Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 63 - 87 2021-01-05

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi
Investigation of Science Curriculum Learning Outcomes in Terms of 21st Century Skills

Jale KALEMKUŞ [1]


Hızlı küreselleşme ile birlikte günümüz bireylerinin sahip olması gereken beceriler de değişmektedir. Çağımızdaki bu beceriler 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanır. Bu araştırmada 2018 yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (FBDÖP) üçüncü ve dördüncü sınıflar kapsamında olan kazanımların 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, nitel araştırma yöntemi olan doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verilerini üçüncü ve dördüncü sınıflar kapsamında belirlenen kazanımlar oluşturmaktadır. FBDÖP üçüncü sınıf kapsamında 36, dördüncü sınıf kapsamında 43 olmak üzere toplam 79 kazanım incelenmiştir. Araştırma verileri betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde hata olasılığını azaltmak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırma sonucunda öğretim programında 21. yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme ve problem çözme ağırlıklı olmak üzere yaratıcılık ve yenilik, iletişim, girişimcilik ve özyönetim becerilerinin ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Öğretim programında iş birliği, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, esneklik ve uyum, sosyal ve kültürlerarası beceriler, verimlilik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk becerilerinin ise öne çıkan becerilerin gerisinde kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca 21. yüzyıl becerilerinden olan ve günümüz bilgi toplumunda bireylerin ihtiyaç duyduğu becerilerden olan bilgi iletişim ve teknoloji okuryazarlığı becerisine yönelik herhangi bir kazanım bulunmamaktadır. Dolayısı ile öğretim programında yer alan kazanımların bu beceri gruplarına dengeli dağılmadığı belirlenmiştir. Öğretim programları hazırlanırken 21. yüzyıl becerilerinin dikkate alınarak dengeli bir dağılımın olabildiğince sağlanması önerilebilir.
With the rapid globalization, the skills that today's individuals should have are changing. These modern skills are defined as 21st century skills. In this study, it is aimed to examine the learning outcomes in the third and fourth grades of 2018 Science Curriculum (FBDÖP) in terms of 21st century skills defined by P21 (2019a), which is generally accepted in the literature. For this purpose, document analysis, which is one of the qualitative research methods, was used. The data of the research constitute the learning outcomes of the third and fourth grades. A total of 79 learning outcomes, including 36 learning outcomes for the third grade and 43 learning outcomes for fourth grade, have been studied. The research data were analyzed using descriptive analysis. In order to reduce the possibility of errors in the analysis of research data, experts were consulted. As a result of the research, it was determined that the most frequently used skills in the curriculum are critical thinking and problem solving. This is followed by communication, creativity and innovation, initiative and self-direction skills. Also, collaboration, information literacy, media literacy, flexibility and adaptability, social and cross-cultural skills, productivity and accountability, leadership and responsibility skills are less involved in the curriculum. However, there is no learning outcome in the curriculum for information communications and technology literacy skills. Based on this, it is determined that the learning outcomes in the curriculum are not distributed equally to these skill groups. While preparing the curriculum, considering the 21st century skills, it can be suggested to provide a balanced distribution as much as possible.
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılış, Z. ve Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 160-175. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/334041007_1.%20makale.pdf adresinden 15.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Atlı, K. (2019). Biyoloji dersi öğretim programının 21. Yüzyıl becerilerinden yaratıcılık becerisi açısından değerlendirilmesi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(1), 85-104. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/749530 adresinden 17.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Aufderheide, P. (1993). Media Literacy: A report of the national leadership conference on media literacy. Washington, DC: Aspen Institute.
 • Bal, M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 49-64. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBek9UUTBOQT09/turkce-dersinin-21-yuzyil-becerileri-acisindan-incelenmesi adresinden 18.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Bektaş, M., Sellum, F. S. ve Polat, D. (2019). An Examination of 2018 Life Study Lesson Curriculum in Terms of 21st Century Learning and Innovation Skills. Sakarya University Journal of Education, 9 (1), 129-147. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/713068 adresinden 20.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Belet Boyacı, Ş.D. ve Güner Özer, M. (2019). Öğrenmenin geleceği: 21. yüzyıl becerileri perspektifiyle Türkçe dersi öğretim programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 708-738. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/736526 adresinden 18.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21.yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (4), 3112-3134. http://www.itobiad.com/en/download/article-file/614964 adresinden 16.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Çoban, Ö., Bozkurt, S., ve Kan,A. (2019). Eğitim yöneticisi 21. yy. becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1059-1071. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/709204 adresinden 16.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Çolak, M. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerilerine yönelik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbpqSrUSr5ta5IAfqWj29rTXliiVWZ4v7KKXzQGvLRY2- adresinden 16.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Deveci, İ., Konuş, F. Z. ve Aydız, M. (2018). 2018 yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kazanımlarının yaşam becerileri açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2), 765-797. https://app.trdizin.gov.tr/dokuman-goruntule?ext=pdf&path=K5jSLNJWV5nacDteEltqP3K21tyzBTifKbIB9FF9E0A5w9u1eoF5cVaPHXL75TNfdDHANKXo1G_DUeioI5EuzJTngM0eSKJD9S_lwNR-QNF0q9LwTEuzGJWlIpW5cddM adresinden 18.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Eryılmaz S. ve Uluyol, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (2), 209-229. http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/77533 adresinden 17.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Hamarat, E. (2019). 21. yüzyıl Becerileri Odağında Türkiye’nin Eğitim Politikaları. İstanbul: Seta Analiz.
 • Ηobbs, R. (2001). Media literacy skills: Interpreting tragedy. Social Education, 65(7), 406-411. https://mediaeducationlab.com/sites/mediaeducationlab.com/files/ML_Skills_Interpreting_Tragedy.pdf adresinden 10.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • International Society for Technology Education-ISTE (2016). ISTE Standards for Students. https://www.iste.org/standards adresinden 19.02.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Kayhan, E., Altun, S. ve Gürol, M. (2019). Sekizinci sınıf Türkçe öğretim programı (2018)’nın 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 20-35. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/904668 adresinden 18.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Soysal, T. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/898902 adresinden 01.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2011). MEB 21. yüzyıl öğrenci profili. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD (2005). The definition and selection of key competencies: Executive summary. https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf adresinden 18.02.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Partnership for 21st Century Skills P21 (2019a) Framework for 21st century learning. https://www.battelleforkids.org/networks/p21 adresinden 19.02.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Partnership for 21st Century Learning P21 (2019b). Framework for 21st century learning definitions. http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf adresinden 23.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Som, S. ve Aşkım Kurt, A. (2012). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(1), 104-119. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869380.pdf adresinden 28.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Tekerek, B., Karakaya, F., Tekerek, M. (2018). An investigation on undergraduate programs of teacher training regarding 21th century skills: example of elementary mathematics and science. Ankara University, Faculty of Educational Sciences,
 • The North Central Regional Educational Laboratory –NCREL (2003). enGauge 21st century skills: For 21st century learners. https://www.cwasd.k12.wi.us/highschl/newsfile1062_1.pdf adresinden 18.02.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Trilling, B., and Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. John Wiley & Sons.
 • Tural, A. ve Duman, B. (2019). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın iletişim becerisi açısından incelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulan bildiri, Muğla.
 • Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201. https://app.trdizin.gov.tr/dokuman-goruntule?ext=pdf&path=iszyC6h_XyiCkvthyLGCVbzGp8lwn4WE_anEYPXN1L3gugi5IJn-kAifZamB-QUxfVRdrGvY07XIOj0O0uB9Ww6HNMo57PbAGtYuzqZUVWU= adresinden 17.11.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Genişletilmiş Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wrahatnolo, T., Munoto (2018). 21st centuries skill implication on educational system. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 296 (1), 1-7. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/296/1/012036/pdf adresinden 05.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7791-9910
Yazar: Jale KALEMKUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 1 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { ajesi800552, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {63 - 87}, doi = {10.18039/ajesi.800552}, title = {Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kalemkuş, Jale} }
APA Kalemkuş, J . (2021). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11 (1) , 63-87 . DOI: 10.18039/ajesi.800552
MLA Kalemkuş, J . "Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 63-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi/issue/59148/800552>
Chicago Kalemkuş, J . "Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (2021 ): 63-87
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi AU - Jale Kalemkuş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18039/ajesi.800552 DO - 10.18039/ajesi.800552 T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 87 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - doi: 10.18039/ajesi.800552 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.800552 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi %A Jale Kalemkuş %T Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi %D 2021 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.800552 %U 10.18039/ajesi.800552
ISNAD Kalemkuş, Jale . "Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 / 1 (Ocak 2021): 63-87 . https://doi.org/10.18039/ajesi.800552
AMA Kalemkuş J . Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi. AJESI. 2021; 11(1): 63-87.
Vancouver Kalemkuş J . Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2021; 11(1): 63-87.
IEEE J. Kalemkuş , "Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi", Anadolu Journal of Educational Sciences International, c. 11, sayı. 1, ss. 63-87, Oca. 2021, doi:10.18039/ajesi.800552