Yıl 2018, Cilt , Sayı 30, Sayfalar 1074 - 1098 2018-12-30

Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması
An Investigation of The Effects of Burnout on Negative Affect Among the Lawyers by the Structural Equation Modeling

Hüriyet Bilge [1]


Çalışmanın temel amacı avukatların tükenmişlikleri ve negatif duyguları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeliyle (YEM) araştırılmasıdır. Bu amaçla LİSREL 8.8. kullanılarak bir yapısal eşitlik modeli (YEM) geliştirilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen YEM modelinin uygunluğu çeşitli uyum kriterleri dikkate alınarak tartışılmış ve belirlenmiştir. 162 avukattan elde edilen veriler Maslach Tükenmişlik (MBI) ve Negatif Duygu ölçeklerinin faktör yapıları doğrulayıcı faktör analiziyle (DFA) test edilmiştir. YEM’den elde edilen sonuçlar çerçevesinde avukatların müvekkilleri ve tüm çevresindekilerle ilişkilerini tüketmeleri ya da tamamen arttırmaları durumunun onları negatif duyguya yöneltebileceği ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte çalışmada, avukatların yakın çevresindekilere karşı hissizleşmeleri, onları negatif duyguya itebileceği konusunda bir kanıt elde edilememiştir. Ayrıca avukatların kişisel başarıları arttıkça negatif duygudan uzaklaşmaları söz konusudur.  

The main aim of the study is to investigate the relationship between burnout and negative affect of lawyers with a structural equation model (SEM). For this purpose LISREL 8.8. was used to test a structural equation model (SEM). The appropriateness of the developed SEM model has been discussed and determined by taking into account various compliance criteria. The attainment scores of 162 attorneys were tested by confirmatory factor analysis (CFA) of factor structures of Maslach Burnout (MBI) and Negative Affect scales. The results obtained from the SEM suggest that, if lawyers consume their involvement with the clients and the whole environment, or increase the level of this involvement entirely may lead to negative affects. However, no evidence has been found that the insensitivity to immediate environment may lead to negative affects. Also, as the personal accomplishments of lawyers increase, they tend to move away from negative affects.

  • Arslantaş, M., Soybaş, İ. & Yalçınsoy, A. (2016). İşkoliklik ile tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: avukatlar üzerine bir araştırma. International Journal of Innovative Strategical Social Research, 1/1, 11-18.
  • Ayyıldız, H. & Cengiz, E. (2006). Pazarlama modellerinin testinde kullanılabilecek yapısal eşitlik modeli (yem) üzerine kavramsal bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 63-84.
  • Bentler, P. M. & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606.Bowen, N.K. & Guo, S. (2012). Structural equation modelling. Oxford: University Press.
  • Brackett, M. A., Palomera, R., Mojsa‐Kaja, J., Reyes, M. R. & Salovey, P. (2010). Emotion‐regulation ability, burnout, and job satisfaction among British secondary‐school teachers. Psychology in the Schools, 4, 406-417.
  • Çelik, H.E. & Yılmaz, V. (2013). Lisrel 9.1 ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Eelen, S., Bauwens, S., Baillon, C., Distelmans, W., Jacobs, E. & Verzelen, A. (2014). The prevalence of burnout among oncology professionals: oncologists are at risk of developing burnout. Psycho‐Oncology, 23, 1415-1422
  • Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uygulanması. 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 143-154.Freudenberger H.J. (1974). Staff burn-out. Journal of social ıssues. 30, 159-165.
  • Gençöz, T. (2000). Pozitif ve negatif duygu ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 19-26.
  • Hox, J.J. & Bechger, T.M. (2003). An ıntroduction to structual equation modelling. Family Sciences Review, 11, 354-373.
  • Jackson, S.E., Turner, J.A. & Brief, A.P. (1987). Correlates of burnout among public service lawyers. Journal of Organizational Behavior, 8, 339-349.
  • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Pres (Third Edition).
  • Leiter, M. (1991). The dreams denied: professional burnout and the constraints of human service organizations. Canadian Psychology, 32(4), 547-555.
  • Maslach, C. (2003). Burnout: the cost of caring. Cambridge MA: Malor Book.
  • Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour. 2, 99-113.
  • Özdevecioğlu, M. (2004). Duygusal olaylar teorisi çerçevesinde pozitif ve negatif duygusallığın alınan örgütsel adalet üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59, 181-202.
  • Platsidou, M. & Salman, L. (2012). The role of emotional intelligence in predicting burnout and job satisfaction of Grek lawyers. International Journal of Law, Psychology and Human Life, 1, 13-22.
  • Raykov, T. & Marcoulides, G.A. (2012). A first course in Structural Equation Modelling. New Jersey- Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates (Second Edition).
  • Rose, D., Horne, S., Rose, J. L. & Hastings, R. P. (2004). Negative emotional reactions to challenging behaviour and staff burnout: two replication studies. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 17, 219-223.
  • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müler, H. (2003). Evaluating the fit of Structural Equation Models: tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8, 23-74.
  • Schumacker,R.E. & Lomax,R.G. (2016). A beginner’s guide to Structural Equation Modeling. New York-London: Taylor & Francis (4. Baskı).
  • Tsai F., Huang W. & Chan C. (2009). Occupational stress and burnout of lawyers. Journal of Occupational Health, 51, 443-450.
  • Tsai, F. J. & Chan, C. C. (2011). The impact of the 2008 financial crisis on psychological work stress among financial workers and lawyers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 84, 445-452.
  • Wang, J. & Wang, X. (2012). Structural Equation Modelling. USA: Wiley Publication.
  • Yılmaz, V., Çatalbaş, G.K. & Çelik, H.E. (2009). Kredi kartı kullanma niyetini etkileyen faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli’yle araştırılması. Bankacılar Dergisi, 68, 20-29.
  • Ekşi, H. (2002, Mayıs). Etkili karakter eğitimi müfredatı için stratejiler. 2000′li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan poster bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
  • Harputi, A. (1914). Tarih-i ilm-i kelam. İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası.
  • Hutchby, Ian (1991). “The Organization of Talk on Talk Radio.” Broadcast Talk. (Der.) Paddy Schannel. London: Sage. 154-178.
  • İnalcık, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600. Çev., Ruşen Sezer. İstanbul: YKY.
  • Kodish, B.I. (2003). What we do with language-waht it does with us. ETC: A review of general semantics, 60(1), 383-384. 06 Ocak 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
  • Odman, A. E. (2003), “Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik: Meksika’da Popülizm ve Türkiye’de Devletçilik”, 8.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Aralık, Ankara.
  • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulama. Türk Psikoloji Yazıları, 3, 49-73.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüriyet Bilge (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { adyusbd444509, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1074 - 1098}, doi = {10.14520/adyusbd.444509}, title = {Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması}, key = {cite}, author = {Bilge, Hüriyet} }
APA Bilge, H . (2018). Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (30) , 1074-1098 . DOI: 10.14520/adyusbd.444509
MLA Bilge, H . "Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 1074-1098 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyusbd/issue/41461/444509>
Chicago Bilge, H . "Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 1074-1098
RIS TY - JOUR T1 - Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması AU - Hüriyet Bilge Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.444509 DO - 10.14520/adyusbd.444509 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1074 EP - 1098 VL - IS - 30 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.444509 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.444509 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması %A Hüriyet Bilge %T Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V %N 30 %R doi: 10.14520/adyusbd.444509 %U 10.14520/adyusbd.444509
ISNAD Bilge, Hüriyet . "Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 30 (Aralık 2018): 1074-1098 . https://doi.org/10.14520/adyusbd.444509
AMA Bilge H . Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (30): 1074-1098.
Vancouver Bilge H . Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (30): 1098-1074.