Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bilim ve Sanat Merkezleri Türkçe Dersi Öğretim Programının Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Dersi Yetkinliklerine göre İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 12 Sayı: 2, 34 - 48, 27.12.2021

Öz

Türkiye’de özel yeteneklilerin eğitimi, okullarından kalan zaman dışında bilim ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Burada verilen, Türkçe derslerinin kılavuzu niteliğindeki öğretim programlarının bu öğrencilerin ihtiyaçları uyarınca geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de öne çıkan öğrenci yetkinlikleri ve özel yeteneklilerin ihtiyaçlarına göre araştırmacı tarafından önerilen Özel Yeteneklilerin Türkçe Eğitiminde Öğrenci Yeterlilikleri Çerçevesi (ÜYTY) açısından Bilim ve Sanat Merkezleri Türkçe Öğretim Programı (BTDÖP) (2020) kazanımlarının incelenmesidir. Bunun için ilgili dokümanlar incelenmiş, içerik analizine tabi tutulmuştur. ÜYTY açısından öğretim programı betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Buna göre destek eğitimi programı ile ilgili 157 kazanımdan 85’inin, bireysel yetenekleri fark ettirme programı ile ilgili 57 kazanımdan 45’inin yetkinlikler çerçevesine hitap ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak 214 kazanımdan 120’sinin yeterlilikler çerçevesine cevap vermektedir. Bu da %54 gibi bir orana denk gelmektedir. Benzer amaçları güden çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Bal, 2018; Kurudayıoğlu ve Soysal, 2018). BTDÖP’nin çağdaş/güncel eğitsel yetkinlikler doğrultusunda gözden geçirilmesi ya da gelecek program geliştirme çalışmalarının, bu çalışmanın sonuçlarını göz önünde tutarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kaynakça

 • Aksoy, G. & Taşkın, G. (2019). Öğretim programlarının değişmesini etkileyen faktörlerin, sosyal bilgiler ve fen bilimleri dersi müfredatlarını etkileme boyutu. Millî Eğitim, 48(224), 75-99.
 • Alevli, O. (2019). Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan Türkçe eğitimi: bir durum çalışması. (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi.
 • Ayrancı, B., & Mete, F. (2017). Bilim ve sanat merkezleri bireyselleştirilmiş eğitim programında Türkçe dersi uygulamalarındaki farklılıklar ve sorunlar. Electronic Turkish Studies, 12(18), 69-82.
 • Bal, M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 49-64.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 1-15.
 • Bialik, M. & Fadel, C. (2015). Skills for the 21st Century: What should Students Learn. Boston: Center for Curriculum Redesign.
 • Bilgili, A. E. (2000). Üstün yetenekli çocukların eğitimi sorunu sosyal sorumluluk yaklaşımı. M. Ü. Atatürk Eğilim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (12), 59-74.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. 21st century skills: Rethinking how students learn. Harvard Graduate School of Education (20), 51-76.
 • Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü. (2005). 21. Yüzyıl Becerileri. http://www.oecd.org/ sayfasından erişilmiştir.
 • Köksal, M. S., Göğsu, D. & Kılıç, O. (2017). Türkiye’de özel yeteneklilerin gelişimi hangi özellikler açısından sağlanmalı? Bir paydaşlar görüşü çalışması. Turkish Journal of Giftedness & Education, 7(1), 2-18.
 • Kurudayıoğlu, M. & Soysal, T. (2018). Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2015). Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. https://myk.gov.tr/images/articles/editor/130116/TYC_teblig_2.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2016). Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Broşürü. https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/tyc_brosur.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Metiri Group & NCREL. (2003). enGauge 21. Century Skills. https://www.cwasd.k12.wi.us/highschl/newsfile1062_1.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2014a). Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018. Resmî Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140716-8-1.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2014b). Millî Eğitim Kalite Çerçevesi. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/17104027_Kalite_cercevesi.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Çerçeve programlar: Türkçe. Mebbis/Bilsem Modülü: https://bilsem.meb.gov.tr/BLS00002.aspx sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2019a). Türkçe dersi öğretim programı. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02- T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2019b). MEB 2019- 2023 Stratejik Planı. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/31105532_Millî_EYitim_BakanlYYY_2019-2023_Stratejik_PlanY__31.12.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020a). Çerçeve programlar: Bilim ve sanat merkezleri Türkçe dersi öğretim programı. Mebbis/Bİlsem Modülü: https://bilsem.meb.gov.tr/BLS00002.aspx sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020b). Resmi İstatistikler. Strateji Geliştirme Başkanlığı: https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=396 sayfasından erişilmiştir.
 • Hüriiyet (2019) PISA 2018 sonuçları açıklandı: Türkiye yükselişte ama daha yolu var. (2019, Aralık 4). Hürriyet: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/pisa-2018-sonuclari-aciklandi-turkiye-yukseliste-ama-daha-yolu-var-41388817 sayfasından erişilmiştir.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2015). Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı.
 • Strategic Initiatives, P21. (2019). Partnership for 21 Century Skills. https://www.imls.gov/assets/1/AssetManager/Bishop%20Pre-Con%202.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Şenol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri, BİLSEM örneği. (Yüksek lisans tezi). https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/12379/289684.pdf?sequence=1veisAllowed=y sayfasından erişilmiştir.
 • Turkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2013, Temmuz 2). Planlar ve Programlar. Kalkınma planları: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019, Temmuz 19). 11. Kalkınma Planı. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/1/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Türkiye'nin PİSA karnesi ne durumda? (2019, Aralık 4). Doğruluk Payı: https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-nin-pisa-karnesi-ne-durumda?gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WF3etB6bwvOn-58Zovc7jfJpsTd_LD6RfmNcACurfEVZSs2NfLY8hIaAsDbEALw_wcB sayfasından erişilmiştir.
 • Ünsal, S., Çetin, A., & Yoğurtçu, M. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerinden beklentileri ve karşılanma düzeyi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1306-1321.
 • Voogt, J. & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321.
 • Yıldıırm, A. &Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, N. (2018). Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin ders materyali geliştirme/kullanma durumlarının incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://acikerisim.konya.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12452/3532 sayfasından erişilmiştir.

Examination of the Science and Art Centers Turkish Course Curricilum According to the Turkish Competencies Framawork of Gifted Students

Yıl 2021, Cilt: 12 Sayı: 2, 34 - 48, 27.12.2021

Öz

After-school education of gifted individuals are held in science and art centers. Development of the guidelines of curriculum of Turkish courses given in these centers in accordance with the student needs is aimed. This study aims to find the world and in Turkey highlights students' competencies and gifted in Turkish Education prepared the investigative side to the needs of gifted students Qualifications Framework (FGTE) in terms of Science and Art Centers Turkish Curriculum (2020) is to investigate the acquisition. For this, the relevant documents were examined and subjected to content analysis. In terms of FGTE, the curriculum was examined by descriptive analysis method. Accordingly, it was concluded that 85 out of 157 achievements related to the support training program and 45 out of 57 achievements related to the awareness program for individual abilities addressed the competencies framework. In general, 120 out of 214 achievements respond to the qualifications framework. This corresponds to a rate of 54%. Similar results were obtained in studies pursuing similar goals (Bal, 2018; Kurudayıoğlu and Soysal, 2018). It is suggested that the SACTC should be reviewed in line with contemporary / current educational competencies or in future program development studies should consider the results of this study.

Kaynakça

 • Aksoy, G. & Taşkın, G. (2019). Öğretim programlarının değişmesini etkileyen faktörlerin, sosyal bilgiler ve fen bilimleri dersi müfredatlarını etkileme boyutu. Millî Eğitim, 48(224), 75-99.
 • Alevli, O. (2019). Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan Türkçe eğitimi: bir durum çalışması. (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ veri tabanından erişildi.
 • Ayrancı, B., & Mete, F. (2017). Bilim ve sanat merkezleri bireyselleştirilmiş eğitim programında Türkçe dersi uygulamalarındaki farklılıklar ve sorunlar. Electronic Turkish Studies, 12(18), 69-82.
 • Bal, M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 49-64.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 1-15.
 • Bialik, M. & Fadel, C. (2015). Skills for the 21st Century: What should Students Learn. Boston: Center for Curriculum Redesign.
 • Bilgili, A. E. (2000). Üstün yetenekli çocukların eğitimi sorunu sosyal sorumluluk yaklaşımı. M. Ü. Atatürk Eğilim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (12), 59-74.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. 21st century skills: Rethinking how students learn. Harvard Graduate School of Education (20), 51-76.
 • Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü. (2005). 21. Yüzyıl Becerileri. http://www.oecd.org/ sayfasından erişilmiştir.
 • Köksal, M. S., Göğsu, D. & Kılıç, O. (2017). Türkiye’de özel yeteneklilerin gelişimi hangi özellikler açısından sağlanmalı? Bir paydaşlar görüşü çalışması. Turkish Journal of Giftedness & Education, 7(1), 2-18.
 • Kurudayıoğlu, M. & Soysal, T. (2018). Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2015). Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. https://myk.gov.tr/images/articles/editor/130116/TYC_teblig_2.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2016). Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Broşürü. https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/tyc_brosur.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Metiri Group & NCREL. (2003). enGauge 21. Century Skills. https://www.cwasd.k12.wi.us/highschl/newsfile1062_1.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2014a). Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018. Resmî Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140716-8-1.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2014b). Millî Eğitim Kalite Çerçevesi. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/17104027_Kalite_cercevesi.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Çerçeve programlar: Türkçe. Mebbis/Bilsem Modülü: https://bilsem.meb.gov.tr/BLS00002.aspx sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2019a). Türkçe dersi öğretim programı. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02- T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2019b). MEB 2019- 2023 Stratejik Planı. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/31105532_Millî_EYitim_BakanlYYY_2019-2023_Stratejik_PlanY__31.12.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020a). Çerçeve programlar: Bilim ve sanat merkezleri Türkçe dersi öğretim programı. Mebbis/Bİlsem Modülü: https://bilsem.meb.gov.tr/BLS00002.aspx sayfasından erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020b). Resmi İstatistikler. Strateji Geliştirme Başkanlığı: https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=396 sayfasından erişilmiştir.
 • Hüriiyet (2019) PISA 2018 sonuçları açıklandı: Türkiye yükselişte ama daha yolu var. (2019, Aralık 4). Hürriyet: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/pisa-2018-sonuclari-aciklandi-turkiye-yukseliste-ama-daha-yolu-var-41388817 sayfasından erişilmiştir.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2015). Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı.
 • Strategic Initiatives, P21. (2019). Partnership for 21 Century Skills. https://www.imls.gov/assets/1/AssetManager/Bishop%20Pre-Con%202.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Şenol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri, BİLSEM örneği. (Yüksek lisans tezi). https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/12379/289684.pdf?sequence=1veisAllowed=y sayfasından erişilmiştir.
 • Turkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2013, Temmuz 2). Planlar ve Programlar. Kalkınma planları: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019, Temmuz 19). 11. Kalkınma Planı. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/1/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Türkiye'nin PİSA karnesi ne durumda? (2019, Aralık 4). Doğruluk Payı: https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-nin-pisa-karnesi-ne-durumda?gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WF3etB6bwvOn-58Zovc7jfJpsTd_LD6RfmNcACurfEVZSs2NfLY8hIaAsDbEALw_wcB sayfasından erişilmiştir.
 • Ünsal, S., Çetin, A., & Yoğurtçu, M. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerinden beklentileri ve karşılanma düzeyi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1306-1321.
 • Voogt, J. & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321.
 • Yıldıırm, A. &Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, N. (2018). Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin ders materyali geliştirme/kullanma durumlarının incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://acikerisim.konya.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12452/3532 sayfasından erişilmiştir.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ramazan Eryılmaz 0000-0003-1596-7276

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 22 Nisan 2021
Kabul Tarihi 15 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Eryılmaz, R. (2021). Bilim ve Sanat Merkezleri Türkçe Dersi Öğretim Programının Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Dersi Yetkinliklerine göre İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 34-48.