Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 23, Sayı 2, 359 - 373, 30.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Akoğlan Kozak, M. (1996). Konaklama Endüstrisinde Kadının Konumu. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 16-23.
 • Altındal, Y., ve Gül, S. S. (2016). Turizm Sektöründe Kadın Girişimcilerin Risk Alma Deneyimleri. Toplum ve Demokrisi Dergisi, 10(21).
 • Aronson, R. L. (1991). Self Employment: A Labor Market Perspective. Ithaca, NY, ICR Press.
 • Aylan, F.K., Gök, S.H., Şalvarcı, S. (2019). Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Kadın Girişimciliğin Rolü: Lavanta Kokulu Köy. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1271-1289. Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Başaran, M., ve Ateş, A. (2019). Kırsal Kalkınmanın Sağlanmasında Kadın İstihdamı: Afyonkarahisar Gazlıgöl Termal Turizm Bölgesi Araştırması. Journal of Yasar University, 14(54).
 • Bedük, A. (1999). Türkiye’de Çalışan Kadın Ve Kadın Girişimciliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 106-117.
 • Boyacıoğlu, E. Z. ve Elmas, Ç. (2020). “Turizm ve Kadın” Olgusunun Bibliyometrik Yaklaşım ile İncelenmesi. Journal of Travel and Hospitality Management, 17(1), 32-52.
 • Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişim ve Đletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
 • Bruns A. ve Bahnisch M. (2009) “Social Media: Tools for User-Generated Content- Social Drivers behind Growing Consumer Participation in User-Led Content Generation”, (1) – State of the Art March, 1-60.
 • Cave, P. ve Kılıç, S. (2010). The Role of Women in Tourism Employment with Special Reference to Antalya. Turkey, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19 (3), 280-292.
 • https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/TR-GMCS-2019.html, (Erişim Tarihi: 1.06.2020).
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Siyasal Kitabevi.
 • Karakaş, A., ve Gökmen, G. (2016). Turizm sektöründe kadın girişimcilerin profilinin incelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 3 (3), 18-25.
 • Kasavana, M. L., Nusair, K., & Teodosic, K. (2010). Online Social Networking: Redefining the Human Web. Journal of Hospitality and Tourism Technology. Kılıç, S. (2013). Örnekleme Yöntemleri. Journal of Mood Disorders, 3(1).
 • Neuman, W. L., Neuman, L. W. (2006). Workbook for Neumann Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Allyn & Bacon.
 • Nyland R., Marvez R. ve Beck J. (2007) “Myspace: Social Networking or Social Isolation? The AEJMC Midwinter Conference, Reno, Nevada 23-24 Şubat, 1-20.
 • Onay, G. Ü., (2013). Kadın Girişimciliğini Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler: Isparta Kosgeb Girişimcilik Destekleri Üzerine Bir Araştırma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Ilgın, H. Ö., Çelik, Y. Ve Uruç, H. (2018). Kurumsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Uygulamaları; Bankalar Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Metinleri, 2019(1), 63-75.
 • https://www.tisk.org.tr/yayin/1359523609-isveren-dergisi--mart-nisan--2019-.pdf, Erişim Tarihi: 02.06.2020.
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24576, Erişim Tarihi: 02.06.2020.
 • Verma, Rohit, Stock, Debra ve McCarthy, Laura (2012). “Customer Preferences for Online, Social Media, and Mobile Innovations in the Hospitality Industry.” Cornell Hospitality Quarterly 53 (3): 183-186.
 • Yavuz, M. C. ve Haseki, M. İ. (2012). Konaklama İşletmelerinde E-Pazarlama Uygulamaları: E-Medya Araçları Temelinde Bir Model Önerisi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 116-138.
 • Yetim, N. (2002). Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(2), 79-92.
 • Yirik, Ş. ve Yıldırım, B. I. (2014). Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Bireysel Değerleri ile Risk ve Belirsizlik Algıları Arasındaki İlişkilerin Alan Araştırması ile İncelenmesi: Antalya Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 97-111.
 • Wearesocial, 2019 https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates, Erişim Tarihi: 1.06.2020.

Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma

Yıl 2020, Cilt 23, Sayı 2, 359 - 373, 30.12.2020

Öz

Günümüzde sosyal medya kullanımının yoğunluğu, işletmelerin tanıtım pazarlama aracı olarak bu platformları kullanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Rekabet edebilirliğini ve tanınırlığını sağlamak isteyen işletmeler sosyal medyanın geniş kitlelere aracısız ulaştırabilme özelliğinden faydalanmaktadırlar. Satın alma niyetini, satın alma eylemine dönüştürebilmenin güçlüğü, turizm sektöründe sosyal medya kullanımını daha önemli hale getirmektedir. Otel işletmeciliği kadın iş gücü yoğun olan bir sektördür. Bu noktada, sektörde çalışan kadınların yalnızca ara pozisyonlarda iş gücü olarak değil, beyin gücü olarak da kullanılması olumlu farklar yaratmak adına önem arz eder. Kadın, sosyal medya, turizm sektörü üçgeninde değerlendirilecek bu çalışma, Bozcaada konaklama işletmelerinin kadın girişimcilerinin bir sosyal medya aracı olan Instagram’ı kullanma yoğunluklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, Instagram’ da yer alan “görsel öğeler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İlgili yazın doğrultusunda otellerin pazarlama tanıtım çalışmalarına ilişkin ana tema ve alt temalardan oluşan bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik olarak yüzde ve frekans tablolarından yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, kadın girişimcilerin Instagram uygulamasını “ürün-hizmet” tanıtımını yoğun olarak kullandığını göstermektedir.

Kaynakça

 • Akoğlan Kozak, M. (1996). Konaklama Endüstrisinde Kadının Konumu. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 16-23.
 • Altındal, Y., ve Gül, S. S. (2016). Turizm Sektöründe Kadın Girişimcilerin Risk Alma Deneyimleri. Toplum ve Demokrisi Dergisi, 10(21).
 • Aronson, R. L. (1991). Self Employment: A Labor Market Perspective. Ithaca, NY, ICR Press.
 • Aylan, F.K., Gök, S.H., Şalvarcı, S. (2019). Kırsal Yoksulluğun Giderilmesinde Kadın Girişimciliğin Rolü: Lavanta Kokulu Köy. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1271-1289. Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Başaran, M., ve Ateş, A. (2019). Kırsal Kalkınmanın Sağlanmasında Kadın İstihdamı: Afyonkarahisar Gazlıgöl Termal Turizm Bölgesi Araştırması. Journal of Yasar University, 14(54).
 • Bedük, A. (1999). Türkiye’de Çalışan Kadın Ve Kadın Girişimciliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 106-117.
 • Boyacıoğlu, E. Z. ve Elmas, Ç. (2020). “Turizm ve Kadın” Olgusunun Bibliyometrik Yaklaşım ile İncelenmesi. Journal of Travel and Hospitality Management, 17(1), 32-52.
 • Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişim ve Đletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.
 • Bruns A. ve Bahnisch M. (2009) “Social Media: Tools for User-Generated Content- Social Drivers behind Growing Consumer Participation in User-Led Content Generation”, (1) – State of the Art March, 1-60.
 • Cave, P. ve Kılıç, S. (2010). The Role of Women in Tourism Employment with Special Reference to Antalya. Turkey, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19 (3), 280-292.
 • https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/TR-GMCS-2019.html, (Erişim Tarihi: 1.06.2020).
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Siyasal Kitabevi.
 • Karakaş, A., ve Gökmen, G. (2016). Turizm sektöründe kadın girişimcilerin profilinin incelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 3 (3), 18-25.
 • Kasavana, M. L., Nusair, K., & Teodosic, K. (2010). Online Social Networking: Redefining the Human Web. Journal of Hospitality and Tourism Technology. Kılıç, S. (2013). Örnekleme Yöntemleri. Journal of Mood Disorders, 3(1).
 • Neuman, W. L., Neuman, L. W. (2006). Workbook for Neumann Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Allyn & Bacon.
 • Nyland R., Marvez R. ve Beck J. (2007) “Myspace: Social Networking or Social Isolation? The AEJMC Midwinter Conference, Reno, Nevada 23-24 Şubat, 1-20.
 • Onay, G. Ü., (2013). Kadın Girişimciliğini Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler: Isparta Kosgeb Girişimcilik Destekleri Üzerine Bir Araştırma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Ilgın, H. Ö., Çelik, Y. Ve Uruç, H. (2018). Kurumsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Uygulamaları; Bankalar Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Metinleri, 2019(1), 63-75.
 • https://www.tisk.org.tr/yayin/1359523609-isveren-dergisi--mart-nisan--2019-.pdf, Erişim Tarihi: 02.06.2020.
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24576, Erişim Tarihi: 02.06.2020.
 • Verma, Rohit, Stock, Debra ve McCarthy, Laura (2012). “Customer Preferences for Online, Social Media, and Mobile Innovations in the Hospitality Industry.” Cornell Hospitality Quarterly 53 (3): 183-186.
 • Yavuz, M. C. ve Haseki, M. İ. (2012). Konaklama İşletmelerinde E-Pazarlama Uygulamaları: E-Medya Araçları Temelinde Bir Model Önerisi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 116-138.
 • Yetim, N. (2002). Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(2), 79-92.
 • Yirik, Ş. ve Yıldırım, B. I. (2014). Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Bireysel Değerleri ile Risk ve Belirsizlik Algıları Arasındaki İlişkilerin Alan Araştırması ile İncelenmesi: Antalya Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 97-111.
 • Wearesocial, 2019 https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates, Erişim Tarihi: 1.06.2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nahide Övgü DEMİRAL> (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EZİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-5024-4199
Türkiye


Azize HASSAN>
TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0001-5001-2526
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ahbvtfd770601, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-1912}, address = {turizmdergi@hbv.edu.tr}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {23}, number = {2}, pages = {359 - 373}, title = {Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Demiral, Nahide Övgü and Hassan, Azize} }
APA Demiral, N. Ö. & Hassan, A. (2020). Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 359-373 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/58426/770601
MLA Demiral, N. Ö. , Hassan, A. "Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 (2020 ): 359-373 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd/issue/58426/770601>
Chicago Demiral, N. Ö. , Hassan, A. "Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 (2020 ): 359-373
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma AU - Nahide ÖvgüDemiral, AzizeHassan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 373 VL - 23 IS - 2 SN - -2687-1912 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma %A Nahide Övgü Demiral , Azize Hassan %T Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma %D 2020 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P -2687-1912 %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD Demiral, Nahide Övgü , Hassan, Azize . "Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 / 2 (Aralık 2020): 359-373 .
AMA Demiral N. Ö. , Hassan A. Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma. AHBVTFD. 2020; 23(2): 359-373.
Vancouver Demiral N. Ö. , Hassan A. Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2020; 23(2): 359-373.
IEEE N. Ö. Demiral ve A. Hassan , "Kadın Girişimciler ve Sosyal Medya: Bozcaada Konaklama İşletmelerinin Instagram Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 359-373, Ara. 2020