Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Lisansüstü Düzeyde Turist/Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Programların Müfredatlarının İncelenmesi ve Öneriler

Yıl 2021, Cilt: 24 Sayı: 1, 99 - 115, 22.06.2021

Öz

Turizm endüstrisi sisteminde turizm rehberlerinin rolü ve sorumlulukları yadsınamayacak düzeydedir. Bundan dolayı, ülkeler turizm rehberliği mesleği ile ilgili sertifika programları, ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimleri vermekte ve turizm rehberliği ile ilgili yasal düzenlemeler yapmaktadır. Literatürde turizm rehberliği ile ilgili ön lisans ve lisans ders müfredatları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmişken, yüksek lisans düzeyinde herhangi bir çalışmanın olmadığı belirlenmiştir. Bundan dolayı, çalışmanın amacı turizm rehberliği tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi veren üniversitelerde zorunlu ve seçmeli olarak okutulan derslerin turizm rehberi ruhsatnamesi sahibi olunması için Turizm Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nde yer alan dersler bağlamında incelenmesidir. Araştırma nitel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle turizm rehberliği eğitimi ve müfredatlar ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Ardından turizm rehberliği tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi veren ve müfredatlarına ulaşabilen programlar belirlenmiştir. Tezli ve tezsiz programların müfredatları Turizm Rehberliği Meslek Yönetmeliği’ndeki zorunlu dersler ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada ayrıca tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler yabancı dil, bölgesel temalı dersler ve belli uzmanlık gibi unsurlar kapsamında da incelenmiştir. Araştırma ile tezli ve tezsiz turizm rehberliği veren programların müfredatlarının Turizm Rehberliği Meslek Yönetmeliği’ndeki derslerle ve farklı üniversitelerdeki programların müfredatlarının birbiri ile uyumlaştırılması önemli görülmektedir. Çalışma bulgularının turizm rehberlik mesleği ile ilgili TUREB, Turist Rehberleri Odalarının, sertifika eğitimi sağlayan ve lisansüstü düzeyde eğitim veren kurumların vereceği kararlar ve gelecekte açılacak programlar için katkı sağlaması beklenmektedir.

Destekleyen Kurum

Bu makale, 05-06 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen “III. Ulusal Turist Rehberliği” kongresinde sözlü olarak sunulmuştur

Kaynakça

 • Ahipaşaoğlu, S. (2001). Turizmde Rehberlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akdu, U., Karakaş, D., Zurnacı, J. ve Tabu, Ö. (2018). Turizm rehberliğinde alan uzmanlığı önerisi: sağlık turizmi rehberliği. Turist Rehberliği Dergisi, 1(2), 124-138.
 • Çakmak, T. F. ve İstanbullu Dinçer, F. (2018). Turist rehberliği bölümleri ders programlarının “Türk kimliği” açısından incelenmesi. International Journal of Contemporary Tourism Research, 2(2), 67-75.
 • Çokişler, N. (2017). Turizm rehberliği eğitiminde çeyrek asırdır değişmeyen parçalanmış yapı sorunu. 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı – 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 325-335.
 • Çolakoğlu, O. E., Epik, F. ve Efendi, E., (2010). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Değirmencioğlu, A. Ö. (2001). Türkiye’de turizm rehberliği eğitimi üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, 10-14.
 • Eker, N. ve Zengin, B. (2016). Turist rehberliği eğitiminin değerlendirilmesi: profesyonel turist rehberleri üzerinde bir uygulama. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 65-74.
 • Güven, Ö. Z. ve Ceylan, U. (2014). Lisans ve ön lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren okullardaki müfredatların turizm rehberliği meslek yönetmeliğine uygunluğunun incelenmesi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 186-195.
 • Hacıoğlu, N. (2008). Türkiye’de profesyonel turist rehberliği eğitiminde yeni bir yaklaşım. 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 224-247.
 • Hacıoğlu, N. ve Demirbulat, G. Ö. (2014). Türkiye’de turizm rehberliği eğitiminin ilgili mevzuat çerçevesinde kavramsal analizi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 170-185.
 • İşçeli, Z. ve Kılıç, G. (2018). Lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren fakültelerin müfredatlarının incelenmesi. Turist Rehberliği Dergisi, 1(1), 41-56.
 • TUREB (2018). 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu. Ankara: Dönmez Ofset.
 • Turist Rehberliği Meslek Kanunu (2012). Resmi Gazete: [URL: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120622-2.htm] (Erişim: 07 Temmuz 2020).
 • WFTGA (2020). What is tour guide? [URL: http://www.wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide] (Erişim: 07 Temmuz 2020).
 • Yarcan, Ş. (2007). Profesyonel turist rehberliğinde mesleki etik üzerine kavramsal bir değerlendirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(1), 33-44.
 • Yenipınar, U. ve Kardaş, K. (2019). Turizm rehberliği bölümleri müfredart geliştirme önerisi. Journal of Travel and Tourism Research, 15, 1-26.

REVIEW OF THE CURRICULUM OF THE TOURIST / TOURISM GUIDANCE GRADUATE PROGRAMS AND RECOMMENDATIONS

Yıl 2021, Cilt: 24 Sayı: 1, 99 - 115, 22.06.2021

Öz

The roles and responsibilities of tourism guides in the tourism industry are undeniable. Therefore, countries provide certificate programs, undergraduate and graduate educations and make legal arrangements related to tourism guidance. In the literature, while studies related to associate degree and undergraduate course curricula related to tourism guidance have been carried out, it has been determined that there is no study at graduate level. Therefore, the aim of the study is to examine the courses that are taught compulsory and elective in universities that provide graduate education with and without thesis in the context of the courses in the Tourism Guidance Vocational Regulations in order to have a tourism guide working card. The research was carried out using qualitative method. In the research, firstly, literature review related to tourism guidance education and curricula were done. Then, programs curricula that provide tourism guidance graduate education with and without thesis were determined. It is important to harmonize the curricula of the graduate programs that provide tourism guidance with and without thesis and the curricula of the programs in different universities and the courses in the Tourism Guidance Vocational Regulation. The findings of the study are expected to contribute to the decisions to be given by TUREB, Tourist Guides Chambers, institutions providing certificate education and graduate education related to the tourism guiding profession and programs to be opened in the future.

Kaynakça

 • Ahipaşaoğlu, S. (2001). Turizmde Rehberlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akdu, U., Karakaş, D., Zurnacı, J. ve Tabu, Ö. (2018). Turizm rehberliğinde alan uzmanlığı önerisi: sağlık turizmi rehberliği. Turist Rehberliği Dergisi, 1(2), 124-138.
 • Çakmak, T. F. ve İstanbullu Dinçer, F. (2018). Turist rehberliği bölümleri ders programlarının “Türk kimliği” açısından incelenmesi. International Journal of Contemporary Tourism Research, 2(2), 67-75.
 • Çokişler, N. (2017). Turizm rehberliği eğitiminde çeyrek asırdır değişmeyen parçalanmış yapı sorunu. 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı – 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 325-335.
 • Çolakoğlu, O. E., Epik, F. ve Efendi, E., (2010). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Değirmencioğlu, A. Ö. (2001). Türkiye’de turizm rehberliği eğitimi üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, 10-14.
 • Eker, N. ve Zengin, B. (2016). Turist rehberliği eğitiminin değerlendirilmesi: profesyonel turist rehberleri üzerinde bir uygulama. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 65-74.
 • Güven, Ö. Z. ve Ceylan, U. (2014). Lisans ve ön lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren okullardaki müfredatların turizm rehberliği meslek yönetmeliğine uygunluğunun incelenmesi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 186-195.
 • Hacıoğlu, N. (2008). Türkiye’de profesyonel turist rehberliği eğitiminde yeni bir yaklaşım. 3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 224-247.
 • Hacıoğlu, N. ve Demirbulat, G. Ö. (2014). Türkiye’de turizm rehberliği eğitiminin ilgili mevzuat çerçevesinde kavramsal analizi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 170-185.
 • İşçeli, Z. ve Kılıç, G. (2018). Lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren fakültelerin müfredatlarının incelenmesi. Turist Rehberliği Dergisi, 1(1), 41-56.
 • TUREB (2018). 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu. Ankara: Dönmez Ofset.
 • Turist Rehberliği Meslek Kanunu (2012). Resmi Gazete: [URL: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120622-2.htm] (Erişim: 07 Temmuz 2020).
 • WFTGA (2020). What is tour guide? [URL: http://www.wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide] (Erişim: 07 Temmuz 2020).
 • Yarcan, Ş. (2007). Profesyonel turist rehberliğinde mesleki etik üzerine kavramsal bir değerlendirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(1), 33-44.
 • Yenipınar, U. ve Kardaş, K. (2019). Turizm rehberliği bölümleri müfredart geliştirme önerisi. Journal of Travel and Tourism Research, 15, 1-26.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus TOPSAKAL 0000-0003-3202-5539

Yayımlanma Tarihi 22 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA TOPSAKAL, Y. (2021). Lisansüstü Düzeyde Turist/Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Programların Müfredatlarının İncelenmesi ve Öneriler. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 24(1), 99-115.