Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 35 - 71 2017-02-16

Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course
Türkçe Dersinde Teknolojik Otantik Ortamın Kullanılmasına Dair Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

Ş. Dilek BELET BOYACI [1] , Mediha GÜNER [2]


The purpose of this study was to determine the views of students and teachers about the use of technological authentic environment designed for the development of language skills in Turkish Language Course. In the study, which was carried out with the qualitative research method, the criterion sampling method, one of purposeful sampling methods, was used. A total of 20 elementary school 4th grade students in the city of Eskişehir in Turkey participated in the study in the Fall Term of the academic year of 2014-2015. In line with the research purposes, a technological authentic environment (blog) was prepared for the development of language skills in the course of Turkish Language. The blog was used in Turkish Language lessons for 10 weeks. Following this, the views of the students and teachers about this technological authentic environment were determined with the forms prepared. For the analysis of the research data, descriptive analysis technique was applied. The results revealed that the elementary school students enjoyed carrying out activities via a blog which combined the lessons and the Internet and that they were happy to know everybody could see these activities. The elementary school students also reported that they did not like the long reading texts found in the blog; that they were expected to deal with difficult texts; that they sometimes did not have the chance to access the Internet; and that the Internet was slow. In addition, what they found was boring was reading long texts, writing too much and being constantly connected to the Internet. Moreover, the students stated that thanks to the blog, they began to read faster, developed their reading comprehension skills and started to enjoy reading and that they were more attentive and eager in writing. In relation to listening, the students said they became more careful and enthusiastic listeners and started to understand what they listened to. As for speaking, it was seen that there were students who did not hesitate to speak in class. Lastly, the students put forward such suggestions as adding different categories and the chat option into the blog, playing games via the blog and making the blog accessible to a lot more people. 

Bu araştırmanın amacı Türkçe dersinde dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak tasarlanan teknolojik otantik ortamın kullanımı hakkında öğrenci ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi benimsenerek gerçekleştirilen bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmaya, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde Eskişehir il merkezinde yer alan bir ilkokula devam eden 4. sınıfta öğrenim gören 20 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda Türkçe dersinde dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak teknolojik otantik ortam (blog) hazırlanmıştır. Hazırlanan blog 10 hafta boyunca Türkçe derslerinde işe koşulmuştur. Sonrasında hazırlanan teknolojik otantik ortama ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri hazırlanan formlar ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ilkokul öğrencilerinin internet ve dersin bir arada olması ile blog aracılığıyla etkinlikler yapmaktan ve bu etkinliklerin herkes tarafından görülmesinden hoşlandıklarını ifade ettikleri görülmektedir. İlkokul öğrencileri blogdaki okuma metinlerinin uzun olmasından hoşlanmadıklarını ifade etmişler; zorlandıkları konuları uzun metinleri okumak, sıra gelmediği için kimi zamanlarda internete girememek, internetin yavaş olması ve ara ara kesilmesi olarak dile getirmişlerdir. Sıkıldıkları konuların ise uzun metinleri okumak, fazla yazı yazmak ve sürekli internette olmak olduğu görülmektedir. Blog aracılığıyla ders işlemeyle öğrenciler daha iyi ve hızlı okuduklarını, okuduğunu anlamalarının geliştiğini, okumayı daha fazla sevdiklerini ayrıca daha özenli, güzel, isteyerek ve severek yazdıklarını ifade etmişlerdir. Dinleme ile ilgili öğrenciler dikkatli ve isteyerek dinlediklerini, dinlediklerini anladıklarını ifade etmişlerdir. Konuşma ile ilgili ise sınıfta çekinmeden konuştuklarını ifade eden öğrenciler olduğu görülmektedir. Öğrenciler bloga sohbet seçeneğinin ve farklı kategorilerin eklenmesi, blogda oyun oynanabilmesi, blogun daha fazla kişiye ulaştırılması şeklinde önerilerde bulunmuşlardır. 

 • Acarlar, F., Ege, P. & Turan, F. (2002). Türk çocuklarında üst dil becerilerinin gelişimi ve okuma ile ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 17(50), 63-73.
 • Acat, M.B. (1996). Okuma güçlükleri ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişki düzeyi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Adıgüzel, A. (2010). The status of instructional technology in the primary schools and classroom teachers’ level of using these technologies, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1–17.
 • Adıgüzel, A. ve Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(1), 265-286.
 • Alkan, Z. N. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım hataları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
 • Arslan, A. (2009). Bilgisayar destekli Türkçe öğretiminin öğrencilerin Türkçe dersi tutumlarına etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 665-677.
 • Balcı, S. (2013). Türkçe dersinde “Tablet pc pilot uygulaması”yla öğretim gören öğrencilerin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek çalışması. Turkish Studies, 8(1), 855-870.
 • Bay, E. (2008). Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı program uygulamalarının etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Büyükikiz, K. K. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin söz dizimi ve anlatım bozuklukları üzerine bir araştırma. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları, 3(4), 167-178.
 • Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi. Ş. Calp (Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Can, Y. (2009). Afyonkarahisar ili Merkez Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Caseley, P.M. (2004). Towards an authentic pedagogy: An investigation of authentic learnin instruction in a middle school. Unpublished Master Thesis. WA: Pacific Lutheran University.
 • Cumming, J., Kimber, K., & Wyatt-Smith, C. (2012). Enacting policy, curriculum and teacher conceptualizations of multimodal literacy and English in assessment and accountability. English in Australia, 47(1), 9-18.
 • Demir, N., (2007). Okul öncesi öğrencilerine renk kavramının kazandırılmasında bilgisayar destekli ve geleneksel öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Dillon, A. (1992). Reading from paper versus screens: A critical review of the empirical literature. Ergonomics, 35(10), 1297-1326.
 • Güleryüz, H. (1999). Okuduğunu anlama ile sözcük bilgisi arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Güneş, F. (2010). Öğrencilerde ekran okuma ve ekranik düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 1-20.
 • Güngören, Ö. C. ve Horzum M.B (2014). Otantik çoklu ortam. M. Bektaş ve M.B. Horzum (Ed.). Otantik öğrenme içinde (s.55-83). Ankara: Pegem Akademi
 • Hançer, A.H. ve Yalçın, N., (2007). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin bilgisayara yönelik tutuma etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 1(2), 549-560.
 • Hücüptan, M.L., (2006). Bilgisayar destekli öğretimin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Jewitt, C., Moss, G., & Cardini, A. (2007). Pace, interactivity and multimodality in teacher design of texts for interactive white boards in the secondary school classroom. Learning, Media and Technology, 32, 303–317.
 • Kabakçı, I., Fırat, M., İzmirli, S. ve Kuzu, E.B. (2010). Öğretimin değerlendirilmesinde çoklu ortam kullanımına eleştirel bir bakış. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 115-126.
 • Koçoğlu, Z. (2009). Yabancı dil olarak İngilizce yazma dersinde blogların kullanımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 311-327.
 • Koçyiğit, S. (2011). Otantik görev odaklı yapılandırmacı yaklaşımın öğretmen adaylarının başarılarına, derse karşı tutumlarına ve problem çözme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Tüzel, S. (2010). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. 12.12.2014 tarihinde http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2010GUZ/kurudayolu_mehmet-tzel_sait_283-298.pdf adresinden erişildi.
 • Maden, S. (2012). Ekran okuma türleri ve Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(3), 1-16.
 • Maynard, T. & Lowe, K. (1999). Boys and writing in the primary school. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 27(2), 4-9.
 • McKenna, J., Avery, R., & Schuchardt, J. (2000). Technology strategies for enhancing learning. 10.01.2015 tarihinde http://consumerinterests.org/files/public/technology.PDF adresinden erişildi.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publication.
 • Miller, S. M., & Borowicz, S. (2006). Why multimodal literacies? Designing digital bridges to 21st century teaching and learning. NY: Suny Press.
 • O’Brien, D. G., & Bauer, E. B. (2005). New literacies and the institution of old learning. Reading Research Quarterly, 40(1), 120-131.
 • Özbay, M. (2000). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri-alan araştırması. Ankara: Bizim Büro Basım Evi.
 • Özkan, Y. ve Bada, E. (2012). Procedure of an ELT course enhanced by blogging. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 47-55.
 • Patton, M.Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. CA: Sage Publications.
 • Richardson, W. (2006). Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. California: Corwin Press.
 • Rule, A. C. (2006). Editorial: The components of authentic learning. Journal of Authentic Learning, 3 (1), 1-10.
 • Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sidekli, S. (2005). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerilerini geliştirme (eylem araştırması). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Sidekli, S. (2010). Eylem araştırması: İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama güçlüklerinin giderilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 27, 563-580.
 • Sidekli, S. ve Coşkun, İ. (2008). İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma hataları ile konuşma hataları arasındaki benzerlikler ve anlamaya etkisi. http://bys.trakya.edu.tr/file/download/54214566/ adresinden 10.01.205 tarihinde erişilmiştir.
 • Siegel, M. (2006). Rereading the signs: Multimodal transformations in the field of literacy education. Language Arts, 84 (1), 65-77.
 • Smolin, L. &. Lawless, A. (2003). Becoming literate in the technological age: New responsibilities and tools for teachers. The Reading Teacher, 56, 570-577.
 • Şenel, H. C., Seferoğlu, S. (2009). Eğitimde ağ günlüğü uygulamaları: ilköğretim bilişim teknolojileri dersinden örnekler. 15.10.2015 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/IETC2009_Senel-Seferoglu_Ag-Gunlugu.pdf adresinden erişildi.
 • Töremen, Ö. (2008). Erzurum merkez ilçe ilköğretim okullarındaki 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerine araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Tüzel, S. (2013). Çok katmanlı okuryazarlık öğretimine ilişkin Türkçe öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(2), 133-151.
 • Volman, M. J. Van Schendel, B. M. & Jongsman, M. J. (2006). Handwriting difficulties in primary school children: A search for underlying mechanisms. The American Journal of Occupational Therapy, 60(4), 451-460.
 • Wehlage, G. G., Newman, F. M. and Secada, W. G. (1996). Standards for Authentic achievement and pedagogy. F. M. Newman (Ed.). In Authentic achievement: Restructuring schools for intellectual quality (s. 21-48). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Yaşar, Ş. ve M. Gültekin.(2007). Sosyal bilgiler öğretiminde araç-gereç kullanımı. C. Öztürk (Ed). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yenice, N., (2003). Bilgisayar destekli Fen Bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen ve bilgisayar tutumlarına etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(4), 79-85.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. Sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Yılmaz, M. (2007). Technology education in elementary teacher training. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155–167.
 • Yönez, H. (2012). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim 8. sınıf Türkçe dersinde öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına ve temel dil becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ş. Dilek BELET BOYACI
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mediha GÜNER
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Şubat 2017
Kabul Tarihi : 26 Ocak 2017
Yayımlanma Tarihi : 16 Şubat 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ajesi292584, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {35 - 71}, doi = {10.18039/ajesi.292584}, title = {Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course}, key = {cite}, author = {Belet Boyacı, Ş. Dilek and Güner, Mediha} }
APA Belet Boyacı, Ş , Güner, M . (2017). Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 7 (1) , 35-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/27726/292584
MLA Belet Boyacı, Ş , Güner, M . "Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 (2017 ): 35-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/27726/292584>
Chicago Belet Boyacı, Ş , Güner, M . "Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course". Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 (2017 ): 35-71
RIS TY - JOUR T1 - Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course AU - Ş. Dilek Belet Boyacı , Mediha Güner Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 71 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course %A Ş. Dilek Belet Boyacı , Mediha Güner %T Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course %D 2017 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Belet Boyacı, Ş. Dilek , Güner, Mediha . "Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course". Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 / 1 (Şubat 2017): 35-71 .
AMA Belet Boyacı Ş , Güner M . Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course. AJESI. 2017; 7(1): 35-71.
Vancouver Belet Boyacı Ş , Güner M . Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2017; 7(1): 35-71.
IEEE Ş. Belet Boyacı ve M. Güner , "Views of Students and Teachers About Use of Technological Authentic Environment in Turkish Language Course", Anadolu Journal of Educational Sciences International, c. 7, sayı. 1, ss. 35-71, Şub. 2017, doi:10.18039/ajesi.292584