Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokullarda Okul İklimi ve Öğretmen Devamsızlığı Arasındaki İlişki

Yıl 2023, Cilt: 14 Sayı: 2, 29 - 37, 29.12.2023

Öz

Bu araştırma ilkokullarda okul iklimi ile öğretmen devamsızlığı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nicel araştırma yöntemi olarak yapılan çalışmada betimsel ve ilişkisel model kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak Nevşehir ilinde seçkisiz oranlı örneklem yöntemi ile 38 ilkokuldan 324 ilkokul öğretmeni araştırmaya katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan sosyo-demografik formundan ve okul iklimini ölçmek için kullanılan Örgütsel İklim Betimleme Anketi’nden elde edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde betimsel istatistik yöntemler, bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 25 paket programı ile yapılmıştır. Araştırma bulgularında öğretmenlerin devamsızlık oranının cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca müdürün kısıtlayıcı ve emredici davranışlarının okul iklimi ile negatif yönde yüksek düzeyde ilişkili olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, müdürün davranışlarının öğretmen devamsızlığı üzerinde etkisi, öğretmen devamsızlığının okul iklimi oluşmasında etkili olduğu ortaya konmuştur. Öğretmen devamsızlığının azaltılması üzerine stratejilerin geliştirilerek olumlu okul iklimi oluşturulmasının öğrencilerin sosyal, akademik ve duygusal gelişimleri açısından önemli olduğu vurgulanmıştır.

Kaynakça

 • Aucejo, E. M., & Romano, T. F. (2016). Assessing the effect of school days and absences on test score performance. Economics of Education Review, 55, 70–87. https://doi. org/10.1016/j.econedurev.2016.08.007
 • Balkis, M., Arslan, G., & Duru, E. (2016). The school absenteeism among high school students: Contributing factors. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 5–17. https://doi.org/10.12738/estp.2016.6.0125
 • Bakay, E. M. (2014). Öğretmen devamsızlığının incelenmesi: Menderes ilçesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 223-250.
 • Bektaş, F. ve Nalçacı, A. (2013). Okul iklimi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 1-13.
 • Boulifa, K., & Kaaouachi, A. (2014). The relationship between students’ perception of being safe in school, principals’ perception of school climate and science achievement in TIMSS 2007: A comparison between urban and rural public school. International Education Studies, 8(1), 100–112. https://doi.org/10.5539/ies.v8n1p100
 • Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Brown, S. L., & Arnell, A.T. (2012). Measuring the effect teacher absenteeism has on student achievement at a “urban but not too urban: Title 1 elementary school. International Journal of Humanities and Social Science, 2(17), 172-183.
 • Collie, R. J., Shapka, J. D., & Perry, N. E. (2012). School climate and social-emotional learning: predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. Journal of Educational Psychology, 104, 1189–1204. doi: 10.1037/a0029356
 • Daily, S. M., Smith, M. L., Lilly, C. L., Davidov, D. M., Mann, M. J., & Kristjansson, A. L. (2020). Using school climate to improve attendance and grades: understanding the ımportance of school satisfaction among middle and high school students. Journal of School Health, 90(9), 683-693. doi: 10.1111/josh.12929.
 • Dee, J.R., Henkin, A.B., & Singleton, C.A. (2006). Organizational commitment of teachers in urban schools: examining the effects of team structures. Urban Education, 41(6),1-20. doi/10.1177/0042085906292512
 • Dernowska, U. (2017). Teacher and student perceptions of school climate. Some conclusions from school culture and climate research. Journal of Modern Science, 32(1), 63–82.
 • Durmuş, E., Aypay, A. & Aybek, E. C. (2017). Parental monitoring and positive school climate in preventing school burnout. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(3), 355-386. Doi: 10.14527/kuey.2017.013.
 • Ebrahimi, M., & Mohamadkhani, K. (2014). The relationship between organizational climate and job involvement among teacher of high schools in delijan city (Iran). International Journal of Management and Business Research, 4(1),65-72.
 • Günbayı, İ. (2007). School climate and teacher perceptions’ on climate factors: research into nine urban high schools. The Turkish Online Journal Of Educational Technology – Tojet, 6(3), 70-78.
 • Gültekin, C. (2012). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin okul iklimi üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi], Maltepe Üniversitesi.
 • Honicke, T., & Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic review. Educational Research Review, 17, 63–84. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.11.002
 • Hultin, H., Ferrer-Wreder, L., Eichas, K., Karlberg, M., Grosin, L., & Galanti, M. (2018). Psychometric properties of an instrument to measure social and pedagogical school climate among teachers (PESOC). Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2), 287–306. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1258661
 • Jeynes, W. H. (2002). The relationship between the consumption of various drugs by adolescents and their academic achievement. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 28(1), 15–35. https://doi.org/10.1081/ADA-120001279
 • Johnstone, A., & Johnston, L. (2005) The relationship between organizational climate, occupational type and workaholism. New Zealand Journal Of Psyschology, 34(3), 181- 188.
 • Kiefer, S. M., K. M. Alley, & C. R. Ellerbrock (2015). Teacher and peer support for young adolescents’ motivation, engagement, and school belonging. RMLE Online, 38(8), 1–18. doi:10.1080/19404476.2015.11641184
 • Korpershoek, H., Canrinus, E. T., Fokkens-Bruinsma, M., & de Boer, H. (2020). The relationship between school belonging and students’ motivational, social-emotional, behavioural and academic outcomes in secondary education: A meta-analytic review. Research Papers in Education, 35(6), 641–680. https:// doi.org/10.1080/02671522.2019.1615116
 • Klein, M., Sosu, E. M., & Dare S. (2022). School absenteeism and academic achievement: does the reason for absence matter? AERA Open, 8(1), 1-14. doi:10.1177/23328584211071115.
 • Manla, H. V. (2021). School Climate:its impact on teachers’ commitment and school performance. Journal of World Englishes and Educational Practices, 3(2),21-35. doi:10.32996/jweep.2021.3.2.3
 • Mitchell, M. M., Bradshaw, C. P., & Leaf, P. J. (2010). Student and teacher perceptions of school climate: A multilevel exploration of patterns of discrepancy. Journal of School Health, 80(6), 271–279. https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2010.00501.x
 • Payne, A.A. (2018). Creating and Sustaining a Positive and Communal School Climate: Contemporary Research, Present Obstacles, and Future Directions.
 • O’Sullivan, M. (2022). Teacher absenteeism, improving learning, and financial incentives for teachers. Prospects, 52, 343–363. https://doi.org/10.1007/s11125-022-09623-8
 • Özdemir, M. ve Kalaycı, H. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme: Çankırı ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2125-2137.
 • Öztürk, E. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin vizyoner liderlik özelliklerine sahip olmaları ve okul iklimi arasındaki ilişki (Edirne ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Sezgin, F. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bir yordayıcısı olarak okul kültürü. Education and Science, 35(156), 142-159.
 • Simons, E., Hwang, S. A., Fitzgerald, E. F., Kielb, C., & Lin, S. (2010). The impact of school building conditions on student absenteeism in upstate New York. American Journal of Public Health, 100(9), 1679–1686.
 • Skedgell, K., & Kearney, C. A. (2018). Predictors of school absenteeism severity at multiple levels: A classification and regression tree analysis. Children & Youth Services Review, 8(6), 236–245. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.01.043
 • Smerillo, N. E., Reynolds, A. J., Temple, J. A., & Ou, S. (2018). Chronic absence, eighth-grade achievement, and high school attainment in the Chicago Longitudinal Study. Journal of School Psychology, 67, 163–178. https://doi.org/10.1016/j. jsp.2017.11.001
 • Şahin, F. (2011). İşe devamsızlığın nedenleri, sonuçları ve örgütler için önemi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 24-39.
 • Şahin, A., & Atbaşı, Z. (2020). Olumlu okul iklimi oluşturmada öğretmenin rolünün incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 672-689.
 • Şirin, M. (2011). Kesintili eğitim çağda dünyanın bir gerçeğidir. Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 21(7), 61-68.
 • Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357-385.
 • Wang, M. T., & Degol, J. L. (2016). School climate: A review of the construct, measurement, and impact on student outcomes. Educational Psychology Review, 28(2), 315–352. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9319-1
 • Zulling, J. K., Huebner, S. E., & Patton, M. J. (2010). Relationship among school climate domains and school satisfaction. Psychology in the Schools, 48(2), 133-145. https://doi.org/10.1002/pits.20532
 • Zysberg, L. & Schwabsky, N. (2020). School climate, academic self-efficacy and student achievement. Educational Psychology, 41(4), 467-482. doi.org/10.1080/01443410.2020.1813690

The Relationship Between School Climate and Teacher Absenteeism in Primary Schools

Yıl 2023, Cilt: 14 Sayı: 2, 29 - 37, 29.12.2023

Öz

This research was conducted to determine the relationship between school climate and teacher absenteeism in primary schools. Descriptive and relational models were used in the study, which was conducted as a quantitative research method. In accordance with the purpose of the research, 324 primary school teachers from 38 primary schools in Nevşehir province participated in the research with the random sampling method. The data was obtained from the socio-demographic questionnare which was developed by the research and the Organizational Climate Descriptive Questionnaire was used to measure school climate. In the analysis of the data obtained, descriptive statistical methods, t-test for independent groups, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation test were used. Statistical analyzes were made with SPSS 25 package program. According to the research findings, it was found that the gender factor was effective in the rate of teacher absenteeism. In addition, it was determined that the restrictive and commanding behaviors of the principal were negatively related to the school climate at a high level. As a result, the effects of the principal's behaviors on teacher absenteeism and teacher absenteeism have been shown to be effective in the formation of school climate. It was emphasized that creating a positive school climate by developing strategies to reduce teacher absenteeism is important for students' social, academic and emotional development.

Kaynakça

 • Aucejo, E. M., & Romano, T. F. (2016). Assessing the effect of school days and absences on test score performance. Economics of Education Review, 55, 70–87. https://doi. org/10.1016/j.econedurev.2016.08.007
 • Balkis, M., Arslan, G., & Duru, E. (2016). The school absenteeism among high school students: Contributing factors. Educational Sciences: Theory & Practice, 16, 5–17. https://doi.org/10.12738/estp.2016.6.0125
 • Bakay, E. M. (2014). Öğretmen devamsızlığının incelenmesi: Menderes ilçesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 223-250.
 • Bektaş, F. ve Nalçacı, A. (2013). Okul iklimi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 1-13.
 • Boulifa, K., & Kaaouachi, A. (2014). The relationship between students’ perception of being safe in school, principals’ perception of school climate and science achievement in TIMSS 2007: A comparison between urban and rural public school. International Education Studies, 8(1), 100–112. https://doi.org/10.5539/ies.v8n1p100
 • Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Brown, S. L., & Arnell, A.T. (2012). Measuring the effect teacher absenteeism has on student achievement at a “urban but not too urban: Title 1 elementary school. International Journal of Humanities and Social Science, 2(17), 172-183.
 • Collie, R. J., Shapka, J. D., & Perry, N. E. (2012). School climate and social-emotional learning: predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. Journal of Educational Psychology, 104, 1189–1204. doi: 10.1037/a0029356
 • Daily, S. M., Smith, M. L., Lilly, C. L., Davidov, D. M., Mann, M. J., & Kristjansson, A. L. (2020). Using school climate to improve attendance and grades: understanding the ımportance of school satisfaction among middle and high school students. Journal of School Health, 90(9), 683-693. doi: 10.1111/josh.12929.
 • Dee, J.R., Henkin, A.B., & Singleton, C.A. (2006). Organizational commitment of teachers in urban schools: examining the effects of team structures. Urban Education, 41(6),1-20. doi/10.1177/0042085906292512
 • Dernowska, U. (2017). Teacher and student perceptions of school climate. Some conclusions from school culture and climate research. Journal of Modern Science, 32(1), 63–82.
 • Durmuş, E., Aypay, A. & Aybek, E. C. (2017). Parental monitoring and positive school climate in preventing school burnout. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(3), 355-386. Doi: 10.14527/kuey.2017.013.
 • Ebrahimi, M., & Mohamadkhani, K. (2014). The relationship between organizational climate and job involvement among teacher of high schools in delijan city (Iran). International Journal of Management and Business Research, 4(1),65-72.
 • Günbayı, İ. (2007). School climate and teacher perceptions’ on climate factors: research into nine urban high schools. The Turkish Online Journal Of Educational Technology – Tojet, 6(3), 70-78.
 • Gültekin, C. (2012). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin okul iklimi üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi], Maltepe Üniversitesi.
 • Honicke, T., & Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic review. Educational Research Review, 17, 63–84. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.11.002
 • Hultin, H., Ferrer-Wreder, L., Eichas, K., Karlberg, M., Grosin, L., & Galanti, M. (2018). Psychometric properties of an instrument to measure social and pedagogical school climate among teachers (PESOC). Scandinavian Journal of Educational Research, 62(2), 287–306. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1258661
 • Jeynes, W. H. (2002). The relationship between the consumption of various drugs by adolescents and their academic achievement. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 28(1), 15–35. https://doi.org/10.1081/ADA-120001279
 • Johnstone, A., & Johnston, L. (2005) The relationship between organizational climate, occupational type and workaholism. New Zealand Journal Of Psyschology, 34(3), 181- 188.
 • Kiefer, S. M., K. M. Alley, & C. R. Ellerbrock (2015). Teacher and peer support for young adolescents’ motivation, engagement, and school belonging. RMLE Online, 38(8), 1–18. doi:10.1080/19404476.2015.11641184
 • Korpershoek, H., Canrinus, E. T., Fokkens-Bruinsma, M., & de Boer, H. (2020). The relationship between school belonging and students’ motivational, social-emotional, behavioural and academic outcomes in secondary education: A meta-analytic review. Research Papers in Education, 35(6), 641–680. https:// doi.org/10.1080/02671522.2019.1615116
 • Klein, M., Sosu, E. M., & Dare S. (2022). School absenteeism and academic achievement: does the reason for absence matter? AERA Open, 8(1), 1-14. doi:10.1177/23328584211071115.
 • Manla, H. V. (2021). School Climate:its impact on teachers’ commitment and school performance. Journal of World Englishes and Educational Practices, 3(2),21-35. doi:10.32996/jweep.2021.3.2.3
 • Mitchell, M. M., Bradshaw, C. P., & Leaf, P. J. (2010). Student and teacher perceptions of school climate: A multilevel exploration of patterns of discrepancy. Journal of School Health, 80(6), 271–279. https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2010.00501.x
 • Payne, A.A. (2018). Creating and Sustaining a Positive and Communal School Climate: Contemporary Research, Present Obstacles, and Future Directions.
 • O’Sullivan, M. (2022). Teacher absenteeism, improving learning, and financial incentives for teachers. Prospects, 52, 343–363. https://doi.org/10.1007/s11125-022-09623-8
 • Özdemir, M. ve Kalaycı, H. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme: Çankırı ili örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2125-2137.
 • Öztürk, E. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin vizyoner liderlik özelliklerine sahip olmaları ve okul iklimi arasındaki ilişki (Edirne ili örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Sezgin, F. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bir yordayıcısı olarak okul kültürü. Education and Science, 35(156), 142-159.
 • Simons, E., Hwang, S. A., Fitzgerald, E. F., Kielb, C., & Lin, S. (2010). The impact of school building conditions on student absenteeism in upstate New York. American Journal of Public Health, 100(9), 1679–1686.
 • Skedgell, K., & Kearney, C. A. (2018). Predictors of school absenteeism severity at multiple levels: A classification and regression tree analysis. Children & Youth Services Review, 8(6), 236–245. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.01.043
 • Smerillo, N. E., Reynolds, A. J., Temple, J. A., & Ou, S. (2018). Chronic absence, eighth-grade achievement, and high school attainment in the Chicago Longitudinal Study. Journal of School Psychology, 67, 163–178. https://doi.org/10.1016/j. jsp.2017.11.001
 • Şahin, F. (2011). İşe devamsızlığın nedenleri, sonuçları ve örgütler için önemi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 24-39.
 • Şahin, A., & Atbaşı, Z. (2020). Olumlu okul iklimi oluşturmada öğretmenin rolünün incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 672-689.
 • Şirin, M. (2011). Kesintili eğitim çağda dünyanın bir gerçeğidir. Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 21(7), 61-68.
 • Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357-385.
 • Wang, M. T., & Degol, J. L. (2016). School climate: A review of the construct, measurement, and impact on student outcomes. Educational Psychology Review, 28(2), 315–352. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9319-1
 • Zulling, J. K., Huebner, S. E., & Patton, M. J. (2010). Relationship among school climate domains and school satisfaction. Psychology in the Schools, 48(2), 133-145. https://doi.org/10.1002/pits.20532
 • Zysberg, L. & Schwabsky, N. (2020). School climate, academic self-efficacy and student achievement. Educational Psychology, 41(4), 467-482. doi.org/10.1080/01443410.2020.1813690
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zekeriya Temircan 0000-0001-6017-3403

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 19 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 6 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Temircan, Z. (2023). İlkokullarda Okul İklimi ve Öğretmen Devamsızlığı Arasındaki İlişki. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(2), 29-37.