BibTex RIS Kaynak Göster

Aegean Migrations and Anatolia BC in the First Thousand

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 1, 43 - 55, 31.12.2014

Öz

By the end of the late bronze age corresponding to the 1200 BC, it had been experienced an immigration wave called Sea Tribes migration and Aegean migrations.It is still controversial that why these communities attempted such a big migration movement. However, in general, the reason of these migrations that started from Eastern Europe and Balkans, was economic, military, and the political necessity which has been linked to population growth. During the Aegean emigrations caused by Thrak tribes, Doric migrations probably had been occured under pressure of Illyr and Thrak. Dors’invasion of Hellas (Greece) dislocated Achaeans. Thus, Achaeans began to settle in Anatolia before the fall of civilization, under pressure of Dors’ they migrated to Anatolia in large masses. Ioninans were the first comers to Anatolia and later Aeolians.On the other hand, Phyrigs that were one of the tribes came through the Balkans to Anatolia, acted an effective role on breaking down of Hitit State. It should be noted that, these tribes, unlike the sudden and short lived immigrations of sea tribes, had been in the form of slow invasions not as a sudden immigration. All in this process, instead of city states of the ancient world or kingdoms, village cultures had been a matter of domination. In most resources, Aegean Emigration, was expressed as the sequence of events, as there aren’t enough archaeological and written sources, it had occured at the age that called as the dark ages. Along wıth this period, some changes have occured on political and demographic structure of Anatolia. During the year of first thousand, the impacts of this change were felt in Anatolia.

Kaynakça

 • AKURGAL, E (1988). Anadolu Uygarlıkları, İstanbul.
 • AKURGAL, E (2008). Anadolu Kültür Tarihi, Ankara.
 • BEAN, G E (1998). Eski Çağda Lykia Bölgesi, İstanbul.
 • ÇAPAR, Ö (1987). “Phriygia ve Demir Devrinde Anadolu Kavimleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt:31, sayı:1-2, 43-73.
 • ÇAPAR, Ö (1986). “Homeros Destanlarında Anadolu Kavimleri”, IX .Türk Tarih Kongresi, cilt I, Ankara, 333-348.
 • DIAKOV, V - KOVALEV, S (1987). İlkçağ Tarihi, (Çev. Özdemir İnce).
 • DREWS, R (1991). “Karadeniz’de En Eski Grek Yerleşimleri”, (çev. Ömer Çapar), Ankara
 • Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt:15,sayı:26, 322- 3
 • HENRICKSON, R C (2007). Firiglerin Gizemli Uygarlığı/ The Mysterios Civilization of the Phrygians, (çev. Aslan Evrim), İstanbul.
 • HERODOTOS (2007). Historia. (Tarih), (Çev. M. Ökmen), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • MANSEL, A M (1978). Side, Ankara.
 • MANSEL, A M (1963). Ege ve Yunan Tarihi, Ankara.
 • MEMİŞ ,E (2007). Eskiçağ Türkiye Tarihi, Konya.
 • SEVİN, V (1982). “Anadolu’da Yunanlılar”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, cilt: I-II, stanbul, 210-246.
 • SEVİN, V (1999). Anadolu Arkeolojisi, İstanbul.
 • STRABON (2000). Geographika-Antik Anadolu Coğrafyası, (Çev. Adnan Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yayınları,İstanbul.

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 1, 43 - 55, 31.12.2014

Öz

Geç Tunç Çağı sonlarına denk gelen M. Ö. 1200’lerde, Deniz Kavimleri Göçü ve Ege Göçleri adıyla anılan bir göç dalgası yaşanmıştır. Bugün hala bu toplulukların neden bu denli büyük bir göç hareketine kalkıştığı konusu tartışmalıdır. Ancak genel olarak Doğu Avrupa ve Balkanlar’dan kaynaklanan bu göçlerin sebebi ekonomik, askeri ve siyasi zorunluluklarla birlikte nüfus artışına bağlanmıştır. Thrak kavimlerinin neden olduğu Ege Göçleri süreci içerisinde, Dor göçleri de muhtemelen İllyr ve Thrak baskısıyla gerçekleşmiştir. Dorlar’ın Yunanistan (Hellas)’ı istilası Akalar’ı yerinden oynatmıştır. Böylece uygarlıklarının yıkılmasından kısa bir süre önce Anadolu’ya da yerleşmeye başlayan Akalar, Dor baskısıyla Anadolu’ya daha büyük kitleler halinde göç etmişlerdir. Anadolu’ya ilk gelenler İonlar ve daha sonra Aioller olmuştur. Diğer taraftan Balkanlar üzerinden Anadolu’ya gelen kavimler arasında olan Frigler (Phrygler), Hitit devletinin yıkılmasında etkili olmuştur. Şunu belirtmek gerekir ki bu göçler, deniz kavimlerinin ani ve kısa süren göçlerinden farklı olarak, birdenbire meydana gelen bir göç şeklinde değil yavaş yavaş gerçekleşen istilalar şeklinde olmuştur. Bütün bu süreç içerisinde antik dünyanın kent devletleri ya da krallıkları yerine köy kültürlerinin hakimiyeti söz konusu olmuştur. Birçok kaynakta, Ege Göçleri olarak ifade edilen olaylar dizisi, hakkında yeteri kadar arkeolojik ve yazılı kaynak bulunmadığından dolayı karanlık çağ diye anılan bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönem ile birlikte Anadolu’nun siyasi ve demografik yapısında bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişimin etkileri M.Ö. 1. bin boyunca Anadolu’da kendini hissettirmiştir.

Kaynakça

 • AKURGAL, E (1988). Anadolu Uygarlıkları, İstanbul.
 • AKURGAL, E (2008). Anadolu Kültür Tarihi, Ankara.
 • BEAN, G E (1998). Eski Çağda Lykia Bölgesi, İstanbul.
 • ÇAPAR, Ö (1987). “Phriygia ve Demir Devrinde Anadolu Kavimleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt:31, sayı:1-2, 43-73.
 • ÇAPAR, Ö (1986). “Homeros Destanlarında Anadolu Kavimleri”, IX .Türk Tarih Kongresi, cilt I, Ankara, 333-348.
 • DIAKOV, V - KOVALEV, S (1987). İlkçağ Tarihi, (Çev. Özdemir İnce).
 • DREWS, R (1991). “Karadeniz’de En Eski Grek Yerleşimleri”, (çev. Ömer Çapar), Ankara
 • Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt:15,sayı:26, 322- 3
 • HENRICKSON, R C (2007). Firiglerin Gizemli Uygarlığı/ The Mysterios Civilization of the Phrygians, (çev. Aslan Evrim), İstanbul.
 • HERODOTOS (2007). Historia. (Tarih), (Çev. M. Ökmen), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • MANSEL, A M (1978). Side, Ankara.
 • MANSEL, A M (1963). Ege ve Yunan Tarihi, Ankara.
 • MEMİŞ ,E (2007). Eskiçağ Türkiye Tarihi, Konya.
 • SEVİN, V (1982). “Anadolu’da Yunanlılar”, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, cilt: I-II, stanbul, 210-246.
 • SEVİN, V (1999). Anadolu Arkeolojisi, İstanbul.
 • STRABON (2000). Geographika-Antik Anadolu Coğrafyası, (Çev. Adnan Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yayınları,İstanbul.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Engin Eroğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2014
Gönderilme Tarihi 7 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Eroğlu, E. (2014). Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 43-55.