Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Hemşirelik İkinci Öğretimde Okuyan Öğrencilerin Öğretim Şekline İlişkin Düşünceleri

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 22 - 36, 15.04.2021

Öz

Araştırma, Türkiye’deki hemşirelik ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin öğretim şekline ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Türkiye’de beş üniversitede ikinci öğretim programı bulunmaktadır. Kurumlardan biri çalışmaya katılmak istememiş ve dört kurumdaki 437 öğrenci çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılmak istenmiş ve ancak gönüllü 288 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Veriler yüzde, ortalama, bağımsız gruplarda t testi, One Way Anova, LSD post hoc analizleri ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %76.4’ü puanının normal öğretime göre düşüklüğü nedeniyle ikinci öğretimi tercih etmiş ve %60.8’i programından memnundur. Öğrencilerin %62.1’i ikinci öğretimde okumanın zaman, ulaşım, yüksek maliyet, uykusuzluk gibi sorunlara yol açtığını ancak tekrar tercih etme durumu olsa %54.5’i yine ikinci öğretim seçebileceğini belirtmiştir. Öğrencilerin programlarından memnuniyet durumları karşılaştırıldığında; okudukları okul, ikinci öğretim okumanın sorunlara yol açması ve ikinci öğretim not ortalamalarını etkilemesi (p<0.001) ile psikolojik ve uyku sorunları yaşama durumları (p<0.05) arasında anlamlılık bulunmuştur. Öğrencilerin yanı sıra öğretim elemanlarının da ikinci öğretime ilişkin görüşleri belirlenmeli ve ikinci öğretim programı her yönüyle gözden geçirilmelidir.

Kaynakça

  • Adıgüzel, O., Tanrıverdi, H., & Sönmez Özkan, D. (2011). Mesleki profesyonellik ve bir meslek mensupları olarak hemşireler örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi, (9)2, 239-259.
  • Atasoy, I., & Ermin, C. (2016). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin mesleklerine bakış açısının incelenmesi, DÜ Sağlık Bil Enst Derg, 6(2), 83-91.
  • Dinç, S., Khorshid, L., & Denat, Y. (2008). Hemşirelik mesleğini algılamada ilk klinik uygulamanın etkisi, Ege Üniversitesi HYO Dergisi, 24(1), 15-26.
  • Ergöl, Ş. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde hemşirelik eğitimi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 152-155.
  • Karadağ, A. (2002). Meslek olarak hemşirelik, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2), 38-49.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yasemin CEYHAN Bu kişi benim
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2100-5324
Türkiye


Ayla ÜNSAL Bu kişi benim
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ceyhan, Y. & Ünsal, A. (2021). Türkiye’de Hemşirelik İkinci Öğretimde Okuyan Öğrencilerin Öğretim Şekline İlişkin Düşünceleri . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 22-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64395/978283

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.