Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 205 - 225 2018-04-27

Terrorism As a Strategic Choice Terror Parallax
Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı

Oğuzhan Ergün [1]


The recent discussions on the narrow and broad definition of terror that have become a current issue in Turkey-EU relations and consequently created a friction effect in Turkey’s foreign policy development process have problematized a parallax between the parties that lacks solution in the international area. Changes in the position of the observer or facts suffering virtual slip by an uniaxial view are imposed with an interpretation made according to that point of view. Terrorism, as an indirect behavior strategy implemented throughout history by societies (relatively weak groups) that live in negative asymmetry, has turned into a dominant strategic behavior which the strong groups resort to in the current hybridized war environment. Developments all around the globe have begun to be called as endless Global Civil War strategy. An important place in the emergence of a parallax in the view to and definitions of terrorism is held by not only partial strategic standing, but also the issue being framed by partial media as well as abstractions in legal and academic conceptualizations or generalizations. In this paper, the ontology of Terror and Terrorism as a concept is discussed in the context of strategy. 

Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde terör kavramına ilişkin olarak yaşanan ve Türkiye’nin dış politika üretme sürecinde sürtünme etkisi yaratan dar ve geniş tanımlama tartışması uluslararası alanda giderilemeyen bir paralaksı taraflar arasında sorunsallaştırmıştır. Gözlemcinin konumundaki değişiklik veya tek eksenli bakışıyla sanal kaymaya uğrayan olgu o görüşle yorumlanarak dayatılmaktadır. Negatif asimetri içinde yaşayan toplulukların (görece güçsüzlerin) tarih boyunca uyguladıkları dolaylı tutum stratejisi terörizm, hibritleşen savaş ortamında güçlülerin başvurduğu başat bir stratejik tutuma dönüşmüştür. Küresel düzeyde ortaya çıkan gelişmeler nihayetsiz Küresel İç Savaş stratejisi olarak adlandırılmaya başlamıştır. Terörizme bakış ve tanımlarda paralaksın ortaya çıkmasında taraflı stratejik duruş kadar taraflı medyanın konuyu çerçevelemesi, hukuki ve akademik kavramsallaştırmadaki soyutlamalar ya da genellemeler önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmada Terör ve Terörizm kavramlarının ontolojisi strateji bağlamında tartışılmaktadır.

  • Agamben, Giorgio “Der Gewahrsam Ausnahmezustand als Weltordnung”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.04.2003, Nr. 92, S. 33 http://www.ls1.soziologie.uni-muenchen.de/dateien/2015/agaamben.pdf (Erişim Tarihi: 23.07.2016)Agamben, Georgio, Olağanüstü Hal. (K. Atakay, Çev.) İstanbul: Varlık, 2008Amin, Samir. (2014) Liberal Virüs, Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaşması, İstanbul, Yordam KitapAmin, Samir (2016), Modernite, Demokrasi ve Din, (Çev. F. Başkaya vd.), İstanbul, Yordam.Aron,Raymond (1969), The Evolution of Modern Strategic Thought, içinde Problems of Modern Strategy: Part I, Papers from the ISS 10th Annual Conference, The Adelphi Papers, Volume 9, Issue 54, London.Baudrillard Jean ,(2002 a), "Das ist der vierte Weltkrieg", 15.01.2002 http://www.spiegel.de/kultur/ Jean gesellschaft/jean-baudrillard-das-ist-der-vierte-weltkrieg-a-177013-2.html (Erişim Tarihi 12.04.201)Baudrillard, Jean, (2002 b), Der Geist des Terrorismus (Çev. M Sedlaczek, vd.), Wien, Passagen Verlag.Baudrillard, Jean, (2011), Çaresiz Stratejiler, (2.b), (O. Adanır Çev.), İstanbul, Boğaziçi Üni.Beklioğlu Meryem, Kasım-Aralık 2010, Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı Bildirisi, http://limnology.bio.metu.edu.tr/sites/limnology.bio.metu.edu.tr /files/Beklioglu.pdf (Erişim Tarihi 12.10.2015).Bernau, Olaf, “Landgrabbing: Neokolonialer Landraub in Afrika. Der globale Widerstand wächst”, 02.05.2012, http://www.forumcivique.org/de/artikel/landgrabbing-neokolonialer-landraub-afrikader-globale-widerstand-w%C3%A4chst (Erişim Tarihi, 11.02.2014).Biggio, Frank A: (2002), “Neutralizing the Threat: Reconsidering Existing Doctrines in the Emerging War on Terrorism”, Case W. Res. J. Int'l L., Vol. 34.Bordieu Pierre (1975), “The. Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions of the Progress of Reason”, içinde The Science Studies Reader, (ed. Mario Biagioli), New York, Routledge 1999.Bostanoğlu, Burcu (2008),Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası, Ankara, İmge.Ray Cline ve Yonah Alexander, (1986). Terrorism as State Sponsored Covert Warfare, Hero Books.Critchley Simon, (2013), İmansızların İmanı, Siyasal Teoloji Deneyleri, İstanbul, Metis.Çakmak Haydar, (2008) Terörizm, Ankara, Platin, 2008.Çiftçi İrfan ve Sevinç Bilal, (2015), Uzakdoğu’dan Güney Asya’ya Şiddet ve Terörizm, Ankara, Karınca. Davis Mike,”Planet of Slums, Urban Revolotion and Informal Proletariat” New Left Review, 26, (Mart/Nisan) 2004Douhet ,Guilio, (1983), The Command of the Air, Çev. Dino Ferrari, Washington D.C. US Government Printing Office.E. Che Guevara, Gerilla Savaşı, (2.b.), (Çev. S. Doğru, R.K.Büyükişman),İstanbul, Everest, 2011.Engdahl, F.William. Ölüm Tohumları, Genetik Biliminin Arkasındaki Karanlık Oyunlar, (4.b), (Çev. Ö. Şulekoğlu), İstanbul, Bilim. Ergün Oğuzhan, “Postmodern Jeopolitik ve Küresel Tasarının Eleştirel Çözümlemesi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:6, Nisan 2015, Sayı:21, ss: 405-443.Erol, M. Seyfettin, Uluslararası İlişkiler Aktörü Olarak Terör Örgütleri, içinde Terörizm, ed. Haydar Çakmak Ankara, Platin, 2008, FAO, Food and Agriculture Organization Of The United Nations, The State of Food Insecurity in the World, http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf (Erişim Tarihi 07.07.2016).FM 3,0 (Operation) – 2001Freedman Lawrence, (2015), Strateji, (Çev. B. Dışbudak ve T. Belge), İstanbul, Alfa.Friedman George, (2011), Gelecek 10 Yıl, Neredeydik, Nereye Gidiyoruz? (Çev. T. Törüner), İstanbul, Pegasus.Gray Colin S. (2008), Modern Strateji, (Çev.H. Öz) Truva, İstanbul.Göçmen Aylin, Peter Mayo ile Söyleşi (2013): Sömürgecilik en eski kapitalist yöntemdir, http://www.muratkaymak.com/?pnum=527&pt=Peter%20 Mayo %20ile%20S%C3%B6yle%C5%9Fi (Erişim Tarihi: 21.01.2014)
  • Han, B.-Chul. (2016). Şiddetin Topolojisi, (Çev. D. Zaptçıoğlu), İstanbul, Metis.Henderson Harry, (2001) Global Terrorism The Complete Reference Guide, Chackmark Books, New York.Homeopati Derneği, http://www.organon-homeopati-dernegi.org/alternatif-tip/ (Erişim 02.08.2016).Hosbawm Eric, (2008). Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, İstanbul, YordamHupe ,Strausz R. (1942). Geopolitics: The Struggle for Space and Power.aktaran Friedrich W. Korkisch. “Globale Strategie: Die Geopolitik der USA”, Österreichische Militärische Zeitschrift, In dieser Onlineausgabe, Şubat 2010, s.3, (Erişim tarihi 20.02.2013).Kedikli, Umut, (2013), Uluslararası Terörizm ve Devlet Sorumluluğu, Ankara, Nobel.Kissinger Henry, (2016), Dünya Düzeni, (Çev. S.S. Gül), İstanbul, Boyner Yy. 2016.Kissinger, Henry, (2011), Diplomasi, (Çev. B. Bayram), (10.bas.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.Korkisch Friedrich W. (2010). “Globale Strategie: Die Geopolitik der USA”, Österreichische Militärische Zeitschrift, In dieser Onlineausgabe, Şubat 2010, (Erişim tarihi 20.02.2013). Koselleck Reinhart, (2006), Begrifsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt a.M.Koselleck, Reinhart: (1982), Geschichtliche Grundbegrife. Historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland. Bd. 3 Stuttgart.Köni Hasan, (2016), Kaos, Batı Hâkimiyetinin Çöküşü, (2.b) Wizart, İstanbul.Lind, William vd. (1989). The Changing Face of War. Into the Fourth Generation, The Marine Corps Gazette, Ekim.Maier Gunter, “Der Stratege des 21. Jahrhunderts, Die Renaissance prinzipienorientierter” Strategielehre https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Der+Stratege+des+21.+Jahrhunderts (Erişim Tarihi 12.03.204).Mann Michael ve Hall John A. (2014), Yirmibirinci Yüzyılda İktidar, İstanbul, Açılım.Marischka, Christoph , (2008), “Rüsten für den globalen Bürgerkrieg” http://www.imi-online.de/download/IMI-Studie-2007-08.pdf (Erişim Tarihi: 21.07.2016)Münkler Herfried (2003), “Die Neuen Kriege. Privatisierung und Kommerzialisierung kriegerischer Gewalt und Ihre Folgen“, Vortrag bei Berliner SPD am 26.03.2003, http://fa1.spd-berlin.de/Textversionen/muenkl.pdf ,(Erişim tarihi, 12.02.2013).Nosthoff Anna-Verena ve Maschewski Felix, Ékstasis gegen Stásis oder: Der Krise widersprechen, http://www.engagee.org/assets/%C3%A9-2_%C3%A9kstasis-gegen-st%C3%A1sis_maschewski_ nosthoff.pdf.(Erişim Tarihi 06.06.2016).Nye Joseph S. (27.06.2011). “Mächtige Umverteilung”. (K. Ridderbusch, Röportajı Yapan) drradio, http://www.dradio.de /dlf/sendungen/andruck/1492095/ (01.09.2012).Oakland Enstitüsü, 18.02.2014, http://www.oaklandinstitute.org/press-release-wall-street-banks-eye-american-farmland-threaten-future-us-agriculture (Erişim Tarihi 10.03.2014).Oakland Enstitüsü, Press Release: “Wall Street Banks Eye American Farmland, Threaten Future of U.S. Agriculture”,18.02.2014, http://www.oaklandinstitute.org/press-release-wall-street-banks-eye-american-farmland-threaten-future-us-agriculture (Erişim Tarihi 10.03.2014).Özkan Yusuf, BBC, 16 Kasım 2015, Paris saldırıları: Molenbeek nasıl 'cihatçıların merkezi' oldu? http://www.bbc.com Statistik Portal, “Einwanderung in ausgewählte Länder weltweit in den Jahren 1871 bis 1911” http://de.statista.com/statistik/daten/studie/467096/umfrage/einwanderung-in-ausgewaehlte-laender-weltweit/ (Erişim Tarihi 06.05.2016).Parenti Christian, (2011), Tropic of Chaos: Climate Change and New Geography of Violence, Perseus Books, NY.Pazarcı. Hüseyin (2000), Uluslararası Hukuk Dersleri, (IV. Kitap), Turhan Kitabevi, Ankara.Post, Jerrold M ve Robins, Robert S. (2001), Politik Paranoya, Nefretin Psikopolitiği (Çev. İ. Kurmuş), İstanbul, Doğan Kitap.Ray Cline ve Yonah Alexander, (1986), Terrorism as State Sponsored Covert Warfare, Hero Books.Roberts, P.Craig, (2016), Yeni Muhafazakâr Tehdit, Doğu Avrupa’dan Orta Doğu’ya Washington’un Üstünlük Savaşı, (Z.Anlı Çev.), İstanbul, Say.Sarıbay, A. Yaşar, (2013), Demokrasinin Sosyolojisi, (3.b). Sentez, Ankara.Schelling, Thomas C. (1966), Arms and Influence, New York, Yale Uni. Press, 1966.Schneider Christiane,” Bürgerrechte im ‘Weltbürgerkrieg’, Linke Schule, Erfurt, 15.08.2008, http://www.die-linke-bw.de/fileadmin/lv/lag-s/buergerrechte-und-demokratie/Protokolle/20090329__Protokoll-Anhang__Text_Schneider.pdf (Erişim Tarihi: Temmuz 2016)Shank Michael, “The Dangers of Soft Power, Government backed cultural programs often come across as just propaganda”, 14.04.2014, http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2014/04/14/when-us-soft-power-becomes-propaganda (Erişim Tarihi 10.01.2015)Sputnik Zeitungen, USA analysieren russische „Hybrid-Krieg“-Technologie http://de.sputniknews.com/zeitungen/20150213/ 301098956.html, NATO Brief, Hybride Kriegsführung - hybride Reaktion? http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Russia-Ukraine-crisis-war/de/index.htm NATO Basın Açıklaması, ed. Matthıas Nass, “Die Zeit, “Das neue Gesicht des Krieges” 12.03.2015 http://www.zeit.de /2015/11/nato-ukraine-krieg-russland (Erişim Tarhi 15.05.2015).Stürmer Michael, Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) Londra Uzmanları, Röportaj, (11.02.2015), yayınlayan Die Welt , Röportajı yapan “Experten warnen vor "hybrider Kriegsführung, http://www.welt.de/ politik/ausland/ article137341869/ Experten-warnen-vor-hybrider-Kriegsfuehrung.html, (Erişim tarihi 20.02.2015).Statistik Portal, “Einwanderung in ausgewählte Länder weltweit in den Jahren 1871 bis 1911” http://de.statista.com/statistik/daten/studie/467096/umfrage/einwanderung-in-ausgewaehlte-laender-weltweit/ (Erişim Tarihi 06.05.2016)Sur, Melda, (2011), Uluslararası Hukukun Esasları, (5.b.) İstanbul, Beta.Toscano, Alberto, (2013) Fanatizm, çev. B. Özkul, İstanbul: Metis.Turley Jonathan, Congress Investigates “Slush Fund” At USAID Used To Get Lawmakers To Pass Reforms” 16.04.2014, http://www.informationclearinghouse.info/article38253.htm (Erişim Tarihi 10.01.2015).Tzu Sun, The Art of War çev. Lionel Giles, M.A. (1910), eBookMall 2002UNHCR, Global Trends - Jahresbericht 2015, https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html (Erişim Tarihi 03.07.201)United Nations Population Division (UNPD), Department of Economic and Social Affairs,http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/environment/PopulationConsumptionEnvironment2015.pdf (Erişim Tarihi 10.04.2016).United Nations Population Division (UNPD), Department of Economic and Social Affairs, World Urbanization Prospects The 2014 Revision, http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf , http://esa.un.org/unpd/wup/DataQuery/ United Nations New York, 2014, (Erişim Tarihi 21.12.2015)UNHCR, Global Trends - Jahresbericht 2015, https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html (Erişim Tarihi 03.07.2016)Warden III, John A., (1993) "Strategic Warfare: The Enemy as a System", Concepts in Airpower for the Campaign Planner, Ed. Albert U. Mitchum, , Maxwell AFB, Alabama, Air Command and Staff College.Webster, Charles ve Frankland, (1961), Noble, The Strategic Air Offensive Against Germany, London, Her Majesty’s Stationery Office, C. 4.Wendt, Alexander, (2016), Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi, (2.b), (Çev.H.Ertem vd.), İstanbul.Wildawsky, Aaron, (1988) “Why Self-interest Means Less Outside of a Social Context”, Journal of Theoretical Politics, 6, ss. 131-159.Witte, Erich H. (2001), Theorien Zur Sozialen Macht, Sozialpsychologıe, Psychologisches Institut I der Universität Hamburg, HAFOS, 2001 NR. 30.Yarger, Harry, (2006), Strategic Theory for 21st Century: The Little Book on Big Strategy, Carlisle, PA U.S. Army War College, Strategic Studies Institute.Žižek,,Slavoj. (2014), Paralalaks, (2.b) (Çev. S. Gürses) İstanbul, Encore.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Oğuzhan Ergün
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { adusobed394536, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-4996}, address = {}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {205 - 225}, doi = {10.30803/adusobed.394536}, title = {Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı}, key = {cite}, author = {Ergün, Oğuzhan} }
APA Ergün, O . (2018). Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 205-225 . DOI: 10.30803/adusobed.394536
MLA Ergün, O . "Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı" . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2018 ): 205-225 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adusobed/issue/32025/394536>
Chicago Ergün, O . "Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2018 ): 205-225
RIS TY - JOUR T1 - Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı AU - Oğuzhan Ergün Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30803/adusobed.394536 DO - 10.30803/adusobed.394536 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 225 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-4996- M3 - doi: 10.30803/adusobed.394536 UR - https://doi.org/10.30803/adusobed.394536 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı %A Oğuzhan Ergün %T Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2148-4996- %V 5 %N 1 %R doi: 10.30803/adusobed.394536 %U 10.30803/adusobed.394536
ISNAD Ergün, Oğuzhan . "Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Nisan 2018): 205-225 . https://doi.org/10.30803/adusobed.394536
AMA Ergün O . Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı. Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute. 2018; 5(1): 205-225.
Vancouver Ergün O . Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 5(1): 205-225.