Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4, 1838 - 1859, 08.12.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363968

Öz

Bu çalışma, öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inançları ile mesleki kaygı durumlarının, cinsiyet, mezun olunan lise türü, sosyo-ekonomik düzey ve öğretmenlik programı değişkenlerine göre incelenmesini ve öğretmen öz-yeterlik inançları ile mesleki kaygı durumları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmaya, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 4. sınıfta öğrenim gören toplam 589 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları ve mesleki kaygı düzeyleri; cinsiyet, mezun olunan lise türleri ve devam ettikleri programlara göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca mesleki kaygı sosyo-ekonomik düzeye göre farklılaşırken öz-yeterlik inancı sosyo–ekonomik düzey değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öz-yeterlik inanç ve mesleki kaygı durumları arasında pozitif düşük düzeyde korelasyon olduğu saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Akgün, A., Gönen, S., Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.
 • Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz-yeterlik inançları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Aypay, A. (2010). Genel öz-yeterlik ölçeği’nin (GÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113–131.
 • Baltaş, A., Baltaş, Z. (2002). Stres ve başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologıst, 28(2), 117-148.
 • Bandura, A. (2009). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy and educational development (1-46). Cambridge: Cambridge Unıversıty Press.
 • Basco, R. E., Olea, M. T. (2013). Correlation between anxiety level and academic performance of BS biology freshmen students. International Journal of Educational Research and Technology, 4(1), 97-103.
 • Berg, D. A., Smith, L. F. (2014). Pre-service teachers’ efficacy beliefs and concerns in Malaysia, England and New Zealand. Issues in Educational Research, 24(1), 21-40.
 • Boz, Y., Boz, N. (2010). The nature of the relationship between teaching concerns and sense of efficacy. European Journal of Teacher Education, 33(3), 279-291.
 • Bozdam, A., Taşğın, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 44–53.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cabı, E., Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96.
 • Cüceloğlu, D. (1999). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakmak, M. (2008). Concern about teaching process: Student Teachers’ perspective. Educational Research Quarterly, 31(3), 57-77.
 • Çakmak, Ö., Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.
 • Dadandı, İ., Kalyon, A., Yazıcı, H. (2016). Eğitim fakültesinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları, kaygı düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 253-269.
 • Deveci, S. E., Çalmaz, A., Açık, Y. (2012). Doğu Anadolu’da yeni açılan bir üniversitenin öğrencilerinde kaygı düzeylerinin sağlık, sosyal ve demografik faktörler ile ilişkisi. Dicle Tıp Dergisi, 39(2), 189-196.
 • Dunn, K. E., Rakes, G. C. (2010). Producing caring qualified teachers: An exploration of the influence of pre-service teacher concerns on learner-centeredness. Teaching and Teacher Education, 26(3), 516-521.
 • Ekici, G. (2008). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik inançları üzerine bir araştırma. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 87-96.
 • Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6(2), 207-226.
 • Fuller, F. F., Parsons, J. S., Watkins, J. E. (1974, April). Concerns of teachers: research and reconceptualization. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, Illinois. ERIC Databaseden 5 Ocak 2017 tarihinde erişildi (ED 091439).
 • Gül Akmaz, M., Ceyhan, N. (2009). Fen edebiyat fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümü öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Tokat örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 131-147.
 • Gül, A. (2015). KPSS’nin öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşamlarına etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Gümrükçü Bilgici, B., Deniz, Ü. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının bazı demografik özelliklere göre incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(1), 53–70.
 • Güngör, F., Yaylı, D. (2012). Self-effıcacy and anxıety perceptıons of pre-servıce EFL teachers. In. A. Akbarov & V. Cook (Eds.), Approaches and methods in second and foreign language teaching (227-236). Sarajevo: IBU Publications.
 • Karaçanta, H., Koç, Z. (2015). Öğretmen adaylarının KPSS kaygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 10(11), 869-882.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kan, A. (2007). Öğretmen adaylarının eğitme-öğretme öz-yetkinliğine yönelik ölçek geliştirme ve eğitme-öğretme öz-yetkinlikleri açısından değerlendirilmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 35-50.
 • Kafkas, M. E., Açak, M., Çoban, B., Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 93–111.
 • Liaw, E. C. (2009). Teacher efficacy of pre-service teachers in Taiwan: The influence of classroom teaching and group discussions. Teaching and Teacher Education, 25(1), 176-180.
 • Merç, A. (2015). İngilizce öğretmen adaylarının yabancı dil öğretme kaygısı ve öz-yeterlik inançları. Educational Research Association The International Journal of Research in Teacher Education, 6(3), 40-58.
 • Morgan, C. T. (2006). Psikolojiye giriş. Ankara: Meteksan.
 • Ngidi, D. P., Sibaya, P. T. (2003). Student teacher anxieties related to practice teaching. South African Journal of Education, 23(1), 18-22.
 • Özsarı, İ. (2008). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin KPSS merkezi sınavı odaklı gelecek kaygıları ve mesleki beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and self-efficacy. https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/eff.html. adresinden 2 Ocak 2017 tarihinde erişildi.
 • Saracaloğlu, A.S., Yenice, N., Özden, B. (2013). Fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarının ve akademik kontrol odaklarının incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 227-250.
 • Smith, L. F., Corkery, G., Buckley, J., Calvert, A. (2013). Changes in secondary school preservice teachers’ concerns about teaching in New Zealand. Journal of Teacher Education, 64(1), 60-74.
 • Taşkın, Ç., Hacıömeroğlu, G. (2010). Öğretmen öz-yeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adaylarının öz-yeterlik inançları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 63-75.
 • Temiz, E. (2011). Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin cinsiyet ve alan değişkenleri açısından incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts, 6(2), 303-310.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944–956.
 • Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının meslekî öz-yeterlik algıları ile meslekî kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sabahattin DENİZ Bu kişi benim


Canses TİCAN

Yayımlanma Tarihi 8 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Deniz, S. & Tican, C. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (4) , 1838-1859 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363968

Cited By
Sosyal Bilgiler Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgilere Bakışı
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)
Nadire Emel AKHAN
https://doi.org/10.38015/sbyy.772107