İnceleme Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

USAGE OF THE CLASSICAL GUITAR AS TEACHER’S INSTRUMENT IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION

Yıl 2014, Cilt: 14 Sayı: 2, 109 - 123, 01.07.2014
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2014.14.2-5000091530

Öz

Music teachers use some musical instruments in primary school music education. Piano, recorder, baglama, oud, violin, classical guitar and some percussions are only the few among them. The classical guitar is take attention as an instrument having rhytmic, melodic, timbre and harmonic properties. One can do accompaniment to all kinds of music with the classical guitar as well as to play as a soloist instrument. Classical, jazz, folk and popular music can be played by the classical guitar. It is very simple to play the clasical guitar due to its fixed frets and tampered characteristics. It can be used very effectively as an teacher’s instrument because of its polyphonic features. Also it can be provided and carried easily. In this study the properties of the classical guitar as an teacher’s musical instrument was determined and some recommendations about primary music education, music teacher’s education and classical guitar education were given.

Kaynakça

 • Akbulut, F. (2001). Gitar eşlikli okul şarkılarının müzik eğitimindeki önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Andırıcı, Ö. (2006). İlköğretimde müzik derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin bir inceleme Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Atan, A. (2004). Verimli bir sanat eğitimi için plastik sanat eğitimi bölümü. 24.03.2014 tarihinde http://ahmetatan.com/?p=71 adresinden alınmıştır.
 • Bilgin, A. (1998). Türkiye'deki ilköğretim okullarının II. kademesindeki müzik eğitiminde popüler müziklerin yeri ve öneminin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bilgin, S. (2006, Nisan). Müzik eğitiminde kullanılan şarkıların müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Bulut, D. (2004, Nisan). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda alınan piyano eğitiminin müzik öğretmenliğinde kullanılabilirliği. 1924-2004 Musıki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Coffman, D. (1987). Vocal music and the classroom teacher, 1885 to 1905. Journal of
 • Research in Music Education, 35 (2), 92-102.
 • Çellek, T. (2003). Sanat ve bilim eğitiminde yaratıcılık, www. 17.12.2010 tarihinde Elyadal.org/pivolka.htm. sitesinden alınmıştır.
 • Dağdeviren, M. (2006, Nisan). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyanoda eşlik öğretimi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Dayı, M. (2002). Ortaöğretim kurumlarında seçmeli olarak okutulan müzik derslerinde öğretmenin kullandığı çalgılar ve öğrencilere verilen çalgı eğitimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Elmas, Y. (1986). Müzik tarihinde gitarın biçim evrimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdoğan, C. (2007). Duyuş eğitiminde eşlik çalgısı olarak klasik gitarın kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Giles, A. ve Frego R.J. D. (2004). An inventory of music activities used by elementary classroom teachers: an exploratory study, Applications of Research in Music Education, 22 (2), 13-22.
 • Günay, E. ve Özdemir, M. A. (2003). Müzik öğretimi teknolojisi ve materyal geliştirme. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Güzel, M. (1994). Türk müziği ezgi ve dizilerinin gitara uygulanabilirliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Halvaşi, A.A. (1999). Ülkemiz müzik eğitiminde klasik gitar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kanneci, A. (2001). Gitar için beste yapmış türk bestecilerinin eğitimi ve yapıtlarının uluslararası gitar repertuarındaki yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaptan, Z. (2001). Klasik gitarın türk halk müziği kaynaklı okul şarkılarında kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kasap, B.T. (2004, Nisan). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki yardımcı çalgı piyano dersleri üzerine bir araştırma, 1924-2004 Musıki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Kıvrak, Y. (2003, Ekim). Müzik eğitimi çalgılarımız. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kocabaş, A. (1995). İşbirlikli öğrenmenin blokflüt öğretimi ve öğrenme stratejileri üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Köz, E. (2007). İlköğretim ikinci kademe’de görev yapan bireysel çalgı eğitimi (gitar) alanı mezunu, müzik öğretmenlerinin okul şarkılarına eşlik etmede karşılaştıkları problemler ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Küçüköncü, Y. (2006, Nisan). Türk Eğitim Sistemindeki Yeniden Yapılanma Sürecinde Müzik Öğretmeni Modelleri, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı: 1-8. Sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Milli, M.S. (1999). İlköğretim okullarında piyano ve diğer klavyeli çalgıların müzik öğretmenleri tarafından kullanımı ve eğitime katkıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Özçakır, R. (1990). Klasik gitar türk okul müziğinde bir eşlik çalgısı olarak nasıl kullanılabilir. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, M.A. (2002). Orff çalgıları metodu. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Özen, M. (1994). Ankara’daki ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin genel müzik eğitiminden beklentileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, G. (2001). İlköğretim kurumlarında görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin çalgılarını kullanmadaki yeterlilik durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, E. (2006). İlköğretim okullarındaki ikinci kademe müzik eğitimi ve sorunları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Parıldar, G. (2006). Okul şarkılarının gitar eşliklemelerinde şematik yöntem kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Picerno, V. J. (1970). The role of the elementary classroom teacher and the music
 • specialist: opinions of the music supervisor. Journal of Research in Music
 • Education, 18 (2), 99-111.
 • Sağlam, H. (2004). İlköğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenlerinin ilköğretim kurumları müzik dersi ikinci devre öğretim programına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Üniversitesi,
 • Saydam, R. (2003). İlköğretim okulunda müzik dersi, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Tanyeli, D. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde karşılaştıkları sorunlar ve nedenlerine ilişkin görüşler (Güneydoğu Anadolu bölgesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Lisans
 • Tuğcular, E. (1992). Türkiye’de müzik öğretmenlerinin müzik eğitimi bölümlerinde aldıkları çalgı eğitiminin Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. müzik
 • öğretmenliklerine yansıması.
 • Uçan A.; Yıldız, G.; Bayraktar, E. (1999). İlköğretimde müzik öğretimi: modül 9. Burdur: Süleyman Demirel
 • Üniversitesi Yayınları.
 • Uluocak, S. (2008). Gitarın öğretmen çalgısı olarak kullanımının ilköğretim öğrencilerinin müzik dersi başarısına etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, E. (2010). Okul şarkılarının klasik gitar ile eşliklendirilmesine yönelik öğretmen görüşleri ve okul Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde. için eşliklendirme örnekleri.
 • Yöndem, S. (1992). Eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde anadal gitar eğitimi nasıl olmalıdır? Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

KLASİK GİTARIN İLKÖĞRETİM MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN ÇALGISI OLARAK KULLANIMI

Yıl 2014, Cilt: 14 Sayı: 2, 109 - 123, 01.07.2014
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2014.14.2-5000091530

Öz

Müzik öğretmenleri ilköğretim müzik eğitiminde birçok çalgıdan faydalanırlar. Piyano, org, blok flüt, bağlama, ud, keman, klasik gitar ve vurmalı çalgılar bunlardan birkaçıdır. Bunlar arasında klasik gitar ritimsel, ezgisel, tınısal ve armonisel işlevlerin tümüne sahip bir çalgı olarak dikkat çeker. Klasik gitarla her türden müziğe eşlik yapılabildiği gibi solo olarak da kullanılabilir. Klasik, caz, halk müziği, popüler müzik gibi değişik türden müzikler çalınabilir. Sabit perdeli ve tampere bir çalgı olması kullanım kolaylığı sağlar. Çoksesli olması, kolay temin edilebilmesi ve kolay taşınabilmesi gibi özellikleriyle bir öğretmen çalgısı olarak etkin bir biçimde kullanılabilir. Bu çalışmada klasik gitarın ilköğretim müzik eğitiminde bir öğretmen çalgısı olarak kullanımına yönelik özellikleri belirlenerek ilköğretim müzik eğitimine, müzik öğretmeni yetiştirme sürecine ve klasik gitar eğitimine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Akbulut, F. (2001). Gitar eşlikli okul şarkılarının müzik eğitimindeki önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Andırıcı, Ö. (2006). İlköğretimde müzik derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin bir inceleme Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Atan, A. (2004). Verimli bir sanat eğitimi için plastik sanat eğitimi bölümü. 24.03.2014 tarihinde http://ahmetatan.com/?p=71 adresinden alınmıştır.
 • Bilgin, A. (1998). Türkiye'deki ilköğretim okullarının II. kademesindeki müzik eğitiminde popüler müziklerin yeri ve öneminin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bilgin, S. (2006, Nisan). Müzik eğitiminde kullanılan şarkıların müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Bulut, D. (2004, Nisan). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda alınan piyano eğitiminin müzik öğretmenliğinde kullanılabilirliği. 1924-2004 Musıki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Coffman, D. (1987). Vocal music and the classroom teacher, 1885 to 1905. Journal of
 • Research in Music Education, 35 (2), 92-102.
 • Çellek, T. (2003). Sanat ve bilim eğitiminde yaratıcılık, www. 17.12.2010 tarihinde Elyadal.org/pivolka.htm. sitesinden alınmıştır.
 • Dağdeviren, M. (2006, Nisan). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyanoda eşlik öğretimi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Dayı, M. (2002). Ortaöğretim kurumlarında seçmeli olarak okutulan müzik derslerinde öğretmenin kullandığı çalgılar ve öğrencilere verilen çalgı eğitimine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Elmas, Y. (1986). Müzik tarihinde gitarın biçim evrimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdoğan, C. (2007). Duyuş eğitiminde eşlik çalgısı olarak klasik gitarın kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Giles, A. ve Frego R.J. D. (2004). An inventory of music activities used by elementary classroom teachers: an exploratory study, Applications of Research in Music Education, 22 (2), 13-22.
 • Günay, E. ve Özdemir, M. A. (2003). Müzik öğretimi teknolojisi ve materyal geliştirme. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Güzel, M. (1994). Türk müziği ezgi ve dizilerinin gitara uygulanabilirliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Halvaşi, A.A. (1999). Ülkemiz müzik eğitiminde klasik gitar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kanneci, A. (2001). Gitar için beste yapmış türk bestecilerinin eğitimi ve yapıtlarının uluslararası gitar repertuarındaki yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaptan, Z. (2001). Klasik gitarın türk halk müziği kaynaklı okul şarkılarında kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kasap, B.T. (2004, Nisan). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki yardımcı çalgı piyano dersleri üzerine bir araştırma, 1924-2004 Musıki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Kıvrak, Y. (2003, Ekim). Müzik eğitimi çalgılarımız. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kocabaş, A. (1995). İşbirlikli öğrenmenin blokflüt öğretimi ve öğrenme stratejileri üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Köz, E. (2007). İlköğretim ikinci kademe’de görev yapan bireysel çalgı eğitimi (gitar) alanı mezunu, müzik öğretmenlerinin okul şarkılarına eşlik etmede karşılaştıkları problemler ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Küçüköncü, Y. (2006, Nisan). Türk Eğitim Sistemindeki Yeniden Yapılanma Sürecinde Müzik Öğretmeni Modelleri, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı: 1-8. Sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Milli, M.S. (1999). İlköğretim okullarında piyano ve diğer klavyeli çalgıların müzik öğretmenleri tarafından kullanımı ve eğitime katkıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Özçakır, R. (1990). Klasik gitar türk okul müziğinde bir eşlik çalgısı olarak nasıl kullanılabilir. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, M.A. (2002). Orff çalgıları metodu. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Özen, M. (1994). Ankara’daki ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin genel müzik eğitiminden beklentileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, G. (2001). İlköğretim kurumlarında görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin çalgılarını kullanmadaki yeterlilik durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, E. (2006). İlköğretim okullarındaki ikinci kademe müzik eğitimi ve sorunları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Parıldar, G. (2006). Okul şarkılarının gitar eşliklemelerinde şematik yöntem kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Picerno, V. J. (1970). The role of the elementary classroom teacher and the music
 • specialist: opinions of the music supervisor. Journal of Research in Music
 • Education, 18 (2), 99-111.
 • Sağlam, H. (2004). İlköğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenlerinin ilköğretim kurumları müzik dersi ikinci devre öğretim programına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Üniversitesi,
 • Saydam, R. (2003). İlköğretim okulunda müzik dersi, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Tanyeli, D. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde karşılaştıkları sorunlar ve nedenlerine ilişkin görüşler (Güneydoğu Anadolu bölgesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Lisans
 • Tuğcular, E. (1992). Türkiye’de müzik öğretmenlerinin müzik eğitimi bölümlerinde aldıkları çalgı eğitiminin Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. müzik
 • öğretmenliklerine yansıması.
 • Uçan A.; Yıldız, G.; Bayraktar, E. (1999). İlköğretimde müzik öğretimi: modül 9. Burdur: Süleyman Demirel
 • Üniversitesi Yayınları.
 • Uluocak, S. (2008). Gitarın öğretmen çalgısı olarak kullanımının ilköğretim öğrencilerinin müzik dersi başarısına etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, E. (2010). Okul şarkılarının klasik gitar ile eşliklendirilmesine yönelik öğretmen görüşleri ve okul Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde. için eşliklendirme örnekleri.
 • Yöndem, S. (1992). Eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde anadal gitar eğitimi nasıl olmalıdır? Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Soner ULUOCAK

Yayınlanma Tarihi 1 Temmuz 2014
Gönderilme Tarihi 28 Ocak 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Uluocak, S. (2014). KLASİK GİTARIN İLKÖĞRETİM MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN ÇALGISI OLARAK KULLANIMI . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 109-123 . DOI: 10.17240/aibuefd.2014.14.2-5000091530