Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

2013 Okul Öncesi Programının Değerler Eğitimi Açısından Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, 100 - 111, 30.06.2018
https://doi.org/10.17984/adyuebd.358036

Öz

Bu çalışmanın amacı 2013 Okul Öncesi Eğitimi Programını değerler eğitimi açısından incelemektir. Çalışma 90 okul öncesi öğretmeni katılımcıyla nitel yöntemle yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından programda bulunan değerler ve literatür taramasıyla tespit edilen aday değerler ile katılımcı görüşlerine göre belirlenen toplam 40 değerin kazandırılmasının kazandırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri bir anketle alınmıştır.  Katılımcılar programda ve uygulamalarında var olan değerleri dört kategoride sınıflandırmışlardır; programda bulunan değerlerden sorumluluk almada gönüllü olma, beden temizliği, kibarlık, yardım isteme, sevgi ve kurallara itaat etmeyi öğretmede sorun yaşamadıklarını ancak iletişim, anlaşma, kendi ve başkalarının haklarını savunma, empati ve sorumluluğunu bilme değerlerini kazandırmada sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çevre temizliği, iletişimde kibarlık, paylaşma, hatasını kabul etme, özür dileme, kendini işine verme, yardım teklif etme, işbölümü, grup üyesi olarak hareket etme, emaneti koruma, samimi olma, tutumluluk, saygılı olma, vatan ve bayrak sevgisi, birlik ve beraberlik duygusu programda olmayan ama kazandırılmasında ciddi sorun yaşanmayan değerler arasında sayıldı. Programda bulunmayan, katılımcıların bulunması gerektiğine inandığı ve kazandırılmasında sorun yaşanan son değerler setinde ise zarar vermeden rekabet etme, güzelliği takdir etme, duygularını kontrol etme, barışçı olma, iltifat etme ve cinsel mahremiyetin yer aldığı görüldü. Çalışmanın okul öncesi programlarının geliştirilmesinde değerler eğitimi açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ali Haydar. (1925). Prague International Congress for Secondary Shool Teachers (Orta Mekteb Muallimleri Beyne’l-Milel Prag Kongresi). Istanbul: Matbaa-i Amire.
 • Aspin, D. N., & Chapman, J. D. (2007). Values education and lifelong learning. Principles, policies, programmes. Lifelong Learning.
 • Balat, G. U. & Dağal, A. B. (2009). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. International Journal of Educational Research, 50(3), 153–158. doi:10.1016/j.ijer.2011.07.003
 • Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). What Works In Character Education : Character Education Partnership.
 • Cairns, J. (2005). Morals, Ethics and Citizenship in Contemporary Teaching. In R. Gardner, J. Cairns, & D. Lawton (Eds.), Education for Values: Morals,
 • Ethics and Citizenship in Contemporary Teaching (pp. 7–26). London: Kogan Page. doi:10.4324/9780203416730
 • Cascio, J., & Plant, E. A. (2015). Prospective moral licensing: Does anticipating doing good later allow you to be bad now? Journal of Experimental Social Psychology, 56, 110–116. doi:10.1016/j.jesp.2014.09.009
 • Cortazar, A. (2015). Long-term Effects of Early Childhood Education on Academic Achievement in Chile. Early Childhood Research Quarterly, (32), 13–22. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.01.003
 • Cresswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.Los Angeles:Sage Publications.
 • Durkheim, É. (1925). L’Éducation Morale. Paris: Libraire Félix Alcan.
 • Duska, R. W. M. (1975). Moral Development: a guide to Piaget and Kohlberg. New York: Paulist Press.
 • Halstead, J. M. (2005). Values and Values Education in Schools. In J. M. Halstead & M. J. Taylor (Eds.), Values in Education and Education in Values (pp. 2–13). London: Taylor & Francis.
 • Hansson, S. O. (2001). The Structure of Values and Norms. Cambridge University Press. Retrieved from http://site.ebrary.com/lib/adiyaman/reader.action?docID=10062691&ppg=29
 • Ispa, J. M. (2002). Russian child care goals and values: From Perestroika to 2001. Early Childhood Research Quarterly, 17(3), 393–413. doi:10.1016/S0885-2006(02)00171-0
 • Kılıç, A. (2012). The relationship of values in elementary school 4th grade social studies textbook with the attainments and their level of being included in student workbooks. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(2), 1605–1612.
 • Lovat, T. (2009). Values Education and Quality Teaching: Two Sides of the Learning Coin. In T. Lovat & R. Toomey (Eds.), Values Education and Qualities Teaching (pp. 1–12). Springer: Springer.
 • Nikolaeva, A., & Popova, L. (2014). To the Problem of the Spiritual and Moral Values Formation in Senior Pre-school Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 146, 271–274. doi:10.1016/j.sbspro.2014.08.127
 • Şişman, A. (2007). Açılış konuşmaları. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul:Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Tarkoçin, S., Berktaş, D. T., & Balat, G. U. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerde çocuklarla olan iletişimlerinde kullandıkları değerlerin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 37-49.
 • The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL). (2003). Safe and Sound: An Educational Leader’s Guide to Evidence-Based Social and Emotional Learning (SEL) Programs.
 • Thornberg, R. (2008). The lack of professional knowledge in values education. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1791–1798. doi:10.1016/j.tate.2008.04.004
 • Turney, K., & McLanahan, S. (2015). The academic consequences of early childhood problem behaviors. Social Science Research, 54, 131–145. doi:10.1016/j.ssresearch.2015.06.022
 • Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kayseri.
 • Yazar, T., & Erkuş, S. (2013). The Evaluation the Opinions of Pre-school Education Teachers about the Values Education in Pre-school Education Programme. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 196–211.
 • Yeşin, R. & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitimde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-84.

An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, 100 - 111, 30.06.2018
https://doi.org/10.17984/adyuebd.358036

Öz

The study aims to present teachers’ views on 2013 Turkish early-childhood curriculum in values education context. It was conducted in qualitative method with 90 preschool teachers. The participants categorized the values in four groups in terms of their existence in the curriculum and their teaching. Of the values exiting in the curriculum, the participants reported that they did not have any difficulty in teaching being voluntary to take responsibilities, physical hygiene, kindness, asking for help, love and learning to obey the rules whereas they had problems in teaching communication, compromising, defending their own rights and of others, empathy and stick to their responsibilities.  Environmental cleaning, politeness in communication, sharing, accepting mistakes, apologising, concentrating on duties, accepting apologies, offering help, job-sharing, acting as group members, caring entrusted materials, being sincere, thriftiness, being considerate, love for the country and flag and learning unity and solidarity were counted among the values not existing in the curriculum but the participants had negligible problems in their teaching. The last set of values, which do not exist in the curriculum, but the participant regarded necessary to teach were reported as learning to compete without harming, appreciating beauties, controlling emotions, being peaceful, complimenting and learning sexual privacy.

Kaynakça

 • Ali Haydar. (1925). Prague International Congress for Secondary Shool Teachers (Orta Mekteb Muallimleri Beyne’l-Milel Prag Kongresi). Istanbul: Matbaa-i Amire.
 • Aspin, D. N., & Chapman, J. D. (2007). Values education and lifelong learning. Principles, policies, programmes. Lifelong Learning.
 • Balat, G. U. & Dağal, A. B. (2009). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. International Journal of Educational Research, 50(3), 153–158. doi:10.1016/j.ijer.2011.07.003
 • Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). What Works In Character Education : Character Education Partnership.
 • Cairns, J. (2005). Morals, Ethics and Citizenship in Contemporary Teaching. In R. Gardner, J. Cairns, & D. Lawton (Eds.), Education for Values: Morals,
 • Ethics and Citizenship in Contemporary Teaching (pp. 7–26). London: Kogan Page. doi:10.4324/9780203416730
 • Cascio, J., & Plant, E. A. (2015). Prospective moral licensing: Does anticipating doing good later allow you to be bad now? Journal of Experimental Social Psychology, 56, 110–116. doi:10.1016/j.jesp.2014.09.009
 • Cortazar, A. (2015). Long-term Effects of Early Childhood Education on Academic Achievement in Chile. Early Childhood Research Quarterly, (32), 13–22. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.01.003
 • Cresswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.Los Angeles:Sage Publications.
 • Durkheim, É. (1925). L’Éducation Morale. Paris: Libraire Félix Alcan.
 • Duska, R. W. M. (1975). Moral Development: a guide to Piaget and Kohlberg. New York: Paulist Press.
 • Halstead, J. M. (2005). Values and Values Education in Schools. In J. M. Halstead & M. J. Taylor (Eds.), Values in Education and Education in Values (pp. 2–13). London: Taylor & Francis.
 • Hansson, S. O. (2001). The Structure of Values and Norms. Cambridge University Press. Retrieved from http://site.ebrary.com/lib/adiyaman/reader.action?docID=10062691&ppg=29
 • Ispa, J. M. (2002). Russian child care goals and values: From Perestroika to 2001. Early Childhood Research Quarterly, 17(3), 393–413. doi:10.1016/S0885-2006(02)00171-0
 • Kılıç, A. (2012). The relationship of values in elementary school 4th grade social studies textbook with the attainments and their level of being included in student workbooks. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(2), 1605–1612.
 • Lovat, T. (2009). Values Education and Quality Teaching: Two Sides of the Learning Coin. In T. Lovat & R. Toomey (Eds.), Values Education and Qualities Teaching (pp. 1–12). Springer: Springer.
 • Nikolaeva, A., & Popova, L. (2014). To the Problem of the Spiritual and Moral Values Formation in Senior Pre-school Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 146, 271–274. doi:10.1016/j.sbspro.2014.08.127
 • Şişman, A. (2007). Açılış konuşmaları. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul:Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Tarkoçin, S., Berktaş, D. T., & Balat, G. U. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerde çocuklarla olan iletişimlerinde kullandıkları değerlerin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 37-49.
 • The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL). (2003). Safe and Sound: An Educational Leader’s Guide to Evidence-Based Social and Emotional Learning (SEL) Programs.
 • Thornberg, R. (2008). The lack of professional knowledge in values education. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1791–1798. doi:10.1016/j.tate.2008.04.004
 • Turney, K., & McLanahan, S. (2015). The academic consequences of early childhood problem behaviors. Social Science Research, 54, 131–145. doi:10.1016/j.ssresearch.2015.06.022
 • Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kayseri.
 • Yazar, T., & Erkuş, S. (2013). The Evaluation the Opinions of Pre-school Education Teachers about the Values Education in Pre-school Education Programme. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 196–211.
 • Yeşin, R. & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitimde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-84.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali ÜNİŞEN> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-4430-3583
Türkiye


Hakkı KONTAŞ>

0000-0002-6135-9477
Türkiye


Tülay AKDAĞ Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { adyuebd358036, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, number = {1}, pages = {100 - 111}, doi = {10.17984/adyuebd.358036}, title = {An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices}, key = {cite}, author = {Ünişen, Ali and Kontaş, Hakkı and Akdağ, Tülay} }
APA Ünişen, A. , Kontaş, H. & Akdağ, T. (2018). An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 8 (1) , 100-111 . DOI: 10.17984/adyuebd.358036
MLA Ünişen, A. , Kontaş, H. , Akdağ, T. "An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 8 (2018 ): 100-111 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/38080/358036>
Chicago Ünişen, A. , Kontaş, H. , Akdağ, T. "An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 8 (2018 ): 100-111
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices AU - Ali Ünişen , Hakkı Kontaş , Tülay Akdağ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.358036 DO - 10.17984/adyuebd.358036 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 111 VL - 8 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.358036 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.358036 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices %A Ali Ünişen , Hakkı Kontaş , Tülay Akdağ %T An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices %D 2018 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 8 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.358036 %U 10.17984/adyuebd.358036
ISNAD Ünişen, Ali , Kontaş, Hakkı , Akdağ, Tülay . "An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 8 / 1 (Haziran 2018): 100-111 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.358036
AMA Ünişen A. , Kontaş H. , Akdağ T. An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices. AUJES. 2018; 8(1): 100-111.
Vancouver Ünişen A. , Kontaş H. , Akdağ T. An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2018; 8(1): 100-111.
IEEE A. Ünişen , H. Kontaş ve T. Akdağ , "An Investigation of Turkish 2013 Early-Childhood Curriculum Regarding Values Education: Teacher Views and Practices", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, c. 8, sayı. 1, ss. 100-111, Haz. 2018, doi:10.17984/adyuebd.358036
Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.