Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 132 - 138 2020-12-31

A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL
A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL

Hümeyra TÜREDİ [1]


Günümüzde lingua-franca şekline dönüşmüş olan İngilizce’nin, dil eğitimi bağlamında sosyal, ekonomik, eğitsel ya da politik birçok faktörü bünyesinde barındırdığı görülmektedir. Bu makalede, dil eğitiminin politik etkileri üzerinde durularak, R. Phillipson’un “dil emperyalizmi” kavramı tartışılacaktır. Kavram, İngilizce’nin yerel kültürlere zarar verdiği ve bireyleri asimile ettiği hususuyla ilgilidir. Bu çalışmada, İçerik-temelli dil eğitim metodu, “dil emperyalizmi”ne karşı bir çözüm olarak sunulacaktır. Metod sayesinde, İngilizce öğrenirken yerel kültürün korunabileceğini gösteren amprik veriler sunulacaktır. Bu metod, anlamlı bir içerik etrafında dilin öğretilmesini hedeflemektedir. İçeriğin ve dilin aynı anda öğretilmesi söz konusudur. Bu çalışmada metodun içeriği, Türk Sanat Tarihi olarak seçilmiş ve metod, 30 kişilik deney grubuna bir eğitim-öğretim dönemi boyunca uygulanmıştır. Öğrencilerin Türk Sanat Tarihi konusunda yeterince bilgiye sahip olmamaları, sanatın hayal gücünü geliştiren ve psikolojik terapi bağlamında bireyleri iyileştiren yönlerinin bulunması, Sanat Tarihi içeriğinin seçilmesinde etkili olmuştur. Eylem Araştırma metodunun kullanıldığı bu araştırmada yapılan ön-testler ve son-testler aritmetik ortalama yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ayrıca açık uçlu sorular, söyleşi, gözlem defteri ve röportaj yöntemleri de değerlendirmeye dahil edilmiştir. Bir dönem boyunca deney grubuna uygulanan İçerik-temelli İngilizce dil eğitimi neticesinde, grubun Türk Sanat Tarihi bilgisinde artış olduğu tespit edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının İngilizce’yi benzer oranda öğrendiği ancak kontrol grubunun Türk Sanat Tarihiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olamadığı görülmüştür. Dolayısıyla İngilizce dil öğretimi sırasında, yerel kültür bağlamında İçerik-temelli Dil öğreniminin gerçekleştirilmesi, İngilizce’nin hegemonatik dil olarak ortaya çıkarabileceği asimilatif etkenleri azaltacaktır.
English Language Teaching (ELT) contains many social, economic, educational or political factors. This article will focus on the political effects of ELT. In this context, the concept of “linguistic imperialism” of R. Phillipson will be detected. It preaches that ELT can be a danger for local cultures. It can assimilate the learners in favor of English culture. In order to minimise this danger a solution is developed in this article. Thus, the Content-based Language Learning (CLIL) Method was applied to a 30-person experiment group. CLIL aims to teach content and language at the same time. The content of this study was chosen as Turkish Art History because the researches show that young people do not have knowledge about Turkish Art History and consequently their own local artistic culture. While Action Research Method was used, pre-tests and post-tests were evaluated using Arithmetic Mean Method. Open-ended questions, conversation, observation book and interview methods were included, too. As a result, in the experiment group, an increase in Turkish Art History knowledge was detected. Both groups learned English at a similar rate, but the control group did not have any knowledge about Turkish Art History. Thus, it can be said that CLIL can reduce the assimilative elements that English may reveal as a hegemonic language.
 • Abolaji, S.M. (2014). Linguistic Hegemony of the English Language in Nigeria. Medellín–ColoMbia.19 (1), 83–97.
 • Acar, K. (2004). Globalization and Language: English In Turkey. Sosyal Bilimler, 2(1), 1-10.
 • Acar, M. (2013). Yerel Kültüre Ait Öğeler İçeren Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerileri Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ege University The Institute of Social Sciences, İzmir.
 • Aksoy, N. (2003). Eylem Araştırması: Eğitimsel Uygulamaları İyileştirme ve Değiştirmede Kullanılacak Bir Yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 36 (1),474-489.
 • Altunal, B. (2015). İlkokul 4. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarının Türk Kültürüne Ait Değerler Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz University The Institute of Education, Anatalya.
 • Andarab, M. S. (2014). English As An Internatonal Language and The Need For English For Specific Cultures in English Language Teaching Coursebooks (Doktora Tezi). Istanbul University Institute of Education Doctoral Thesis, Istanbul.
 • Anderson, B. (2015). Hayali Cemaatler. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Apple, M. (1995). Education and Power. New York: Routledge.
 • Aronowitz, S. and Giroux, H. (1985). Education Under Siege. London: Routledge&Kegan Paul.
 • Aslan, E. (2016). Üretici Bir Etkinlik Alanı Olarak Sanat Eğitiminin Toplumsal Gerekliliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,3 (5), 290-297.
 • Atkinson, D. (1999). TESOL and culture. TESOL Quarterly, 33 (4), 625-654.
 • Barışkan, C. (2010). Türkiye’de Hazırlanan İngilizce Ders Kitapları ile Uluslararası İngilizce Ders kitapları Arasındaki Kültür Aktarımı (Yüksek Lisans Tezi). Trakya University The Institute of Social Sciences, Edirne.
 • Belles-Calvera, L. (2018). Teaching Music in English: A Content-Based Intruction Model in Secondary Education. LACLIL. 11 (1), 109-139.
 • Bernstein, B. (2000). Pedagogy, Symbolic Control and Identity – Theory, Research, Critique (Revised Edition). Oxford: Rowman&Littlefield Publishers.
 • Bonces, J. R. B. (2012). Content and Language Integrated Learning (CLIL): Considerations in the Colombian Context. Gist Education and Learning Research Journal. 6 (1), 177-189.
 • Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education. Brutt-Griffler, J. (2002). World English: A Study of Its Development. Multilingual Matters Ltd.
 • Capone, R., Sobo, R. And Fiore, O. (2017). A Flipped Experience in Physics Education Using CLIL Methodology. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(10): 6579-6582
 • Cinganotto, L. (2016). CLIL in Italy: A general overview. Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning, 9(2), 374-400.
 • Dinçer, E. (2019). “Teenwise” İngilizce Ders Kitabındaki Kültürel İçeriğin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dicle University The Institute of Education, Diyarbakır.
 • Dlaska, A. (2000). Integrating culture and language learning in institution-wide language programmes. Language, Culture, Curriculum, 13(3), 247-263.
 • Dündar, E. (2018). İngilizce Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Yeri (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova University Institute of Social Sciences, Adana.
 • Eskicumalı. A. and Türedi, H. (2010). Rise of English in Curriculum. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (3), 738-771.
 • Gimatdinova, F. (2009). The positive effects of teaching culture in the foreign language classroom (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Geneese, F. (1994). Language and Content: Lessons from Immersion (Educational Practice Report No:11). Washington DC: Center for Applied Linguistics and National Center for Research on Cultural Diversity and Second Language Learning.
 • Halıçınarlı, E. (1998). Özel Öğretim Yöntemleri İçinde Sanat Eğitiminin Problematiği. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • İnal, K. (1996). Eğitimde İdeolojik Boyut. Ankara: Doruk Yayımcılık.
 • Kayıntu, A. (2017). İmparatorluktan Küreselleşmeye Dil ve İktidar. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (7), 65-82.
 • Klimova, B. F. (2012). CLIL and the teaching of foreign languages. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 47 (1), 572 – 576.
 • Kramsch, C. (1998). Language and Culture. Oxford: Oxford University Press.
 • Kuang, J. F. (2007). Developing students’ cultural awareness through foreign language teaching. Sino-US English Teaching, 4 (12), 74-81.
 • Llurda, E. (2004). Non-native-speaker teachers and English as an International Language. International Journal of Applied Linguistics,14 (3), 314-323.
 • Lynch, K. (1989). The Hidden Curriculum – Reproduction in Education: An Appraisal. Philadelphia: The Falmer Press.
 • McKay, S. (2003). Teaching English as an international language: The Chilean context. ELT Journal, 57 (2), 139-48.
 • Mehdiyev, E., Uğurlu, V. ve Usta, H. (2019). İngilizce Dil Öğreniminde İçerik Temelli Öğretim Yaklaşımı: Bir Eylem Araştırması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8 (2), 406-429.
 • Mohan, B. (1986). Language and Content. MA: Addison-Wesley.
 • Nault, D. (2006). Going global: Rethinking Culture Teaching in ELT Contexts. Language, Culture and Curriculum, 19(3), 314-328.
 • Ngugi, W.(1986), Decolonizing The Mind: The Politics of Language in African Literature. Nairobi: EAEB.
 • Nguyen, M. (2015). Art Theraphy-A Review of Metodhology. Dubna Psychological Journal, 23 (4), p.29-43.
 • Phillipson, R. (1992). Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University Press.
 • Phillipson, R. (1999). International languages and international human rights. In M. Kontra, R. Phillipson, T. Skutnabb-Kangas and T. Varady (Eds.) Language: A right and a resource. (pp 25-46). Budapest: Central European University Press.
 • Phillipson, R. (1997). Realities and Myths of Linguistic Imperialism. Journal of Multılıngual and Multıcultural Development, 3 (18), 231-243.
 • Phillipson, R. (2016). Native speakers in linguistic imperialism. Journal of Critical Education Policy Studies, 1(14), 80-97
 • Prodromou, L. (1992). What culture? Which culture? Cross-cultural factors in language learning. ELT Journal, 46(2), 39-50. Sulistova, J. (2013). The Content and Language Integrated Learning Approach in Use. Acta Technologica Dubnicae, 2 (3), 47-54.
 • Tang, R. (1999). The place of “culture” in the foreign language classroom: A reflection. The Internet TESL Journal, 5 (8).
 • Tözün, Z. (2012). Global English Language and Culture Teaching in TRNC Secondary EFL Classroom: Teachers’ Perceptions and Textbooks (Master Thesis). Eastern Mediterranean University, Northern Cyprus.
 • Uysal, A. (2005). İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 1 (6), 41-47.
 • Wolf, D. (2003). Integrating Language and Content in the Language Classroom: Are transfer of knowledge and of language ensured?. La Revue du Geras. 41-42, 35-46.
 • Yalçın, Ş. (2016). İçerik Temelli Yabancı Dil Öğretim Modeli. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 30 (2), 107-122.
 • Yang, W. (2016). ESP vs. CLIL: A Coin of Two sides or a Continuum of Two Extremes?, Journal of English For Specific Purposes, 4(1), 43-68.
 • Yılmaz, F. ve Kaya, E. (2018). Yanancılara Türkçe Öğretiminde İçerik Temelli Öğretim Modeli. International Journal of Science, 69 (1),1-12.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7332-1353
Yazar: Hümeyra TÜREDİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi
Proje Numarası Bakırköy Kaymakamlığı Onay Numarası 98215063-20-E.15400260 (28.09.2019)
Teşekkür Projeye desteklerinden ötürü Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve müdiresi Hülya Mesri Hanımefendi'ye çok teşekkür ederim.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { adyuebd713685, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {132 - 138}, doi = {10.17984/adyuebd.713685}, title = {A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL}, key = {cite}, author = {Türedi, Hümeyra} }
APA Türedi, H . (2020). A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 10 (2) , 132-138 . DOI: 10.17984/adyuebd.713685
MLA Türedi, H . "A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 (2020 ): 132-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyuebd/issue/59312/713685>
Chicago Türedi, H . "A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 (2020 ): 132-138
RIS TY - JOUR T1 - A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL AU - Hümeyra Türedi Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.713685 DO - 10.17984/adyuebd.713685 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 138 VL - 10 IS - 2 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.713685 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.713685 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL %A Hümeyra Türedi %T A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL %D 2020 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17984/adyuebd.713685 %U 10.17984/adyuebd.713685
ISNAD Türedi, Hümeyra . "A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 10 / 2 (Aralık 2020): 132-138 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.713685
AMA Türedi H . A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL. AUJES. 2020; 10(2): 132-138.
Vancouver Türedi H . A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2020; 10(2): 132-138.
IEEE H. Türedi , "A Method Against “Linguistic Imperialism”: CLIL", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, c. 10, sayı. 2, ss. 132-138, Ara. 2021, doi:10.17984/adyuebd.713685