Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Forensic Pathology Education in Turkey: Insights From the National Forensic Pathology Awareness Survey

Yıl 2024, Cilt: 38 Sayı: 1, 47 - 54, 29.04.2024

Öz

Background&Aim: In the field of medicolegal investigations in Türkiye, autopsies are typically performed by forensic medicine specialists while postmortem histopathological examinations are performed by pathology specialists. However, the absence of forensic pathology from the core curriculum for residency in pathology has led to a significant lack of awareness and proficiency among pathologists in this subspecialty. To address this issue, a survey study aimed at evaluating the status of forensic pathology within pathology residency programs, increasing awareness and understanding of the significance of incorporating forensic pathology into pathology residency was conducted.

Material and Methods: A survey consisting of a total of 14 questions was sent to all pathology residents and young specialist pathologists within the first five years of their specialization via e-mail and social media channels.

Results: A total of 212 participants, including pathology residents and young specialist pathologists in their first five years of specialization, took part in the survey. The institutions where the participants received training were university hospitals (53.8%), training and research hospitals (34.9%), affiliated university hospitals (9%), and private university hospitals (9%), respectively. 92.9% of respondents indicated the absence of forensic pathology training in their residency programs, and only 13.8% reported exposure to forensic pathology on external rotations during their training. Additionally, 84.8% of the participants expressed a desire for the inclusion of forensic pathology rotations in the core curriculum. The majority of the participants stated that they lacked knowledge about the job descriptions and activities of forensic pathologists, emphasizing the need for such training during their residency and some young specialist pathologists disclosed difficulties in handling forensic matters throughout their expertise.

Conclusion: The results of the survey reveal a significant deficiency in forensic pathology education across institutions in Türkiye, accompanied by a low level of awareness, To address this issue and prevent a major gap in specialty training, it is crucial to incorporate forensic pathology training into the core curriculum for pathology and provide external rotations in cases where in-departmental training is not feasible.

Etik Beyan

The permission for the study was obtained from the Council of Forensic Medicine, Education and Scientific Research Commission, dated 03/08/2022, and numbered 21589509/2022/577.

Destekleyen Kurum

The Council of Forensic Medicine

Proje Numarası

21589509/2022/577

Kaynakça

 • Lau G, Lai SH. Forensic histopathology. In: Tsokos M, editor. Forensic pathology reviews, vol. 5. Totowa: Humana Press; 2008. p. 239–65. https://doi.org/10.1007/978-1-59745-110-9_13
 • Matkowski AFI, Benbow EW. Histopathology at autopsy: why bother?. Histopathology. 2021;79(1):77–85. https://doi. org/10.1111/his.14335
 • Singh D, Tiwari RC, Kumar A, Bhute AR, Meshram RP, Dikshit M, Sharma VB, Mittal B. A Comprehensive Review of Pathological Examination in Forensic Medicine: Past, Present, and Future. Cureus. 2022;14(3):e22740. Published 2022 Mar 1. https://doi.org/10.7759/cureus.22740
 • Tümer AR, Eskicioğlu E, Sökmensüer C, Findikoğlu T. Problems in Postmortem Pathology Training. Turk Patoloji Derg. 2023;39(1):9–14.
 • Tıpta uzmanlık kurulu müfredat oluşturma ve belirleme sistemi (TUKMOS). (2019, September). Tıbbi patoloji uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı (v2.4.). (Accessed on July 14 2021). Available from: https://tuk.saglik.gov.tr/ Eklenti/37531/0/tibbipatolojimufredatv24docpdf.pdf
 • Riepert T. Obduktionen im Grenzbereich zwischen Pathologie und Rechtsmedizin: Vorschläge zur interdisziplinären Kooperation [Autopsies at the boundary between pathology and forensic medicine: Suggestions for interdisciplinary cooperation]. Pathologe. 2017;38(5):407–11. https://doi.org/10.1007/s00292-017-0337-2
 • Ersoy G, Özoran Y, Akçay A, Kolusayin MO, Işıl Pakış, Urer HN, MK Gülmen, Öz B. The approaches of physicians working in the field of pathology regarding forensic pathology practice and the training process. Turk Patoloji Derg. 2013;29(3):201–9. https://doi.org/10.5146/tjpath.2013.01187
 • Dettmeyer RB. The role of histopathology in forensic practice: an overview. Forensic Sci Med Pathol. 2014;10(3):401–12. https://doi.org/10.1007/s12024-014-9536-9
 • Cirielli V, Bortolotti F, Cima L, De Battisti Z, Del Balzo G, De Salvia A, Laposata C, Raniero D, Vermiglio E, Portas M, Rodegher P, Ghimenton C, Martignoni G, Eccher A, Narayanasamy M, Vergine M, Turrina S, Tagliaro F, De Leo D, Brunelli M. Consultation between forensic and clinical pathologists for histopathology examination after forensic autopsy. Med Sci Law. 2021;61(1_suppl):25–35. https://doi.org/10.1177/0025802420965763
 • Tejaswi KB, Hari Periya EA. Virtopsy (virtual autopsy): a new phase in forensic investigation. J Forensic Dent Sci. 2013;5(2):146–8.
 • Spencer A, Ross WK, Domen RE. Forensic pathology education in pathology residency: a survey of current practices, a novel curriculum, and recommendations for the future. Acad Pathol. 2017;4:2374289517719503. https://doi.org/10.1177/2374289517719503
 • Multan M, Alakija P, Orde M, White S. Autopsy education in canadian pathology programs: a survey of Canadian trainees. Am J Forensic Med Pathol. 2021;42(3):206–10. https://doi.org/10.1097/PAF.0000000000000665

Türkiye’de Patoloji Eğitiminde Adli Patolojinin Yeri: Ulusal Adli Patoloji Farkındalık Anketi Sonuçları

Yıl 2024, Cilt: 38 Sayı: 1, 47 - 54, 29.04.2024

Öz

Giriş ve Amaç: Türkiye'de adli tıp alanında otopsiler genellikle adli tıp uzmanları tarafından, postmortem histopatolojik incelemeler ise patoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte, adli patolojinin tıbbi patoloji uzmanlık eğitimi çekirdek eğitim programında yer almaması, patologlar arasında bu alanda önemli bir farkındalık ve yeterlilik eksikliğine yol açmaktadır. Tıbbi patoloji asistan eğitiminde adli patolojinin yerini öğrenmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğümüz anket çalışmasının sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Tüm patoloji asistanlarına ve uzmanlıklarının ilk beş yılında olan genç uzman patologlara e-posta ve sosyal medya kanalları aracılığıyla toplam 14 sorudan oluşan bir anket gönderildi.
Bulgular: Araştırmaya patoloji asistanları ve uzmanlıklarının ilk beş yılındaki genç uzman patologların da aralarında bulunduğu toplam 212 kişi katılmıştır. Katılımcıların eğitim aldığı kurumlar sırasıyla üniversite hastaneleri (%53,8), eğitim ve araştırma hastaneleri (%34,9), afiliye üniversite hastaneleri (%9) ve özel üniversite hastaneleri (%9)’dir. Katılımcıların %92,9'u uzmanlık programlarında adli patoloji eğitiminin bulunmadığını ve yalnızca %13,8'i eğitimleri sırasında dış rotasyonlarda adli patolojiye maruz kaldıklarını belirtmiştir. Bunun yanında, katılımcıların %84,8'i adli patoloji rotasyonunun çekirdek müfredata dahil edilmesini istediğini ifade etmiştir. Katılımcıların büyük bir kısmı adli patologların görev tanımları ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiş, uzmanlıkları sırasında bu tür bir eğitimin gerekliliğini vurgulamış, bazı genç uzman patologlar ise uzmanlıkları süresince adli konuları ele almada zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Sonuç: Araştırmanın sonuçları, Türkiye'deki kurumlarda adli patoloji eğitiminde önemli bir eksiklik olduğunu ve farkındalık düzeyinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuyu ele almak ve uzmanlık eğitiminde büyük bir boşluğu önlemek adına adli patoloji eğitiminin tıbbi patoloji çekirdek eğitim programına dahil edilmesi ve bölüm içi eğitimin mümkün olmadığı durumlarda dış rotasyon sağlanması ülkemizde adli patolojinin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Etik Beyan

Çalışma için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu’ndan 03/08/2022 tarih 21589509/2022/577 numara ve “Türkiye'de Patoloji Eğitiminde Adli Patolojinin Yeri: Ulusal Adli Patoloji Farkındalık Anketi Sonuçları" başlığı ile onay alınmış ve Helsinki Bildirgesi’ne uygun olarak yürütülmüştür.

Destekleyen Kurum

İstanbul Adli Tıp Kurumu

Proje Numarası

21589509/2022/577

Kaynakça

 • Lau G, Lai SH. Forensic histopathology. In: Tsokos M, editor. Forensic pathology reviews, vol. 5. Totowa: Humana Press; 2008. p. 239–65. https://doi.org/10.1007/978-1-59745-110-9_13
 • Matkowski AFI, Benbow EW. Histopathology at autopsy: why bother?. Histopathology. 2021;79(1):77–85. https://doi. org/10.1111/his.14335
 • Singh D, Tiwari RC, Kumar A, Bhute AR, Meshram RP, Dikshit M, Sharma VB, Mittal B. A Comprehensive Review of Pathological Examination in Forensic Medicine: Past, Present, and Future. Cureus. 2022;14(3):e22740. Published 2022 Mar 1. https://doi.org/10.7759/cureus.22740
 • Tümer AR, Eskicioğlu E, Sökmensüer C, Findikoğlu T. Problems in Postmortem Pathology Training. Turk Patoloji Derg. 2023;39(1):9–14.
 • Tıpta uzmanlık kurulu müfredat oluşturma ve belirleme sistemi (TUKMOS). (2019, September). Tıbbi patoloji uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı (v2.4.). (Accessed on July 14 2021). Available from: https://tuk.saglik.gov.tr/ Eklenti/37531/0/tibbipatolojimufredatv24docpdf.pdf
 • Riepert T. Obduktionen im Grenzbereich zwischen Pathologie und Rechtsmedizin: Vorschläge zur interdisziplinären Kooperation [Autopsies at the boundary between pathology and forensic medicine: Suggestions for interdisciplinary cooperation]. Pathologe. 2017;38(5):407–11. https://doi.org/10.1007/s00292-017-0337-2
 • Ersoy G, Özoran Y, Akçay A, Kolusayin MO, Işıl Pakış, Urer HN, MK Gülmen, Öz B. The approaches of physicians working in the field of pathology regarding forensic pathology practice and the training process. Turk Patoloji Derg. 2013;29(3):201–9. https://doi.org/10.5146/tjpath.2013.01187
 • Dettmeyer RB. The role of histopathology in forensic practice: an overview. Forensic Sci Med Pathol. 2014;10(3):401–12. https://doi.org/10.1007/s12024-014-9536-9
 • Cirielli V, Bortolotti F, Cima L, De Battisti Z, Del Balzo G, De Salvia A, Laposata C, Raniero D, Vermiglio E, Portas M, Rodegher P, Ghimenton C, Martignoni G, Eccher A, Narayanasamy M, Vergine M, Turrina S, Tagliaro F, De Leo D, Brunelli M. Consultation between forensic and clinical pathologists for histopathology examination after forensic autopsy. Med Sci Law. 2021;61(1_suppl):25–35. https://doi.org/10.1177/0025802420965763
 • Tejaswi KB, Hari Periya EA. Virtopsy (virtual autopsy): a new phase in forensic investigation. J Forensic Dent Sci. 2013;5(2):146–8.
 • Spencer A, Ross WK, Domen RE. Forensic pathology education in pathology residency: a survey of current practices, a novel curriculum, and recommendations for the future. Acad Pathol. 2017;4:2374289517719503. https://doi.org/10.1177/2374289517719503
 • Multan M, Alakija P, Orde M, White S. Autopsy education in canadian pathology programs: a survey of Canadian trainees. Am J Forensic Med Pathol. 2021;42(3):206–10. https://doi.org/10.1097/PAF.0000000000000665
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Adli Tıp, Klinik Tıp Bilimleri (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eylül Gün 0000-0003-2643-7617

Ayse Ozgun Sahin Bu kişi benim 0000-0002-6149-8397

Proje Numarası 21589509/2022/577
Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 3 Aralık 2023
Kabul Tarihi 2 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 38 Sayı: 1

Kaynak Göster

Vancouver Gün E, Ozgun Sahin A. Forensic Pathology Education in Turkey: Insights From the National Forensic Pathology Awareness Survey. ATD. 2024;38(1):47-54.

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.