Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarında Oyun ve Oyuncakların Kullanımı

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 1, 16 - 28, 29.06.2017

Öz
             Bu
araştırmada, ilkokul Türkçe ders kitapları incelenerek, bu kitaplarda yer alan
ve öğrencilerin gelişimine ve öğrenmelerine katkısı olan oyunlar ve materyal
olarak kullanılan oyuncakların varlığı ve nitelikleri ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Bu amaçla ilkokul Türkçe ders kitapları incelenerek, bu
kitaplarda yer alan oyunlar ve materyal olarak kullanılan oyuncaklar; sayıları,
türleri ve özellikleri belirlenerek bu oyunların yeterliliği ve etkililiği
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma betimsel nitelikli nitel araştırma
olarak desenlenmiştir. Çalışma grubu olarak ilkokul öğrencilerinin oynadıkları
oyunları ve oyuncakları tespit etmek amacıyla 322 ilkokul (1-4. Sınıflar)
öğrencisi ile çalışılmıştır. Ayrıca doküman incelemesi ile, ilkokul 1, 2, 3, ve
4. sınıf Türkçe ders kitapları incelenmiştir. İlkokul 1-4. sınıf Türkçe ders
kitapları incelendiğinde, sınıflarda oyun ve oyuncak sayıları arasında bir
düzen olmadığı gibi, oyuna ve oyuncağa ilginin üst seviyede olduğu ilkokul
döneminde yeterli sayıda oyun ve oyuncağın Türkçe ders kitaplarında eğitsel
amaçlı yer almadığı görülmüştür. İlkokul öğrencilerine hangi oyunları ve
oyuncakları oynadıkları sorulduğunda, öğrencilerden alınan cevaplarda 20 farklı
oyun ve 13 farklı oyuncak tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Aksoy, N.C. (2014). Dijital oyun tabanlı matematik öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin başarılarına, başarı güdüsü, öz-yeterlik ve tutum özelliklerine etkisi. (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Altınköprü, T. (2015). Çocuk psikolojisi, çocuğun gelişimi, mutluluğu ve sosyal uyumu nasıl sağlanır? İstanbul: Hayat Yayıncılık. Amory, A. &Seagram, R. (2003). Educational game models: Conceptualizationan devaluation. South African Journal of Higher Education, 17(2), p.206-217. Artun, E. (2011). Türk halkbilimi. Adana: Karahan Kitabevi Aytekin, H. (2001). Okul öncesi eğitimi programları içinde oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Baran, M. (1999). Çocuk oyunları. Ankara: Kültür Bakanlığı Çocuk Kitapları. Barber, V. (2011). Oyunlarla çocukların duygusal dünyasını geliştirmek. (Çev. Emel Aksay). İstanbul: Sistem Yayıncılık. Binark, M., ve Bayraktutan-Sütçü, G. (2008). Kültür endüstrisi ürünü olarak dijital oyun. Ankara: Kalkedon Yayınları. Bıyıklı, H. ve Öztaş, Y. (2016). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 2. Ankara: Doku Yayıncılık. Bottino, R.,Ferlino, L., &Travella, M. O. (2007). Developing strategic an dreasoning Abilities with computer games at primary school level. Computers&Education, 49(4), 1272–1286. Bozbey, S., Oğan, M., Özkara, M., Aktaş, A. Demir, E. ve Köksal, K. (2016). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 4. Ankara: Özgün Matbaacılık. Cengiz Aygün, S. (1996). Çocuk oyunlarının sınıflandırılması. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1-2(38), 287-300 Egemen, A, Yılmaz, Ö ve Akil, İ. (2004). Oyun, oyuncak ve çocuk, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 5(2) : 39 – 42. Ergün, M. (1980). Oyun ve oyuncak üzerine I. Milli Eğitim I/1, 102-119. Evliyaoğlu, S. ve Baykurt, S. (1988). Türk halkbilimi. Ankara: Ofset Reprodüksiyon Matbaacılık. Erhan, G. (2016). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 3. İzmir: Kartopu Yayıncılık. Fırat, H. (2013). Çocuk oyunları-eğitim ilişkisi: Bezirgân başı örneği. Turkish Studies,8(13), 885-896. Flecther, J.D. &Tobias, S. (2006). “Using Computer Games and Simulations for Instruction: A Research Review.” Proceedings of the Society for Advanced Learning Technology Meeting.15/12/2016tarihindefile:///C:/Users/asus/Downloads/Using_computer_games_and_simulations_for_instructi. pdf internet adresinden erişildi. Gedik, M. ve Tekin, B. (2015). Ortaokul Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan eğitsel oyunların niteliksel ve niceliksel olarak incelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3),96-107. Gökşen, C. (2014). Oyunların çocukların gelişimine katkıları ve Gaziantep çocuk oyunları, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 54, 229-259. Jones, M. (2007). Çocuk ve oyun.(Çev. Ayda Çayır). İstanbul: Kaknüs Yayınları. MEGEP (2008). MEGEP: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi. Çocuk gelişimi ve eğitimi: Oyun etkinliği-28 Kasım 2016 tarihinde http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/61CBG033.pdf adresinden erişildi. MEGEB (2016). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Oyun ve Hareket Etkinlikleri- 02/12/2016 tarihindehttp://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Oyun%20ve%20Hareket%20Etkinlikleri.pdf adresinden erişildi. Kaya, Ü.Ü. (2007). İlköğretim I. kademede İngilizce derslerinde oyun tekniğinin erişiye etkisi. Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. Kaya, S. ve Elgün, A. (2015). Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342. Koçyiğit, S., Tuğluk , M.N. ve Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi, S 16, Erzurum. Korucu, S.,ve Kurtlu, Y. (2016). Türkçe öğretmenlerinin Türkçe derslerinde eğitsel materyal olarak oyun ve oyuncak kullanımına yönelik görüş ve önerileri. Electronic Turkish Studies, 11(9), 539-558. Oğuzkan, Ş. Ve Avcı, N. (1981). Okulöncesinde eğitici oyuncaklar. İstanbul: YA-PA Yayınları, Özdoğan, B. (2000). Çocuk ve oyun. Ankara: Anı yayıncılık. Öztemiz, S., Önal, H, (2013).İlkokul öğrencilerinin oyun tekniği ile okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik öğretmen görüşleri, Ankara Beytepe İlkokulu Örneği, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,(1) 2, 65-79. Piaget, J. (1962). Play, dreams and ımitation in childhood. London: Routledge. Pivec, M.,Kearney, P. (2007). Games for learning and learning from games. İnformatica, 31(6), p. 419-423. Polat, H. (2013). Anadolu’da bir çocuk geleneği: Sözde oyuncu. Ekev Akademi Dergisi, (57), 329-346. Sağlam, M. S. (2013). Oyunların dil bilgisi öğretiminde ve kelime serveti etkinliklerindeki yeri (Yenilenen ilköğretim 5. Sınıf ders kitapları örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(4), 274-285. Sidekli, S. ve Balcı E. (2016). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 1, MEB, Ankara. Tekerek, N. (2006). Oyun kavramından dramaya dramadan dramatik eğitime. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 22, 47-73. TDK (2016). Büyük Türkçe Sözlük. 29/11/2016 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.583ec687f05939.96755220 internetadresinden erişildi. Üçgül, M. (2006). The ımpact of computer games on students’ motivation. Ankara: Middle East Technical University,. Varışoğlu, B., Gedik, M., Şeref, İ. ve Yılmaz, İ. (2013). Türkçe dersinde uygulanan eğitsel oyunlara yönelik tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Adıyaman Üniversitesi, 6, 1059-1081. Yörükoğlu, A. (2006). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 1, 16 - 28, 29.06.2017

Öz

Kaynakça

  • Aksoy, N.C. (2014). Dijital oyun tabanlı matematik öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin başarılarına, başarı güdüsü, öz-yeterlik ve tutum özelliklerine etkisi. (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Altınköprü, T. (2015). Çocuk psikolojisi, çocuğun gelişimi, mutluluğu ve sosyal uyumu nasıl sağlanır? İstanbul: Hayat Yayıncılık. Amory, A. &Seagram, R. (2003). Educational game models: Conceptualizationan devaluation. South African Journal of Higher Education, 17(2), p.206-217. Artun, E. (2011). Türk halkbilimi. Adana: Karahan Kitabevi Aytekin, H. (2001). Okul öncesi eğitimi programları içinde oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Baran, M. (1999). Çocuk oyunları. Ankara: Kültür Bakanlığı Çocuk Kitapları. Barber, V. (2011). Oyunlarla çocukların duygusal dünyasını geliştirmek. (Çev. Emel Aksay). İstanbul: Sistem Yayıncılık. Binark, M., ve Bayraktutan-Sütçü, G. (2008). Kültür endüstrisi ürünü olarak dijital oyun. Ankara: Kalkedon Yayınları. Bıyıklı, H. ve Öztaş, Y. (2016). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 2. Ankara: Doku Yayıncılık. Bottino, R.,Ferlino, L., &Travella, M. O. (2007). Developing strategic an dreasoning Abilities with computer games at primary school level. Computers&Education, 49(4), 1272–1286. Bozbey, S., Oğan, M., Özkara, M., Aktaş, A. Demir, E. ve Köksal, K. (2016). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 4. Ankara: Özgün Matbaacılık. Cengiz Aygün, S. (1996). Çocuk oyunlarının sınıflandırılması. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1-2(38), 287-300 Egemen, A, Yılmaz, Ö ve Akil, İ. (2004). Oyun, oyuncak ve çocuk, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 5(2) : 39 – 42. Ergün, M. (1980). Oyun ve oyuncak üzerine I. Milli Eğitim I/1, 102-119. Evliyaoğlu, S. ve Baykurt, S. (1988). Türk halkbilimi. Ankara: Ofset Reprodüksiyon Matbaacılık. Erhan, G. (2016). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 3. İzmir: Kartopu Yayıncılık. Fırat, H. (2013). Çocuk oyunları-eğitim ilişkisi: Bezirgân başı örneği. Turkish Studies,8(13), 885-896. Flecther, J.D. &Tobias, S. (2006). “Using Computer Games and Simulations for Instruction: A Research Review.” Proceedings of the Society for Advanced Learning Technology Meeting.15/12/2016tarihindefile:///C:/Users/asus/Downloads/Using_computer_games_and_simulations_for_instructi. pdf internet adresinden erişildi. Gedik, M. ve Tekin, B. (2015). Ortaokul Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan eğitsel oyunların niteliksel ve niceliksel olarak incelenmesi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3),96-107. Gökşen, C. (2014). Oyunların çocukların gelişimine katkıları ve Gaziantep çocuk oyunları, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 54, 229-259. Jones, M. (2007). Çocuk ve oyun.(Çev. Ayda Çayır). İstanbul: Kaknüs Yayınları. MEGEP (2008). MEGEP: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi. Çocuk gelişimi ve eğitimi: Oyun etkinliği-28 Kasım 2016 tarihinde http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/61CBG033.pdf adresinden erişildi. MEGEB (2016). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Oyun ve Hareket Etkinlikleri- 02/12/2016 tarihindehttp://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Oyun%20ve%20Hareket%20Etkinlikleri.pdf adresinden erişildi. Kaya, Ü.Ü. (2007). İlköğretim I. kademede İngilizce derslerinde oyun tekniğinin erişiye etkisi. Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. Kaya, S. ve Elgün, A. (2015). Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342. Koçyiğit, S., Tuğluk , M.N. ve Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi, S 16, Erzurum. Korucu, S.,ve Kurtlu, Y. (2016). Türkçe öğretmenlerinin Türkçe derslerinde eğitsel materyal olarak oyun ve oyuncak kullanımına yönelik görüş ve önerileri. Electronic Turkish Studies, 11(9), 539-558. Oğuzkan, Ş. Ve Avcı, N. (1981). Okulöncesinde eğitici oyuncaklar. İstanbul: YA-PA Yayınları, Özdoğan, B. (2000). Çocuk ve oyun. Ankara: Anı yayıncılık. Öztemiz, S., Önal, H, (2013).İlkokul öğrencilerinin oyun tekniği ile okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik öğretmen görüşleri, Ankara Beytepe İlkokulu Örneği, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,(1) 2, 65-79. Piaget, J. (1962). Play, dreams and ımitation in childhood. London: Routledge. Pivec, M.,Kearney, P. (2007). Games for learning and learning from games. İnformatica, 31(6), p. 419-423. Polat, H. (2013). Anadolu’da bir çocuk geleneği: Sözde oyuncu. Ekev Akademi Dergisi, (57), 329-346. Sağlam, M. S. (2013). Oyunların dil bilgisi öğretiminde ve kelime serveti etkinliklerindeki yeri (Yenilenen ilköğretim 5. Sınıf ders kitapları örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(4), 274-285. Sidekli, S. ve Balcı E. (2016). İlköğretim Türkçe öğretmen kılavuz kitabı 1, MEB, Ankara. Tekerek, N. (2006). Oyun kavramından dramaya dramadan dramatik eğitime. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 22, 47-73. TDK (2016). Büyük Türkçe Sözlük. 29/11/2016 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.583ec687f05939.96755220 internetadresinden erişildi. Üçgül, M. (2006). The ımpact of computer games on students’ motivation. Ankara: Middle East Technical University,. Varışoğlu, B., Gedik, M., Şeref, İ. ve Yılmaz, İ. (2013). Türkçe dersinde uygulanan eğitsel oyunlara yönelik tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Adıyaman Üniversitesi, 6, 1059-1081. Yörükoğlu, A. (2006). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erol DURAN Bu kişi benim

Türkiye


Betül SEZGİN TUFAN

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Duran, E. & Sezgin Tufan, B. (2017). İlkokul Türkçe Ders Kitaplarında Oyun ve Oyuncakların Kullanımı . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (1) , 16-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/30008/313806