.html
 • Kuru, N. (2000). Nitelikli Bir Okulöncesi Eğitim Öğretmeninden Beklenilen Kişisel Yeterliliklerin Eğitimde Kalite Kapsamında İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. https://www.proquest.com/openview/18ccb32eb80b5e2d02ae62ee9c1c0a94/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y
 • Levent, B. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özelliklerin İletişim Becerilerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Universitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Maden, S. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözlü İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, (44), 145-154. https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/182912/makaleler/14/44/arastrmx_182912_14_pp_145-154.pdf
 • Malaimakuni, N.M. (2016). Students’ Perception Towards English Teacher’s Interpersonal Communication Skill at SMP Negeri 3 Kupang. Journal of Education and Learning, 10(4), 382-389. https://media.neliti.com/media/publications/73161-EN-students-perception-towards-english-teac.pdf
 • Merle, L. J. (2016). Reflective Learning and Prospective Teachers’ Conceptual Understanding, Critical Thinking, Problem Solving, And Mathematical Communication Skills. Research in Pedagog, (2), 43-58. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=472980
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Milli, M. S. & Yağcı, U. (2016). Öğretmen Adaylarinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 286-298. https://doi.org/40.2264/sbp.2008.37.9.3338 Morgan, C. T. (1993). Psikolojiye Giriş. Hüsnü Arıcı ve Işık Savaşır (Çev.). Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • Nacar, F. S. & Tümkaya, S. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim ve Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 10(2), 493-511. https://doi.org/66.2224/sbp.2008.36.7.8354
 • Özdemir, M.Ç. (Ed.) (2011). Sınıf Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Öztaş, R. (2001). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Yeterlilikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Patrick, H., Anderman, L. H., Ryan, A. M., Edelin, K. C. & Midgley, C. (2001). Teachers’ Communication of Goal Orientations in Four Fifth-Grade Classrooms. The Elementary School Journal, 102(1), 35-58. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/499692
 • Rubin, R.B. & Feezel, J.D. (1986). Elements of Teacher Communication Competence. Communication Education, 35(3), 254-268. https://doi.org/10.1080/03634528609388348
 • Şahin, S., Şahin. Z. & Bulut Serin, N. (2019). Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin İletişim Becerileri ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algılamaları (Kuzey Kıbrıs-Gazimağusa Örneklemi). Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 8(1), 16-27. https://tijseg.org/index.php/tijseg/article/view/33
 • Şara, P. & Güney, Ü. (2015). Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Iletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi: Eşme İlçesi Örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (özel sayı), 195-205. https://doi.org/10.2254/sbp.2008.36.9.1288
 • Şeker, A. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerileri ile Sınıf Atmosferi Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Şimşek, Y. (2003). Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri ile Okul Kültürü Arasındaki İlişki. (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tutkun, Ö. F. (2017). Prospective Teacher's Communication Skills Level: Intellectual, Emotional and Behavioral Competencies. The Anthropologist, 19(3), 665-672. https://doi.org/34.2224/sbp.2008.37.9.12
 • Uğurlu, C. T. (2013). Öğretmenlerin İletişim Becerisi ve Empatik Eğilim Davranışlarının Çocuk Sevme Düzeyleri Üzerine Etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 51-61. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209648
 • Uygun, K. & Arıkan, A. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(4), 2256-2281. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/908425
 • WEB1 (2021). İletişim. Erişim Tarihi: 18.04.2021, https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı.
 • Yaşar Ekici, F., Günhan, G., & Anılan, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İletişim Becerileri. Uluslararası Aile
 • Çocuk ve Eğitim Dergisi, (11), 1-27. https://openaccess.izu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12436/1398 Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, D., Kılıç, M, Y. & Yavuz, M. (2018). “Öğretmenlerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 48-67. http://www.anadiliegitimi.com/en/download/article-file/414361
 • Yılmaz, N. & Altunbaş, S. (2012). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 183-196. https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6009/80246
 • Yüksel, G. (2001). Öğretmenlerin Sahip Olmaları Gereken Davranış Olarak Sosyal Beceri. Milli Eğitim Dergisi, (150), 34-45. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/150/yuksel.htm
 • Yüksel Şahin, F. (2008). Communication Skill Levels in Turkish Prospective Teachers. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal, 36(9), 1283-1294. https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.9.1283

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Derya YILDIZ> (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K.Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
0000-0002-5419-8986
Türkiye


Şura KARACA>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8135-5692
Türkiye


Şerife BAKIRCI>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5257-5090
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 23 Ocak 2022
Kabul Tarihi 27 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yıldız, D. , Karaca, Ş. & Bakırcı, Ş. (2022). Öğretmenlerin İletişim Becerileri Üzerine Bir İnceleme . Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 1-17 . DOI: 10.22466/acusbd.1062068

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi