Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Erişkin Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu (KİT) Ünitelerinde Yatan Hematolojik Maligniteli Hastalarda Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Araştırılması

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 3, 158 - 169, 29.12.2020

Öz

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Hastanesi hematoloji ve kemik iliği transplantasyonu ünitelerinde 2013-2017 yılları arasında yatmış olan hematolojik malignite tanısı alan ve kan dolaşım enfeksiyonu gelişen (KDE) yetişkin hastalarda retrospektif olarak yapıldı. Bu çalışmada, hastalarda KDE etkeni olan bakterilerin; türü, sıklığı, antibiyotik dirençleri, hastaların nötropeni durumları, hematolojik malignite tipleri ve oranları, kök hücre transplantasyonu durumu ve yedi günlük mortalite oranlarının araştırılması amaçlanmıştır. Toplam 430 hastanın yaş medyanı 50 (18-86) ve % 61.6’sı erkek idi. En yaygın malignite; %43.9 ile akut myeloblastik lösemi olarak belirlenmiştir. Toplam yedi günlük mortalite oranı % 10.5 bulunmuştur. Hastaların % 57.9’u derin nötropenik olduğu, %26.7’sine kök hücre nakli yapıldığı belirlenmiştir. Enfeksiyonlarda etken gram-negatif mikroorganizmalarda başlıca E.coli % 27.6, gram-pozitif mikroorganizmalarda ise S.epidermidis % 17.2 olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonunda en sık gram negatif bakteriler izole edilmiştir. Gelişen enfeksiyonların daha çok dirençli mikroorganizmalar kaynaklı olması dikkat çekicidir. Tedavide uygulanacak antibiyotiklerin miroorganizma direnç paternleri göz önüne alınarak uygulanması açısından bulunan sonuçlar önemlidir.

Kaynakça

  • Akalın H, Özakın C, Erener B ve ark. BACTEC otomatize kan kültür sistemi ile 1993-96 yıllarında alınan sonuçların değerlendirilmesi. 8 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 1997, Antalya. Kongre Program ve Özet Kitabı, s:505.
  • Akçay SS, İnan A, Cevan S,ve ark. Antibiotic Resistance Gram Negati ve ICU J Infect Dev Ctries 2014; 8(5):597-604.
  • Alıcı Ö, Akbaş E, Alıcı S. Kanser Hastalarında Fırsatçı Enfeksiyonlar. Türk Onkoloji Dergisi 2008; 23(3):153-162.
  • Åttman E, Aittoniemi J, Sinisto M, et al. BSIs in hematology Leukemia & Lymphoma, December 2015; 56(12): 3370–3377.
  • Aydın M, Kaşıkçıoğlu C, Nergiz Koşucu S, Timurkaynak F, Arslan H.Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Dirençleri Klimik Dergisi 2016; 29(2): 83-6.
  • B.Islas-Munoz, Volkov-Fernandes P, Gutierrez I, et al. Bloodstream infections in cancer patients. Risk factors associated with mortality. Internatıonal journal of infectıous diseases 2018;71: 59-64.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Besim ÇAM Bu kişi benim
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ayşegül ULU KILIÇ Bu kişi benim
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Çam, B. & Ulu Kılıç, A. (2020). Erişkin Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu (KİT) Ünitelerinde Yatan Hematolojik Maligniteli Hastalarda Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Araştırılması . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (3) , 158-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64424/979299

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.