PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 44 - 64, 20.12.2013

Öz

The purpose of this research is to determine the influence of correlating the unit “A Trip Through The Turkish History” with visiting cemetery and martyrdom, while teaching this unit in Social Studies lesson at 7th grade at secondary school, on the academic success of students in formation of historical knowledge and consciousness.This research was done in 2012-2013 academic year in Misak-ı Milli Ali Sefik secondary School in Akhisar-Manisa. It was carried out 93 students-two classes as a experimental group and two classes as a control group. Both groups were applied Attitude Scale consist of 32 items and Academic Achievement Test. The courses were studied by using tombstones and martyrdom photos by researcher with experimental group and control group was taught in a traditional method. The data, which was obtained as a result of research, was analyzed by SPSS 20.0 Statistical Package Programme. Independent Sample t-test, one way analyses varience (ANOVA), two-factor ANOVA and covarience analyses were used, and it was taken p< .05 For analyses of the level of significance. When the Academic Achievement Test score of the experimental group which was correlated with cemetery and martyrdom, were compared with control group, there wasa significant difference in favour of the experimental group. When post-test scores of experimental group which was correlated with cemetery and martyrdom, were compared with control group scores there was not a significant difference in Favour of the experimental group according to the Attitude Test. When the attainments of 7th grade Social studies are exemined, it is realized that the skills which are taught and the values which are related to these attainments coincide with the study. Considering attainments and values, skills which are supposed to be taught, are; sensitivity and respect against the Turkish elders. The majority of students has expressed these values after the sightseeing. This shows that it is proper to use cemetery and martyrdom in Social Studies lesson

Kaynakça

 • KAYNAKÇA
 • Ata, B. (2002). Müzelerle ve Tarihi Mekanlarla Tarih Öğretimi: Tarih Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi, 2. Basım, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çay, A. (1983). Anadolu’da Türk Damgası Koç Heykel-Mezar Taşları ve Türkler’de Koç-Koyun Meselesi. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
 • Çelebi, C. (2006). Yapılandırmacılık Yaklaşımına Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Erişi ve Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demirel, Ö. (1993). Genel Öğretim Yöntemleri, 4. Basım, Ankara: Usem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2000). Planlamadan Uygulamaya Öğretme Sanatı, 2. Basım, Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (2002). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, 3. Basım, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., Başbay, A., Uyangör N., Bıyıklı, C. (2001). Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenme Sürecine ve Öğrenme Tutumlarına Etkisi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Bolu.
 • Dilek, D.(2002). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi, Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Doğanay, A. (2002). “Sosyal Bilgiler Öğretimi”, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Öztürk, C., Dilek, D. (Ed). 4. Basım, Ankara: PegemA Yayıncılık, s. 16-46.
 • Dönmez, C. (2003). “Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler”, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Şahin, C. (Ed). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, s.32-41.
 • Erdem, M. (2007), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Tekniğine İlişkin Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gözütok, F. D. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Hooper-Greenhill, E. (2000). Müze ve Galeri Eğitimi, (çev. Evren, M. ve Kapçı, E.). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 14. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kocaoluk, M. Ş. (2003), İlköğretimde Temel Mevzuat ve Yönetmelikler, İstanbul: Kocaoluk Yayınevi.
 • Köstüklü, N. (1998). Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, 2. Basım, Konya: Kuzucular Ofset.
 • Kulu, M. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mezarlıkların ve Şehitliklerin Kullanılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Küçükahmet, Leyla, (2005), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, 7. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mazman, F. (2007). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Gezi-Gözlem Metodunun Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma (Tokat Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, GaziOsmanPaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu Taslak Basım, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Nas, R. (2003). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Özay, E. (2003), Ortaöğretim Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Gezi-Gözlem Metodunun Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi ve Diğer Öğretim Metotlarıyla Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdemir, M. (1998), Hayat Bilgisi Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özkümüş, T. (2010). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Derse Yönelik Tutumlarının Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Paykoç, F. (1991), Tarih Öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Saban, A. (2000), Öğrenme Öğretme Süreci, Teori ve Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sungu, İ. Ata, B. (2002). “Tarih Öğretimi Hakkında”, Milli Eğitim Dergisi, s.153-154.
 • İnternet Kaynakları:
 • http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html (Erişim Tarihi: 02.01. 2013)
 • http://ttkb.meb.gov.tr/yeniçalışmalar/muze/muze.htm (Erişim Tarihi: 29.03.2013)

MEZARLIK VE ŞEHİTLİK ZİYARETLERİNİN TARİH BİLGİSİ VE BİLİNCİNİN OLUŞUMUNDA VE ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISINDAKİ ETKİSİ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 44 - 64, 20.12.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 7. Sınıfta Sosyal Bilgiler dersinde “ Türk Tarihinde Yolculuk’’ ünitesi işlenirken bu ünitenin mezarlık ve şehitlik ziyaretleri ile ilişkilendirilmesinin tarih bilincinin oluşumuna ve öğrencilerin akademik başarısına etkisini tespit etmektir. Araştırma 2012-2013 öğretim yılında Manisa İli Akhisar İlçesi’nin Misak-ı Milli Ali Şefik Orta Okulu’nda gerçekleştirilmiştir. Araştırma iki sınıf deney, iki sınıfta kontrol grubu olmak üzere toplam 93 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde ve sonrasında her iki gruba 32 maddeden oluşan tutum ölçeği ve akademik başarı testi uygulanmıştır. Dersler araştırmacı tarafından deney grubunda mezar taşları ve şehitlik fotoğrafları ile ilişkilendirilerek, kontrol grubunda ise geleneksel yöntemlerle işlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS 20.0 istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), iki faktörlü Anova ve Kovaryans Analizleri kullanılmış, anlamlılık düzeyi p< 0.5 olarak alınmıştır. Mezarlık ve şehitliklerle ilişkilendirilerek öğretim yapılan deney grubu ile geleneksel öğretim yapılan kontrol grubunun akademik başarı puanları karşılaştırıldığında deney grubunun lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Mezarlık ve şehitliklerle öğretim yapılan deney grubu ile geleneksel öğretim yapılan kontrol grubunun tutum puanları karşılaştırıldığında son test puanlarında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi kazanımları incelendiğinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler ve bunlara ilişkin değerler ile araştırmanın örtüştüğüne ulaşılmıştır. İlgili kazanım, beceriler dikkate alındığında öğrencilere kazandırılmak istenen değerler; Türk büyüklerine saygı ve duyarlılık olarak tanımlanmıştır. Gezi sonrası bu değerlerin büyük kısmının öğrenciler tarafından ifade edilmiş olması mezarlıkların ve şehitliklerin Sosyal Bilgiler dersinde kullanılmasının uygun olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA
 • Ata, B. (2002). Müzelerle ve Tarihi Mekanlarla Tarih Öğretimi: Tarih Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi, 2. Basım, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çay, A. (1983). Anadolu’da Türk Damgası Koç Heykel-Mezar Taşları ve Türkler’de Koç-Koyun Meselesi. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
 • Çelebi, C. (2006). Yapılandırmacılık Yaklaşımına Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Erişi ve Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Demirel, Ö. (1993). Genel Öğretim Yöntemleri, 4. Basım, Ankara: Usem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2000). Planlamadan Uygulamaya Öğretme Sanatı, 2. Basım, Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (2002). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, 3. Basım, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., Başbay, A., Uyangör N., Bıyıklı, C. (2001). Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenme Sürecine ve Öğrenme Tutumlarına Etkisi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Bolu.
 • Dilek, D.(2002). Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi, Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Doğanay, A. (2002). “Sosyal Bilgiler Öğretimi”, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Öztürk, C., Dilek, D. (Ed). 4. Basım, Ankara: PegemA Yayıncılık, s. 16-46.
 • Dönmez, C. (2003). “Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler”, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Şahin, C. (Ed). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, s.32-41.
 • Erdem, M. (2007), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Tekniğine İlişkin Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gözütok, F. D. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Hooper-Greenhill, E. (2000). Müze ve Galeri Eğitimi, (çev. Evren, M. ve Kapçı, E.). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 14. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kocaoluk, M. Ş. (2003), İlköğretimde Temel Mevzuat ve Yönetmelikler, İstanbul: Kocaoluk Yayınevi.
 • Köstüklü, N. (1998). Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, 2. Basım, Konya: Kuzucular Ofset.
 • Kulu, M. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mezarlıkların ve Şehitliklerin Kullanılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Küçükahmet, Leyla, (2005), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, 7. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mazman, F. (2007). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Gezi-Gözlem Metodunun Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma (Tokat Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, GaziOsmanPaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2004). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu Taslak Basım, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Nas, R. (2003). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Özay, E. (2003), Ortaöğretim Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Gezi-Gözlem Metodunun Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi ve Diğer Öğretim Metotlarıyla Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özdemir, M. (1998), Hayat Bilgisi Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Özkümüş, T. (2010). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Derse Yönelik Tutumlarının Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Paykoç, F. (1991), Tarih Öğretimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Saban, A. (2000), Öğrenme Öğretme Süreci, Teori ve Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sungu, İ. Ata, B. (2002). “Tarih Öğretimi Hakkında”, Milli Eğitim Dergisi, s.153-154.
 • İnternet Kaynakları:
 • http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html (Erişim Tarihi: 02.01. 2013)
 • http://ttkb.meb.gov.tr/yeniçalışmalar/muze/muze.htm (Erişim Tarihi: 29.03.2013)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ÇETİN>


Celal METİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çetin, M. & Metin, C. (2013). MEZARLIK VE ŞEHİTLİK ZİYARETLERİNİN TARİH BİLGİSİ VE BİLİNCİNİN OLUŞUMUNDA VE ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISINDAKİ ETKİSİ . Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi , 1 (1) , 44-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajeli/issue/1520/18700

Bu Dergide Yayınlanan İçerikler Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0) Tarafından Lisanslanmıştır.