PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of the Relationship Between Motivation and Organizational Commitment in Health Care Employees: The Case of Bandırma State Hospital

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 9, 01.01.2018

Öz

The purpose of this study is; the impact of motivation of healthcare employees on the organizational correlation. This descriptive study was conducted on 196 health personnel, who agree to participate in the research, working at the Bandırma State Hospital. Face to face interviews were conducted. The Organizational Commitment Scale developed by Meyer and Allen in 1977 was used to measure organizational commitment. The scale consists of 23 items and is answered as 1-Absolutely not agree, 5-Absolutely agree. To measure the motivation levels of employees, Motivational Scale developed by Barbuto and Scholl and translated into Turkish by Aslanadam 2011 was used. The scale consists of 29 items and is answered as 1-Absolutely not agree, 5-Absolutely agree. The data obtained in the study were analyzed in the SPSS program, descriptive statistics on the data, Mann Whitney U test, KW ANOVA and Spearman correlation analyzes have been conducted. As a result of the research; There was a positive and moderate relationship between employees motivation and organizational commitment r=0,562 p p

Kaynakça

 • Aslanadam B 2011. Sağlık Personelinin Motivasyonu ve Buna İlişkin Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Yayımlanmamış. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barbuto JE, School RW 1998. Motivation Sources Inventory: Development and Validation of New Scales to Measure an Integrative Taxonomy of Motivation. Psychological Reports, 82, 1011-1022.
 • Bakan, İ. (2011). Örgütsel Stratejilerin Temeli, Örgütsel Bağlılık, Kavram, Kuram, Sebep Ve Sonuçlar, Ankara.
 • Balcı, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme: Kuram, Strateji Ve Taktikler, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Çağan, S.N. (2012). Performans Ve Motivasyon Arasındaki İlişki: Gata Hemşirelik Hizmetleri Örneği. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Çelik, E. (2015). Öğretmenlerin Motivasyonları İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gül, H. (2002). Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi Ve Değerlendirilmesi Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 37- 55.
 • Gündüz, A. (2009). Yönetim Sürecinde Yöneticilerin Sergilediği Davranışların Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gürbüz, S. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 48-75.
 • İbicioğlu, H. (2000). Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 13-33.
 • İşcan, Ö., Ve Naktiyok, A. (2004). Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Adalet Algıları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 59(1), 182-201.
 • Kahveci, Ç. (2016). Sağlık Çalışanlarında İş Yükünün Motivasyona Etkisi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği, Arkan Basım,10. Baskı, İstanbul.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 109-126.
 • Özmutaf, N.M. (2009). Sağlık Misyonuna Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarında Birey Motivasyonu: Ampirik Bir Yaklaşım, Journal Of Yasar University, 4(13), 1977-1996.
 • Poyraz, K., Ve Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 143-164.
 • Deniz, Y (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sağlık Personelinde Motivasyon ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Bandırma Devlet Hastanesi Örneği

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 9, 01.01.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı; sağlık çalışanlarının işteki motivasyon durumlarının örgütsel bağlılıkla ilişkisinin ortaya konulmasıdır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 196 sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yüz yüze anket tekniğinden faydalanılmıştır. Personelin örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek için Meyer ve Allen tarafından 1977 tarihinde geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek, 23 maddeden oluşmakta ve sorular; 1Kesinlikle katılmıyorum, 5- Kesinlikle katılıyorum şeklinde cevaplandırılmaktadır. Çalışanların motivasyon düzeylerini ölçmek için ise Barbuto ve Scholl tarafından geliştirilen ve Aslanadam 2011 tarafından Türkçeye çevrilen Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek ise 29 maddeden meydana gelmekte ve cevaplar; 1Kesinlikle katılmıyorum, 5- Kesinlikle katılıyorum şeklinde derecelenmektedir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiş veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi, K-W Varyans Analizi ve Spearman Korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda; Motivasyon ile Örgütsel Bağlılık arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır r=0,562 p

Kaynakça

 • Aslanadam B 2011. Sağlık Personelinin Motivasyonu ve Buna İlişkin Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Yayımlanmamış. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barbuto JE, School RW 1998. Motivation Sources Inventory: Development and Validation of New Scales to Measure an Integrative Taxonomy of Motivation. Psychological Reports, 82, 1011-1022.
 • Bakan, İ. (2011). Örgütsel Stratejilerin Temeli, Örgütsel Bağlılık, Kavram, Kuram, Sebep Ve Sonuçlar, Ankara.
 • Balcı, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme: Kuram, Strateji Ve Taktikler, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Çağan, S.N. (2012). Performans Ve Motivasyon Arasındaki İlişki: Gata Hemşirelik Hizmetleri Örneği. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Çelik, E. (2015). Öğretmenlerin Motivasyonları İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gül, H. (2002). Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi Ve Değerlendirilmesi Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 37- 55.
 • Gündüz, A. (2009). Yönetim Sürecinde Yöneticilerin Sergilediği Davranışların Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gürbüz, S. (2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 48-75.
 • İbicioğlu, H. (2000). Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 13-33.
 • İşcan, Ö., Ve Naktiyok, A. (2004). Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Adalet Algıları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 59(1), 182-201.
 • Kahveci, Ç. (2016). Sağlık Çalışanlarında İş Yükünün Motivasyona Etkisi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği, Arkan Basım,10. Baskı, İstanbul.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 109-126.
 • Özmutaf, N.M. (2009). Sağlık Misyonuna Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarında Birey Motivasyonu: Ampirik Bir Yaklaşım, Journal Of Yasar University, 4(13), 1977-1996.
 • Poyraz, K., Ve Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 143-164.
 • Deniz, Y (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Musa ÖZATA Bu kişi benim
Ahi Evran University, Faculty of Economics and Administritive Sciences, Business Department


Tuğçe TOPÇU
Master Student, Ahi Evran University, Institue of Socilal Sciences, Business Department

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özata, M. & Topçu, T. (2018). Sağlık Personelinde Motivasyon ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Bandırma Devlet Hastanesi Örneği . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/65352/1006873

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.