Yıl 2020, Cilt , Sayı 7, Sayfalar 135 - 154 2020-12-31

Bu çalışmada oryantalizmin sözlük ve kavramsal çözümlemesi yapılarak oryantalistleri Doğu ile alakalı çalışmalar yapmaya sevk eden temel hususlar maddeler halinde izah edilmeye çalışılmıştır. Oryantalizmin doğuşu, amaç ve hedefleri doğrultusunda değişik isimlerle çalışmaları ve oryantalizmin türleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Oryantalizmi doğuran en önemli etkenler olan dini sebepler, siyasi etmenler, ticari gayeler, kültürel hususlar ve ilmi maksatlar ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Oryantalistlerin yapmış oldukları çalışmalara alternatif olarak özellikle Türkiye ve Arap dünyasında yapılan çalışmalar ve tesis edilen kurumlar hakkında bilgi verilmiştir. Doğu üzerinde çeşitli alanlarda yıllarca çalışma yapan Batılı bilim adamlarının hedeflerini maddeler halinde sunmaya çalıştığımız bu çalışmamızda Batı’nın kendi hayal dünyasında yaratmak istediği Doğu algısı üzerinde durulmuştur. Öte yandan elde edilen bilgi ve bulgular sonuç bölümünde özetle aktarılmıştır.
Oryantalizm, Şark, Şarkiyat, Oryantalist, Doğu
 • Abdulkerim, İbrahim. el-İstişrak ve Ebhasu’s-Sira‘ lede İsraîl, Daru’l-Cîl lin-Neşr, Umman, 1993.
 • Alioğlu, Bahadır. Rus Oryantalist Agafangel Efinoviç Krımskiy’in Hayatı ve İslam tarihi Üzerine Çalışmaları, Basılmamış Yüksek Lisans Çalışması, İstanbul, 2013.
 • Altıkulaç, Tayyar. “İslâm Araştırmaları Merkezi”, DİA, İstanbul, 2001.
 • Altuntaş, Halil ve Şahin, Muzaffer. Kur’an’ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2011.
 • Atalay, Sinem Oryantalizm, Oryantalistler ve Arap Dili Çalışmaları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır, 2007.
 • Avluklu, Aysel Oryantalizm ve Küreselleşmesi Üzerine, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2005.
 • Aykut, Ayhan “Ansiklopedi”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, C.3, 1991.
 • Aykut, Ayhan “İslâm-Türk Ansiklopedisi”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, C.23, 2001.
 • Bacınoğlu, Tamer, Andrea Modern Alman Oryantalizmi Alman Yayıncılığının Türkiye Tablosu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, 2001.
 • Casim, Nasır Abdurrezzak el-Mola el-İslam ve’l-Garb Dirâsât fî Nakdi’l-İstişrak, Umman, Daru’l-Menahic Li’n-Neşri ve’t-Tevzi‘, 2004.
 • Cemile, Meryem İslam ve Oryantalizm, (Terc: Faruk Yılmaz, Ahmed Deniz) Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 1989.
 • Cerrahoğlu, İsmail Oryantalizm: Batı’da Kur’an ve Kur’an Çalışmaları Üzerine Araştırmaları, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXI, 1989.
 • Ceylan, Sibel XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Eğitim Kurumlarında Yabancıların Etkisi: Kahire Üniversitesi Oryantalistler Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak, 2010.
 • Çüllüoğlu, Mahmut Sami Kur’an’ı Kerim’in Cem‘i ve Çoğaltılmasında Müsteşriklerin Görüşleri ve Bu Görüşlerin Eleştirileri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2001.
 • Doğan, Mehmet Büyük Türkçe Sözlük, Ülke Yayın Haber Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1994.
 • el-Ğarbî, Ahmed Abdulhamid Ru’yetu’l-İslâm lil-İstişrak, el-Müntede’l-İslâmî, Londra, 1411.
 • el-Hanî, et-Tehâmî el-Fikru’l-İstişrakî ve’l-İslam, Mektebet-u Alâu’d-Dîn, Safakas, 2010.
 • el-Mitanî, Abdulazîm el-İslam fî Muvaceheti’l-İstişraki’l-Alemî, Daru’l-Vefa li’t-Tibaati ve’n-Neşr ve’t-Tevzî’, Mansûra, 1984.
 • el-Mûsî, Muhsin Casim el-İstişrak, Daru’ş-Şuûni’s-Sekafiyyeti’l-Amme, Bağdat, 1987.
 • en-Naîm, Abdullah Muhammed el-Emîn el-İstişrak fî’s-Siyreti’n-Nebeviyyeti, Herndon, el-Ma‘hedu’l- ‘Alemî lil-Fikri’l-İslâmiyyi, 1997.
 • en-Nemle, Ali bin İbrahim el-İstişrak fi’l-Edebiyyati’l ‘Arab, 1993.
 • es-Sıbaî, Mustafa Oryantalizm ve Oryantalistler, (Terc: Mücteba Uğur) Oğul Matbaacılık, İstanbul, 1993.
 • es-Sıbaî, Mustafa Müsteşrikler ve Hedefleri, Terc: Sinan Yıldız, İstanbul, Sinan Yayınevi, 1971.
 • Et-Tahtavî, Muhammed Aziz İsmaîl et-Tebşîr ve’l-İstişrak, ez-Zehra li’l-A’lam el-Arabî yayınları, 1991.
 • Hatipoğlu, İbrahim el-Mu‘cemü’l-Müfehres li-Elfâzî’l-Hadîsi’n-Nebevî, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, C.30, 2005.
 • İnankur, Zeynep ve Germaner, Semra Oryantalizm ve Türkiye, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları.
 • Kanar, Mehmet Geschichte der arabischen Litteratur (GAL), DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, C.14, 1996.
 • Kula, Onur Bilge Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Necâ, Fatime Hudâ Nûru’l-İslâm ve Ebatilu’l-İstişrak, Daru’l-Îmân, Trablus.
 • Özçelik, Tacettin Gökhan Doğu ve Batı Dikotomisinin Yarattığı Gerçeklik: Oryantalizm – Oksidentalizm, Basılmamış Doktora Tezi, Bursa, 2015.
 • Özsoy, Nuriye Der İslam Dergisinde Yayımlanan 112. el-İhlas Suresiyle İlgili Makaleler Örnekliğinde Oryantalistik Kur’an Çalışmalarının değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010.
 • Parla, Jale Efendilik, Kölelik ve Şarkiyatçılık, İstanbul, İletişim Yayınları, 1985.
 • Parlakışık, Ahmet Oryantalizmin Soruları, İnsan Yayınları, İstanbul.
 • Said, Edward Oryantalizmin Eleştirileri, (Terc: İslam Özkan, Süleyman Şahin, Şenay Özden), Bahar Yayınevi, İstanbul, 2000.
 • Saîd, Halid Edward Saîd nakidü’l-İstişrak.
 • Sarı, Osman Oryantalizm Üzerine Bir Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Çalışması, Elazığ, 2008.
 • Sayan, Emine Pınar Alman Müsteşriklerin İslâm Tasavvufu Hakkındaki Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2013.
 • Soltayev, Zelimhan Rus Oryantalistlerinin Siyer Çalışmaları (19. Ve 20. Yüzyıllar), Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2009.
 • Süphandağ, İsmail Batı ve İslam Arasında Oryantalizm, Gelenek Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul.
 • Togan, Zeki Velidi 1951’de İstanbul’da Toplanan Milletlerarası XXII. Müsteşrikler Kongresi, İbrahim Horoz basımevi, İstanbul, 1953.
 • Yefût, Salim Hafriyatu’l-İstişrak fî Nakdi’l-Akli’l-İstişrakî, el-Merkezu’s-Sekafi’l-Arab, Beyrut, 1989.
 • Yıldırım, Suat Oryantalistlerin Yanılgıları, Ufuk Yayınları, İstanbul.
 • Yıldız, Şevket Oryantalizm ve İslam Tarihine Oryantalist Yaklaşımlar, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2002.
 • Yücel, Bulut “Oryantalizm”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, C.33, 2007.
 • Zakzûk, Mahmud Muhammed el-İslâm ve’l-İstişrak, Daru’t-Tedamuni li’t-Tıba‘âti, Abidîn, 1984.
 • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma makaleleri
Yazarlar

Yazar: Mesut IŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Teşekkür Teşekkürler
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { agiid723498, journal = {Ağrı İslami İlimler Dergisi}, issn = {2619-9327}, eissn = {2619-9327}, address = {}, publisher = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {135 - 154}, doi = {}, title = {ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI}, key = {cite}, author = {Işık, Mesut} }
APA Işık, M . (2020). ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI . Ağrı İslami İlimler Dergisi , (7) , 135-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/agiid/issue/58983/723498
MLA Işık, M . "ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI" . Ağrı İslami İlimler Dergisi (2020 ): 135-154 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/agiid/issue/58983/723498>
Chicago Işık, M . "ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI". Ağrı İslami İlimler Dergisi (2020 ): 135-154
RIS TY - JOUR T1 - ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI AU - Mesut Işık Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ağrı İslami İlimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 154 VL - IS - 7 SN - 2619-9327-2619-9327 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ağrı İslami İlimler Dergisi ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI %A Mesut Işık %T ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI %D 2020 %J Ağrı İslami İlimler Dergisi %P 2619-9327-2619-9327 %V %N 7 %R %U
ISNAD Işık, Mesut . "ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI". Ağrı İslami İlimler Dergisi / 7 (Aralık 2020): 135-154 .
AMA Işık M . ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI. Ağrı İslami İlimler Dergisi. 2020; (7): 135-154.
Vancouver Işık M . ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI. Ağrı İslami İlimler Dergisi. 2020; (7): 135-154.
IEEE M. Işık , "ORYANTALİZM VE BATI'NIN DOĞU ALGISI", Ağrı İslami İlimler Dergisi, sayı. 7, ss. 135-154, Ara. 2021