Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Bilgiler Dersinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 2, 41 - 58, 26.06.2016

Öz

Araştırma
İlköğretim 4.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme
alanına bağlı “Üretimden Tüketime” temasının çoklu zeka kuramına (ÇZK) göre
işlenmesinin, öğrencinin başarısını ne ölçüde etkilediğini amaçlamaktadır.
Çalışma grubu, 2012–2013 öğretim yılında Yozgat merkez Fatma Temel Turhan
Ortaokulu’nda öğrenim gören 4/C sınıfı deney, 4/B sınıfı ise kontrol grubu
olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada, öğrencilerin başarı düzeyleri ve “t”
testi sonuçlarına ilişkin nicel analiz kullanılarak elde edilmiştir. Nicel
yöntem olarak ise gerçek deneme modellerinden ön test, son test kontrol gruplu
model kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının Sosyal Bilgiler dersi
“Üretimden Tüketime” teması ön test ve son test puanlarının karşılaştırılarak
öğrenci başarı düzeyleri arasında fark olup olmadığı, SPSS programı
aracılığıyla “t” testi yapılarak hesaplanmıştır. Uygulamanın sonuçlarına göre
deney ve kontrol gruplarının son test toplam puanları arasında fark olduğu ve
bu farkın ÇZK uygulandığı deney grubu lehine olduğu görülmüştür. Bu sonuçla,
ÇZK Sosyal Bilgiler dersinde kullanılmasının öğrenci başarısı üzerinde etkili
olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Alaz, A. (2008). Çoklu Zekâ Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Coğrafya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), 113-123.
 • Altan, M. Z. (1999). Çoklu Zeka Kuramı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-13.
 • Arlı, Ö. (2004). Sosyal Bilgiler Dersi “Güzel Yurdumuz Türkiye” Ünitesine Yönelik Çoklu Zekâ Kuramı Etkinlikleriyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının 5.sınıf Öğrenci Başarısına Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Armstrong, T. (2009). Multiple Intelligences In The Classroom. Alexandria: ASCD Virginia.
 • Ayaydın, A. (2009).Eğitimde Çoklu Zekâ Yansımaları ve Görsel Sanatlar, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 52-62.
 • Azar, A., Presley, A.İ. ve Balkaya, Ö. (2006). Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarı, Tutum, Hatırlama ve Bilişsel Süreç Becerilerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 45-54.
 • Baş, G. (2011). Çoklu Zekâ Kuramının Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Yansıması, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 138, 14-28.
 • Baki, A., Gürbüz, R., Ünal, S. ve Atasoy, E. (2009). Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Etkinliklerin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi: Tam Sayılarda Dört İşlem Örneği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 237-259.
 • Başaran, I. (2004). Etkili Öğrenme ve Çoklu Zekâ Kuramı: Bir İnceleme, Ege Eğitim Dergisi, 5, 7-15.
 • Berkant, H. G. ve Ekici G. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri İle Zekâ Türleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (16), 113-132.
 • Bümen, N. (2001). Gözden Geçirme Stratejisiyle Desteklenmiş Çoklu Zeka Uygulamalarının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Canoğlu, İ. (2004). Eğitim Teknolojilerinden Yararlanarak Çoklu Zekanın Öğretimde Kullanımı Üzerine Bir Uygulama, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (4), 102-109.
 • Çuhadar, C. H. (2006). Müziksel Zekâ. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Demirel, Ö. (2003). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Ankara: Pegema.
 • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C. ve Demir, K. (2008). Çoklu Zekâ Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri, Eğitim ve Bilim, 147/33, 14-25.
 • Gündeşli, F. (2006). Çoklu Zeka Kuramı Ve İlköğretim Kurumlarının Yönetim Yapısına Potansiyel Etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans projesi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • İflazoğlu Saban A. (2010). Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Ve Akademik Başarı Puanları ile Çoklu Zekâ Alanları, Güdülenme Ve Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Polis Bilimleri Dergisi, 12 (2), 83-106.
 • İzci, E., Kara, A. ve Dalaman, F. (2007). Dershane Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramı Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-14.
 • Karamustafaoğlu, S., Bacanak, A., Değirmenci S. ve Karamustafaoğlu O. (2010). Ses Kavramına Yönelik Bir Çoklu Zekâ Etkinliği, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2 (1), 125-139.
 • Kıray, G., Göktaylar, A. (2004). Çoklu Zekâ Kuramının 4.Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Sürecine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 6-9 Temmuz, Malatya,
 • Korkmaz, Ö., Yeşil, R., Aydın, D. (2009). Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 221-239.
 • Oktaylar, H.C. (2010). Gelişim Psikolojisi, Ankara: Yargı.
 • Oral, İ., Doğan,O. (2010). Ortaöğretimde Çoklu Zekâ Kuramının Elektrik Konularını Öğrenme Sürecine Etkisinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 160-171.
 • Saban, A. (2011). Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar ve Teknoloji Destekli Ders Materyallerinin Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 15-34.
 • Uzunöz, A., Akbaş, Y. (2011). Coğrafya Dersinde Çoklu Zekâ Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığa Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (3), 467-496.
 • Uysal, E., Eryılmaz, A. (2006). Yedinci Ve Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Kendini Değerlendirmesiyle Bulunan Çoklu Zeka Boyutları Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 230-239.
 • Yenilmez, K., Çalışkan, S. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanları İle Yaratıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 48-63
Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 2, 41 - 58, 26.06.2016

Öz

Kaynakça

 • Alaz, A. (2008). Çoklu Zekâ Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Coğrafya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), 113-123.
 • Altan, M. Z. (1999). Çoklu Zeka Kuramı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-13.
 • Arlı, Ö. (2004). Sosyal Bilgiler Dersi “Güzel Yurdumuz Türkiye” Ünitesine Yönelik Çoklu Zekâ Kuramı Etkinlikleriyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının 5.sınıf Öğrenci Başarısına Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Armstrong, T. (2009). Multiple Intelligences In The Classroom. Alexandria: ASCD Virginia.
 • Ayaydın, A. (2009).Eğitimde Çoklu Zekâ Yansımaları ve Görsel Sanatlar, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 52-62.
 • Azar, A., Presley, A.İ. ve Balkaya, Ö. (2006). Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarı, Tutum, Hatırlama ve Bilişsel Süreç Becerilerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 45-54.
 • Baş, G. (2011). Çoklu Zekâ Kuramının Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Yansıması, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 138, 14-28.
 • Baki, A., Gürbüz, R., Ünal, S. ve Atasoy, E. (2009). Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Etkinliklerin Kavramsal Öğrenmeye Etkisi: Tam Sayılarda Dört İşlem Örneği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 237-259.
 • Başaran, I. (2004). Etkili Öğrenme ve Çoklu Zekâ Kuramı: Bir İnceleme, Ege Eğitim Dergisi, 5, 7-15.
 • Berkant, H. G. ve Ekici G. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri İle Zekâ Türleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (16), 113-132.
 • Bümen, N. (2001). Gözden Geçirme Stratejisiyle Desteklenmiş Çoklu Zeka Uygulamalarının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Canoğlu, İ. (2004). Eğitim Teknolojilerinden Yararlanarak Çoklu Zekanın Öğretimde Kullanımı Üzerine Bir Uygulama, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (4), 102-109.
 • Çuhadar, C. H. (2006). Müziksel Zekâ. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Demirel, Ö. (2003). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Ankara: Pegema.
 • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C. ve Demir, K. (2008). Çoklu Zekâ Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri, Eğitim ve Bilim, 147/33, 14-25.
 • Gündeşli, F. (2006). Çoklu Zeka Kuramı Ve İlköğretim Kurumlarının Yönetim Yapısına Potansiyel Etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans projesi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • İflazoğlu Saban A. (2010). Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Ve Akademik Başarı Puanları ile Çoklu Zekâ Alanları, Güdülenme Ve Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Polis Bilimleri Dergisi, 12 (2), 83-106.
 • İzci, E., Kara, A. ve Dalaman, F. (2007). Dershane Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramı Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-14.
 • Karamustafaoğlu, S., Bacanak, A., Değirmenci S. ve Karamustafaoğlu O. (2010). Ses Kavramına Yönelik Bir Çoklu Zekâ Etkinliği, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2 (1), 125-139.
 • Kıray, G., Göktaylar, A. (2004). Çoklu Zekâ Kuramının 4.Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Sürecine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 6-9 Temmuz, Malatya,
 • Korkmaz, Ö., Yeşil, R., Aydın, D. (2009). Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Algıları, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 221-239.
 • Oktaylar, H.C. (2010). Gelişim Psikolojisi, Ankara: Yargı.
 • Oral, İ., Doğan,O. (2010). Ortaöğretimde Çoklu Zekâ Kuramının Elektrik Konularını Öğrenme Sürecine Etkisinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 160-171.
 • Saban, A. (2011). Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Örnek Bilgisayar ve Teknoloji Destekli Ders Materyallerinin Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 15-34.
 • Uzunöz, A., Akbaş, Y. (2011). Coğrafya Dersinde Çoklu Zekâ Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığa Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (3), 467-496.
 • Uysal, E., Eryılmaz, A. (2006). Yedinci Ve Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Kendini Değerlendirmesiyle Bulunan Çoklu Zeka Boyutları Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 230-239.
 • Yenilmez, K., Çalışkan, S. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanları İle Yaratıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 48-63
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra Gülfırat Kıbrız

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2016
Gönderilme Tarihi 31 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gülfırat Kıbrız, E. (2016). Sosyal Bilgiler Dersinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 41-58.