Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 321 - 340 2021-03-31

KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar

Fatih Ferhat ÇETİNKAYA [1]


Teknolojinin çok hızlı geliştiği çağımızda, teknolojinin elde edilip kullanılması rekabet avantajı yakalamak için önemli hale gelmiştir. Ülke ekonomilerinde önemli yeri olan KOBİ’lerin teknoloji kullanımı konusunda araştırma konusu yapılması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Araştırmanın amacı KOBİ’lerin teknoloji konusunda yaşadıkları iktisadi ve yönetsel sorunları ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir araştırma olup, Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 20 KOBİ üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri görüşme yöntemiyle toplanmış ve nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin kodlanmasında Atlas:ti programı kullanılmıştır. Araştırma neticesinde KOBİ’lerin, teknoloji kullanımı konusunda ekonomik anlamda sıkıntı yaşadıkları, profesyonel yönetilme konusunda sıkıntı yaşadıkları, Ar-Ge birimlerinin çoğu işletmede olmadığı, verilen teşvikler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları ve özellikle teknoloji kullanımı konusunda nitelikli personel bulamadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Yaşadıkları problemler hakkında çözüm önerileri sunulmuştur.
KOBİ’ler, Ekonomi, Teknoloji, Yönetim
 • Adjouman, D.(2014). Factors Influencing Small and Medium Enterprises (SMEs) in Adoption and Use of Technology in Cote d’Ivoire Diabate. International Journal of Business and Management; Vol. 9, No. 8. Published by Canadian Center of Science and Education.
 • Afşar, B.,Erkek,S. ve Erkek, A. (2018). 2005-2015 Yılları Arasında Türkiye’de Uygulanan Ar-Ge ve İnovasyon Politikalarının KOBİ’ler Üzerindeki Etkisi: Konya Tarım Alet ve Makineleri İmalat Sektörü Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. Cilt-21, Sayı-1, ss.1-17,2018.
 • Agwu, O.M. (2014). Issues, Challengesand Prospectsof Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Port-Harcourt City, Nigeria. European Journal of Sustainable Development, 3, 1, ss.101-114.2014.
 • Akdede,S.H. ve Turan, A.H.(2008). Bilişim Sistemlerinin KOBİ’lerin Performansına Etkileri: Kaynak Temelli Yaklaşım İle Denizli İlinde Ampirik Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,63,4,Ankara.
 • Akderujjaman, S.M. (2010). Problems and Prospects of SMEs Loan Management: A Study on Mercantile Bank Limited, Khulna Branch. Journal of Business and Technology.Volume– V, Issue– 02, July-December, 2010.
 • Altay, H. ve İlban, M.O.(2007). Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi KOBİ Yöneticilerinin Organizasyon Algıları Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.Cilt 7, Sayı 1, ss.111-127,2007.
 • Apan, M. ve İslamoğlu,M. (2014). KOBİ’lerde Finans Yönetimi. International Journal and Science Culture and Sport. Special Issue:1 July,2014.
 • Aydoğan, E. ve Altuğ, M.(2006). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Rekabet Gücünün Arttırılmasında İleri Yönetim Teknolojilerinin Rolü: Makine ve İmalat Sektörüne Yönelik Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. s.16,ss.87-110,2006.
 • Aydoğan, E. ve Semiz, S. (2004). İşletmelerde Teknoloji Yönetimi Bağlamında İleri Üretim Teknolojileri ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 116, 2004.
 • Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. New York: Sage.
 • Çetin, H.C. (2007). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansman Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Politikalar (Kredi Politikaları). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. 2007. İstanbul.
 • Emecen,E. ve Çiçek,H.(2016). KOBİ’lerin Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Burdur İli İmalat Sektöründeki İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. C.8,S.1.,ss.141-158.2016.
 • Eğmir, T.R.ve Hazman, G.G. (2017). KOBİ’lere Sağlanan Teşvikler ve KOBİ’lerin Vergi Algısı İlişkisi: Afyonkarahisar Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt-7, Sayı-2,ss.225-246,2017.
 • Gedik, H. (2017). Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin E-Pazarlama Uygulamaları. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt: 6 – Sayı: 5,ss.129-149,2017.
 • Gökalp, F.,Ada, E. ve Demirhan, D.(2006). Gelişen Bilgi Teknolojilerinin KOBİ’lere Etkisi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), ss.117-136,2006.
 • Göker,A.(2001)KOBİ’ler ve Teknoloji Sorunu. http://www.inovasyon.org/html/cbt/AYK.CBTD37.pdf
 • Gürler, İ. ve Güler, E. (2009). Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması. Ege Akademik Bakış. 9 (2) 2009, ss.623-635.
 • Karyağdı, N.G. (2019). KOBİ’lerde Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Uygulanmasının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Malatya İli Örneği. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 9, Sayı 18,ss.320-344,2019.
 • Kaygın, C.Y. ve İkinci, A. (2019). KOBİ’lerin Finansal Sorunlarına İşletme Sahiplerinin Bakış Açısı: Kars İli Örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. Cilt 13, Sayı 19,2019.
 • KSEP. (2015). KOBİ Stratejisi Eylem Planı https://www.kosgeb.gov.tr.KSEP/Kobi_Stratejisi_ve_Eylem_Plani_(2015-2018).pdf.
 • Kutlu, A.H. ve Demirci, N.S. (2007). KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık,2007.s.190.
 • Marquez, D.P., Acosta, P.S. and Merigo, J.M. (2015). Analyzing the effects of technological, organizational and competition factors on Web knowledge exchange in SMEs. Telematics and Informatics. 32(2015), ss.23-32.
 • Mittal, S.,Khan, M.A., Romero, D. and Wuest, T.(2018). A critical review of smart manufacturing & Industry 4.0 maturity models: Implications for small and medium-sized enterprises (SMEs). Journal of Manufacturing Systems, 49., ss. 194–214.
 • Özdemir, H.M.(2010). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Teknoloji Yönetimi ve İleri Üretim Teknolojileri Kullanımı: Makine İmalat Sektöründe Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Mayıs, 2010.
 • Özgener, Ş. (2003). Büyüme Sürecindeki KOBİ’lerin Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Nevşehir UN Sanayii Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi. Sayı.20,ss137-161,2003.
 • Öztürk,O. (2019). Firmalar İçin Stratejik Bir Seçenek Olarak Bağımlılık: Kaynak Bağımlılığı Kuramına Bir Katkı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü. Mayıs,2019.
 • Pfeffer, J. ve Salancik, G. R. (2003). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Stanford Business Press, California.
 • Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. London: SAGE Publication.
 • Şahin,D.B. ve Özüdoğru,H. (2019). KOBİ’lerde Üretim Pazarlama Sorunları: Ostim Örneği. Üçünsü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 54(1) ss.320-333.2019.
 • Şenel, A. ve Gençoğlu, S.(2003). Küreselleşen Dünyada Teknoloji Eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(12),ss.45-65.2003.
 • Tekin,M., Güleş,H.K. ve Öğüt, A.(2003). Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi. Nobel Yayınevi.2003,Ankara.
 • Turan, A.H. (2007). Kaynak Temelli Yaklaşım Bağlamında Bilişim Sistemlerinin KOBİ’lerin Performansına Etkileri: Denizli İlinde Ampirik Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı,2007
 • Türkan, Y. (2011). KOBİ’lerin Finansman Sorunları Bu Sorunların Çözümünde KOBİ Borsaları ve Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2011,Erzurum.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S.K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Beta Yayınları 5.Baskı. İstanbul.
 • Varol, A. ve Kaygısız, E.G. (2018). KOBİ’lerde Teknoloji Kullanımı: Giresun İli Örneği. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt-10, Sayı-19, ss.535-552,2018.
 • Yelkikalan, N. ve Ener, M. (2001). “KOBİ’lerin Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecinde Karşılaştıkları Teknolojik Sorunlar”. I. Orta Anadolu Kongresi, ss. 291-299, Nevşehir.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H., (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yörük, N. ve Ü, Ban. (2003). KOBİ‟lerin Finansman Sorunları ve Finansman Sorunlarının Kaynaklarının Belirlemesine Yönelik Uygulama. Gazi Kitapevi. Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2263-0479
Yazar: Fatih Ferhat ÇETİNKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası IIB.A4.18.011
Teşekkür Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed817822, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {321 - 340}, doi = {10.31592/aeusbed.817822}, title = {KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar}, key = {cite}, author = {Çetinkaya, Fatih Ferhat} }
APA Çetinkaya, F . (2021). KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 321-340 . DOI: 10.31592/aeusbed.817822
MLA Çetinkaya, F . "KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 321-340 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/61082/817822>
Chicago Çetinkaya, F . "KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 321-340
RIS TY - JOUR T1 - KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar AU - Fatih Ferhat Çetinkaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.817822 DO - 10.31592/aeusbed.817822 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 340 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.817822 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.817822 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar %A Fatih Ferhat Çetinkaya %T KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar %D 2021 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.817822 %U 10.31592/aeusbed.817822
ISNAD Çetinkaya, Fatih Ferhat . "KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Mart 2021): 321-340 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.817822
AMA Çetinkaya F . KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 321-340.
Vancouver Çetinkaya F . KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 321-340.
IEEE F. Çetinkaya , "KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 321-340, Mar. 2021, doi:10.31592/aeusbed.817822