Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 151 - 162 2021-03-31

Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma

İzzet ERDEM [1]


Hemşireler mesleklerinin doğası gereği tedavi ve hasta bakımında kilit bir fonksiyonu icra etmektedirler. Bu bağlamda hemşirelerin yaşadığı yönetimsel problemler araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Hemşirelerin yöneticilerinden kaynaklanan problemlerini belirlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında bir il merkezinde kamu ve özel sağlık kurumlarında görev yapmakta olan toplam 30 hemşire ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Katılımcıların istekleri doğrultusunda görüşmelerin bir kısmı mülakat esnasında yazılmış, bir kısmı ise ses kayıt cihazına kaydedildikten sonra yazıya geçirilmiştir. Verilerin analizinde nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi kategoriler oluşturmayı ve bir metinde yer alan belirli unsurları bu kategorilerle ilişkili oldukları durumları baz alarak saymayı kapsamaktadır. Kodlama sonucunda ortaya çıkarılan kategoriler “adaletsizlik, kayırmacılık, iletişimsizlik, yargılayıcılık, mobbing, umursanmama, despotizm, değersiz hissettirme, rencide edilme ve yalnız bırakılma” olarak saptanmıştır.
hemşireler, yönetimsel sorunlar, sağlık yönetimi, içerik analizi
 • Uyer, G. (1993). Hemşirelik ve yönetim. Ankara: Hürbilek Matbaacılık.
 • Bayın, G. ve Terekli Yeşilaydın, G. (2014). Hemşirelerde örgütsel sapma davranışının analizi: Bir üniversite hastanesi örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(3), 81-107.
 • Türkmen, E. (2015). Hemşire İstihdamının hasta ve hemşire sonuçları ile organizasyonel çıktılara etkisi: yataklı tedavi kurumlarında hemşire insan gücünü planlama. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(3), 69–80.
 • Işık, M. (2012). Hemşire yöneticilerin kriz yönetimine ilişkin yaklaşımlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Bağdatlı, C. ve Sert Emlek, E. (2007). 21. yüzyılda bir sağlık disiplini olarak hemşirelik. İçinde Esen, Ü., Akyolcu, N. ve Savaşer, S. (Ed.), 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (s. 277). İstanbul, İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü.
 • Niiyama, E., Okamura, H., Kohama, A, Taniguchi, T., Sounohara, M. and Nagao, M. A. (2009). Survey of nurses who experienced trauma in the workplace: Influence of coping strategies on traumatic stress. Stress and Health, 25(1), 3-9. https://doi.org/10.1002/smi.1217.
 • Özgür, G., Babacan Gümüş, A. ve Gürdağ, Ş. (2011). Hastanede çalışan hemşirelerde ruhsal belirtilerin incelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24(4), 296-305. DOI: 10.5350/DAJPN2011240405.
 • Davidhizar, R. (2004). Conflict management styles of Asian and Asian American nurses. The Health Care Manager, 23(1), 46-53.
 • Leever, A. M., Hulst, M. V., Berendsen A. J., Boendemaker, P. M., Roodenburg, J., L, et al. (2010). Conflicts and conflict management in the collaboration between nurses and physicians - a qualitative study. Journal of Interprofessional Care, 24(6), 612-624.
 • Sullivan, E. J. (2012). Effective Leadership and Management in Nursing. Boston, Pearson.
 • Walrath, J., Dang, D. and Nyberg, D. (2013). An organizational assessment of disruptive clinician behavior: findings and implications. Journal of Nursing Care Quality, 28(2), 110-121. Öztürk, H., Kurt, Ş., Mersinoğlu Serin, G., Bayrak, B. ve Balık, T. (2016). Birsel Canan Demirbağ “Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(4), 189-201.
 • Çamlıbel, N., Gül, G., Bol, P. Ve Erbaycu, A. E. (2013). Çalışan hemşireler tarafından yönetici hemşirelerden beklenen ve algılanan liderlik davranışlarının karşılaştırılması. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 6(2), 89-112.
 • Sürer, P. (2009). Hastanede çalışan hemşirelerde işgücü devir hızı ve ayrılma nedenlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Akyürek, B., Özer, S., Argon, G. ve Conk, Z. (2005). Hekim davranışlarının hemşire memnuniyeti ve hemşirelerin işine devam etme durumu üzerine etkisi. Ege Tıp Dergisi, 44(3), 167 - 172. Mersin, S., İbrahimoğlu, Ö., Çağlar, M. ve Akyol, E. (2020). Compassionate love, burnoutand professional commitment in nurses, Journal of Nursing Management, 28(1), 72-81. https://doi.org/10.1111/jonm.12892.
 • Tiryaki, Ş. H. ve Alan, H. (2014). Mentorluk sürecinin hemşirelik yönetimine etkisi, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(2), 99-104. doi:10.5222/SHYD.2014.099.
 • Tuna, R. ve Kahraman, B. (2019). Workplace bullying: A qualitative study on experiences of Turkish nurse managers, Journal of Nursing Management. 27(6), 1159–1166. https://doi.org/10.1111/jonm.12787.
 • Hai-ping, Y., Wei-ying, Z., You-qing, P., et al. (2020). Emergency medical staff’s perceptions on cultural value difference-based team work issues: A phenomenological study in China, Journal of Nursing Management, 28(1), 24-34. https://doi.org/10.1111/jonm.12854.
 • Er, F. ve Altuntaş, S. (2014). Hemşirelikte personel güçlendirme, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(1), 156-160. doi:10.5222/SHYD.2014.155.
 • Dinçel, Y. M. (2019). Çatışma ortamlarında hekim-hemşire arasındaki çatışma nedenleri ve çatışmaların yönetimi, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 6(3), 256-265.
 • Silverman, D. (2018). Nitel Verileri Yorumlama, (Çev Editörü: Erkan Dinç, 5. Baskıdan Çeviri, I. Baskı, Kitabın Orijinal Adı: Interprenting Qualitative Data). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tanrıverdi, H., Akhoroz, A. ve İstanbullu, İ. T. (2014). Sağlık işletmelerinde çalışan hemşire ve ebelerin yönetim ve organizasyon kavram ve uygulamalarına bakış açıları. Business & Management Studies: An International Journal, 2(1), 1-15.
 • Ünaldı Baydın, N., Topçu, İ., Tiryaki Şen, H., Ateş, N., Erdem, B. ve Yıldırım, A. (2017). Kamu hastanelerinde çalışan yönetici hemşirelerin liderlik davranışları üzerine bir araştırma. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 4(3), 89-97. doi:10.5222/SHYD.2017.089.
 • Keutchafo, E. L. W., Kerr, J. (2019). Difficulties of unit managers in selected district hospitals in Cameroon. Curationis, 42(1), 2-7. DOI:10.4102/curationis.v42i1.1993.
 • Higazee, M. Z. A. (2015). Types and levels of conflicts experienced by nurses in the hospital settings. Health Science Journal, 9(6), 1-6.
 • Seyrek, H. (2013). Hemşirelerde adalet algısının mobbing davranışları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Üye, C. (2009). Hemşirelerin yöneticileri tarafından mobbing davranışları ile karşılaşma durumlarının belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Çelik, A. ve Karaca, A. (2017). Hemşirelerde ekip çalışması ve motivasyon arasındaki ilişkinin ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 14(4), 254-263. https://doi:10.5222/HEAD.2017.254.
 • Pehlivan, S., Lafçı, D., Demiray, G. ve Yaman, M. (2015). Cerrahi kliniğinde çalışan hemşirelerin örgüt kültürünü algılamaları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2(1), 12-24. doi:10.5222/SHYD.2015.012
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1805-1597
Yazar: İzzet ERDEM (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY HEALTHCARE MANAGEMENT
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed737470, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {151 - 162}, doi = {10.31592/aeusbed.737470}, title = {Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Erdem, İzzet} }
APA Erdem, İ . (2021). Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 151-162 . DOI: 10.31592/aeusbed.737470
MLA Erdem, İ . "Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 151-162 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/61082/737470>
Chicago Erdem, İ . "Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 151-162
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma AU - İzzet Erdem Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.737470 DO - 10.31592/aeusbed.737470 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 162 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.737470 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.737470 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma %A İzzet Erdem %T Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma %D 2021 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.737470 %U 10.31592/aeusbed.737470
ISNAD Erdem, İzzet . "Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Mart 2021): 151-162 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.737470
AMA Erdem İ . Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 151-162.
Vancouver Erdem İ . Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 151-162.
IEEE İ. Erdem , "Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 151-162, Mar. 2021, doi:10.31592/aeusbed.737470