Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 75 - 89, 27.06.2018

Öz

Kaynakça

 • Akar, C. (2008). Öz-yeterlik inancı ve ilkokuma yazmaya etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 185-198.
 • Arseven, A. (2016). Öz yeterlik: Bir kavram analizi. Electronic TurkishStudies, 11(19), 63-80.
 • Aydın, B.O. veDuğan, Ö. (2018). A study on determination of writing self-efficacyperceptions of publicrelationsundergraduatestudents. International Journal of Social SciencesandEducationResearch, 4(1), 150-164.
 • Aydın, İ. S. İnnalı, H. O. Batar, M. Ve Çakır, H. (2013). Öğretmen adaylarının yazılı anlatım öz yeterliklerine ilişkin ölçek geliştirme çalışması. TurkishStudies. 8(8), 139-160.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifyingtheory of behavioralchange. PsychologicalReview, 84(2), 191-215.
 • Bulut, P. (2017). The effect of primaryschoolstudents’ writingattitudesandwriting self-efficacybeliefs on theirsummarywritingachievement. International Electronic Journal of ElementaryEducation, 10(2), 281-285.
 • Büyükikiz, K. K. (2012). Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 69-80.
 • Demir, T. (2014). Yazma öz yeterlik ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 28-35.
 • Demir, T. (2011). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ve başarı amaç yönelimi türleri ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Göçer, A. (2012). Theinvestigation of intertextuality: theuse of linguistictexts of Turkishteachercandidates in thewrittentextsthosetheycreated. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 184-195.
 • Güleryüz, H. (2002). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.Güneş, F. Kuşdemir, Y. ve Bulut, P. (2017).Yazma öz yeterlik ölçeğinin psikometrik özellikleri.International Journal of Social Science, 58(2), 101-114.
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, 10. Baskı, Ankara: Rehber.
 • Oral, Günseli (2008). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem.Özonat, Z. (2015). Sekizinci sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algıları. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 207-220.Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı.Şengül, M. (2013). Ortaokul öğrencilerine yönelik “Yazma öz yeterlikleri ölçeği” geliştirme çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 81-94.Şengül, M. (2011). İlköğretim II. kademe Türkçe öğretiminde yazma becerilerine yönelik öğretim ve ölçme -değerlendirme yaklaşımlarının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi.Yalçın, S. D. (1998). Yazma eğitiminde yeni bir araştırma alanı: Yaratıcı yazarlık. Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Sempozyum Bildiriler içinde (s. 145- 152). AÜ Tömer Gaziantep Şubesi Yayını.

İlkokul Öğrencilerinin Yazma Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 75 - 89, 27.06.2018

Öz

Bu çalışmada,
ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterliklerinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Uşak İl milli
eğitim müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören 219 4. Sınıf öğrencilerinden
(kız: n=101, erkek: n=118) oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Güneş,
Kuşdemir ve Bulut (2017) tarafından geliştirilen “Yazma Öz Yeterlik Ölçeği”
kullanılmıştır. Öğrencilerin yazma öz yeterliği ortalamasının “iyi” düzeyde
olduğu görülmüştür.
Kız
öğrencilerin, yazı yazmayı sevdiğini söyleyenlerin ve günlük yazdığını ifade
edenlerin lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Ayrıca kitap okuma
sayısı arttıkça yazma öz yeterliğin de arttığı söylenebilir. 

Kaynakça

 • Akar, C. (2008). Öz-yeterlik inancı ve ilkokuma yazmaya etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 185-198.
 • Arseven, A. (2016). Öz yeterlik: Bir kavram analizi. Electronic TurkishStudies, 11(19), 63-80.
 • Aydın, B.O. veDuğan, Ö. (2018). A study on determination of writing self-efficacyperceptions of publicrelationsundergraduatestudents. International Journal of Social SciencesandEducationResearch, 4(1), 150-164.
 • Aydın, İ. S. İnnalı, H. O. Batar, M. Ve Çakır, H. (2013). Öğretmen adaylarının yazılı anlatım öz yeterliklerine ilişkin ölçek geliştirme çalışması. TurkishStudies. 8(8), 139-160.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifyingtheory of behavioralchange. PsychologicalReview, 84(2), 191-215.
 • Bulut, P. (2017). The effect of primaryschoolstudents’ writingattitudesandwriting self-efficacybeliefs on theirsummarywritingachievement. International Electronic Journal of ElementaryEducation, 10(2), 281-285.
 • Büyükikiz, K. K. (2012). Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 69-80.
 • Demir, T. (2014). Yazma öz yeterlik ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 28-35.
 • Demir, T. (2011). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ve başarı amaç yönelimi türleri ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Göçer, A. (2012). Theinvestigation of intertextuality: theuse of linguistictexts of Turkishteachercandidates in thewrittentextsthosetheycreated. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 184-195.
 • Güleryüz, H. (2002). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.Güneş, F. Kuşdemir, Y. ve Bulut, P. (2017).Yazma öz yeterlik ölçeğinin psikometrik özellikleri.International Journal of Social Science, 58(2), 101-114.
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, 10. Baskı, Ankara: Rehber.
 • Oral, Günseli (2008). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem.Özonat, Z. (2015). Sekizinci sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algıları. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 207-220.Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı.Şengül, M. (2013). Ortaokul öğrencilerine yönelik “Yazma öz yeterlikleri ölçeği” geliştirme çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 81-94.Şengül, M. (2011). İlköğretim II. kademe Türkçe öğretiminde yazma becerilerine yönelik öğretim ve ölçme -değerlendirme yaklaşımlarının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi.Yalçın, S. D. (1998). Yazma eğitiminde yeni bir araştırma alanı: Yaratıcı yazarlık. Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Sempozyum Bildiriler içinde (s. 145- 152). AÜ Tömer Gaziantep Şubesi Yayını.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cüneyit Akar

Metin Özber Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akar, C., & Özber, M. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Yazma Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Avrasya Dil Eğitimi Ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 75-89.