Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017)

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, 200 - 223, 30.12.2018
https://doi.org/10.17984/adyuebd.450947

Öz

Bu araştırmanın temel amacı Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dallarının 2017 yılındaki mevcut durumunu ortaya koymaktır. Araştırmada Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dallarında 2017 yılında öğrenim gören öğrenci sayısı, bu anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi sayısı, anabilim dalına kaydolan öğrencilerin puanlarının yıllara göre ve üniversitelere göre değişimi ve sosyal bilgiler öğretmenliğinin 2013-2017 yılları arası atama sayıları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerini toplamada anabilim dalındaki öğrenci sayılarını ve programın taban puanlarının belirlenmesinde son 4 yılın ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiler kullanılırken; öğretim üyeleri sayısı belirlemede ise ilgili anabilim dallarının internet sayfaları esas alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 2017 yılı itibariyle Türkiye’de toplam 59 üniversitede Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı aktif olarak eğitim-öğretim faaliyeti göstermektedir. LYS kontenjanları esas alındığında sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dallarında toplam öğrenci 15.639’dur. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalının puan sıralarının oldukça değişken olduğu görülmektedir. 2016 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına yerleşen en yüksek puanlı öğrencinin puan sırası 25.800 iken en düşük puanlı öğrencinin sırası 75.900’dür.  2013-2017 yılın verilerine göre sosyal bilgiler öğretmenliği programına yerleşen en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettikleri üniversite İstanbul Üniversitesi’dir. Araştırma sonucunda üniversitelerin sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalına yerleşen öğrenci sayısının, atama sayılarına göre çok fazla olduğu bu nedenle atanmayı bekleyen yaklaşık 27.500 kişi olduğu belirlenmiştir. Atama bekleyen öğrenci sayısının artması nedeniyle 2015 yılından itibaren ÖABT sosyal bilgiler sınavına giren aday sayısı git gide azalmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi anabilim dallarının kontenjan sayılarının azaltılırken; öğretim üyesi sayısının ise arttırılması kalitenin ve gelecek hedeflerinin tutturulması açısından faydalı olacağı söylenebilir. 

Kaynakça

 • Akdağ, H. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen ve öğrenci açısından uygulama dönütleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.
 • Akdağ, H. (2009). Sosyal bilgilerin tanımı, amacı, önemi ve Türkiye’deki yeri. R. Turan; A.M.Sünbül; H. Akddağ (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretiminde yeni yaklaşımlar 1. İçinde (s.2-24). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 15, 275-286.Bilgili, A. S. (2013). Geçmişten Günümüze Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler. A. S. Bilgili (Ed.). Sosyal Bilgilerin Temelleri içinde (s.2-38). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin, K. (2003). Çetin, Kenan, Türk Eğitim Tarihinde Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgilerin Tarihsel Süreçleri, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg, C:2, S:1–2.Dursunoğlu, Halit. (2003). Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 160. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/dursunoglu.htm adresinden 05 Ağustos 2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Erden, M. (1996). Sosyal Bilgiler Ögretimi. Ankara: Alkım Kitapçılık-Yayıncılık.
 • Öztürk, C. (ed.). (2009). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.Kılıçoğlu, G. (2015). Sosyal bilgilerin tanımı, dünyada ve ülkemizde gelişimi ve önemi. M.Safran (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.3-16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kızılçaoğlu, A. (2005). Eğitim fakültelerinde yeniden yapılandırma sürecine ilişkin eleştiriler ve öneriler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 132-140.
 • Öztürk, C. (2012). SOSYAL bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C.Öztürk (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi dempkratik vatandaşlık eğitimi içimnde (s.1-31). Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara:Pegem Akademi. Safran, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretimine bir bakış. B. Tay, A. Öcal (Ed.). Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s.2-18). Ankara: Pegem Akademi.
 • Safran, M., Kan, A., Üstündağ, M.T., Birbudak, T.S., Yıldırım, O. (2014). 2013 KPSS sonuçlarının öğretmen adaylarının mezun oldukları alanlara göre incelenmesi. Eğitim ve bilim, 39 (171), 13-25.
 • Sağlamer, E. (1980). İlkokulda sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Tek Işık Matbaası Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Gözden geçirilmiş 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/Egitim_fakultesi_ogretmen_yetistirme_lisans_programlari_mart_98.pdf/5e166018-b806-48d5-ae13-6afd5dac511c adresinden 10 şubat 2017 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.gazetevan.com/Mehmet-Fatih-Isik/607/DUNDEN-BUgUNE-DMS-KMS-KPSS-VE-SONRASI.html)
 • https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/KPSS/OABT-SORUYANIT/KPSS-2014 OABTsayisal25072014.pdf
 • https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/kpss/2015kpss_sayisabilgiler28082015.pdf
 • https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/KPSS/OABT/OABTSonucSayisalBilgiler02092016.pdf
 • https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/KPSS/OABT/SayisalBilgiler04082017.pdf
 • https://tedmem.org/dosya-konusu/prof-dr-mustafa-safran-ile-ogretmen-istihdam-politikalari-uzerine-bir-soylesi)
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d20/c021/b060/tbmm200210600219.pdf
 • https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t3.php

The Current Situation of Social Studies Teaching Trainings in Turkey University (2017)

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, 200 - 223, 30.12.2018
https://doi.org/10.17984/adyuebd.450947

Öz

The main purpose of this research is to present the current status of the Department of Social Studies Education in Turkey in 2017. In this study, the number of students studying in Social Studies Education Department in 2017, the number of faculty members working in this department, the number of students enrolled in this department change according to the years and universities and the number of appointments of social studies teaching between 2013-2017. In this study, qualitative research methods were used. While determining the number of students in the department and the base points of the program, the information in the OSYM guide for the last 4 years was taken into consideration in determining the number of faculty members and the internet pages of the related departments were taken into consideration in determining the number of faculty members. According to the results of the research, the Department of Social Studies Education actively carries out education activities in 59 universities in Turkey as of 2017. Based on the quota of LYS, the total number of students in the Department of social studies teaching is 15.639. It is observed that the scores of the Department of social studies teaching are quite variable. The highest score student placed in social studies teacher program in 2016 is 25,800 while the lowest score student's score is 75,900.  According to the data of the year 2013-2017, Istanbul University is the University preferred by the highest scores students who are placed in social studies teaching program. As a result of the research, it was determined that the number of students who were placed in the Department of social studies teaching of universities is very high compared to the number of appointments and therefore there are approximately 27,500 people waiting to be appointed. Due to the increase in the number of students waiting for the appointment, the number of candidates taking the ÖABT social studies exam has been gradually decreasing since 2015. According to the results of the study, the number of quotas of Social Studies Education departments in Turkey is reduced; increasing the number of faculty members can be said to be beneficial in terms of quality and achievement of future goals.

Kaynakça

 • Akdağ, H. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen ve öğrenci açısından uygulama dönütleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.
 • Akdağ, H. (2009). Sosyal bilgilerin tanımı, amacı, önemi ve Türkiye’deki yeri. R. Turan; A.M.Sünbül; H. Akddağ (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretiminde yeni yaklaşımlar 1. İçinde (s.2-24). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 15, 275-286.Bilgili, A. S. (2013). Geçmişten Günümüze Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler. A. S. Bilgili (Ed.). Sosyal Bilgilerin Temelleri içinde (s.2-38). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin, K. (2003). Çetin, Kenan, Türk Eğitim Tarihinde Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgilerin Tarihsel Süreçleri, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg, C:2, S:1–2.Dursunoğlu, Halit. (2003). Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 160. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/dursunoglu.htm adresinden 05 Ağustos 2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Erden, M. (1996). Sosyal Bilgiler Ögretimi. Ankara: Alkım Kitapçılık-Yayıncılık.
 • Öztürk, C. (ed.). (2009). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.Kılıçoğlu, G. (2015). Sosyal bilgilerin tanımı, dünyada ve ülkemizde gelişimi ve önemi. M.Safran (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s.3-16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kızılçaoğlu, A. (2005). Eğitim fakültelerinde yeniden yapılandırma sürecine ilişkin eleştiriler ve öneriler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 132-140.
 • Öztürk, C. (2012). SOSYAL bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C.Öztürk (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi dempkratik vatandaşlık eğitimi içimnde (s.1-31). Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara:Pegem Akademi. Safran, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretimine bir bakış. B. Tay, A. Öcal (Ed.). Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (s.2-18). Ankara: Pegem Akademi.
 • Safran, M., Kan, A., Üstündağ, M.T., Birbudak, T.S., Yıldırım, O. (2014). 2013 KPSS sonuçlarının öğretmen adaylarının mezun oldukları alanlara göre incelenmesi. Eğitim ve bilim, 39 (171), 13-25.
 • Sağlamer, E. (1980). İlkokulda sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Tek Işık Matbaası Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Gözden geçirilmiş 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/Egitim_fakultesi_ogretmen_yetistirme_lisans_programlari_mart_98.pdf/5e166018-b806-48d5-ae13-6afd5dac511c adresinden 10 şubat 2017 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.gazetevan.com/Mehmet-Fatih-Isik/607/DUNDEN-BUgUNE-DMS-KMS-KPSS-VE-SONRASI.html)
 • https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/KPSS/OABT-SORUYANIT/KPSS-2014 OABTsayisal25072014.pdf
 • https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/kpss/2015kpss_sayisabilgiler28082015.pdf
 • https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/KPSS/OABT/OABTSonucSayisalBilgiler02092016.pdf
 • https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/KPSS/OABT/SayisalBilgiler04082017.pdf
 • https://tedmem.org/dosya-konusu/prof-dr-mustafa-safran-ile-ogretmen-istihdam-politikalari-uzerine-bir-soylesi)
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d20/c021/b060/tbmm200210600219.pdf
 • https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t3.php

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Halil TOKCAN> (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Arife TİLKİ Bu kişi benim
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { adyuebd450947, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, number = {2}, pages = {200 - 223}, doi = {10.17984/adyuebd.450947}, title = {Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017)}, key = {cite}, author = {Tokcan, Halil and Tilki, Arife} }
APA Tokcan, H. & Tilki, A. (2018). Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017) . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 8 (2) , 200-223 . DOI: 10.17984/adyuebd.450947
MLA Tokcan, H. , Tilki, A. "Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017)" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 8 (2018 ): 200-223 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/42182/450947>
Chicago Tokcan, H. , Tilki, A. "Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017)". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 8 (2018 ): 200-223
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017) AU - Halil Tokcan , Arife Tilki Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.450947 DO - 10.17984/adyuebd.450947 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 223 VL - 8 IS - 2 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.450947 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.450947 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017) %A Halil Tokcan , Arife Tilki %T Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017) %D 2018 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17984/adyuebd.450947 %U 10.17984/adyuebd.450947
ISNAD Tokcan, Halil , Tilki, Arife . "Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017)". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 8 / 2 (Aralık 2018): 200-223 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.450947
AMA Tokcan H. , Tilki A. Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017). AUJES. 2018; 8(2): 200-223.
Vancouver Tokcan H. , Tilki A. Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017). Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2018; 8(2): 200-223.
IEEE H. Tokcan ve A. Tilki , "Türkiye’deki Sosyal Bilgileri Eğitimi Lisans Programlarının Mevcut Durumunun İncelenmesi (2017)", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, c. 8, sayı. 2, ss. 200-223, Ara. 2018, doi:10.17984/adyuebd.450947
Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.