BibTex RIS Kaynak Göster

Güncel Bireysel Başvuru Kararları ve İdarî Yargıda İptal Davası Açma Süresi

Yıl 2017, Cilt: 21 Sayı: 2, 221 - 240, 01.04.2017

Öz

Dava açma süresi, adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak görülen “mahkemeye erişim hakkı”na yönelik bir sınırlama teşkil eder. Objektif nitelik arz eden ve idarî işlemin hukuka uygunluğunun tartışıldığı iptal davasında dava açma süresi, aynı zamanda hukuk devleti ilkesini de kayıt altına alır. Türk hukukuna henüz birkaç yıl önce giren bireysel başvuru yolu kapsamında Anayasa Mahkemesi, idarî yargılama hukukunu ilgilendiren kararlar da vermektedir. Bu çalışma, iptal davalarında dava açma süresine ilişkin kuralların yorumlanmasını konu edinen üç güncel karar ışığında, bireysel başvuru yolunun Danıştay içtihatları üzerindeki muhtemel etkisini ortaya koymakta ve okuyucuyu idarî yargıda iptal dava açma süresinin niteliği üzerinde yeniden düşünmeye davet etmektedir.

Kaynakça

 • AKBULUT, Emre: “İdari İşlemlerde Kanun Yolu ve Süresini Gösterme Yükümlülüğünün Yargısal Denetime Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 81, s. 1-21.
 • AKEL, Yıldız: İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girişi, (Yüksek Lisans Tezi), Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 2011.
 • AKILLIOĞLU, Tekin: “Yönetsel İşlemlerde Yürürlüğe Giriş Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2 Yıl: 1979, s. 33-44.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil: İdari Yargı Mevzuatı, 9. Baskı, Seçkin, Ankara, 2016.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil: Türk İdare Hukuku, 7. Baskı, Seçkin, Ankara, 2016.
 • Danıştay Dergisi, Sayı: 18-19, 58-59, 92, 97, 101, 104, 112, 114, 115, 118, 121.
 • DURAN, Lûtfi : “İdari Kazada Dava Açma Müddeti [İdari Müruru Müddet]”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 1945, Cilt: 11, Sayı: 1-2, s. 238-263.
 • EISENMANN, Charles: “Sur l’entrée en vigeur des normes administratives unilatérales”, Écrits de Droit Administratif, 1e édition, Dalloz, Paris, 2013.
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref: “İdari Yargıda Dava Açma Süresi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, s. 3-20.
 • KANLIGÖZ, Cihan: “İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XL, Sayı: 1-4, s.173-192.
 • KAPLAN, Gürsel: İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, Güncelleştirilmiş 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009.
 • ONAR, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt: 3, 3. Bası, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966.
 • ÖZCAN, Emrah: “Dava Açma Süresi Gösterilmeyen Ödeme Emirlerinde Dava Açma Süresine İlişkin ‘Pozitif’ ve ‘İdeal’ Bir Değerlendirme”, Ankara Barosu Dergisi, 2014/1, s. 271-286.
 • SANCAR, Mithat: “İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 ve 11. Maddeleri Bağlamında İptal Davalarında Süre”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1 (Mart 1990), s. 69-88.
 • SARICA, Ragıp: İdari Kaza, Cilt: 1, Kenan Matbaası, İstanbul, 1949
 • ŞANLI ATAY, Yeliz: “İdari İşlemde Başvuru Yollarının Gösterilmesi Yükümlülüğü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 96 (Eylül-Ekim 2011), s. 293-318.
 • ULER, Yıldırım: “Yönetsel Yargıda Dava Süresi”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Danıştay Matbaası, Ankara, 1991.
 • ZABUNOĞLU, Yahya: “İdari Yargıda Dava Açma Süresi”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Danıştay Matbaası, Ankara, 1991.

CURRENT INDIVIDIAL APPLICATION DECISIONS AND THE TERM OF LITIGATION IN ADMINISTRATIVE PROCEDURE

Yıl 2017, Cilt: 21 Sayı: 2, 221 - 240, 01.04.2017

Öz

The term of litigation constitutes a restraint towards the “right to access to the court”, which is seen as a component of the right to fair trial. In action of annulment that has an objective character and in which the legality of administrative act is argued, the term of litigation restrains also the rule of law (l’état du droit). Within the scope of individual application, which has entered into Turkish law a few years ago, Constitutional Court renders some judgments regarding administrative jurisdiction as well. This article asserts, in the light of three current decisions, the possible effects of individual application on the jurisprudence of Turkish Council of State and invites the reader to reconsider the true nature of the term of litigation in administrative procedure.

Kaynakça

 • AKBULUT, Emre: “İdari İşlemlerde Kanun Yolu ve Süresini Gösterme Yükümlülüğünün Yargısal Denetime Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 81, s. 1-21.
 • AKEL, Yıldız: İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girişi, (Yüksek Lisans Tezi), Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 2011.
 • AKILLIOĞLU, Tekin: “Yönetsel İşlemlerde Yürürlüğe Giriş Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2 Yıl: 1979, s. 33-44.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil: İdari Yargı Mevzuatı, 9. Baskı, Seçkin, Ankara, 2016.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil: Türk İdare Hukuku, 7. Baskı, Seçkin, Ankara, 2016.
 • Danıştay Dergisi, Sayı: 18-19, 58-59, 92, 97, 101, 104, 112, 114, 115, 118, 121.
 • DURAN, Lûtfi : “İdari Kazada Dava Açma Müddeti [İdari Müruru Müddet]”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 1945, Cilt: 11, Sayı: 1-2, s. 238-263.
 • EISENMANN, Charles: “Sur l’entrée en vigeur des normes administratives unilatérales”, Écrits de Droit Administratif, 1e édition, Dalloz, Paris, 2013.
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref: “İdari Yargıda Dava Açma Süresi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, s. 3-20.
 • KANLIGÖZ, Cihan: “İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XL, Sayı: 1-4, s.173-192.
 • KAPLAN, Gürsel: İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, Güncelleştirilmiş 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009.
 • ONAR, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt: 3, 3. Bası, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966.
 • ÖZCAN, Emrah: “Dava Açma Süresi Gösterilmeyen Ödeme Emirlerinde Dava Açma Süresine İlişkin ‘Pozitif’ ve ‘İdeal’ Bir Değerlendirme”, Ankara Barosu Dergisi, 2014/1, s. 271-286.
 • SANCAR, Mithat: “İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 ve 11. Maddeleri Bağlamında İptal Davalarında Süre”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1 (Mart 1990), s. 69-88.
 • SARICA, Ragıp: İdari Kaza, Cilt: 1, Kenan Matbaası, İstanbul, 1949
 • ŞANLI ATAY, Yeliz: “İdari İşlemde Başvuru Yollarının Gösterilmesi Yükümlülüğü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 96 (Eylül-Ekim 2011), s. 293-318.
 • ULER, Yıldırım: “Yönetsel Yargıda Dava Süresi”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Danıştay Matbaası, Ankara, 1991.
 • ZABUNOĞLU, Yahya: “İdari Yargıda Dava Açma Süresi”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Danıştay Matbaası, Ankara, 1991.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halim Alperen Çıtak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 21 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çıtak, H. A. (2017). Güncel Bireysel Başvuru Kararları ve İdarî Yargıda İptal Davası Açma Süresi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(2), 221-240.
AMA Çıtak HA. Güncel Bireysel Başvuru Kararları ve İdarî Yargıda İptal Davası Açma Süresi. AHBVÜ-HFD. Nisan 2017;21(2):221-240.
Chicago Çıtak, Halim Alperen. “Güncel Bireysel Başvuru Kararları Ve İdarî Yargıda İptal Davası Açma Süresi”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21, sy. 2 (Nisan 2017): 221-40.
EndNote Çıtak HA (01 Nisan 2017) Güncel Bireysel Başvuru Kararları ve İdarî Yargıda İptal Davası Açma Süresi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 2 221–240.
IEEE H. A. Çıtak, “Güncel Bireysel Başvuru Kararları ve İdarî Yargıda İptal Davası Açma Süresi”, AHBVÜ-HFD, c. 21, sy. 2, ss. 221–240, 2017.
ISNAD Çıtak, Halim Alperen. “Güncel Bireysel Başvuru Kararları Ve İdarî Yargıda İptal Davası Açma Süresi”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21/2 (Nisan 2017), 221-240.
JAMA Çıtak HA. Güncel Bireysel Başvuru Kararları ve İdarî Yargıda İptal Davası Açma Süresi. AHBVÜ-HFD. 2017;21:221–240.
MLA Çıtak, Halim Alperen. “Güncel Bireysel Başvuru Kararları Ve İdarî Yargıda İptal Davası Açma Süresi”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 21, sy. 2, 2017, ss. 221-40.
Vancouver Çıtak HA. Güncel Bireysel Başvuru Kararları ve İdarî Yargıda İptal Davası Açma Süresi. AHBVÜ-HFD. 2017;21(2):221-40.