Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HİKÂYE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 1, 11 - 22, 30.06.0201

Öz

Bu araştırma, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin hikâye yazmaya ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 7. sınıf 190 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmış toplam 3 boyut ve 28 maddeden oluşan likert tipi ölçek yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin hikâye yazmayı sevme ve öğrenme ortamının hikâye yazma tutumlarına olan etkisi konusunda kararsız kaldıkları görülmüştür. Diğer bir taraftan analiz sonuçları, öğrencilerin hikâye yazmanın sağlayacağı fayda konusunda olumlu tutuma sahip olduklarını göstermiştir. Hikâye yazmaya ilişkin tutumun cinsiyete göre farklılaşmasını tespit etmek için yapılan analiz sonuçlarına göre öğrencilerin tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Adam, A. A. S. (2015). Developing EFL learners’ narrative writing through using short stories-the case of AlBaha university students. European Journal of English and Literature Studies, 3(4), 1-8.
 • Akın, E. (2016). Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 54, 469-483.
 • Bangert-Drowns, R.L., Hurley, & M.M., Wilkinson, B. (2004). The effects of schoolbased writing to learn interventions on academic achievement: A meta-analysis. Review of Educational Research,74 (1), 29-58.
 • Bulut, F. G., & Serin, M. K. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerileri ile problem kurma becerileri arasındaki ilişki. Eğitim ve Teknoloji, 2(1), 16-28.
 • Bulut, P. (2017). The effect of primary school students’ writing attitudes and writing self-efficacy beliefs on their summary writing achievement. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(2), 281-285.
 • Charles, C. (2007). Exploring “girl power”: Gender, literacy and the textual practices of young women attending an elite school. English Teaching Practice & Critique, 6(2), 72-88.
 • Clark, C., & Dugdale, G. (2009). Young people’s writing: Attitudes, behaviour and the role of technology. London: National Literacy Trust.
 • Clark, K. A. (2012). Student attitudes towards writing and the effects on writing progress (Master's Theses). State University of New York College, Brockport.
 • Ertan Özen, N., & Duran, E. (2021). Developing a story writing attitude scale for secondary school students. International Journal of Contemporary Educational Research, 8(1), 84-93.
 • Fisher, R. (2002). Boys into writing: raising boy´s achievement in writing. Williams, M. (Ed.), Unlocking Writing: a Guide for Teachers (p. 141-157). London: David Fulton Publishers.
 • Fitriati, S. W., Solihah, Y. A., & Tusino, T. (2018). Expressions of attitudes in students’ narrative writing: an appraisal analysis. Lingua Cultura, 12(4), 333-338.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-hill.
 • Graham, S., Berninger, V., & Fan, W. (2007). The structural relationship between wrting attitude and writing achivement in first and third grade students. Contemporary Educational Psychollogy, 32, 516-536.
 • Hashemian, M., & Heidari, A. (2013). The relationship between L2 learners’ motivation/attitude and success in L2 writing. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 70, 476–489.
 • Ismail, N., Hussin, S., & Darus, S. (2012). ESL students’ attitude, learning problems, and needs for online writing. GEMA Online Journal of Language Studies, 12(4), 1089–1107.
 • Jones, S., & Sanguedolce, P. (2014, May). Developing High Order Thinking Skills Through Story Gathering. 4th Global Conference, Prague.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kaya, A. İ., & Bindak, R. (2020). Ortaokul öğrencilerinin öyküye yönelik tutumları. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 268-287.
 • Kear, D. J., Coffman G. A., McKenna M. C., & Ambrosio A.L. (2000). Measuring attitude toward writing: A new tool for teachers. The Reading Teacher, 54(1), 10-23.
 • Knudson, R. E. (1991). Development and use of a writing attitude survey in grades 4 to 8. Psychological Reports, 68, 807-816.
 • Logan, S., & Johnston, R. (2010). Investigating gender differences in reading. Educational Review, 62 (2), 175-187.
 • McLeod, S. H. (1991). The affective domain and the writing process: Working definitions. Journal of Advanced Composition, 11, 95-105.
 • Merisuo‐Storm, T. (2006). Girls and boys like to read and write different texts. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(2), 111-125.
 • Peterson, S. S. (2007). Teaching content with the help of writing across the curriculum. Middle School Journal, 39(2), 26-33.
 • Romano, T. (1995). Writing with Passion: Life Stories, Multiple Genres. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Schwartz, W. (2002). Helping underachieving boys read well and often. New York, ERIC Clearinghouse on Urban Education. ERIC veritabanından https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED467687.pdf erişilmiştir.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı.
 • Temel, S., & Katrancı, M. (2019). İlkokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri, yazmaya yönelik tutumları ve yazma kaygıları arasındaki ilişki. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(17), 322-356.
 • Tüfekçioğlu, B. (2010). Yazma becerisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dil Dergisi, 149, 30-45.
 • Ubbes, V. A., Dillhoff, R., & Maldonado, W. (2018). Reading and writing attitudes of children: conceptual implications for health education and health literacy. Journal of Health Education Teaching, 9(1), 49-67.
 • Zorbaz, K. Z., & Kayatürk, N. (2015). Studying writing attitudes of secondary school students with regard to various variables. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 11(4), 1415-1435.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nesime Ertan Özen 0000-0002-9811-4916

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 201
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ertan Özen, N. ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HİKÂYE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARI. Avrasya Dil Eğitimi Ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 11-22.