Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 287 - 306 2021-03-31

TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman EKİCİ [1] , Alpcan ACAR [2]


Bu çalışmada, 2002 yılı sonrası iktidar partisi (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve ana muhalefet partisinin (Cumhuriyet Halk Partisi) genel seçim beyannamelerinde “kadın” ve “cinsiyet eşitsizliği” kavramlarını nasıl algıladıkları ve bu kavramlar üzerinden yaşanan sorunları nasıl ele aldıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla sürdürülen çalışmada, öncelikle cinsiyet ve cinsiyet eşitsizliği kavramları üzerinde durularak, Türkiye’nin cinsiyet eşitsizliği konusundaki mevcut durumunun analizi istatistikî verilerle ortaya konmuştur. Daha sonrada bu bilgiler ışığında her iki partinin genel seçim beyannameleri “kadın” ve “cinsiyet eşitsizliği” kavramları üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, her iki partinin belli noktalarda ortak paydada buluştuğu gözlemlenirken, bazı konularda farklı bakış açılarına sahip olduğu görülmüştür. Özellikle her iki partinin de kadınları ayrı bir seçmen grubu olarak değerlendirmeye başladığı kanaatine varılmıştır. Ek olarak hem iktidar partisinin hem de ana muhalefet partisinin kadınlara yönelik istihdam, eğitim, sağlık ve toplumsal boyutlarda pozitif ayrımcılığı benimsedikleri görülmüştür. Ayrıca her iki parti de seçim beyannamelerinde kadını, geleneksel rollerinden uzaklaştırmadan cinsiyet eşitliğini sağlamayı esas almıştır.
Kadın, Cinsiyet, Eşitlik, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi
 • Adalet ve Kalkınma Partisi,(2002), Ak Parti 2002 Genel Seçim Bildirgesi.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi,(2007), Ak Parti 2007 Genel Seçim Bildirgesi.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi,(2011), Ak Parti 2011 Genel Seçim Bildirgesi.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi,(2015), Ak Parti 2015 Genel Seçim Bildirgesi.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi,(2018), Ak Parti 2018 Genel Seçim Bildirgesi.
 • Amman, M. T. (2012). Din ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet I. (M. F. Bayraktar, Dü.) İstanbul: İslami İlimler Araştırma Vakfı ve Ensar Yayınları.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Bingöl, O. (2014). Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (3), 108-114.
 • Cumhuriyet Halk Partisi, (2002), CHP 2002 Genel Seçim Bildirgesi.
 • Cumhuriyet Halk Partisi,(2007), CHP 2007 Genel Seçim Bildirgesi.
 • Cumhuriyet Halk Partisi,(2011),CHP 2011 Genel Seçim Bildirgesi.
 • Cumhuriyet Halk Partisi,(2015), CHP 2015 Genel Seçim Bildirgesi.
 • Cumhuriyet Halk Partisi, (2018), CHP 2018 Genel Seçim Bildirgesi.
 • Demirbilek, S. (2007). Cinsiyet Ayırımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44 (511), 12-27.
 • Erdoğan, D. (2016). Siyasi Partilerin Temsili Demokrasi Üzerindeki. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2 (3), 59-74.
 • Erol, M. (2008). Toplumsal Cinsiyetin Tutumlar Üzerindeki Etkisi. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32 (2), 199-219.
 • Gürhan, N. (2010, Kasım 26-28 ). Toplumsal Cinsiyet ve "İslami Feminist" Söylem. Uluslararası Sempozyum Samsun .
 • Heywood, A. (2000). Key Concepts In Politics. New York USA: Palgrave.
 • Heywood, A. (2011). Siyasi İdeolojiler (3. b.). (A. K. Bayram, Ö. Tüfekçi, H. İnaç, Ş. Akın, & B. Kalkan, Çev.) Ankara: Adres Yayınları.
 • Heywood, A. (2013). Siyaset. (B. B. Özipek, B. Şahin, M. Yıldız, Z. Kopuzlu, B. Seçilmişoğlu, & A. Yayla, Çev.) Ankara: Adres Yayınları.
 • Kabaoğlu, S. Q. (2017). Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (Özel Sayı 2), 1-4.
 • Kadın Adayları Destekleme Derneği, (2017), Kadın İstatistikleri 2017, Haziran 20, 2020 tarihinde"http://ka-der.org.tr/wp content/uploads/2017/12/kad%C4%B1n-istatistikleri-2017.pdf" http://ka-der.org.tr/wp-content/uploads/2017/12/kad%C4%B1n-istatistikleri-2017.pdf adresinden alındı.
 • Koçak,A., & Arun, Ö. (2006). İçerik Analizi Çalışmalarında Örneklem Sorunu." Selçuk İletişim , 4(3), 21-28.
 • Newton, K., & van Deth, J. W. (2014). Karşılaştırmalı Siyasetin Temelleri. (E. Saraçoğlu, Çev.) Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Maynard, M. (2005). Women's Studies. P. Essed, D. T. Goldberg, & A. Kobayashi içinde, A Companion To Gender Studies (s. 29-39). USA: Blackwell Publishing.
 • Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye'de Kadın ve Eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14 (33), 93-112.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11(1), 323-343.
 • Özer, H. (2018). Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Kadın Emeğinin Değerlendirilmesi. Tarih Okulu Dergisi, 11 (XXXVII-2), 295-333.
 • Savaş, G. (2018). Türkiye’de Yaşayan Bireylerin Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği Algısı. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 1 (2), 101-121.
 • Şişman, N. (2012). Dini ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet II. (M. F. Bayraktar, Dü.) İstanbul: İslami Bilimler Araştırma Vakfı ve Ensar.
 • T.C.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2018), Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023. Ankara.
 • Tosun, T., & Tepeciklioğlu, A. O. (2014). Siyasi Partiler, Siyasi Katılım ve Propaganda. Siyaset Bilimi (4. b., s. 469-506). içinde Ankara: Orion Kitabevi.
 • Turgut, A. Ş. (2019). Türkiye’deki Gelir Eşitsizliğinin Toplumsal Cinsiyet, Kadının İstihdamı Ve Kadın Yoksulluğu Açısından Değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38 (2), 315-329.
 • Tuncel, G. (2020). Siyasal Ayrışma. Malatya: BİLSAM Yayınları.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Bitirilen Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre Nüfus 2008-2019.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Yönetici Pozisyonlarındaki Bireylerin Cinsiyete Göre Dağılımı 2012-2019.
 • Yayla, A. (2015). Siyaset Bilimi (2. b.). Ankara: Adres Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8477-000X
Yazar: Süleyman EKİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: inönü üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2314-6702
Yazar: Alpcan ACAR
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed830208, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {287 - 306}, doi = {10.31592/aeusbed.830208}, title = {TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Ekici, Süleyman and Acar, Alpcan} }
APA Ekici, S , Acar, A . (2021). TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 287-306 . DOI: 10.31592/aeusbed.830208
MLA Ekici, S , Acar, A . "TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 287-306 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/61082/830208>
Chicago Ekici, S , Acar, A . "TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 287-306
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Süleyman Ekici , Alpcan Acar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.830208 DO - 10.31592/aeusbed.830208 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 306 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.830208 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.830208 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Süleyman Ekici , Alpcan Acar %T TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2021 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.830208 %U 10.31592/aeusbed.830208
ISNAD Ekici, Süleyman , Acar, Alpcan . "TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Mart 2021): 287-306 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.830208
AMA Ekici S , Acar A . TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 287-306.
Vancouver Ekici S , Acar A . TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 287-306.
IEEE S. Ekici ve A. Acar , "TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 287-306, Mar. 2021, doi:10.31592/aeusbed.830208