Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 938 - 957 2020-11-30

Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma

Sefa USTA [1] , Fadime DİLBER [2]


Demokrasinin benimsendiği ve içselleştirildiği ülkelerde, katılımcı bir yönetim anlayışının benimsenmesi, halkın farklı mekanizmalar aracılığıyla yerel ve ulusal karar alma süreçlerine dâhil olması önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşların, siyasal ve yönetsel karar alma sürecine başta seçimler olmak üzere farklı mekanizmalar aracılığıyla aktif şekilde katılım göstermesi, katılımcı demokrasi anlayışının hayata geçirilmesi için elzem bir durum olarak değerlendirilebilir. Demokratik katılımın uygulamaya konulmasında toplumun farklı kesimlerinin aktif rol alması beklenmektedir. Katılımcı demokrasi düşüncesinin hayata geçirilmesinde rol oynayan başat aktörlerden birisi de gençlerdir. Türkiye’de 2017 yılında gerçekleştirilen referandumla, seçilme yaşı yirmişbeşten on sekize indirilerek gençlerin siyasal karar alma sürecine aktif katılmasına zemini hazırlanmıştır. 2017 yılında gerçekleştirilen referandumda aynı zamanda Türkiye’de hükümet sistemi değişikliğine gidilmiştir. Parlamenter Sistem yerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine bırakmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin en önemli yansımalarından birisi de, Cumhurbaşkanlığı, genel seçimler ve yerel seçimlerde siyasi partiler arası ittifak yapılmasının önünün açılmasıdır. Siyasi partiler arası ittifak yapılmasının seçmenleri nasıl etkilediği sorusundan yola çıkarak hazırlanan çalışmanın temel sorunsalı, siyasi partiler arası ittifak yapılmasına yönelik genç seçmenlerin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) deseni kullanılırken, veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen araştırma sonucunda elde edilen veriler dikkate alındığında ortaya konulacak tespit ve bulgular şu şekilde sıralanabilir. Araştırmanın ilk bulgusu, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun seçim döneminde ittifakların yazılı ve görsel medya açısından önemli gündem oluşturduğunu; hem yazılı ve görsel medyanın hem de sosyal medyanın, ittifak içinde olan partilerin söylem, aday ve projelerinin tanıtılmasında etkili olduğunu beyan etmiş olmasıdır. “Hem siyasi partilerin seçim ittifakı, hem de ittifakların hangi partiler arasında gerçekleştirildiği” konusunda araştırmaya katılan genç seçmenlerin yaklaşık % 70’inin bilgi sahibi olduğu dikkati çeken bir bulgudur. Araştırmanın bir diğer bulgusu, katılımcı öğrencilerin bir siyasi partiye oy verirken önemli gördükleri unsurlar içerisinde “partinin ideolojisinin” (% 40,7) en önemli unsur olarak görmeleridir. Katılımcı öğrencilerin seçimlerde oy kullanmalarına yönelten faktörlerin etkisi incelendiğinde; öğrencilerin çoğunluğunun ülke geleceğinde etkili olabileceği için oy kullandığını belirtmiş olması dikkati çeken bir husustur.
Katılım, Siyasal Katılım, Genç Seçmenler, Siyasi Partiler, Seçim İttifakı
  • Akıncı, S (2014). “Siyasal Katılım Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme”, KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, ss. 37-45. Altunışık, R., vd. (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 4.Baskı, Sakarya: Sakarya Kitabevi. Bozan, A. (2013). Politikleşme ve Siyasal Katılımı Etkileyen Faktörler, Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Örneği, Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 2, ss.153-173 Büyüköztürk, Ş. vd. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 11. Baskı, Ankara: Pegem Akademi. Candan, H. ve Tosun, A. (2019) Gençliğin Siyasal Katılıma İlişkin Algısı: Üniversite Öğrencileri Örneği, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, (JSHSR), Vol:6, Issue:42 ss.2586-2599. Çam, A. (2018) Gençlik Politik mi, Apolitik mi? Siyasetin Değişen Doğası: Üniversite Gençliğinin Siyaset Algısı ve Siyasal Katılımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. Demir, Ö. ve Acar, M. (2005), Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Adres Yayınları. Demirkıran, E. (2019). Y Kuşağının Siyasal Katılımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Doğan, A. (2017). 2017 Referandumunda Genç Seçmenlerin Siyasal Tercihlerine İlişkin Bir İnceleme: Fırat Üniversitesi Örneği, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/12 Eryılmaz, B. (2013), Kamu Yönetimi, Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Gökçe, A.F., Özdemirci, İ. ve Ceylan, İ. H. (2017) Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Seviyesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/2, Sayı:27, ss.289-31 Gültekin, M. C. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Yaşama Katılım Boyutlarının İncelenmesi: Mardin Örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 10, Sayı 2, ss.1559-1580. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (2019), “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı- Öğrenci Verileri)”, http://sayilarla.kmu.edu.tr/#dvOgrenci (Erişim Tarihi: 15.11.2019). Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Küme, N. (2017). Gençlik Çalışmalarına Katılım Gençlerin Siyasal Katılımlarını Etkiler mi?, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Özdamar, K. (1999), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir: Kaan Kitabevi. Özyurt, C. (2010) Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri: Balıkesir Örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C:9, S:33, ss.289-320. Sakarya, N. (2012). Türkiye’deki Gençlerin Siyasal Katılım Alanını Seçmelerindeki Etkenler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (M.A. Tezi), Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. Şaşmaz, O. Y. (2015). Türkiye’de Siyasi Partilerin Gençlik Kollarında ve Bağlı Yan Kuruluşlarında Faaliyet Gösteren Gençlerin Siyasi Katılımlarına İlişkin Algıları, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. Tekin, G. (2015). Gençlerin Siyasal Katılımında Kitle İletişim Araçlarının Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Toraman, M. ve Şahbudak, E. (2015), Gençlerin Siyasi Tutum ve Tercihlerinde Siyasi Partilerin Etkisi, Sivas AK Parti ve CHP Gençlik Kolları Örneği, Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4. TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) (2011), Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü: Sosyal Bilimler, Ankara: TÜBA Yayınları, Yenice, N. ve Saracaloğlu, S. (2009), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Fen Başarıları Arasındaki İlişki” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:V1, Sayı:I, ss.162-173. Yıldız, M. M. (2014). Gençlik ve Siyasal Katılım: Dicle Üniversitesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3846-7987
Yazar: Sefa USTA (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0935-2593
Yazar: Fadime DİLBER
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed694109, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {938 - 957}, doi = {10.31592/aeusbed.694109}, title = {Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Usta, Sefa and Dilber, Fadime} }
APA Usta, S , Dilber, F . (2020). Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (3) , 938-957 . DOI: 10.31592/aeusbed.694109
MLA Usta, S , Dilber, F . "Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 938-957 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/57981/694109>
Chicago Usta, S , Dilber, F . "Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 938-957
RIS TY - JOUR T1 - Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma AU - Sefa Usta , Fadime Dilber Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.694109 DO - 10.31592/aeusbed.694109 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 938 EP - 957 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.694109 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.694109 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma %A Sefa Usta , Fadime Dilber %T Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 3 %R doi: 10.31592/aeusbed.694109 %U 10.31592/aeusbed.694109
ISNAD Usta, Sefa , Dilber, Fadime . "Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 3 (Kasım 2020): 938-957 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.694109
AMA Usta S , Dilber F . Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 938-957.
Vancouver Usta S , Dilber F . Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 938-957.
IEEE S. Usta ve F. Dilber , "Gençlerin Siyasal Katılımlarında Partiler Arası Seçim İttifakının Rolü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Bir Araştırma", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 938-957, Kas. 2020, doi:10.31592/aeusbed.694109