Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 56 - 69, 30.06.2020
https://doi.org/10.17984/adyuebd.702259

Öz

Kaynakça

 • Akçamete, G., Kaner, S., & Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Ankara: Nobel Yayın.
 • Akgün, I. H. & Şimşek, N. (2011). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Akıncı, Z. (2002). Turizm sektöründe işgörenlerin iş tatminini etkileyen faktörler: Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama. Akdeniz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(4),1-25.
 • Aktan-Kerem, E. & Cömert, D. (2005). Türkiye’de okul öncesi egitimin sorunları ve çözüm önerileri. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 155-172.
 • Alaçam-Çakır, S., & Demir, M. K. (2013). Sınıf mevcudunun 2005 öğretim programları’nın başarısına etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 313-328.
 • Altay, M. (2007). Okul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile çok boyutlu algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki. (Unpublished Master’s thesis). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Altınkılıç, Ş. (2008). Okul öncesi öğretmenlerinin iş ve yaşam doyumlarının incelenmesi. (Unpublished Master’s thesis) Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Başal, H. (2005). Okul öncesi eğitim. İstanbul: MORPA Kültür Yayınları.
 • Başol, G. & Altay, M. (2009). Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(58), 191-216.
 • Baycan, A. (1985). An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups. (Unpublished doctoral dissertation). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Bektaş, H. (2003). İş doyum düzeyi farklı olan öğretmenlerin psikolojik belirtilerinin karşılaştırılması. (Unpublished Master’s thesis). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Budak, G. (1999). İşletmeleri başarıya ulaştıran yol yapısı-birey-iş doyumu uyumu. İzmir: İzmir Ticaret Odası Yayını.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. (17. Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Carlson, B. C. & Thompson, J. A. (1995). Job burnout and job leaving in public school teachers: Implications for stress management. International Journal of Stress Management, 2, 15-29.
 • Cemaloğlu, N. & Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484.
 • Çağlar, Ç. (2011). Okullardaki örgütsel güven düzeyi ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1827-1847.
 • Çam, O. (1992). Tükenmişlik envanterinin geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologları Derneği Yayını. 22-25, Eylül 1992, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Çapri, B. (2006). Tükenmişlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1). 62-77.
 • Çarıkçı, İ. H. & Oksay, A. (2004). Örgütsel yapı ve meslek farklılıklarının iş tatmini üzerindeki etkileri: Hastane çalışanları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 157-172.
 • Çelik, N. (1995). Okulöncesi eğitim öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim etkinliklerinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi. (Unpublished Master’s thesis), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde güdülenme ve iş doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çınar, O., Temel, A., Beden, N., & Göçgen, S. (2004). Kalabalık sınıfların öğretmen ve öğrenciye etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Demir, M. K. & Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Erdönmez-Bayrak, A. (2004). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin iş doyumları ile benlik tasarımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Unpublished Master’s thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Farber, B. A. (1991). Crisis in education: Stress and burnout in the American teacher. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Freudenberger, H. J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30(1), 159-165.
 • Girgin, G. (1995). İlkokul öğretmenlerinde meslekten tükenmişliğin gelişimini etkileyen değişkenlerin analizi ve bir model önerisi. (Unpublished Master’s thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Girgin, G. & Baysal, A. (2005). Tükenmişlik sendromuna bir örnek: zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4, 172-187.
 • Gökçebakan, Z. & Özer, R. (1999). Rehber öğretmenlerde tükenmişlik. Rize Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü Yayınları, 9(1), 124-126.
 • Göl-Güven, M. (2009). Evaluation of the quality of early childhood classrooms in Turkey. Early Child Development and Care, 179(4), 437-451.
 • Greenglass, E. R., Burke, R. J., & Fiksenbaum, L. (2001). Workload and burnout in nurses. Journal of Community and Applied Social Psychology, 11, 211-215.
 • Greenglass, E., Burke, R. J., & Konarski, R. (1998) Components of burnout, resources and gender-related differences. Journal of Applied Social Psychology, 28, 1088-1106.
 • Güçlü, N. & Bayrakçı, M. (2004). Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemi ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 51-64.
 • Hackman, J. R. & Oldham, G. R (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60(2), 159-170.
 • Howes, C., Smith, E., & Galinsky, E. (1995). The Florida childcare quality improvement study: Interim report. New York: Families and Work Institute.
 • Işıklar, A. (2002). Lise dengi ve ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin iş doyumu, tükenmişlik ve empatik eğilimleri arasındaki ilişkilerin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Unpublished Master’s thesis). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Izgar, H. (2001). Okul yöneticilerinde tükenmislik. Ankara: Nobel Kitapevi.
 • Ingersoll, R. M. & Smith, T. M. (2003). The wrong solution to the teacher shortage. Educational Leadership, 60(8), 30-33.
 • Kamerman, S. B. & Gatenio-Gabel, S. (2007). Early childhood education and care in the United States: an overview of the current policy picture. International Journal of Child Care and Education Policy, 1(1), 23-34.
 • Kandır, A. (1991). Okul öncesi eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu eğitim programlarının hazırlanmasında öğretmenlerin karsılaştıkları güçlükler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kayabaşı, Y. (2008). Bazı değişkenler açısından öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 191-212. http://yordam.manas.kg/ ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd20/sbd-2013.pdf
 • Koruklu, N., Feyzioğlu, B., Özenoğlu Kiremit, H., & Aladağ, E. (2013). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 119-137.
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M. N., & Koçyiğit, S. (2007). Okul öncesi egitiminin sorunlarına ilişkin ögretmen görüşleri. KKEFD, 16, 160-171.
 • Labaree, D. F. (1994). An unloving legacy: The disabling impact of the market on American teacher education. Phi Delta Kappan, 75(8), 594-95.
 • Locke, E. A. (1968). Toward a theory of task motivation and incentives. Organizational Behavior Human Performance, 3(2), 157-189.
 • Maraşlı, M. (2005). Bazı özelliklerine ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerine göre lise Öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 23(3), 27-33.
 • Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
 • MEB (2012). Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği. Resmi Gazete, 21.07.2012-28360.
 • Musal, B., Elçi, Ö. Ç., & Ergin, S. (1995). Uzman hekimlerde mesleki doyum. Toplum ve Hekim, 10 (68), 2-7.
 • Öğülmüş, S. & Özdemir, S. (1995). Sınıf ve okul büyüklüğünün öğrenciler üzerindeki etkisi. Eğitim Yönetimi, 1(2), 261-271.
 • Özgen, H., Öztürk, A., & Yalçın, A. (2002). İnsan kaynakları yönetimi, Adana: Nobel Yayıncılık.
 • Öztürk, A. & Deniz, M. E. (2008). Okul öncesi öğretmenlerin duygusal zeka yetenekleri, iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim-Online, 7(3), 578-599.
 • Öztürk, A. & Özdemir, F. (2003). İşletmelerde personel güçlendirmeye dayalı iş doyumunun artırılması, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 189-203. Pedersen, S. (1998). Teacher Burn-out in America: A Study of one public and two private schools in Iowa. http: //www.oveerik.net/Alternativ/003 _Livsstil/Teacher%20Burn-out%20in%20America.pdf
 • Pillay, H., Goddard, R., & Wilss, L. (2005). Well-being, burnout and competence: implications for teachers. Australian Journal of Teacher Education, 30(2), 22-33.
 • Pines, A. M. & Aronson, E. (1988). Career bumout: Causes and cures. New York: Free Press.
 • Smylie, M. A. (1999). Teacher stress in a time of reform. In R. Vandenberghe & A. M. Huberman (Eds.), Understanding and preventing teacher burnout (pp. 59-84). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Şahin, H. & Dursun, A. (2009). Okul Öncesi öğretmenlerinin iş doyumları: Burdur örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 160-174.
 • Tekerci, H. (2008). Farklı okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin mesleki doyumlarının ve tutumlarının incelenmesi. (Unpublished Master’s thesis). Gazi Üniversitesitesi, Ankara.
 • Telman, N. & Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Teltik, H. (2009). Okul öncesi öğretmenlerin mesleki yeterlilik algılarının, iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleriyle ilişkisinin belirlenmesi. (Unpublished Master’s thesis). Marmara Üniversitesi, Istanbul.
 • Tezel-Şahin, F., Avcı, N. ve Turla, A. (1997). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sorunlarının incelenmesi. 4. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 1(1), 316-339.
 • Tuğrul, B. & Çelik, E. (2002). Normal çocuklarla çalışan anaokulu öğretmenlerinde tükenmişlik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 1-11.
 • Uşun, S. & Cömert, R. (2003). Okul öncesi öğretmenlerde hizmet içi eğitim ihtiyacı. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 125-138.
 • Ülker, M. (2012). Comparison of early childhood care standards of licensed daycare centers in Turkey and Pennsylvania, USA. International Journal of Early Childhood Education Research, 1(2), 77-98.
 • Vaidero, D. (2002). Researcher skewers explanations behind teacher shortage. Education Week, 21(30), 7.
 • Yaman, E. (2010). Kalabalık sınıfların etkileri: Öğrenciler ne düşünüyor? Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 403-414.

Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 56 - 69, 30.06.2020
https://doi.org/10.17984/adyuebd.702259

Öz

The present comparative study has investigated whether the fact that EC teachers in the U.S. and Turkey do the same job in different conditions exerts a positive and/or negative influence on their state of job satisfaction and burnout. The study was structured within correlational survey methodology. Participants were EC teachers recruited from the province of Konya in Turkey and Buffalo in New York State. When looked at job satisfaction and burnout levels of the participants in the U.S. and Turkey, results point to a significant difference in the mental burnout and internal satisfaction sub-dimensions in favor of the participants in Turkey. When job satisfaction and burnout levels were examined according to the number of years of occupational seniority, emotional burnout score averages, total burnout scores and external satisfaction score averages of the participants in Turkey were found to be higher than the participants in the U.S

Kaynakça

 • Akçamete, G., Kaner, S., & Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Ankara: Nobel Yayın.
 • Akgün, I. H. & Şimşek, N. (2011). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Akıncı, Z. (2002). Turizm sektöründe işgörenlerin iş tatminini etkileyen faktörler: Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama. Akdeniz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(4),1-25.
 • Aktan-Kerem, E. & Cömert, D. (2005). Türkiye’de okul öncesi egitimin sorunları ve çözüm önerileri. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 155-172.
 • Alaçam-Çakır, S., & Demir, M. K. (2013). Sınıf mevcudunun 2005 öğretim programları’nın başarısına etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 313-328.
 • Altay, M. (2007). Okul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile çok boyutlu algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki. (Unpublished Master’s thesis). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Altınkılıç, Ş. (2008). Okul öncesi öğretmenlerinin iş ve yaşam doyumlarının incelenmesi. (Unpublished Master’s thesis) Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Başal, H. (2005). Okul öncesi eğitim. İstanbul: MORPA Kültür Yayınları.
 • Başol, G. & Altay, M. (2009). Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(58), 191-216.
 • Baycan, A. (1985). An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups. (Unpublished doctoral dissertation). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Bektaş, H. (2003). İş doyum düzeyi farklı olan öğretmenlerin psikolojik belirtilerinin karşılaştırılması. (Unpublished Master’s thesis). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Budak, G. (1999). İşletmeleri başarıya ulaştıran yol yapısı-birey-iş doyumu uyumu. İzmir: İzmir Ticaret Odası Yayını.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. (17. Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Carlson, B. C. & Thompson, J. A. (1995). Job burnout and job leaving in public school teachers: Implications for stress management. International Journal of Stress Management, 2, 15-29.
 • Cemaloğlu, N. & Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484.
 • Çağlar, Ç. (2011). Okullardaki örgütsel güven düzeyi ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1827-1847.
 • Çam, O. (1992). Tükenmişlik envanterinin geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologları Derneği Yayını. 22-25, Eylül 1992, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Çapri, B. (2006). Tükenmişlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1). 62-77.
 • Çarıkçı, İ. H. & Oksay, A. (2004). Örgütsel yapı ve meslek farklılıklarının iş tatmini üzerindeki etkileri: Hastane çalışanları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 157-172.
 • Çelik, N. (1995). Okulöncesi eğitim öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim etkinliklerinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi. (Unpublished Master’s thesis), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde güdülenme ve iş doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çınar, O., Temel, A., Beden, N., & Göçgen, S. (2004). Kalabalık sınıfların öğretmen ve öğrenciye etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Demir, M. K. & Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Erdönmez-Bayrak, A. (2004). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin iş doyumları ile benlik tasarımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Unpublished Master’s thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Farber, B. A. (1991). Crisis in education: Stress and burnout in the American teacher. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Freudenberger, H. J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30(1), 159-165.
 • Girgin, G. (1995). İlkokul öğretmenlerinde meslekten tükenmişliğin gelişimini etkileyen değişkenlerin analizi ve bir model önerisi. (Unpublished Master’s thesis). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Girgin, G. & Baysal, A. (2005). Tükenmişlik sendromuna bir örnek: zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4, 172-187.
 • Gökçebakan, Z. & Özer, R. (1999). Rehber öğretmenlerde tükenmişlik. Rize Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğü Yayınları, 9(1), 124-126.
 • Göl-Güven, M. (2009). Evaluation of the quality of early childhood classrooms in Turkey. Early Child Development and Care, 179(4), 437-451.
 • Greenglass, E. R., Burke, R. J., & Fiksenbaum, L. (2001). Workload and burnout in nurses. Journal of Community and Applied Social Psychology, 11, 211-215.
 • Greenglass, E., Burke, R. J., & Konarski, R. (1998) Components of burnout, resources and gender-related differences. Journal of Applied Social Psychology, 28, 1088-1106.
 • Güçlü, N. & Bayrakçı, M. (2004). Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemi ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 51-64.
 • Hackman, J. R. & Oldham, G. R (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60(2), 159-170.
 • Howes, C., Smith, E., & Galinsky, E. (1995). The Florida childcare quality improvement study: Interim report. New York: Families and Work Institute.
 • Işıklar, A. (2002). Lise dengi ve ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin iş doyumu, tükenmişlik ve empatik eğilimleri arasındaki ilişkilerin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Unpublished Master’s thesis). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Izgar, H. (2001). Okul yöneticilerinde tükenmislik. Ankara: Nobel Kitapevi.
 • Ingersoll, R. M. & Smith, T. M. (2003). The wrong solution to the teacher shortage. Educational Leadership, 60(8), 30-33.
 • Kamerman, S. B. & Gatenio-Gabel, S. (2007). Early childhood education and care in the United States: an overview of the current policy picture. International Journal of Child Care and Education Policy, 1(1), 23-34.
 • Kandır, A. (1991). Okul öncesi eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu eğitim programlarının hazırlanmasında öğretmenlerin karsılaştıkları güçlükler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kayabaşı, Y. (2008). Bazı değişkenler açısından öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 191-212. http://yordam.manas.kg/ ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd20/sbd-2013.pdf
 • Koruklu, N., Feyzioğlu, B., Özenoğlu Kiremit, H., & Aladağ, E. (2013). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 119-137.
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M. N., & Koçyiğit, S. (2007). Okul öncesi egitiminin sorunlarına ilişkin ögretmen görüşleri. KKEFD, 16, 160-171.
 • Labaree, D. F. (1994). An unloving legacy: The disabling impact of the market on American teacher education. Phi Delta Kappan, 75(8), 594-95.
 • Locke, E. A. (1968). Toward a theory of task motivation and incentives. Organizational Behavior Human Performance, 3(2), 157-189.
 • Maraşlı, M. (2005). Bazı özelliklerine ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerine göre lise Öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 23(3), 27-33.
 • Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
 • MEB (2012). Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği. Resmi Gazete, 21.07.2012-28360.
 • Musal, B., Elçi, Ö. Ç., & Ergin, S. (1995). Uzman hekimlerde mesleki doyum. Toplum ve Hekim, 10 (68), 2-7.
 • Öğülmüş, S. & Özdemir, S. (1995). Sınıf ve okul büyüklüğünün öğrenciler üzerindeki etkisi. Eğitim Yönetimi, 1(2), 261-271.
 • Özgen, H., Öztürk, A., & Yalçın, A. (2002). İnsan kaynakları yönetimi, Adana: Nobel Yayıncılık.
 • Öztürk, A. & Deniz, M. E. (2008). Okul öncesi öğretmenlerin duygusal zeka yetenekleri, iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim-Online, 7(3), 578-599.
 • Öztürk, A. & Özdemir, F. (2003). İşletmelerde personel güçlendirmeye dayalı iş doyumunun artırılması, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 189-203. Pedersen, S. (1998). Teacher Burn-out in America: A Study of one public and two private schools in Iowa. http: //www.oveerik.net/Alternativ/003 _Livsstil/Teacher%20Burn-out%20in%20America.pdf
 • Pillay, H., Goddard, R., & Wilss, L. (2005). Well-being, burnout and competence: implications for teachers. Australian Journal of Teacher Education, 30(2), 22-33.
 • Pines, A. M. & Aronson, E. (1988). Career bumout: Causes and cures. New York: Free Press.
 • Smylie, M. A. (1999). Teacher stress in a time of reform. In R. Vandenberghe & A. M. Huberman (Eds.), Understanding and preventing teacher burnout (pp. 59-84). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Şahin, H. & Dursun, A. (2009). Okul Öncesi öğretmenlerinin iş doyumları: Burdur örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 160-174.
 • Tekerci, H. (2008). Farklı okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin mesleki doyumlarının ve tutumlarının incelenmesi. (Unpublished Master’s thesis). Gazi Üniversitesitesi, Ankara.
 • Telman, N. & Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Teltik, H. (2009). Okul öncesi öğretmenlerin mesleki yeterlilik algılarının, iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleriyle ilişkisinin belirlenmesi. (Unpublished Master’s thesis). Marmara Üniversitesi, Istanbul.
 • Tezel-Şahin, F., Avcı, N. ve Turla, A. (1997). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sorunlarının incelenmesi. 4. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 1(1), 316-339.
 • Tuğrul, B. & Çelik, E. (2002). Normal çocuklarla çalışan anaokulu öğretmenlerinde tükenmişlik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 1-11.
 • Uşun, S. & Cömert, R. (2003). Okul öncesi öğretmenlerde hizmet içi eğitim ihtiyacı. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 125-138.
 • Ülker, M. (2012). Comparison of early childhood care standards of licensed daycare centers in Turkey and Pennsylvania, USA. International Journal of Early Childhood Education Research, 1(2), 77-98.
 • Vaidero, D. (2002). Researcher skewers explanations behind teacher shortage. Education Week, 21(30), 7.
 • Yaman, E. (2010). Kalabalık sınıfların etkileri: Öğrenciler ne düşünüyor? Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 403-414.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Canan YILDIZ ÇİÇEKLER>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6820-661X
Türkiye


Maide ORÇAN KAÇAN Bu kişi benim
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1415-437X
Türkiye


Ersoy ERDEMİR>
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8458-0422
Türkiye


Neriman ARAL> (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9266-938X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { adyuebd702259, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, number = {1}, pages = {56 - 69}, doi = {10.17984/adyuebd.702259}, title = {Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey}, key = {cite}, author = {Yıldız Çiçekler, Canan and Orçan Kaçan, Maide and Erdemir, Ersoy and Aral, Neriman} }
APA Yıldız Çiçekler, C. , Orçan Kaçan, M. , Erdemir, E. & Aral, N. (2020). Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 10 (1) , 56-69 . DOI: 10.17984/adyuebd.702259
MLA Yıldız Çiçekler, C. , Orçan Kaçan, M. , Erdemir, E. , Aral, N. "Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 (2020 ): 56-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/55657/702259>
Chicago Yıldız Çiçekler, C. , Orçan Kaçan, M. , Erdemir, E. , Aral, N. "Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 (2020 ): 56-69
RIS TY - JOUR T1 - Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey AU - Canan Yıldız Çiçekler , Maide Orçan Kaçan , Ersoy Erdemir , Neriman Aral Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.702259 DO - 10.17984/adyuebd.702259 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 69 VL - 10 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.702259 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.702259 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey %A Canan Yıldız Çiçekler , Maide Orçan Kaçan , Ersoy Erdemir , Neriman Aral %T Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey %D 2020 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 10 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.702259 %U 10.17984/adyuebd.702259
ISNAD Yıldız Çiçekler, Canan , Orçan Kaçan, Maide , Erdemir, Ersoy , Aral, Neriman . "Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 / 1 (Haziran 2020): 56-69 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.702259
AMA Yıldız Çiçekler C. , Orçan Kaçan M. , Erdemir E. , Aral N. Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey. AUJES. 2020; 10(1): 56-69.
Vancouver Yıldız Çiçekler C. , Orçan Kaçan M. , Erdemir E. , Aral N. Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2020; 10(1): 56-69.
IEEE C. Yıldız Çiçekler , M. Orçan Kaçan , E. Erdemir ve N. Aral , "Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers in the U.S. and Turkey", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, c. 10, sayı. 1, ss. 56-69, Haz. 2020, doi:10.17984/adyuebd.702259
Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.