Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Genel Yetkinliğin Örgütsel Sinizme Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Düzenleyici Etkisi: Sigorta Acenteleri Örneği

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 2, 31 - 37, 31.12.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı Kırşehir ve Kayseri ilinde faaliyet gösteren sigorta acentelerinde iş gören personelin Psikolojik Dayanıklılık, Örgütsel Sinizmleri ve Genel Yetkinlikleri arasındaki ilişkilerin tespit edilmesidir. Bu kapsamda işgörenlere doldurmaları için bir anket formu düzenlenmiştir. Anket formu sosyo –demografik soruların yanında Genel Yetkinlik Ölçeği, Örgütsel Sinizm Ölçeği ve Psikolojik Dayanıklılık ölçeklerinden oluşmaktadır. Araştırma verileri SPSS.22 programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; genel yetkinlik ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Genel yetkinlik ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Psikolojik dayanıklılık ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Genel yetkinlik inancı ile örgütsel sinizm arasındaki negatif yönlü ilişkide psikolojik dayanıklılığın istatistiksel açıdan anlamlı düzenleyici etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Alola, U. V., Asongu, S. A., Alola, A.A., Linking Supervisor Incivility with job embeddedness and cynicism: The mediating role of employee self-efficacy, Forthcoming Gadjah Mada International Journal of Business, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3509787 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3509787
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought And Actions, Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall
 • Block, J., Kremen, A.M. (1996). IQ and ego-resiliency: conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70(2), 349-361.
 • Brooks, R. B. (1994). Children at risk: Fostering resilience and hope, American Journal of Orthopsychiatry, 64(4), 545-553.
 • Brown, M. ve Cregan, C. (2008). Organizational change cynicism: The role of employee involvement, Human Resource Management, 47(4): 667-686.
 • Çelikkaleli, A. G. Ö., Çapri, B. (2008). Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 93-104.
 • Çetinkaya, F.F. ve Özkara, B. (2015) Hizmet işletmelerinde psikolojik sözleşme ihlaller ve örgütsel sinizm ilişkisi: Kapadokya Bölgesi, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 72-91.
 • Fonagy, P., Steele, M., Steele, H., Higgitt, A., & Target, M. (1994). The Emanuel Miller memorial lecture 1992 the theory and practice of resilience, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35(2), 231-257.
 • Haase, J. E. (2004). The adolescent resilience model as a guide to interventions, Journal of Pediatric oncology nursing, 21(5), 289-299.
 • Karacaoğlu, K. ve Küçükköylü, C. (2015). İşgören sessizliğinin örgütsel sinizme etkisi: Kamu çalışanları üzerine bir araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, 15(3), 401-408.
 • Karacaoğlu, K., İnce, F. (2012). Brandes, Dharwadkar ve Dean'in (1999) örgütsel sinizm ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği, Business & Economics Research Journal, 3(3), 77-92.
 • Khalid, K. (2020). Organizational Cynicism and Employee Performance: The Moderating Effect of Occupational Self-Efficacy in Pakistan. International Transaction Journal of Engineering, Management and Applied Sciences and Technologies, 11(2), 1-17.
 • Klag, S., Bradley, G. (2004). The role of hardiness in stress and illness: An exploration of the effect of negative affectivity and gender, British Journal of Health Psychology, 9(2), 137-161.
 • Kobasa, S. (1979). Stressful life events, personality and health: An inquiry into hardiness, Journal of Personality and Social Psychology, 37(1), 1-11.
 • Kosa, G. (2019). Örgütsel sinizm ve iş doyumu ilişkisi: banka çalışanları üzerinde bir araştırma, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), 182-213.
 • Masten, A. S., Best, K. M., Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity, Development and Psychopathology, 2(4), 425-444.
 • Olsson CA, Bond L, Burns JM ve ark. (2003) Adolescent Resilience: A Concept Analysis, Journal of Adolescence, 26(1),1-11.
 • Özdemir, N. (2021). Sağlık sektöründe insan kaynakları yönetiminde performans yönetimi ve personel verimliliği, Journal of Organizational Psychology and Behavior, 2(1), 28-36.
 • Pajares, F. ve Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem-solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86(2), 193-203.
 • Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., ve Rogers, R. W. (1982). The Self-Efficacy Scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51(2), 663–671.
 • Tınaztepe, C. (2012). Örgüt içi etkin iletişimin örgütsel sinizme etkisi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 53-63.
 • Tokgöz, N., Yılmaz, H. (2008). Örgütsel sinisizm: Eskişehir ve Alanya'daki otel işletmelerinde bir uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 283-305.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Halil Özcan Özdemir 0000-0002-0021-3618

Bedirhan Elden 0000-0001-5955-1606

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 19 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 25 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özdemir, H. Ö., & Elden, B. (2022). Genel Yetkinliğin Örgütsel Sinizme Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Düzenleyici Etkisi: Sigorta Acenteleri Örneği. Ahi Evran Akademi, 3(2), 31-37.