Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KONUT SORUNUNA YÖNELİK KAMU POLİTİKALARI VE TOKİ PROJELERİNİN GELİR DAĞILIMI İLE İLİŞKİSİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 1 - 17, 30.12.2022
https://doi.org/10.53839/aifd.1204053

Öz

Konut kavramı insanoğlunun en temel gereksinimlerinden birisi olan barınma hakkını temsil etmesi sebebiyle çok eski çağlardan beri önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise eski çağlara kıyasla konut edinim şekillerinde değişiklikler olmasına rağmen konut ve konutla ilgili sorunlar güncelliğini korumaya devam etmektedir.
Gelir dağılımı kavramı geçmişten günümüze kadar önemi her geçen gün artan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin gelir dağılımı konusuna atfettiği önem özellikle iktisadi doktrinlerin gelişmesine paralel olarak artmaya başlamıştır. Gelirin nasıl paylaştırılması gerektiğine yönelik birçok bilimsel çalışma yapılmış ve bunlara ek olarak gelir eşitsizliklerinin ölçüm ve analizlerinde kullanılan birçok yöntem geliştirilmiştir.
Literatürde gelir dağılımı ve konut kavramlarıyla ilgili ayrı ayrı birçok bilimsel çalışma mevcuttur. Ancak iki kavramın birbiriyle ilişkisini ele alan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Gelir dağılımı ve kamu konut politikaları ilişkisi bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada ilk olarak gelir dağılımı ve konut kavramlarının literatürdeki yeri ele alınmaktadır. Sonrasında ise gelir dağılımı ve kamu konut politikaları ilişkisini test edecek ampirik bir çalışma ile elde edilen bulguların analiz ve yorumu yer almaktadır. Sonuç olarak TOKİ konutlarında oturan vatandaşların görüşleri doğrultusunda gelir dağılımı ve konut politikaları konularının birbiriyle bazı değişkenler açısından olumlu bazı değişkenler açısından ise olumsuz ilişkisinin olduğu elde edilen bulgular ve yapılan analizler neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Kaynakça

 • Aktan, C. C. (2002). Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Hak iş Konfederasyonu Yayınları. Ankara.
 • Ay, H. (2021). Kamu Maliyesi. İzmir.
 • Balcı, Y. (1988). Türkiye’de Konut Sorunu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 46(0): 297-315.
 • Boratav, K. (1980). 100 Soruda Gelir Dağılımı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Carnoy, M. (1992). Education and Economic Development: The First Generation, in Blaug, Mark (Ed), The Economic Valuc of Education: Studies in The Economics of Education. Cambridge: Edward Elgar Publishing.
 • Demir, İ. C. (2013). Türkiye’de Vergi Yükü (Objektif ve Subjektif Yönleriyle). Afyonkarahisar: Dora Yayıncılık.
 • Hotunluoğlu, H. (2016). Türkiye’de Politik Bütçe Hareketlerinin Kamu Harcamalarının Dağılımı Açısından Analizi. Yönetim ve Ekonomi. 23(1).
 • Kubar, Y. (2011). Bir İktisat Politikası Amacı Olarak Gelir Dağılımı: Türkiye Örneği (1994-2007) Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.1(2).
 • Kuştepeli, Y. ve Halaç, U. (2004). Türkiye’de Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(4).
 • OECD. https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.
 • Saunders, M. N., Thornhill, A. ve Lewis, P. (2000). Research Methods for Business Students. İkinci Baskı. Prentice Hall.
 • Sönmez, M. (2001). Gelir Uçurumu-Türkiye’de Gelirin Adaletsiz Bölüşümü. İstanbul: Om Yayınevi.
 • Tekeli, İ. (1996). Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Konut Araştırmaları Dizisi: 2.
 • Türk Dil Kurumu. https: //www.tdk.com.tr.
 • Weede, E. (1997). Income Inequality, Democracy and Growth Reconsidered. European Journal of Political Economy. 13.

PUBLIC POLICIES ON THE HOUSING PROBLEM AND THE RELATIONSHIP OF TOKİ PROJECTS AND INCOME DISTRIBUTION: EXAMPLE OF İZMİR PROVINCE

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 1 - 17, 30.12.2022
https://doi.org/10.53839/aifd.1204053

Öz

Since the concept of housing represents the right to shelter, which is one of the most basic needs of human beings, it has been an important issue since ancient times. Today, although there are changes in housing acquisition methods compared to ancient times, housing and housing-related problems continue to be up-to-date.
The concept of income distribution emerges as a subject whose importance is increasing day by day from past to present. The importance that countries attach to the issue of income distribution has begun to increase, especially in parallel with the development of economic doctrines. Many scientific studies have been conducted on how income should be distributed, and in addition to these, many methods used in the measurement and analysis of income inequalities have been developed.
In the literature, there are many scientific studies separately on the concepts of income distribution and housing. However, studies dealing with the relationship between the two concepts are limited. The relationship between income distribution and public housing policies is the main subject of this study. In the study, firstly, the place of income distribution and housing concepts in the literature is discussed. Afterwards, there is an analysis and interpretation of the findings obtained by an empirical study that will test the relationship between income distribution and public housing policies. As a result, according to the opinions of the citizens living in TOKİ residences, it is revealed as a result of the findings and analyzes that the issues of income distribution and housing policies have a positive relationship with each other in terms of some variables and negative in terms of some variables.

Kaynakça

 • Aktan, C. C. (2002). Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Hak iş Konfederasyonu Yayınları. Ankara.
 • Ay, H. (2021). Kamu Maliyesi. İzmir.
 • Balcı, Y. (1988). Türkiye’de Konut Sorunu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 46(0): 297-315.
 • Boratav, K. (1980). 100 Soruda Gelir Dağılımı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Carnoy, M. (1992). Education and Economic Development: The First Generation, in Blaug, Mark (Ed), The Economic Valuc of Education: Studies in The Economics of Education. Cambridge: Edward Elgar Publishing.
 • Demir, İ. C. (2013). Türkiye’de Vergi Yükü (Objektif ve Subjektif Yönleriyle). Afyonkarahisar: Dora Yayıncılık.
 • Hotunluoğlu, H. (2016). Türkiye’de Politik Bütçe Hareketlerinin Kamu Harcamalarının Dağılımı Açısından Analizi. Yönetim ve Ekonomi. 23(1).
 • Kubar, Y. (2011). Bir İktisat Politikası Amacı Olarak Gelir Dağılımı: Türkiye Örneği (1994-2007) Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.1(2).
 • Kuştepeli, Y. ve Halaç, U. (2004). Türkiye’de Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(4).
 • OECD. https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.
 • Saunders, M. N., Thornhill, A. ve Lewis, P. (2000). Research Methods for Business Students. İkinci Baskı. Prentice Hall.
 • Sönmez, M. (2001). Gelir Uçurumu-Türkiye’de Gelirin Adaletsiz Bölüşümü. İstanbul: Om Yayınevi.
 • Tekeli, İ. (1996). Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Konut Araştırmaları Dizisi: 2.
 • Türk Dil Kurumu. https: //www.tdk.com.tr.
 • Weede, E. (1997). Income Inequality, Democracy and Growth Reconsidered. European Journal of Political Economy. 13.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuzhan Mehmet DEMİR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-7241-657X
Türkiye


Hakan AY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-7140-2750
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Demir, O. M. & Ay, H. (2022). KONUT SORUNUNA YÖNELİK KAMU POLİTİKALARI VE TOKİ PROJELERİNİN GELİR DAĞILIMI İLE İLİŞKİSİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ . Aydın İktisat Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 1-17 . DOI: 10.53839/aifd.1204053

ici2.png191671916615982159811709419165acarindex.pnglogo-minik.png