Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İŞBİRLİKLİ YAZMANIN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 17, 26.06.2019

Öz

Bu araştırmada, işbirlikli
yazma etkinliklerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma
becerilerini geliştirmeye etkisi incelenmiştir.  Bunun için araştırmanın yöntemi ve deseni
eylem araştırması olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin sınıf içi yazılı anlatım
uygulamalarını geliştirmek amaçlanmıştır. Bunun için eylem araştırması türlerinden
“sınıf içi eylem araştırması” kullanılmıştır. Uygulamaya 16 öğrenci
katılmıştır. Öğrencilerin A1, A2 ve B1 kurlarının sonunda girdikleri
sınavlardan elde edilen yazılı anlatım çalışmaları “Yaratıcı Yazma Ölçeği” ile
değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerindeki kurlar arası
gelişimini analiz etmek için tekrarlı ölçümler t testi tekniğinden yararlanılmıştır.
Ayrıca katılımcıların uygulama etkinlikleri ile ilgili görüşleri ve uygulama
öğretmenlerinin gözlemleri alınıp bunların içerik analizi yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda işbirlikli yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazma
becerilerini geliştirdiği belirlenmiştir. Öğrencilerle yapılan yüz yüze
görüşmelerde öğrencilere, “Grup olarak yazmak mı yararlı, bireysel yazmak mı?”
sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin % 73’ü grup olarak yazmanın, % 27’si ise
bireysel olarak yazmanın daha faydalı olduğunu belirtmiştir. Genel olarak
öğrenciler bu uygulamayı kendileri için yararlı bulmuştur. Öğretmenlerin
gözlemlerine göre işbirlikli yazma; akran iletişimine ve öğrenmeye, Türkçe
öğrenme ilgisi ve isteğini artırmaya, yazılı anlatımdaki hataları fark etmeye
ve okuma, dinleme, konuşma gibi diğer dil becerilerinin gelişimine katkı
sağlamaktadır. Öğretmenler bu tür uygulamaların bireysel öğrenme hızı yüksek ve
bireysel öğrenme alışkanlığına sahip olan öğrencilerin Türkçe öğrenme hızını
düşürdüğünü, bazen gruptaki herkesin uygulamalara etkin katılmadığını
belirtmişlerdir. Buna rağmen yazılı anlatım çalışmalarının bir kısmının
işbirlikli yazma şeklinde planlanması Türkçe öğrenmeyi daha eğlenceli hale
getirmektedir.

Kaynakça

  • Açıkgöz, Ü. K. (2014). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayınları. Aşılıoğlu, B. (1993). Ortaokullarda Türkçe öğretimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th Ed). New York:Routledge.Demirel, Ö. (2010). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.Ekinci, Z. (2018). İşbirlikli yazma etkinliklerinin türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. Göçer, A. & Moğul, S. (2011).Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies, 6(3), 797-810.Güleryüz, H. ( 2006 ). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Smith K. A. (1992). Cooperative Learning: Increasing College Faculty Instructional Productivity. Washington DC: ERIC Digest. Johnson, R. T. & Johnson, D. W. (1994). An overview of cooperative learning. J. Thousand, A. Villa and A. Nevin (Eds), Creativity and collaborative learning.Baltimore: Brookes Press.Karakuş, İ. (2006). Atatürk dönemi eğitim sisteminde Türkçe öğretimi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: Planlı yazma ve değerlendirme. M. Özbay (Ed.). Yazma eğitimi (ss. 21-43). Ankara: Pegem Yayıncılık.Karatay. H. (2016). İşbirlikli yazma ve değerlendirme çalışmalarının yazma becerisini geliştirmeye etkisi. II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu,Münih-Almanya.Öztürk, A. (2007). Çocukta yaratıcılık ve drama.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Varışoğlu, E. (2016). İşbirlikli okuma ve yazma etkinliklerinin Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil kaygılarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 59(15), 1108-1119.
Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 17, 26.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Açıkgöz, Ü. K. (2014). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayınları. Aşılıoğlu, B. (1993). Ortaokullarda Türkçe öğretimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th Ed). New York:Routledge.Demirel, Ö. (2010). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.Ekinci, Z. (2018). İşbirlikli yazma etkinliklerinin türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. Göçer, A. & Moğul, S. (2011).Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies, 6(3), 797-810.Güleryüz, H. ( 2006 ). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Smith K. A. (1992). Cooperative Learning: Increasing College Faculty Instructional Productivity. Washington DC: ERIC Digest. Johnson, R. T. & Johnson, D. W. (1994). An overview of cooperative learning. J. Thousand, A. Villa and A. Nevin (Eds), Creativity and collaborative learning.Baltimore: Brookes Press.Karakuş, İ. (2006). Atatürk dönemi eğitim sisteminde Türkçe öğretimi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: Planlı yazma ve değerlendirme. M. Özbay (Ed.). Yazma eğitimi (ss. 21-43). Ankara: Pegem Yayıncılık.Karatay. H. (2016). İşbirlikli yazma ve değerlendirme çalışmalarının yazma becerisini geliştirmeye etkisi. II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu,Münih-Almanya.Öztürk, A. (2007). Çocukta yaratıcılık ve drama.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Varışoğlu, E. (2016). İşbirlikli okuma ve yazma etkinliklerinin Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil kaygılarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 59(15), 1108-1119.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halit Karatay 0000-0003-1820-0361

Zeynep Ekinci Bu kişi benim 0000-0002-2133-358X

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karatay, H., & Ekinci, Z. (2019). İŞBİRLİKLİ YAZMANIN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ. Avrasya Dil Eğitimi Ve Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-17.