Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 54 - 63, 10.12.2019

ÖzÖZET: Bu çalışmanın amacı aday tarih öğretmenlerinin müzelerin
eğitim amaçlı kullanımı, müzede gerçekleştirilen etkinlikler ile Jandarma
Müzesine dair görüşlerini incelemektir. Müzecilik anlayışındaki değişim
müzenin eğitim işlevini ön plana çıkarmıştır. Müzeler her türlü eğitim
kademesinde öğrenme ve öğretme amacıyla kullanılabilirler. Bu çalışma,
betimsel tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Araştırmada kullanılan
çalışma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ankara’da bir devlet
üniversitesinin Eğitim Fakültesinde Tarih Öğretmenliği bölümü beşinci sınıf
öğrencileridir. Araştırmada katılımcılara müze gezisi sırasındaki duygu ve
düşüncelerini, müze eğitimine yönelik tutumları ve Jandarma müzesine ait
sorular yöneltilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adayları; müze eğitiminin
gerekliğini, kalıcı öğrenmeye katkılarını, Jandarma Müzesinin tarih
öğretiminde etkili bir şekilde kullanılabilecek kapsamlı bir müze olduğunu, müzede
yaptırılan etkinliklerin geziyi eğlenceli ve kalıcı hale getirdiğini, ilk kez
askeri bir müze ile karşılaşmalarına rağmen bu müzelerle ilgili olumlu
düşüncelerini ifade etmişlerdir.


 


Anahtar Kelimeler: : Müze,
Müze Eğitimi, Jandarma Müzesi, Tarih öğretimi


 


ABSTRACT:


The aim of this study is
to examine the views of candidate history teachers about the use of museums
for educational purposes, activities in the museum and the Gendarmerie
Museum. The change in the understanding of museology has brought the
educational function of the museum to the forefront. Museums can be used for
teaching and learning at all levels of education. This study is a qualitative
research in descriptive survey model. The study group used in the research is
the fifth grade students in the Department of History Teaching in the Faculty
of Education of a public university in Ankara in the 2016-2017 academic year.
The participants were asked about their feelings and thoughts during the
museum visit, their attitudes towards museum education and the questions of
the Gendarmerie Museum. As a result of the study, prospective teachers; the
necessity of museum education, their contribution to lasting learning, the
Gendarmerie museum is a comprehensive museum that can be used effectively in
history teaching, the activities made in the museum make the trip fun and
lasting, even though they met with a military museum for the first time they
expressed their positive thoughts about these museums.


 


Kaynakça

  • Akçalı, A. (2013). Tarih öğretiminde merkeze bağımlılığın azaltılması yolunda bir çözüm önerisi: Yerel tarih, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Ata, B. (2002). Müzelerle ve Tarihi Mekânlarla Tarih Öğretimi: Tarih Öğretmenlerinin “Müze Eğitimine” İlişkin Görüşleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Carr, E.H. (1993). Tarih nedir?. İstanbul: İletişim.Çakır-İlhan, A., Artar, M., Okvuran, A. ve Karadeniz, C. (2011). Müze Eğitim Modülü. Ankara: MDGF UNICEF. Çakır-İlhan, A., (2017). Yaratıcı Drama Dergisi 12(2), 93-104Epik, C. (2004). Müzelerin lise öğrencilerinin tarih dersi başarıları ve hatırda tutma becerileri üzerindeki etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Erol-Şahin,N Yeşilbursa,C.C (2018). TUHED 7(2), ss. 555-577Hopper-Greenhill, E., (1999) Müze ve Galeri Eğitimi (Yayına Hazırlayan, Bekir O., Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, No:4Işık, H. (2002). Yerel tarih konularının sosyal bilgiler (6. sınıf) programı tarih üniteleri ile ilişkilendirilmesine yönelik bir uygulama: Pasinler örneği, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.İncegül, S. (2010). Sosyal bilgiler dersinde örnek bir sözlü tarih uygulaması, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Kaplan, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin tarihsel düşünce becerilerinin sözlü tarih çalışmalarıyla geliştirilmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Kaya, M. (2013). Sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak sözlü tarih: Amaç, içerik, uygulama, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Keleş, V. (2003). Modern Müzecilik ve Türk Müzeciliği" Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi cilt 2 sayı 1-2 ErzurumKeskin, S. (Coşkun) ve Kaplan, E. (2012). Sosyal bilgiler ve tarih eğitiminde okul dışı öğrenme ortamı olarak oyuncak müzeleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 95-115.Kırca,S.S (2008). Tüketicilerin Müze Ziyaret Alışkanlıkları ve Müze Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kırcı N. (2010). Müzelerde Sentaktik ve Biçimsel Analiz Üzerine Bir Değerlendirme 190 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 25, No.2Leech, N. L., Onwuegbuzie, A. J. (2007). An Array of Qualitative Data Analysis Tools: A Call For Data Analysis Triangulation. School Psychology Quarterly, 22, 557-584.Mercin, L. (2015) Müzeler ve toplum Erişim Adresi http://Www. Ayk. Gov. Tr/WpContent/Uploads/2015/01Önder A, O. Abacı, I. Kamara (2009), “Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi”:İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(25),.103-117Öner, G. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Dışı Tarih Öğretimi’ne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(1), 89-121Özdemir, M. ( 2011) Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1)Safran, M., Ata, B. (2006). “Okul Dışı Tarih Öğretimi”, Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler, Ankara: Gazi Sarı, İ. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih etkinliklerinin öğrenci başarı, beceri ve tutumlarına etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Türk Dil Kurumu (2017). www.tdk.gov.tr sayfasından erişilmiştir.Yeşilbursa, C. C. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihi Yerlerin Kullanımı, Türklük Bilimi Araştırmaları TÜBAR-XXIII-/2008-Bahar. s.209-222.Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 23(112), 7-17.Yıldırım, A., Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Web-1 https://www.bilgiustam.com/turkiyede-muzeciligin-tarihcesi/Web-2 https://kvmgm.ktb.gov.tr

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülay GÜNGÖR ATİK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4470-9076
Türkiye


Hamza KELEŞ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { adeder605828, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2019}, volume = {4}, number = {2}, pages = {54 - 63}, title = {MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Güngör Atik, Gülay and Keleş, Hamza} }
APA Güngör Atik, G. & Keleş, H. (2019). MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 4 (2) , 54-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/adeder/issue/51789/605828
MLA Güngör Atik, G. , Keleş, H. "MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 4 (2019 ): 54-63 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adeder/issue/51789/605828>
Chicago Güngör Atik, G. , Keleş, H. "MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 4 (2019 ): 54-63
RIS TY - JOUR T1 - MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ AU - GülayGüngör Atik, HamzaKeleş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 63 VL - 4 IS - 2 SN - -2548-1282 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Araştırma ve Deneyim Dergisi MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %A Gülay Güngör Atik , Hamza Keleş %T MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Güngör Atik, Gülay , Keleş, Hamza . "MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 4 / 2 (Aralık 2019): 54-63 .
AMA Güngör Atik G. , Keleş H. MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Research and Experience Journal (REJ). 2019; 4(2): 54-63.
Vancouver Güngör Atik G. , Keleş H. MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2019; 4(2): 54-63.
IEEE G. Güngör Atik ve H. Keleş , "MÜZELERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI KAPSAMINDA ADAY TARİH ÖĞRETMENLERİNİN JANDARMA MÜZESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", Araştırma ve Deneyim Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 54-63, Ara. 2019