Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 13 - 21, 15.04.2021

Öz

Kaynakça

  • Alemdar, M. (2009). Karpal tünel sendromu: anatomi, belirtiler, tanı yöntemleri ve tedavi, Türkiye Klinikleri J Neur., 4(1), 19-32.
  • Blankfield, R.P., Sulzmann, C., Fradley, L.G., Tapolyai, A.A., & Zyzanski, S.J. (2001). Therapeutic touch in the treatment of carpal tunnel syndrome, J Am Board Fam Pract., 14(5), 335 – 42.
  • Burton, C., Chesterton, L.S., & Davenport, G. (2014). Diagnosing and managing carpal tunnel syndrome in primary care, Br J Gen Pract., 64(622), 262–3.
  • Demiryürek, E.B., & Gündoğdu, A.A. (2017). Prevalence of carpal tunnel syndrome and ıts correlatıon wıth paın amongst female haırdressers, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 31(3), 333–39.
  • Ekim, A., Armagan, O., Tascioglu, F., Oner, C., & Colak, M. (2007). Effect of low level laser therapy in rheumatoid arthritis patients with carpal tunnel syndrome, Swiss Med Wkly, 137(23-24), 347-52.

Karpal Tünel Sendromu Tanısı Alan Hastaların Ağrı Durumlarında Kullandıkları Yöntemler

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 13 - 21, 15.04.2021

Öz

Bu çalışma karpal tünel sendromu saptanan hastaların yaşadığı ağrı durumu ve ağrı durumlarında başvurdukları yöntemleri tespit etmek amacı ile planlanmıştır. Tanımlayıcı kesitsel nitelikte olan çalışma 8-20 Mart 2017 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin elektronöromiyografi laboratuarında idiopatik karpal tünel sendromu saptanan 80 hasta (160 el) ile gerçekleştirilmiştir. Veriler hasta tanıtım formu, ağrı şiddetini belirlemeye yönelik Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatiksel analizinde yüzde, ortalama, Kruskall Wallis testi, Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Hastaların şikayet süresi 2.5±1.0 yıl, NRS’ye göre ağrı puan ortalaması 6.0±2.1 olarak saptanmıştır. Hastaların en çok kullandığı ağrı yönetimi yönteminin sırasıyla egzersiz (%58.8), masaj uygulaması (%43.8) ve ağrı kesici ilaç kullanma (%28.8) olduğu bulunmuştur. Soğuk uygulama yapanların hepsinde kısmen fayda görme oranı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.012). Hastaların ağrı şiddeti ile şikayet süresi arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.004). Karpal tünel sendromu saptanan hastaların ağrı yönetiminde farklı yöntemlere başvurdukları görülmüştür. Karpal tünel sendromu hastalarının şikayet süresi arttıkça ağrı şiddetini daha yüksek deneyimledikleri belirlenmiştir. Karpal tünel sendromu olan hastaları akut dönemde konservatif tedavi için başvurmaları yönünde bilgilendirilmelidir.

Kaynakça

  • Alemdar, M. (2009). Karpal tünel sendromu: anatomi, belirtiler, tanı yöntemleri ve tedavi, Türkiye Klinikleri J Neur., 4(1), 19-32.
  • Blankfield, R.P., Sulzmann, C., Fradley, L.G., Tapolyai, A.A., & Zyzanski, S.J. (2001). Therapeutic touch in the treatment of carpal tunnel syndrome, J Am Board Fam Pract., 14(5), 335 – 42.
  • Burton, C., Chesterton, L.S., & Davenport, G. (2014). Diagnosing and managing carpal tunnel syndrome in primary care, Br J Gen Pract., 64(622), 262–3.
  • Demiryürek, E.B., & Gündoğdu, A.A. (2017). Prevalence of carpal tunnel syndrome and ıts correlatıon wıth paın amongst female haırdressers, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 31(3), 333–39.
  • Ekim, A., Armagan, O., Tascioglu, F., Oner, C., & Colak, M. (2007). Effect of low level laser therapy in rheumatoid arthritis patients with carpal tunnel syndrome, Swiss Med Wkly, 137(23-24), 347-52.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özlem ÖZDEMİR>
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3897-3890
Türkiye


Fatih TUĞLU Bu kişi benim
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi
Türkiye


Hürtan ACAR Bu kişi benim
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi
Türkiye


Sefer GÜNAYDIN Bu kişi benim
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi
Türkiye


Zeynep ACAR Bu kişi benim
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özdemir, Ö. , Tuğlu, F. , Acar, H. , Günaydın, S. & Acar, Z. (2021). Karpal Tünel Sendromu Tanısı Alan Hastaların Ağrı Durumlarında Kullandıkları Yöntemler . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 13-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64395/978281

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.