Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 2, 17 - 39, 31.12.2020

Öz

Bu araştırma, İngilizce öğretmenlerinin öğretim süreci uygulamaları ve öz yeterliklerine yönelik görüşlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma modellerinden durum çalışması çerçevesinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Elazığ il merkezinde görev yapan uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 15 İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sekiz sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Görüşmelerin analizinde NVivo programından yararlanılmıştır. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar; öğretim sürecini planlama ve hazırlık, derse katılım, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim sürecini değerlendirme, öğretim sürecinde karşılaşılan olumsuzluklar, öğretmenlerin kendilerinde geliştirmeyi düşündüğü yönler, öğretmenlerin öğretim sürecindeki öz yeterliklerinin arttırılması ve mesleki gelişimlerine yönelik öneriler temaları altında sunulmuştur.

Kaynakça

 • Allinder, R. M. (1994). The relationship between efficacy and the instructional practices of special education teachers and consultants. Teacher Education and Special Education, 17, 86-95.
 • Altmışdört, G. (2010). Yabancı dil öğretiminde nasıl bir ölçme-değerlendirmeye gerek vardır. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 175-200.
 • Arıbaş, S., Kartal, Ş. ve Çağlar, İ. (2012). İngilizce öğretmenlerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 41(195), 100-117.
 • Ashton, P. T. ve Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
 • Baş, G. (2010). Türkiye’deki üniversitelerin hazırlık kısımlarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin öz-yeterlik algı düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Butt, M. N., Khan, H. ve Jehan, S. (2012). Impact of English Teachers’ Self-Efficacy Beliefs on Students’ Performance. World Applied Science Journal, 20(7), 1031-1035.
 • Bümen, N. T. (2009, 1-3 Ekim). İlk ve ortaöğretim öğretmenlerinin özyeterlik inançlarının incelenmesi: İzmir ili örneği. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunuldu, İzmir.
 • Büyükyavuz O. ve İnal, S. (2008). A descriptive study of Turkish EFL teachers. Asian EFL Journal, 10(3), 215-234.
 • Chacon, C. T. (2005). Teachers’ perceived efficacy among English as a foreign language teachers in middle schools in Venezuela. Teaching and Teacher Education, 21(3), 257-272.
 • Denzine, G. M., Cooney, J. B. ve McKenzie, R. (2005). Confirmatory factor analysis of the teacher efficacy scale for prospective teachers. British Journal of Educational Psychology, 75, 689–708.
 • Dursun, F., Bektaş Bedir, S. ve Önkuzu Gülcü, E. (2017). Lise İngilizce dersi öğretmenlerinin öğretim programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim 216, 135-163. EF EPI, (2017). 2017 İngilizce Yeterlik Endeksi. https://www.ef.com.tr/epi adresinden 14.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Esen, G. (2012). English language teachers’ general and professional sense of self-efficacy: Mersin profile. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Ana Bilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı, Mersin.
 • Eslami, ZR. ve Fatahi, A. (2008). Teachers’ sense of self-efficacy, English proficiency, and instructional strategies: A study of Nonnative EFL teachers in Iran. TESL-EJH, 11(4): 1-19. Fackler, S. ve Malmberg, L-E. (2016). Teachers' self-efficacy in 14 OECD countries: Teacher, student group, school and leadership effects. Teaching and Teacher Education 56, 185-195.
 • Gibson, S., ve Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: a construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.
 • Guskey T. R. ve Passaro, P. D. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31, 627-643.
 • Güven, S. ve Çakır, Ö. (2012). İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik inançları üzerine bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(163), 43-52.
 • Heaton, M. (2013). An examination of the relationship between professional learning community variables and teacher self-efficacy. Electronic Theses and Dissertations. Paper 5038.
 • İnal, S. ve Büyükyavuz, O. (2013). İngilizce öğretmen adaylarının mesleki gelişime ve lisans eğitimine yönelik görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 221-233.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin yeterlik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-9.
 • Kızkapan, O. ve Bektaş, O. (2017). The effect of project based learning on seventh grade students' academic achievement. International Journal of Instruction, 10(1), 37-54.
 • Kurt, T. (2012). Öğretmenlerin öz-yeterlik ve kolektif yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 195-227.
 • Lee, J. A. (2009). Teachers’ sense of efficacy in teaching English, perceived English language proficiency, and attitudes toward the English language: A case of Korean public elementary school teachers. Unpublished doctorate thesis. Ohio State University Department of Philosophy, Ohio.
 • Midgley, C., Feldlaufer, H., ve Eccles, J. S. (1989). Change in teacher efficacy and student self task-related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81(2), 247-258.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Nugroho, H. A. (2017). Pre-servıce EFL teachers’self-efficacy, their English proficiency and their preparedness for teaching practıcum program. Premise: Journal of English Education, 6(2), 1-11.
 • Rakıcıoğlu-Söylemez, A. Ş. (2012). İngilizce öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi boyunca öğretmen öz yeterlik inançları ve danışmanlık uygulamalarına yönelik görüşleri üzerine keşifsel bir durum çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara.
 • Saiti, A. ve Saitis, C. (2006). In-service training for teachers who work in full-day schools. Evidence from Greece. European Journal of Education, 29(4), 455-470.
 • Skaalvik, E. M. ve Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1059-1069.
 • Thompson, G. (2016). Japanese high school English teachers’ self-efficacy beliefs about teaching English. School of Cultural and Professional Learning Faculty of Education, Queensland University of Technology, Queensland.
 • Tschannen-Moran, M. and Woolfolk Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and teacher Education, 23(6), 944-956.
 • Tunç Yüksel, B. (2010). Türk İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik inançları: Devlet ilköğretim okullarında çalışan İngilizce öğretmenleriyle yapılan bir çalışma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yavuz Konokman, G. ve Yanpar Yelken, T. (2013). Öğretmen adaylarının öğrenme öğretme süreci alanındaki yeterliklerine ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 175-188.
 • Yenen, E. T. ve Durmaz, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 922-940.
 • Yenen, E.T. ve Kılınç, H. H. (2018). Öğretmenlerin öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine sahip olma düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2767-2787. https://doi.org/10.7884/teke.4325
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emin Tamer YENEN (Sorumlu Yazar)
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
0000-0003-2359-3518
Türkiye


Fevzi DURSUN
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2103-8940
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { adeder734779, journal = {Araştırma ve Deneyim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1282}, address = {}, publisher = {Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {17 - 39}, doi = {}, title = {İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Yenen, Emin Tamer and Dursun, Fevzi} }
APA Yenen, E. T. & Dursun, F. (2020). İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . Araştırma ve Deneyim Dergisi , 5 (2) , 17-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/adeder/issue/59575/734779
MLA Yenen, E. T. , Dursun, F. "İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ" . Araştırma ve Deneyim Dergisi 5 (2020 ): 17-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adeder/issue/59575/734779>
Chicago Yenen, E. T. , Dursun, F. "İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 5 (2020 ): 17-39
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ AU - Emin Tamer Yenen , Fevzi Dursun Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Araştırma ve Deneyim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 39 VL - 5 IS - 2 SN - -2548-1282 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Araştırma ve Deneyim Dergisi İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %A Emin Tamer Yenen , Fevzi Dursun %T İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %D 2020 %J Araştırma ve Deneyim Dergisi %P -2548-1282 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Yenen, Emin Tamer , Dursun, Fevzi . "İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Araştırma ve Deneyim Dergisi 5 / 2 (Aralık 2020): 17-39 .
AMA Yenen E. T. , Dursun F. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Research and Experience Journal (REJ). 2020; 5(2): 17-39.
Vancouver Yenen E. T. , Dursun F. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Araştırma ve Deneyim Dergisi. 2020; 5(2): 17-39.
IEEE E. T. Yenen ve F. Dursun , "İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİ UYGULAMALARI VE ÖZ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ", Araştırma ve Deneyim Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 17-39, Ara. 2020