Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MAKYAVELİSTLİK DÜZEYLERİNİN ETİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1, 47 - 59, 31.12.2018

Öz

ÖZ  Amaç:  Etik,  etik ve liderlik
konularının bütünleşmesi ve çalışanlara örnek olunmasıdır. Etik; çalışanların
ulaşılacak hedeflere gidiş yolunun etik olmayan her yoldan, değil etik ilke ve
yöntemlerden geçmesini sağlamaktır.  Bu
çalışmanın amacı: Çalışanların makyavelist eğilimlerini belirlemek ve etik ile
ilişkisini istatistiki olarak saptamaktır. Yöntem:
Kütahya ili, Altıntaş ilçesi, ilköğretim alanında, Eğitim çalışanlarına
yönelik olarak anket uygulanmıştır. Bulgular;
çalışanlarda makyavelistlik puan ortalamasının 89,9 olduğu hesaplanmıştır.
Yapılan farklılıklara yönelik yapılan T-testi sonucunda evli olanlar ile bekâr
olanlar kadınlar ile erkekler arasında istatistiki olarak bir fark
bulunmamıştır. Makyavelistlik düzeyi, 
yüksek olanlar ve düşük puan alanların etik algısı arasında farklılık
bulunamamıştır. Yapılan Anova testinde yaş arttıkça makyavelistlik düzeyi
artmıştır.  Sonuç: Çalışanların, %17,8’inin yüksek Makyavelist davranış
puanı aldıkları görülmüştür. 

Kaynakça

  • AKSOY, E.Ş. (2016). İşyerlerinde makyavelizm ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Kütahya ili banka personeli üzerine bir uygulama, Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, Kütahya. ARSLAN, S. (2004). Makyavelizmle Yabancılaşma, Bireycilik/Toplulukçuluk Eğilimleri ve Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki, http://www.metvedu.tr/psi/obildiri.html. Erişim tarihi: 12.07.2013. ATAKAN, Ş. (2002). İşletme Etiğinde Makyavelizm: Görsel Basın Haber Programları İşgörenlerinin Makyavelizm Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. AYAN, A., ÜNSAR, S.,KAHRAMAN, G., (2013). A Research on the Determination of Machiavellian Personality Tendencies Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2013, 14(1), ss.103-121. AYAN, A. (2017). Makyavelist Kişilik Eğilimi Algılarının Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Yıl:2017 Cilt:24 Sayı:1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.ss.53-72. AYDOĞAN, E. SERBEST, S. (2016). İş Yerinde Karanlık Üçlü: Bir Kamu Kuruluşunun İç Denetim Biriminde Araştırma , Sayıştay Dergisi • Sayı:101, Nisan - Haziran 2016, ss. 97-121. AZİZ, A. (2004). Relationship Between Machiavellianism and Absence Rate:An Emprical Study, International Journal of Management, Vol: 21: 445. BAKIR, B. (1993). Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Tıp Egitimi, Uzmanlık Tezi, Ankara. BAKIR B., ÖZER, M. UÇAR M., GÜLEÇ, M., DEMİR, C.,HASDE, M., (2003). Relation Between Machiavellianism and Job Satisfaction in a Sample of Turkish Physicians, Psychological Reports, Vol. 92(3), pp. 1169-1175. BARLOW A., and STYLIANOU M., (2010). Relationships Between Machiavellianism, Emotional Intelligence and Theory of Mind in Children, Personality and Individual Differences, Vol. 48, Issue 1, pp. 78-82. BROWN, M. E., TREVİNO, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, Vol. 17, 595–616. CARTER, G. L., A. C. CAMPBELL VE S. MUNCER (2014). The Dark Triad Personality: Attractiveness to Women, Personality and Individual Differences, 56, 57-61. CORZIONE, J., C, AND BUNTZMAN, GABRİEL F. BUSCH E. T.(1999). Machiavellianism in U.S.Bankers, The Journal of Organisational Analysis, Vol.7, pp. 72-83. CYRIAC K. J.AND DHARMARAJ R., (1994). Machiavellianism in Indian Management, Journal of Business Ethics, Vol. 13, pp. 281-280. DEMİRTAŞ, Ö. BİÇKES, M. (2014). Makyavelizm’in Olumsuz Durumları İfşa Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Çalışması "İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Nisan/April 2014, Cilt/Vol: 16, Sayı/Num: 2, Page: 98-112. ÖZCİHAN T. (2014), Organizasyonlarda Stratejik Duygusal Zeka Kullanımı Makyavelizm İlişkisi Ve Çatışma Yönetimine Yansıması: Tasarım Mühendisliğinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir. DAVIS, M. Ve L. KRAUS (1997). Personality ve Empathic Accuracy. W. Ickes (Ed.), Empathic Accuracy içinde, New York: Guilford Press. İYEM, C. (2015). Makyavelist İKY: Endüstri İlişkilerinden Uzaklaşmak, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel sayısı, ss.1-8. GÜNEY, S.,MANDACI, G. (2009). Makyavelizm ve etik algısı ilişkileri: Bankacılık sektöründe bir araştırma. H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı. 27, Cilt. 2, 83- 104. JELLINEK , R. (1985). Machiavellianism, Organizational Structure And Principals' Occupational Stress (Job Satisfaction), Etd Collection For Fordham University. Paper Aaı8508118. Http://Fordham.Bepress.Com/Dissertations/Aaı8508118 KANTEN, P., M. YEŞİLTAŞ VE R. ARSLAN (2015). Kişiliğin Karanlık Yönünün Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Düzenleyici Rolü, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 29 (2), 365-391. KARA, H. (2016). Makyavelist Değerlerin Yönetici Olmak İsteyen Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 12, Sayı 29, ss.125-139. KAVAK, B. (1999). Makyavelizm ile Tüketicinin Ahlaki Yargıları Arasındaki ilişkiye Yönelik Ampirik Bir inceleme, Ev Ekonomisi Dergisi. KESSLER, S. R., A. C. BANDELLI, P. E. SPECTOR, W. C. BORMAN, C. E. NELSON VE L. M. PENNEY (2010). Re-examining Machiavelli: A Three-Dimensional Model of Machiavellianism in the Workplace, Journal of Applied Social Psychology, 40 (8), 1868-1896. LATİF , D.A. (2000). The Relationship Between Pharmacy Students’ Locus of Control, Machiavellianism, and Moral Reasoning American Journal of Pharmaceutical Education, Vol. 64, Spring, pp. 33-37. LIU, C. C. (2008). The Relationship Between Machiavellianism and Knowledge Sharing Willingnes, J Bus Psychol, Vol. 22, pp. 233-240. MANDACI, G. (2007). Makyavelist Tutumların Etik Algısı ve Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektöründe bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranıs Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. MINETT, D., YAMAN, H. R., DENİZCİ, B. (2009). Leadership styles and ethical decisionmaking in hospitality management.International Journal of Hospitality Management, Vol. 28, 486- 493. NAGLER, U. K. J., K. J. REITER, M. R. FURTNER ve J. F. RAUTHMANN (2014). Is There a “Dark Intelligence”? Emotional Intelligence is Used by Dark Personalities to Emotionally Manipulate Others, Personality and Individual Differences, 65, 47-52. PAAL T. BERECZKEI T. (2007). Adult Theory of Mind, Cooperation, Machiavellianism: The Effect of Mindreading on Social Relations, Personality and Individual Differences, Vol. 43 , pp. 541–551. PAULHUS, D. L., WILLIAMS, K. VE HARMS, P. (2001). Shedding Light on the Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy, Society for Personality and Social Psychology Convention, San Antonio. PLINIO, A. J. (2009). Ethics and Leadership, International Journal of Disclosure and Governance, Vol:6, No:4, s. 277-283. RAYBURN, M.AND OVERBY J., HAMMOND, K. (2003). Differences in Charisma, Ethics, Personality, and Machiavellian Characteristics of Male And Female Marketing Students, Academy of Marketing Studies Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 107-125. SKINNER, Q. (2002). Düşüncenin Ustaları: Machiavelli, Türkçesi: Cemal Atilla Altın Kitaplar Yayınevi İstanbul. SIU, W. (1998). Machiavellianism and Retail Banking Executives in Hong Kong, Journal of Managerial Psychology ,Vol. 13:28. SPAIN, S. M., P. HARMS VE J. M. LEBRETON (2014). The Dark Side of Personality at Work, Journal of Organizational Behavior, 35 (1), 41-60. URAL, T. (2003). İşletme ve Pazarlama Etiği. Ankara: Detay Yayınları. TEKİN, Z. (2008). Pazarlama Etiğinde Makyavelizm ve İstanbul Mahmutpaşa’da Bir Uygulama, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. TUNA, M. BİRCAN H., YEŞİLTAŞ M. (2012). Etik Liderlik Ölçeği’nin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması: Antalya Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2. WAI, M. VE N. TILIOPOULOS (2012). The Affective and Cognitive Empathic Nature of the Dark Triad of Personality, Personality and Individual Differences, 52 (7), 794-799. YILDIZ, G. VE ERDOĞMUŞ, N. (1998). Toplulukçu Kültürde Makyavelist Davranış ve Bir Uygulama, Siyasette ve Yönetiminde Etik. Adapazarı. www.nihaterdogmus.com/.../6toplulukau-kaoeltaoerde-makyavelast-davraniaz-ve-bar-uygulama1.doc Erişim tarihi: 12.3.2009.
Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 1, 47 - 59, 31.12.2018

Öz

Kaynakça

  • AKSOY, E.Ş. (2016). İşyerlerinde makyavelizm ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Kütahya ili banka personeli üzerine bir uygulama, Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, Kütahya. ARSLAN, S. (2004). Makyavelizmle Yabancılaşma, Bireycilik/Toplulukçuluk Eğilimleri ve Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki, http://www.metvedu.tr/psi/obildiri.html. Erişim tarihi: 12.07.2013. ATAKAN, Ş. (2002). İşletme Etiğinde Makyavelizm: Görsel Basın Haber Programları İşgörenlerinin Makyavelizm Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. AYAN, A., ÜNSAR, S.,KAHRAMAN, G., (2013). A Research on the Determination of Machiavellian Personality Tendencies Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2013, 14(1), ss.103-121. AYAN, A. (2017). Makyavelist Kişilik Eğilimi Algılarının Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Yıl:2017 Cilt:24 Sayı:1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.ss.53-72. AYDOĞAN, E. SERBEST, S. (2016). İş Yerinde Karanlık Üçlü: Bir Kamu Kuruluşunun İç Denetim Biriminde Araştırma , Sayıştay Dergisi • Sayı:101, Nisan - Haziran 2016, ss. 97-121. AZİZ, A. (2004). Relationship Between Machiavellianism and Absence Rate:An Emprical Study, International Journal of Management, Vol: 21: 445. BAKIR, B. (1993). Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Tıp Egitimi, Uzmanlık Tezi, Ankara. BAKIR B., ÖZER, M. UÇAR M., GÜLEÇ, M., DEMİR, C.,HASDE, M., (2003). Relation Between Machiavellianism and Job Satisfaction in a Sample of Turkish Physicians, Psychological Reports, Vol. 92(3), pp. 1169-1175. BARLOW A., and STYLIANOU M., (2010). Relationships Between Machiavellianism, Emotional Intelligence and Theory of Mind in Children, Personality and Individual Differences, Vol. 48, Issue 1, pp. 78-82. BROWN, M. E., TREVİNO, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, Vol. 17, 595–616. CARTER, G. L., A. C. CAMPBELL VE S. MUNCER (2014). The Dark Triad Personality: Attractiveness to Women, Personality and Individual Differences, 56, 57-61. CORZIONE, J., C, AND BUNTZMAN, GABRİEL F. BUSCH E. T.(1999). Machiavellianism in U.S.Bankers, The Journal of Organisational Analysis, Vol.7, pp. 72-83. CYRIAC K. J.AND DHARMARAJ R., (1994). Machiavellianism in Indian Management, Journal of Business Ethics, Vol. 13, pp. 281-280. DEMİRTAŞ, Ö. BİÇKES, M. (2014). Makyavelizm’in Olumsuz Durumları İfşa Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Çalışması "İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Nisan/April 2014, Cilt/Vol: 16, Sayı/Num: 2, Page: 98-112. ÖZCİHAN T. (2014), Organizasyonlarda Stratejik Duygusal Zeka Kullanımı Makyavelizm İlişkisi Ve Çatışma Yönetimine Yansıması: Tasarım Mühendisliğinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir. DAVIS, M. Ve L. KRAUS (1997). Personality ve Empathic Accuracy. W. Ickes (Ed.), Empathic Accuracy içinde, New York: Guilford Press. İYEM, C. (2015). Makyavelist İKY: Endüstri İlişkilerinden Uzaklaşmak, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel sayısı, ss.1-8. GÜNEY, S.,MANDACI, G. (2009). Makyavelizm ve etik algısı ilişkileri: Bankacılık sektöründe bir araştırma. H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı. 27, Cilt. 2, 83- 104. JELLINEK , R. (1985). Machiavellianism, Organizational Structure And Principals' Occupational Stress (Job Satisfaction), Etd Collection For Fordham University. Paper Aaı8508118. Http://Fordham.Bepress.Com/Dissertations/Aaı8508118 KANTEN, P., M. YEŞİLTAŞ VE R. ARSLAN (2015). Kişiliğin Karanlık Yönünün Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Düzenleyici Rolü, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 29 (2), 365-391. KARA, H. (2016). Makyavelist Değerlerin Yönetici Olmak İsteyen Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 12, Sayı 29, ss.125-139. KAVAK, B. (1999). Makyavelizm ile Tüketicinin Ahlaki Yargıları Arasındaki ilişkiye Yönelik Ampirik Bir inceleme, Ev Ekonomisi Dergisi. KESSLER, S. R., A. C. BANDELLI, P. E. SPECTOR, W. C. BORMAN, C. E. NELSON VE L. M. PENNEY (2010). Re-examining Machiavelli: A Three-Dimensional Model of Machiavellianism in the Workplace, Journal of Applied Social Psychology, 40 (8), 1868-1896. LATİF , D.A. (2000). The Relationship Between Pharmacy Students’ Locus of Control, Machiavellianism, and Moral Reasoning American Journal of Pharmaceutical Education, Vol. 64, Spring, pp. 33-37. LIU, C. C. (2008). The Relationship Between Machiavellianism and Knowledge Sharing Willingnes, J Bus Psychol, Vol. 22, pp. 233-240. MANDACI, G. (2007). Makyavelist Tutumların Etik Algısı ve Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektöründe bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranıs Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. MINETT, D., YAMAN, H. R., DENİZCİ, B. (2009). Leadership styles and ethical decisionmaking in hospitality management.International Journal of Hospitality Management, Vol. 28, 486- 493. NAGLER, U. K. J., K. J. REITER, M. R. FURTNER ve J. F. RAUTHMANN (2014). Is There a “Dark Intelligence”? Emotional Intelligence is Used by Dark Personalities to Emotionally Manipulate Others, Personality and Individual Differences, 65, 47-52. PAAL T. BERECZKEI T. (2007). Adult Theory of Mind, Cooperation, Machiavellianism: The Effect of Mindreading on Social Relations, Personality and Individual Differences, Vol. 43 , pp. 541–551. PAULHUS, D. L., WILLIAMS, K. VE HARMS, P. (2001). Shedding Light on the Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy, Society for Personality and Social Psychology Convention, San Antonio. PLINIO, A. J. (2009). Ethics and Leadership, International Journal of Disclosure and Governance, Vol:6, No:4, s. 277-283. RAYBURN, M.AND OVERBY J., HAMMOND, K. (2003). Differences in Charisma, Ethics, Personality, and Machiavellian Characteristics of Male And Female Marketing Students, Academy of Marketing Studies Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 107-125. SKINNER, Q. (2002). Düşüncenin Ustaları: Machiavelli, Türkçesi: Cemal Atilla Altın Kitaplar Yayınevi İstanbul. SIU, W. (1998). Machiavellianism and Retail Banking Executives in Hong Kong, Journal of Managerial Psychology ,Vol. 13:28. SPAIN, S. M., P. HARMS VE J. M. LEBRETON (2014). The Dark Side of Personality at Work, Journal of Organizational Behavior, 35 (1), 41-60. URAL, T. (2003). İşletme ve Pazarlama Etiği. Ankara: Detay Yayınları. TEKİN, Z. (2008). Pazarlama Etiğinde Makyavelizm ve İstanbul Mahmutpaşa’da Bir Uygulama, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. TUNA, M. BİRCAN H., YEŞİLTAŞ M. (2012). Etik Liderlik Ölçeği’nin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması: Antalya Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2. WAI, M. VE N. TILIOPOULOS (2012). The Affective and Cognitive Empathic Nature of the Dark Triad of Personality, Personality and Individual Differences, 52 (7), 794-799. YILDIZ, G. VE ERDOĞMUŞ, N. (1998). Toplulukçu Kültürde Makyavelist Davranış ve Bir Uygulama, Siyasette ve Yönetiminde Etik. Adapazarı. www.nihaterdogmus.com/.../6toplulukau-kaoeltaoerde-makyavelast-davraniaz-ve-bar-uygulama1.doc Erişim tarihi: 12.3.2009.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuray Mercan

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Mercan, N. (2018). EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MAKYAVELİSTLİK DÜZEYLERİNİN ETİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 47-59.
AMA Mercan N. EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MAKYAVELİSTLİK DÜZEYLERİNİN ETİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. ADBAD. Aralık 2018;4(1):47-59.
Chicago Mercan, Nuray. “EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MAKYAVELİSTLİK DÜZEYLERİNİN ETİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4, sy. 1 (Aralık 2018): 47-59.
EndNote Mercan N (01 Aralık 2018) EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MAKYAVELİSTLİK DÜZEYLERİNİN ETİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4 1 47–59.
IEEE N. Mercan, “EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MAKYAVELİSTLİK DÜZEYLERİNİN ETİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ”, ADBAD, c. 4, sy. 1, ss. 47–59, 2018.
ISNAD Mercan, Nuray. “EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MAKYAVELİSTLİK DÜZEYLERİNİN ETİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 4/1 (Aralık 2018), 47-59.
JAMA Mercan N. EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MAKYAVELİSTLİK DÜZEYLERİNİN ETİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. ADBAD. 2018;4:47–59.
MLA Mercan, Nuray. “EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MAKYAVELİSTLİK DÜZEYLERİNİN ETİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ”. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, c. 4, sy. 1, 2018, ss. 47-59.
Vancouver Mercan N. EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MAKYAVELİSTLİK DÜZEYLERİNİN ETİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. ADBAD. 2018;4(1):47-59.