PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Introducing Cooperative Learning Techniques and Examining Students’ Opinions

Yıl 2011, Cilt: 1 Sayı: 1, 40 - 70, 01.01.2011

Öz

The purpose of this study was to introduce cooperative learning techniques Student Teams Achievement Deviation (STAD), Team Assisted Individualization (TAI) and Team Games Tournaments (TGT) and to determine opinions’ of students about cooperative learning techniques. The sample of the study is 116 seventh grade students of three classes in a government primary school. The school determined the convenience sampling method. The research was conducted within 6 weeks. To determine opinions’ of students about cooperative learning techniques, open ended questionnaire was administered to the students. According to open ended questionnaire students expressed that were learning easily, courses passing more fun, reducing fear of maths, developing social skills. Although some of the students expressed that conflicting with their group friends, their group friends making no effort.

Kaynakça

 • F. Şen, İlköğretim 7. Sınıflarda Matematik Dersi “1. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Konusunda” Aktif Öğrenme Temelli Etkinliklerin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.
 • C. Çırakoğlu, İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Öğretim Yaklaşımının İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2009.
 • R.E. Slavin, Cooperative Learning: Theory, Research and Practice, Eaglewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1990.
 • T. Panitz, New Directions for Teaching and Learning, 1999, 18, 59.
 • Ş. Karaca, İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Öğretim Yaklaşımının, Lise 1.Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Sınıflandırılması Konusunu Anlamalarına ve Akademik Başarılarına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2005.
 • Ş.Yaşar, Yabancı Dilde Okuma Becerilerinin Geliştirilmesinde Küçük Gruplarla Öğretim Yönteminin Etkililiği, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 1993.
 • A. F. Artz, C. M. Newman, How To Use Cooperative Learning in The Mathematics Class, (Third Printing). The National Council of Teachers of Mathematics, Virginia, R.M. Gillies, Learning and Instruction, 2004, 14, 197.
 • D.W. Johnson, R.T. Johnson, What Makes Cooperative Learning Work, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED437841.pdf. 1999, Erişim Tarihi: 21.02.2011.
 • S. Kagan, Cooperative Learning. San Juan Capistrano: Wee Co-Op, 1994.
 • K. Açıkgöz, Aktif Öğrenme. Biliş Eğitim Yayınları. İzmir, 2009.
 • İ. Bilgin, İşbirlikli Öğrenme, M. Bahar (ed.), Fen ve Teknoloji Öğretimi (137–158), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2006.
 • R. E. Slavin, Cooperative Learning: Student Teams. What research says to the teacher, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED222489.pdf.1982, Erişim Tarihi:18.04.2011.
 • R.E. Slavin, Student Team Learning: A Practical Guide To Cooperative Learning. Third Edition, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED339518.pdf. 1991, Erişim Tarihi 18.04.2011.
 • K.Tarım, F.Akdeniz, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, 24, 215.
 • A. İflazoğlu, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000, 6(6), 159.
 • R.E. Slavin, Review of Educational Research, 1980, 50(2), 315.
 • B. Altınsoy, Takım-Oyun Turnuvaları Tekniğinin İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarısı, Kalıcılık ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2007.
 • N. Özsoy, N.Yıldız, TOJET, 2004, 3(3), 49.
 • İ. Bilgin, Ö. Geban, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, 26, 9.
 • E. Özdoğan, 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 2010, s.1115–1117.
 • P. D. Artut, International Journal of Educational Research, 2009, 48, 370.
 • T. Bilgin, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, 17(1), 19.
 • Z. Avşar, S. Alkış, İlköğretim Online, 2007, 6(2), 197.
 • T. Gök, İ. Sılay, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(1), 58.
 • Z. Aziz, A. Hossain, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, 9, 53.
 • K. Yıldırım, K. Tarım, İlköğretim Online, 2008, 7(1), 174.
 • S. Pınar, “Ölçüler” Konusunun Eğitim Teknolojileri Ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemleriyle Öğrenilmesinin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007.
 • M. Hevedanlı, H. Akbayın, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, 6, 21.
 • A. Arslan, T. Y. Şahin, Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Duyuşsal Öğrenmelerine Etkileri, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , Malatya. İ. Bilgin, A. Karaduman, İlköğretim Online, 2005, 4(2), 32.
 • V.Carlan, R. Rubin, B. Morgan, Cooperative Learning, Mathematical Problem Solving, and Latinos, Paper Presented at The Annual Meeting of The American Educational Research Association, San Diego, CA. 2004.
 • M. Ünlü, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi “Permütasyon ve Olasılık” Konusunda Akademik Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.
 • A. Ural, İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Matematik Özyeterlik Algısına ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2007.
 • K. Yıldırım, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006,7(2), 301.
 • Ö. Torun, Çoklu Zeka Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi “Geometrik Cisimler” Konusundaki Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2009.
 • T. Andersen, Using Cooperative Learning in a Sixth Grade Math Classroom. Math in The Middle Institute Partnership, Action Research Projects, Universty of Nebraska, Lincoln, http://digitalcommons.unl.edu/mathmidactionresearch/12. 2009. Erişim Tarihi: 01.2011.
 • K. M. Whicker, L. Bol, J. A. Nunnery, The Journal of Educational Research, 1997, (1), 42.
 • L. Mercin, Milli Eğitim, 2009,181, 302.
 • A. Ural, A. Umay, Z. Argün, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, 35,

İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2011, Cilt: 1 Sayı: 1, 40 - 70, 01.01.2011

Öz

Bu çalışmanın amacı işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci takımları başarı bölümleri, küme destekli bireyselleştirme ve takım oyun turnuva tekniklerinin tanıtımı ve bu tekniklerin ilköğretim yedinci sınıf matematik dersinde uygulandıkları sınıflardaki öğrencilerin bu teknikler hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 116 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı ilköğretim okulu uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Uygulama sonunda öğrencilerin teknikler hakkındaki görüşlerini almak amacıyla öğrencilere açık uçlu sorulardan oluşan bir form verilmiştir. Öğrencilerin birçoğu tekniklerin öğrenmelerini kolaylaştırdığını, derslerin daha eğlenceli geçtiğini, matematik korkularının azaldığını, sosyal becerilerinin geliştiğini belirtmişler, tekniklerin diğer derslerde de uygulanmasını istemişlerdir. Bunun yanında çoğu öğrenci grup arkadaşları ile anlaşamadığından, grup arkadaşlarının yeterli çaba göstermediğinden yakınmıştır.

Kaynakça

 • F. Şen, İlköğretim 7. Sınıflarda Matematik Dersi “1. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Konusunda” Aktif Öğrenme Temelli Etkinliklerin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.
 • C. Çırakoğlu, İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Öğretim Yaklaşımının İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2009.
 • R.E. Slavin, Cooperative Learning: Theory, Research and Practice, Eaglewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1990.
 • T. Panitz, New Directions for Teaching and Learning, 1999, 18, 59.
 • Ş. Karaca, İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile Geleneksel Öğretim Yaklaşımının, Lise 1.Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Sınıflandırılması Konusunu Anlamalarına ve Akademik Başarılarına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2005.
 • Ş.Yaşar, Yabancı Dilde Okuma Becerilerinin Geliştirilmesinde Küçük Gruplarla Öğretim Yönteminin Etkililiği, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 1993.
 • A. F. Artz, C. M. Newman, How To Use Cooperative Learning in The Mathematics Class, (Third Printing). The National Council of Teachers of Mathematics, Virginia, R.M. Gillies, Learning and Instruction, 2004, 14, 197.
 • D.W. Johnson, R.T. Johnson, What Makes Cooperative Learning Work, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED437841.pdf. 1999, Erişim Tarihi: 21.02.2011.
 • S. Kagan, Cooperative Learning. San Juan Capistrano: Wee Co-Op, 1994.
 • K. Açıkgöz, Aktif Öğrenme. Biliş Eğitim Yayınları. İzmir, 2009.
 • İ. Bilgin, İşbirlikli Öğrenme, M. Bahar (ed.), Fen ve Teknoloji Öğretimi (137–158), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2006.
 • R. E. Slavin, Cooperative Learning: Student Teams. What research says to the teacher, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED222489.pdf.1982, Erişim Tarihi:18.04.2011.
 • R.E. Slavin, Student Team Learning: A Practical Guide To Cooperative Learning. Third Edition, http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED339518.pdf. 1991, Erişim Tarihi 18.04.2011.
 • K.Tarım, F.Akdeniz, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003, 24, 215.
 • A. İflazoğlu, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2000, 6(6), 159.
 • R.E. Slavin, Review of Educational Research, 1980, 50(2), 315.
 • B. Altınsoy, Takım-Oyun Turnuvaları Tekniğinin İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarısı, Kalıcılık ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2007.
 • N. Özsoy, N.Yıldız, TOJET, 2004, 3(3), 49.
 • İ. Bilgin, Ö. Geban, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, 26, 9.
 • E. Özdoğan, 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 2010, s.1115–1117.
 • P. D. Artut, International Journal of Educational Research, 2009, 48, 370.
 • T. Bilgin, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, 17(1), 19.
 • Z. Avşar, S. Alkış, İlköğretim Online, 2007, 6(2), 197.
 • T. Gök, İ. Sılay, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 5(1), 58.
 • Z. Aziz, A. Hossain, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, 9, 53.
 • K. Yıldırım, K. Tarım, İlköğretim Online, 2008, 7(1), 174.
 • S. Pınar, “Ölçüler” Konusunun Eğitim Teknolojileri Ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemleriyle Öğrenilmesinin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007.
 • M. Hevedanlı, H. Akbayın, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, 6, 21.
 • A. Arslan, T. Y. Şahin, Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Duyuşsal Öğrenmelerine Etkileri, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , Malatya. İ. Bilgin, A. Karaduman, İlköğretim Online, 2005, 4(2), 32.
 • V.Carlan, R. Rubin, B. Morgan, Cooperative Learning, Mathematical Problem Solving, and Latinos, Paper Presented at The Annual Meeting of The American Educational Research Association, San Diego, CA. 2004.
 • M. Ünlü, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi “Permütasyon ve Olasılık” Konusunda Akademik Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.
 • A. Ural, İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Matematik Özyeterlik Algısına ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2007.
 • K. Yıldırım, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006,7(2), 301.
 • Ö. Torun, Çoklu Zeka Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi “Geometrik Cisimler” Konusundaki Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2009.
 • T. Andersen, Using Cooperative Learning in a Sixth Grade Math Classroom. Math in The Middle Institute Partnership, Action Research Projects, Universty of Nebraska, Lincoln, http://digitalcommons.unl.edu/mathmidactionresearch/12. 2009. Erişim Tarihi: 01.2011.
 • K. M. Whicker, L. Bol, J. A. Nunnery, The Journal of Educational Research, 1997, (1), 42.
 • L. Mercin, Milli Eğitim, 2009,181, 302.
 • A. Ural, A. Umay, Z. Argün, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, 35,

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İbrahim BİLGİN Bu kişi benim


Özlem GELİCİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
BİLGİN, İ., & GELİCİ, Ö. (2011). İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 1(1), 40-70.
MLA
BİLGİN, İbrahim ve Özlem GELİCİ. “İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı Ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi”. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, c. 1, sy. 1, 2011, ss. 40-70.
Chicago
BİLGİN, İbrahim, ve Özlem GELİCİ. “İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı Ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi”. Adıyaman University Journal of Educational Sciences 1, sy. 1 (Ocak 2011): 40-70.
EndNote
BİLGİN İ, GELİCİ Ö (01 Ocak 2011) İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Adıyaman University Journal of Educational Sciences 1 1 40–70.
ISNAD
BİLGİN, İbrahim - GELİCİ, Özlem. “İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı Ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi”. Adıyaman University Journal of Educational Sciences 1/1 (Ocak 2011), 40-70.
AMA
BİLGİN İ, GELİCİ Ö. İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. AUJES. Ocak 2011;1(1):40-70.
Vancouver
BİLGİN İ, GELİCİ Ö. İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. AUJES. 2011;1(1):40-7.
IEEE
İ. BİLGİN ve Ö. GELİCİ, “İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi”, AUJES, c. 1, sy. 1, ss. 40–70, 2011.
JAMA
BİLGİN İ, GELİCİ Ö. İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Tanıtımı ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. AUJES. 2011;1:40–70.
Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.