Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 1, Sayfalar 52 - 77 2020-06-26

İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme

Elbeyi PELİT [1] , Faruk GÖKÇE [2]


Turizm işletmelerinde bürokratik ve disiplin işlemleri kapsamında, işe giriş-çıkış işlemleri sürecinde, çalışma düzeninin sağlanmasında, sosyal faaliyetler konusunda ve disiplin sürecinde birtakım sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlara karşı insan kaynakları yönetimi birimi, bürokratik ve disiplin işlemleri sürecini etkin bir şekilde yönetebilmeli ve sorunlar karşısında başarılı bir şekilde çözümler üretebilmelidir. Bu çalışmanın amacı, önemli bir insan kaynakları yönetimi işlevi olan bürokratik ve disiplin işlemleri kapsamında turizm işletmelerinde yaşanan sorunların genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, ilgili literatürde konuyla ilgili daha önceki çalışmalar incelenerek bürokratik ve disiplin işlemlerinin kapsamı ve turizm işletmelerinde bürokratik ve disiplin işlemleri kapsamındaki sorunlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca bu süreçte yaşanan sorunların çözümünde; insan kaynakları yönetimi biriminin rolü ve önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak çalışmada, insan kaynakları yönetimi işlevi olan bürokratik ve disiplin işlemleri sürecinde yaşanan sorunlar ortaya konmuş ve sorunların giderilmesi hususunda işletme yöneticilerine ve araştırmacılara öneriler getirilmiştir.
İnsan kaynakları yönetimi, Bürokratik işlemler, Disiplin, Turizm işletmeleri, turizm işletmelerinde bürokratik disiplin işlemleri sorunları
 • Aslan, Z. (2001). Disiplin Suç ve Cezaları. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Aydın, U. (2006). İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı. Ankara: Tisk Yayınları.
 • Baransel, A. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Birinci Cilt: Klasik ve Neo-klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No: 101.
 • Baytok, A. (2015). Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminde Destek İşlevler. E. Pelit (Ed.), Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Bilgin, L. (2004). Disiplin. R. Geylan (Ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi. Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Cingil, A. (1996). İnsan Kaynakları Yönetiminde Disiplin Sistemleri ve Üç Askeri Hastanenin Disiplin Sistemine İlişkin Bir Örnek Olay Çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Bilim Dalı, İstanbul.
 • Çitil, N. (2004). Turizm Çalışanlarının Hukuki Statüsü. http://www.turkhukuksitesi.com/makale_137.htm (Erişim Tarihi: 10.01.2019). "Turizm Çalışanlarının Hukuki Statüsü" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Nursel Citil'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
 • Demirkaya, H. (2006). Tarım Toplumundan Bilgi Toplumuna İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişim. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (27), 1-23.
 • Eken, Y. (2007). İnsan Kaynakları Birimlerinin İşe Alım Sürecindeki Hukuki İşlevleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir.
 • Ekici, E. (2006). Hobbes ve Rousseau: Toplumsal Sözleşme Kuramı. Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyst Fakültesi Felsefe Dergisi, (6), 78-89.
 • Eren, E. (1989). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Ersen, H. (1997). Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi (2. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Eryılmaz, B. (2013). Bürokrasi ve Siyaset (5.Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Etimoloji Türkçe (2018). Disiplin Kelime Kökeni. [URL: https://www.etimolojiturkce.com/kelime/disiplin] (Erişim 30 Aralık 2018).
 • Fındıkçı, İ. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gawthrop, L. C. (1969). Bureaucratic Behaviour in the Executive Branch: Analysis of Organizational Change. London: The Free Press.
 • Geylan, R. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Gökçe, O. ve Şahin, A. (2002). 21. Yüzyılda Türk Bürokrasisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 1-27.
 • Güripek, E. ve Sert, S. (2016). Disiplin ve Şikayet Yönetimi. N. Şahin Perçin, B. Güzel ve Ş. Aydın Tükeltürk (Ed.), Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • İş Kanunu (2003). Madde 8 – Madde 75 (Tanım ve Şekil). [URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf] (Erişim 07 Ocak 2019).
 • Kavanaugh, R. R. ve Ninemeirer, J. D. (2001). Supervision In the Hospitality Industry (3rd Edition). Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association.
 • Mathis, R. L. ve Jackson, J. H. (1994). Human Resource Management (7th Edition). USA: West Publishing Corporation.
 • Özdemir, E. ve Akpınar, A. T. (2002). Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Alanya’daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 85-105.
 • Öztürk, C. (2018). Polis Disiplin İşlemleri: Tüzükten Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(ICEESS’ 18), 29-36.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2012). Uygulama Örnekleriyle İnsan Kaynakları Yönetimi (6. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2006). Madde 4 – Madde 8. [URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf] (Erişim 07 Ocak 2019).
 • TDK (2018). Güncel Türkçe Sözlük. [URL: http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c29136d766ea2.01486526] (Erişim 30 Aralık 2018).
 • Weber, M. (1987). Sosyoloji Yazıları (Çev: Taha Parlar). İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
 • Yenipınar, U. (2005). Otel İşletmelerinde Ücretlendirme: İzmir İli 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 148-176.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6418-801X
Yazar: Elbeyi PELİT
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4100-2171
Yazar: Faruk GÖKÇE (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ahbvtfd680789, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, issn = {2687-1912}, address = {turizmdergi@hbv.edu.tr}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {23}, pages = {52 - 77}, doi = {}, title = {İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Peli̇t, Elbeyi and Gökçe, Faruk} }
APA Peli̇t, E , Gökçe, F . (2020). İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 52-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/55248/680789
MLA Peli̇t, E , Gökçe, F . "İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 (2020 ): 52-77 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/55248/680789>
Chicago Peli̇t, E , Gökçe, F . "İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 (2020 ): 52-77
RIS TY - JOUR T1 - İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme AU - Elbeyi Peli̇t , Faruk Gökçe Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 77 VL - 23 IS - 1 SN - 2687-1912- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme %A Elbeyi Peli̇t , Faruk Gökçe %T İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme %D 2020 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P 2687-1912- %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD Peli̇t, Elbeyi , Gökçe, Faruk . "İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 / 1 (Haziran 2020): 52-77 .
AMA Peli̇t E , Gökçe F . İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme. AHBVTFD. 2020; 23(1): 52-77.
Vancouver Peli̇t E , Gökçe F . İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2020; 23(1): 52-77.