Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 201 - 211 2021-03-31

Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği

Mesut KASAP [1]


Bu araştırmanın amacı hizmet sektöründe faaliyet gösteren bireylerin zorunlu vatandaşlık durumlarının çalışan motivasyonu üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Akdeniz Bölgesinde beş yıldızlı otel işletmelerindeki çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren 21 tane beş yıldızlı otel işletmesi çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada zorunlu vatandaşlık ölçeği ve çalışan motivasyonu ölçeği kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için araştırmada parametrik testler uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilere tanımlayıcı istatistiksel analizler, t-testi ve ANOVA istatistiksel analizleri yapılmıştır. Hizmet çalışanları zorunlu vatandaşlık düzeylerinin yüksek olduğunu buna paralel olarak motivasyonlarının düştüğünü belirtmektedirler. Hizmet çalışanlarının cinsiyetleriyle zorunlu vatandaşlık düzeyleri ile çalışan motivasyonu ölçeğinde yer alan boyutlar arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. Hizmet çalışanlarının mesleki kıdemleri ile zorunluk vatandaşlık ölçeğinde yer alan maddeler arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Hizmet çalışanlarının mesleki kıdemleri ile başarı boyutu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Hizmet çalışanları zorunlu vatandaşlık düzeylerinin artması halinde motivasyonlarının azalacağını düşünmektedir.
Zorunlu vatandaşlık, çalışan motivasyonu, hizmet çalışanları
 • Ahmadian, S., Sesen, H., & Soran, S. (2017). Expanding the boundaries of compulsory citizenship behavior: Its impact on some organizational outputs. Business and Economic Horizons (BEH), 13(1232-2017-2407), 110-118.
 • Alkan, S. E., & Turgut, T. (2015). A Research about the Relationship of Psychological Safety and Organizational Politics Perception with Compulsory Citizenship Behavior and the Pressures Behind Compulsory Citizenship Behavior. Research Journal of Business and Management, 2(2), 185-203.
 • Aslan, Ş., & Özen, M. Y. (2019). Örgütsel Vatandaşlık Davranışından Zorunlu Vatandaşlık Davranışına. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 682-689.
 • Caner, Z. (2019). İnsan Kaynakları Yönetiminde Örgütsel Bağlılık ile Çalışan Motivasyonu Arasındaki İlişki: Kamu Hastaneleri Örneği. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Doğan, E. (2019). İstismarcı Yönetim Algısının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarına Etkisinde Kariyerizmin Moderatör Etkisi. Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmit.
 • Eriş, H., & Özdil, E. S. (2020). Özel Hastane Personelinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. Sosyal Araştırmalar Ve Yönetim Dergisi, (1), 1-8.
 • Gürsoy, A., & Köksal, K. (2019). Okul Yöneticilerinin İletişim Stili, Öğretmenlerin Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Algısını Etkiler Mi?. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 389-404.
 • İnce, C., & Korkmaz, A. (2020). Beden Dili İletişimi İle İşgören Motivasyonu Arasındaki İlişki; Bişkek Otellerinde Bir Araştırma. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 432-463.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Koçak, D. (2018). Kişi-Örgüt Uyumu, Zorunlu Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Lider-Üye Etkileşimi İlişkisi. Journal of Graduate School of Social Sciences, 22(3).
 • Koçak, D., Kerse, G., & Yücel, İ. (2019). Örgütsel vatandaşlığın zorunlu olması iş tatminini etkiler mi? İş stresi bağlamında bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 547-560.
 • Öztürk, Z., & Doğuç, E. (2020). Hastanelerde Performans Değerleme Sisteminin Çalışan Motivasyonuna Etkileri Hakkında Çalışan Görüşleri (Çankaya İlçesi Örneği). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 519-536.
 • Surucu, L., Maslakci, A., & Sesen, H. (2020). Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Business and Economics Research Journal, 11(2), 571-579.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Topcu, M. K., Beğenirbaş, M., & Turgut, E. (2017). Örgütsel sinizm, zorunlu örgütsel vatandaşlık davranışları ve iş tatmininin bireysel iş performansına etkilerinin belirlenmesine yönelik imalat sanayide bir uygulama. Yonetim ve Ekonomi, 24(2), 505.
 • Vigoda-Gadot, E. (2007). Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra-role behavior in the workplace. Journal of business and psychology, 21(3), 377-405.
 • Yakın, B., & Sökmen, A. (2018). Sosyal kaytarmanın örgütsel sinizme etkisinde zorunlu vatandaşlık davranışının aracılık rolü: Sosyal ağ gruplarında bir araştırma. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 399-416.
 • Yıldız, B., & Arda, Ö. A. (2018). İyi bir asker mi? İyi bir illüzyonist mi? Kariyerizm ile zorunlu vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkide işten ayrılma niyetinin rolü. Business & Economics Research Journal, 9(1).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0151-3284
Yazar: Mesut KASAP (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed803253, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {201 - 211}, doi = {10.31592/aeusbed.803253}, title = {Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği}, key = {cite}, author = {Kasap, Mesut} }
APA Kasap, M . (2021). Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 201-211 . DOI: 10.31592/aeusbed.803253
MLA Kasap, M . "Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 201-211 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/61082/803253>
Chicago Kasap, M . "Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 201-211
RIS TY - JOUR T1 - Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği AU - Mesut Kasap Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.803253 DO - 10.31592/aeusbed.803253 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 211 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.803253 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.803253 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği %A Mesut Kasap %T Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği %D 2021 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.803253 %U 10.31592/aeusbed.803253
ISNAD Kasap, Mesut . "Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Mart 2021): 201-211 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.803253
AMA Kasap M . Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 201-211.
Vancouver Kasap M . Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 201-211.
IEEE M. Kasap , "Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 201-211, Mar. 2021, doi:10.31592/aeusbed.803253