Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 113 - 121 2019-06-30

General Structure of AgricultureSector in Çanakkale Province
Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı

Arif SEMERCİ [1]


Çanakkale is one of the cities in Turkey which has an important agricultural production potential. In this study, the general structure of the agricultural sector in the province of Çanakkale has been given to be compared with the country values. Çanakkale city provides 0.66% of Turkey’s population, and it holds 1.29% of Turkey’s total area. Çanakkale cityprovides 1.97% of Turkey’s agricultural production which are 1.45% in husbandry and 2.24% in vegetative production. Çanakkale is the 4th city in Turkey in terms of vegetative production value per person, and it is 17th in husbandry. 46% of the city’s vegetative production is consisted of olive, wheat, tomato, peach, and pepper. Çanakkale is also an important olive production center in Turkey which holds 4.93% of olive production areas of the country, and it provides 9.84% of the total olive production. In addition to that, the share of city’s in Turkey’s peach production is 16%. Productivity values of Çanakkale city in agricultural production are above the country average. The share of the city in Turkey’s milk production is 2.63%, and it is 8% in goat milk. Çanakkale city is also an important place in breeding goat. The numbers of tractor and combine harvester per agricultural area is below the Turkey’s average. Yet, the city holds over 3% of Turkey’s milking machine and silage machine. There are nearly 22 thousand farmers who are registered to Farmer Registration System (FRS). The value of agricultural subsidy for Çanakkale that was provided by Ministry of Food, Agriculture and Livestock was approximately 136 million in total, and it was 6.2 thousand per producer which was 2.17% more than the country average.

Çanakkale ili Türkiye’nin önemli tarımsal üretim potansiyeline sahip illerinden biridir. Bu çalışmada Çanakkale İlinde tarım sektörünün genel yapısı ülke değerleriyle karşılaştırmalı olarak verilmeye çalışılmıştır. Çanakkale ili ülke nüfusunun %0.66’sını, yüzölçümünün ise %1.29’unu karşılamaktadır. İlin Türkiye tarımsal üretim değerindeki payı %1.97 olup, bu pay hayvansal üretimde %1.45, bitkisel üretimde ise %2.24 olarak gerçekleşmiştir.  Çanakkale ili kişi başına bitkisel üretim değerinde ülke genelinde 4., hayvansal üretimde ise 17. sırada yer almaktadır. İlin bitkisel üretim değerinde zeytin, buğday, domates, şeftali ve biberin payı %46’dır. İl, Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olup, ülke zeytin alanlarında %4.93, üretim miktarındaki ise %9.84 paya sahiptir. Çanakkale ilininülke şeftali üretimindeki payı ise %16’dır. İlde ekonomik büyüklük olarak ilk sıralarda yer alan tarımsal ürünlerin verim değerleri ülke ortalamasına göre daha yüksek düzeydedir. İlin Türkiyesüt üretimindeki payı %2.63olup, bu oran keçi sütünde %8’dir. Çanakkale ili,saanen keçi varlığında Türkiye’nin en önemli damızlık merkezlerinden birisi konumundadır. İlde traktör ve biçerdöver başına düşen tarım alanı ülke ortalamasının altındadır. Bununla birlikte ilin süt sağım makinası ve silaj makinası varlığının ülke genelindeki payı %3’ün üzerindedir. Çanakkale ilinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi sayısı yaklaşık 22 bin adet olup, ilde tarımsal üretime yönelik olarak 136 milyon , çiftçi başına ise yaklaşık6.2 bin destekleme ödemesi yapılmıştır. İlde üretici başına ortalama destekleme tutarı ülke genelinden %2.17 daha yüksektir. 

 • Aktaş E, Tan S (2007) Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği. 2.Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu (17 Ağustos, 2007 Çanakkale). Bildiriler Kitabı s.199-211.
 • Aktürk D, Bayramoğlu Z, Savran F, Tatlıdil FF (2010) The Factors Affecting Milk Production and Milk Production Cost: Çanakkale Case – Biga. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 6 (2): 329-335.
 • Anonim (2005) Çanakkale İlinin Ekonomik Gelişmesi (Seminer). İktisadî Araştırmalar Vakfı. Yayın No: 2005-180. İstanbul. 202 s. (http://www.iav.org.tr/yonetim/dosya/seminer/canakkkale.pdf, Erişim Tarihi: 16/07/2018)
 • Anonim (2011) Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği). Bildiriler Kitabı. 746 s. ÇOMÜ Açık Erişim Sistemi.(http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/598, Erişim Tarihi:16/07/2018)
 • Anonim (2014) Seçilmiş Göstergelerle Çanakkale-2013. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara. Eylül 2014. Yayın No 4192. 179 s.
 • Anonim (2015) İstatistiklerle Türkiye-2014. Türkiye İstatistik Kurumu Yayın No:4380, s. 9. Ankara. Temmuz, 2015.
 • Anonim (2017a) Çanakkale Tarım ve Hayvancılık Yatırım Rehberi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı. 25 s. (https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/canakkale_tarim_hayvancilik_rehberi.pdf, Erişim Tarihi: 16/07/2018).
 • Anonim (2017b) 22 Başlıkta İstatistiklerle TR22 Güney Marmara. Güney Marmara Kalkınma Ajansı. 124 s. (https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/GMKA-22-Baslikta-Istatistiklerle-TR22-Guney-Marmara.pdf, Erişim Tarihi: 16/07/2018).
 • Anonim (2018a) Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müd. 2017 Yılı Brifing Dosyası. (https://canakkale.tarim.gov.tr/Menu/13/Brifingler, Erişim Tarihi: 12/07/2018),s.12
 • Anonim (2018b) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları-2016. Haber Bülteni. Sayı:27587,01.02.2018. (http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27587, Erişim Tarihi: 12/07/2018).
 • Anonim (2018c) Tarım ve Orman Bakanlığı. Makro Ekonomik Veriler. (https://www.tarim.gov.tr/Konular/Makro-Ekonomik-Gostergeler, Erişim Tarihi:21/06/2018).
 • Anonim (2018d) Fasıllara Göre İhracat ve İthalat Değerleri. (http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do, Erişim Tarihi: 12/07/2018).
 • Anonim (2018e) İllere Göre İhracat ve İthalat Değerleri. (http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do, Erişim Tarihi: 12/07/2018).
 • Anonim (2018f) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü. Bitkisel Üretim Verileri. (http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BUGEM.pdf, Erişim Tarihi: 12/07/2018).
 • Anonim (2018g) Haber Bülteni, Sayı: 27842, 08 Mart 2018. (http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=27842, Erişim Tarihi:13/07/2018)
 • Anonim (2018h) Haber Bülteni, Sayı: 27843, 28 Mart 2018. (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27843, Erişim Tarihi: 13/07/2018)
 • Anonim (2018ı) Hayvancılık Genel Müdürlüğü. Hayvancılık Verileri. (https://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/HAYGEM.pdf,Erişim Tarihi:12/07/2018),s.2-4.
 • Anomim (2018i) Tarım ve Orman Bakanlığı. Faaliyet Raporu-2017. (https://www.tarim.gov.tr/SGB/Belgeler/Bakanl%C4%B1k_Faaliyet_Raporlar%C4%B1/2017.pdf, Erişim Tarihi: 12/07/2018)
 • Anonim (2018j) Türkiye İstatistik Kurumu Veritabanı/Tarım/ Tarımsal Alet ve Makina İstatistikleri. (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=134&locale=tr, Erişim Tarihi: 17/07/2018)
 • Aydın B, Özkan E, Aktürk D, Kiracı MA, Hurma H (2015) Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 1(2): 28-41.
 • Aytüre S, Acar M (2016) Dünyada ve Türkiye’de Tarım ve Tarım Politikalarının Geleceği. Ekin Basım Yayın Dağıtım. Bursa. Türkiye. 415 s.
 • Everest B, Tan S. ve Niyaz ÖC (2018) Tarım İşletmelerinin Örgütlenme Modelleri: Çanakkale İli Örneği. 7th International Conference on Business Administration (ICBA), 3-5 Mayıs 2018, Canakkale, s.327-335.
 • Ilgar R (2016) Çanakkale İlinde Zeytin Yetiştiriciliği ve Yaşanan Sorunlar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 32: 19-32.
 • Ilgar R (2017) Çanakkale İlinde Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım. Doğu Coğrafya Dergisi, 22(37): 159-178.
 • Koyuncu E, Pala A, Savaş T, Konyalı A, Ataşoğlu C, Daş G, Ersoy İE, Uğur F, Yurtman İY, Yurt HH (2006) Çanakkale Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Üyesi Keçicilik İşletmelerinde Teknik Sorunların Belirlenmesi Üzerine bir Araştırma. Hayvansal Üretim, 47(1): 21-27.
 • Semerci A (2016) Effects of agricultural supports on farmer’s revenue and product costs: The case of Turkey. Custos e @gronegócio online, 12(3): 71-96.
 • Semerci A (2018) Hatay İlinde Tarım Sektörünün Yeri ve Önemi. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 4(1): 36-47.
 • Tan S, Ortan Ü, Everest B (2014) Uygulamada Olan Tarım Politikaları Kapsamında Çanakkale’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1): 45–54.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0893-3748
Yazar: Arif SEMERCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @derleme { aduziraat473857, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güney Kampüs, Çakmar AYDIN, 09100}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {113 - 121}, doi = {10.25308/aduziraat.473857}, title = {Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı}, key = {cite}, author = {SEMERCİ, Arif} }
APA SEMERCİ, A . (2019). Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 113-121 . DOI: 10.25308/aduziraat.473857
MLA SEMERCİ, A . "Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 113-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/46053/473857>
Chicago SEMERCİ, A . "Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 113-121
RIS TY - JOUR T1 - Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı AU - Arif SEMERCİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.473857 DO - 10.25308/aduziraat.473857 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 121 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.473857 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.473857 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı %A Arif SEMERCİ %T Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı %D 2019 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 16 %N 1 %R doi: 10.25308/aduziraat.473857 %U 10.25308/aduziraat.473857
ISNAD SEMERCİ, Arif . "Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Haziran 2019): 113-121 . https://doi.org/10.25308/aduziraat.473857
AMA SEMERCİ A . Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 113-121.
Vancouver SEMERCİ A . Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 121-113.