Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlık Çalışanlarında Kariyer Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Konya İlinde Bir Uygulama

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 82 - 90, 02.08.2021

Öz

Bu araştırma, sağlık çalışanlarında kariyer tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Konya ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kariyer tatmini ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler 220 kadın ve 180 erkekten oluşan toplam 400 çalışana uygulanmıştır. Katılımcıların %45’i erkek %55’i kadındır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; genel örgütsel bağlılık ile kariyer tatmini arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Boyutlar arasındaki ilişkiye bakıldığında örgütsel bağlılığın alt boyutlarından olan içten minnet bağlılığı ile çıkar bağlılığı arasında çok düşük düzeyde pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.(r=,167; p<0,01). Çıkar bağlılığı ile aidiyet bağlılığı arasında çok düşük düzeyde pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,151; p<0,01). Genel boyut ile alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında örgütsel bağlılık genel boyutu ile en yüksek ilişki içten minnet bağlılığı boyutundadır (r=,753; p<0,01). Kariyer tatmini genel boyutu ile en yüksek ilişki bilişsel tatmin alt boyutundadır (r=,824; p<0,01).Çıkan sonuçlara göre; Kariyer tatminin örgütsel bağlılığa pozitif bir etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Arifoğlu S. (2015). Türk İlaç Sanayiinde Kariyer Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma.Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara
 • Austin, J.T., Vancouver, J.B. (1996) Goal Constructs İn Psychology: Structure, Process, And Content. Psychological Bulletin, 1996 /351.
 • Ayan F. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi. İlya İzmir Yayınevi, 1. Baskı, İzmir.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No: 206, Ankara, 192.
 • Balcı A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler. Ankara Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Baysal, A.C, Paksoy, M. (1999). Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyerallen Modeli. İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, (28), 7-15.
 • Brett, J.F., Vandewalle, D. (1999). Goal Orientation And Specific Goal Content As Predictors Of Performance Outcomes İn A Training Program. Journal Of Applied Psychology,863.
 • Çakmak O., K.Ö. (2014). Kariyer Bağlılığının Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 23,350–363.
 • Çavuş, M.F. ve İmadoğlu, T. (2017). “İnsan KaynaklarıYönetimi Uygulamaları Kariyer Tatmini ve İş Performansını Etkiler Mi? Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma”,3(12),98-103.
 • Çırpan H. (1999). Örgütsel Öğrenme İklimi Ve Örgüte Bağlılık İlişkisi: Bir Alan Araştırması. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Çolakoğlu Ü, Ayyıldız T, Cengiz S. (2009). Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama Farklılıkları: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20,77-89
 • Demir, C. ve Öztürk, U.(2011). Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama.Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 17-41.
 • Demirdelen, D. ve Ulama, Ş. (2013). Demografik Değişkenlerin Kariyer Tatminine Etkileri: Antalya’da 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi, 1(2), 65– 89.
 • Greenhaus, H.J., Parasuraman, S., Wormley, W.M.(1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations and career outcomes. Academy Of Management Journal, 33,64-86.
 • Gürkan, Ç. G. ve Koçoğlu, M. (2014). Yaratıcı Örgüt İkliminin Kariyer Tatmini Üzerine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracı Değişken Rolü: Türkiye’de Bir Vakıf ve Bir Devlet Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 588-602.
 • İrmiş, A, Bayrak, S. (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Kariyer Yönetimi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1 (1-2), 177-186
 • Kaynak, T. (1996). İnsan Kaynakları Planlaması, (2.Baskı). İstanbul, Alfa Basın Yayın Dağıtım.
 • King Z. (2004). Career Self-Management: Its Nature, Causes And Consequences, Journal Of Vocational Behavior, (65), 112–133.
 • Mcgee GW, Ford RC. (1987). Two (Or More ?) Dimensions Of Organizational Commitment: Reexamination Of The Affective And Continuance Commitment Scales. Journal Of Applied Psychology, 20, 638-642.
 • Meyer, J., Allen, N. (1997), Commitment in The Workplace, Thousand Oaks. CA: SAGE Publications.
 • Northcraft Gb, Neale Ma (1990). Organizational Behavior Management Challege. The Dryden Pres.,Usa, 1990. Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi,18,113 -130.
 • Özutku H. (2008). Örgüte Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılık İle İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2),79-97.
 • Soylu A. (2002).Yalın Örgütlerde Kariyer Yönetimi. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, 2002.
 • Şimşek Ş., Çelik, A. (2004). Kariyer Yönetimi, Gazi Yayınları, Ankara.
 • Vandenberg RJ, Scarpello V.(1994). A Longitudinal Asswssment Of The Determinant Relationship Between Employee Commitments To The Occupation And The Organization. Journal Of Organizational Behavior, 535-547.
 • Zeyrek A.O. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı 2005 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yükselme Sınavlarında Öğretmenlerin Başarı Durumları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (İstanbul İli Örneği). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Pınar ORUÇ> (Sorumlu Yazar)
ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2947-2768
Türkiye


Aydan YÜCELER>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4322-4528
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Oruç, P. & Yüceler, A. (2021). Sağlık Çalışanlarında Kariyer Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Konya İlinde Bir Uygulama . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 82-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64371/906802

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.