Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 79 - 92, 15.07.2017

Öz

Çankırı (Ilgaz-Hızardere)  Karaçam (Pinus nigra Arnold var. pallasiana) ve Sarıçam (P. sylvestris L.) orman alanında Ips sexdentatus (Börner)  (Coleoptera: Curculionidae) salgınında iklim ve toprak yapısının etkilerini incelenmesi amacıyla ele alınan bu çalışma, 2011 ve 2012 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada, sözü edilen alanda 1518, 1522, 1502, 1500, 1522 ve 1649 m yükseltilere yerleştirilen I.sexdentatus’un türe özgü feromonu ile İskandinav tip tuzaklar kullanılmıştır. Feromon tuzaklarda 2011 yılında yükselti sırasıyla; 1426, 1480, 2289, 2775, 1326 ve 1603 adet olmak üzere toplam 10879 adet; 2012 yılında yine aynı sırayla 1078, 2239, 1077, 1600, 1006 ve 1346 adet olmak üzere toplam 8346 adet; iki yılda ise 19225 adet I.sexdentatus ergini yakalanmıştır. Çalışma alanından alınan toprak örnekleri laboratuarda analiz edilerek toprak özellikleri böcek yoğunluğu arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Elde edilen bulgulara göre; çalışma alanında I.sexdentatus’un iki uçuş periyodunun bulunduğu saptanmıştır. Bunlardan birincisi; bir önceki yıldan gelen kışlayan döle, ikincisi ise bu döl ile yeni nesil erginlerinin karışık halde bulunduğu döl olduğu tespit edilmiştir. Zararlı uçuşlarının, 2011 yılında hava sıcaklığının ortalama 17,6°C ulaştığında (01 Haziran), 2012 yılında ise ort. 25,4°C’ye ulaştığında (13 Haziran) başladığı tespit edilmiştir. Yoğun uçuşlar ise 2011 yılında (Temmuz sonu-Ağustos başında) hava sıcaklığının 28,6-23,6°C arasında olduğu iki haftalık sürede; 2012 yılında ise (Ağustos ayı başlarında) hava sıcaklığının 19,2-22,7°C arasında olduğu periyotta gerçekleşmiştir. I.sexdentatus uçuşları 2011 yılında 20,1°C, 2012 yılında ise 18,3°C’den itibaren durmuştur. Çalışma alanına 5 ay (Nisan-Ağustos) süreyle düşen toplam yağış miktarı bakımından karşılaştırıldığında; 2011 yılında Nisan-Ağustos aylarında düşen yağış miktarının (326,7 mm), 2012 yılında aynı periyotta düşen yağış miktarından (102,4 mm) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışma alanının toprak nem oranı düşük (%3,2-11.75) olduğu kadar, tutulan suyun hızla buharlaştığı (ince yapılı, siltli olduğu) analiz sonucu anlaşılmıştır. Aynı zamanda, çalışma alanının toprakları genellikle fakir ve çok fakir özellikler göstermiştir. Bu durumun, kuraklığa neden olarak böcek salgınının tetiklenmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akkuzu, E., Güzel, H., 2015. Edge Effects of Pinus nigra Forests on Abundance and Body Length of Ips sexdentatus. Izvorni znanstveni članci 9-10, 447-453.
 • Anonymous, 2003. L’actualité phytosanitaire en forêt en 2003: bilan de fin de saison de végétation , in: Information Santé des Forêts, Min. Agri. Alim. Pêche Aff. Rur., Paris. In.
 • Anonymous, 2009. Global review of forest pest and diseases. A thematic study prepared in the framework of the Global Forest Resources Assessment 2005 00153 Rome, Italy, 245 p. Viale delle Terme di Caracalla.
 • Belrose, V., Nageleisen, L.M., Renaud, J.P., 2004. Les conséquences de la canicule et de la sécheresse sur la santé des forêts : bilan à la fin de l’année 2003. La santé des forêts (France) en 2003. In.
 • Bentz, B.J., Régniére, J., Fettig, C.J., Matthew Hanse, E., Hayes, J.L., Hicke, J.A., Kelsey, R.G., Negron, J.F., Seybold, S.J., 2010. Climate Change and Bark Beetles of the Western United States and Canada: Direct and Indirect Effects. . BioScience 60, 602-613.
 • Christiansen, E., Bakke, A., 1997. Integrating cultural tactics into the management of bark beetle and reforestation pests In: Grégoire, J.C., Liebhold, A.M., Stephen, F.M., Day, K.R., Salom, S.M. (Eds.), General Technical Report. USDA Forest Service, pp. 163-171.
 • Dobbertin, M., Wermelinger, B., Bigler, C., Bürgi, M., Carron, M., Forster, B., Gimmi, U., Rigling, A., 2007. Linking Increasing Drought Stress to Scots Pine Mortality and Bark Beetle Infestations. TheScientificWordJournal 7, 231-239.
 • Hanks, L.M., Paine, T.D., Millar, J.G., Campbell, C.D., Schuch, U.K., 1999. Water relations of host trees and resistance to the phloem-boring beetle Phoracantha semipunctata F. (Coleoptera: Cerambycidae). Oecologia 119, 400-407.
 • Kelsey, R., Joseph, G., 2001. Attraction of Scolytus Unispinosus Bark Beetle to Ethanol in Waterstressed Douglas-fir Branches. Forest Ecology and Management 144, 229-238.
 • Kondur, Y., Göl, C., 2016. Effects of the Global Climate Change on Resin Production in Forest Trees and Harmful Insect Outbreaks. In, International Forestry Symposium (IFS 2016) Kastamonu/TURKEY, pp. 911-915.
 • Lieutier, F., 2002. Mechanisms of Resistance in Conifers and Bark Beetle Attack Strategies. In: Wagner, M.R., Clancy, K.M., Lieutier, F., Paine, T.D. (Eds.), Mechanisms and Deployment of Resistance in Trees to Insects. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 31-77.
 • Lieutier, F., 2004. Host Resistance to Bark Beetles and its Variations. In: Lieutier, F., Day, K.R., Battisti, A., Grégoire, J.C., Evans, H.F. (Eds.), Bark and Wood Boring Insects in Living Trees in Europe, a Synthesis. Kluwer Academics Publishers, Dordrecht.
 • McNee, W.R., Wood, D.L., Storer, A.J., 2000. Pre-Emergence Feding in Bark Beetles (Coleoptera: Scolytidae). Population Ecology 29, 495-501.
 • Mezei, P., Grodzki, W., Blazenec, M., Skvarenina, J., Brandysova, V., Jakus, R., 2014. Host and site factors affecting tree mortality caused by the spruce bark beetle (Ips typographus) in mountainous conditions. Forest Ecology and Management 331, 196-207.
 • Nageleisen, L.M., 2004a. Les insectes sous-corticaux des résineux en 2002: diminution inattendue des dommages dus aux scolytes. Min.Agri. Alim. Pêche Aff. Rur. (DGFAR), Paris. In.
 • Nageleisen, L.M., 2004b. Recrudescence des insectes sous-corticaux à la suite des extrêmes climatiques de 2003, in: Bilan de lasanté des forêts en 2003, Min. Agri. Alim. Pêche Aff. Rur., Paris.
 • Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., İmal, B., Şimşek, M., 2010. Küresel iklim değişikliği dikkate alınarak kurak ve yarıkurak alanların ağaçlandırılması ve zararlı böceklerle mücadelesine yönelik öneriler (Çankırı ili örneği). In, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, pp. 827-838.
 • Özcan, G.E., 2017. Assesment of Ips sexdentatus population considering the capture in pheromone traps and their damages under non-epidemic conditions. Šumarski list 141, 47-55.
 • Özcan, G.E., Eroğlu, M., Akıncı, H.A., 2011. Use of pheromone-baited traps for monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in oriental spruce stands. African Journal of Biotechnology 10, 16351-16360.
 • Rossi, J.P., Samalens, J.C., Guyon, D., van Halder, I., Jactel, H., Menassieu, P., Piou, D., 2009. Multiscale spatial variation of the bark beetle Ips sexdentatus damage in a pine plantation forest (Landes de Gascogne, Southwestern France). Forest Ecology and Management 257, 1551-1557.
 • Rouault, G., Candau, J.N., Lieutier, F., Nageleisen, L.S., Martin, J.C., Warzée, N., 2006. Effects of Drought and Heat on Forest Insect Population in Relation to the 2003 Drought in Western Europe. Ann. For. Sci. 63, 613-624.
 • Sarıkaya, O., Yıldırım, S., 2011. Isparta-Aksu Yöresi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) Türleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 13, 38-50.
 • Seedre, M., 2005. Ips sexdentatus in Montesquiu Castle Park Scots Pine stands; Overview and Management Recommendations. In: Jürgens, J. (Ed.). Master of European Forestry Erasmus Mundus, Barcelona, Spain p. 14.
 • Semerci, A., Çelik, O., Şanlı, B., Şahin, Ö., Eczacıbaşı, B., Argun, N., 2006. İç Anadolu Bölgesinde Son Beş Yılda İncelenen Bazı Ağaç Kurumalarının Nedenlerinin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri. In, Türkiye'de Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, 7-10 Kasım 2006 Ürgün, Nevşehir, pp. 52-53.
 • Şimşek, Z., Kondur, Y., 2017. Çankırı Sarıçam Ormanlarında Diprion pini L. (Hymenoptera: Diprionidae)’nin Feromon Tuzakları Yardımıyla Popülasyon Seyrinin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17, 194-208.
 • Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M., 2006. Küresel İklim Değişikliğinin Zararlı Böcekler Üzerine Olası Etkileri. In, IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Çankırı, pp. 87-125.
 • Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M., 2010a. Küresel İklim Değişikliğinin Kabuk Böcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3, 149-157.
 • Şimşek, Z., Öner, N., 2003. Ilgaz (Derbent ve Doruk)’da Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) Meşcerelerinin Silvikültürel Özellikleri ile Saptanan Kabukböcekleri ve Mücadele Yöntemleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A, 49-60.
 • Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, M., 2010b. Kuraklığın Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri ve Gelecekte Alınması Gereken Önlemler. In, Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, Çorum, Türkiye, pp. 514-521.
 • Ünal, S., Yaman, M., Tosun, O., Aydın, Ç., 2009. Occurence of Gregarina typographi (Apicomplexa, Gregarinidae) and Metschnikowia typograhi (Ascomyta, Metschnikowiaceae) in Ips sexdetatus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Populations in Kastamonu (Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 8, 2687-2691.
 • Vilhar, U., 2016. Comparison of drought stress indices in beech forests: a modelling study. iForest Biogeosciences and Forestry 9, 635-642.
 • Williams, D.W., Liebhold, A.M., 2002. Climate change and the outbreak ranges of two North American bark beetles. Agricultural and Forest Entomology 4, 87-99.

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 79 - 92, 15.07.2017

Öz

Kaynakça

 • Akkuzu, E., Güzel, H., 2015. Edge Effects of Pinus nigra Forests on Abundance and Body Length of Ips sexdentatus. Izvorni znanstveni članci 9-10, 447-453.
 • Anonymous, 2003. L’actualité phytosanitaire en forêt en 2003: bilan de fin de saison de végétation , in: Information Santé des Forêts, Min. Agri. Alim. Pêche Aff. Rur., Paris. In.
 • Anonymous, 2009. Global review of forest pest and diseases. A thematic study prepared in the framework of the Global Forest Resources Assessment 2005 00153 Rome, Italy, 245 p. Viale delle Terme di Caracalla.
 • Belrose, V., Nageleisen, L.M., Renaud, J.P., 2004. Les conséquences de la canicule et de la sécheresse sur la santé des forêts : bilan à la fin de l’année 2003. La santé des forêts (France) en 2003. In.
 • Bentz, B.J., Régniére, J., Fettig, C.J., Matthew Hanse, E., Hayes, J.L., Hicke, J.A., Kelsey, R.G., Negron, J.F., Seybold, S.J., 2010. Climate Change and Bark Beetles of the Western United States and Canada: Direct and Indirect Effects. . BioScience 60, 602-613.
 • Christiansen, E., Bakke, A., 1997. Integrating cultural tactics into the management of bark beetle and reforestation pests In: Grégoire, J.C., Liebhold, A.M., Stephen, F.M., Day, K.R., Salom, S.M. (Eds.), General Technical Report. USDA Forest Service, pp. 163-171.
 • Dobbertin, M., Wermelinger, B., Bigler, C., Bürgi, M., Carron, M., Forster, B., Gimmi, U., Rigling, A., 2007. Linking Increasing Drought Stress to Scots Pine Mortality and Bark Beetle Infestations. TheScientificWordJournal 7, 231-239.
 • Hanks, L.M., Paine, T.D., Millar, J.G., Campbell, C.D., Schuch, U.K., 1999. Water relations of host trees and resistance to the phloem-boring beetle Phoracantha semipunctata F. (Coleoptera: Cerambycidae). Oecologia 119, 400-407.
 • Kelsey, R., Joseph, G., 2001. Attraction of Scolytus Unispinosus Bark Beetle to Ethanol in Waterstressed Douglas-fir Branches. Forest Ecology and Management 144, 229-238.
 • Kondur, Y., Göl, C., 2016. Effects of the Global Climate Change on Resin Production in Forest Trees and Harmful Insect Outbreaks. In, International Forestry Symposium (IFS 2016) Kastamonu/TURKEY, pp. 911-915.
 • Lieutier, F., 2002. Mechanisms of Resistance in Conifers and Bark Beetle Attack Strategies. In: Wagner, M.R., Clancy, K.M., Lieutier, F., Paine, T.D. (Eds.), Mechanisms and Deployment of Resistance in Trees to Insects. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 31-77.
 • Lieutier, F., 2004. Host Resistance to Bark Beetles and its Variations. In: Lieutier, F., Day, K.R., Battisti, A., Grégoire, J.C., Evans, H.F. (Eds.), Bark and Wood Boring Insects in Living Trees in Europe, a Synthesis. Kluwer Academics Publishers, Dordrecht.
 • McNee, W.R., Wood, D.L., Storer, A.J., 2000. Pre-Emergence Feding in Bark Beetles (Coleoptera: Scolytidae). Population Ecology 29, 495-501.
 • Mezei, P., Grodzki, W., Blazenec, M., Skvarenina, J., Brandysova, V., Jakus, R., 2014. Host and site factors affecting tree mortality caused by the spruce bark beetle (Ips typographus) in mountainous conditions. Forest Ecology and Management 331, 196-207.
 • Nageleisen, L.M., 2004a. Les insectes sous-corticaux des résineux en 2002: diminution inattendue des dommages dus aux scolytes. Min.Agri. Alim. Pêche Aff. Rur. (DGFAR), Paris. In.
 • Nageleisen, L.M., 2004b. Recrudescence des insectes sous-corticaux à la suite des extrêmes climatiques de 2003, in: Bilan de lasanté des forêts en 2003, Min. Agri. Alim. Pêche Aff. Rur., Paris.
 • Öner, N., Şimşek, Z., Kondur, Y., İmal, B., Şimşek, M., 2010. Küresel iklim değişikliği dikkate alınarak kurak ve yarıkurak alanların ağaçlandırılması ve zararlı böceklerle mücadelesine yönelik öneriler (Çankırı ili örneği). In, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, pp. 827-838.
 • Özcan, G.E., 2017. Assesment of Ips sexdentatus population considering the capture in pheromone traps and their damages under non-epidemic conditions. Šumarski list 141, 47-55.
 • Özcan, G.E., Eroğlu, M., Akıncı, H.A., 2011. Use of pheromone-baited traps for monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in oriental spruce stands. African Journal of Biotechnology 10, 16351-16360.
 • Rossi, J.P., Samalens, J.C., Guyon, D., van Halder, I., Jactel, H., Menassieu, P., Piou, D., 2009. Multiscale spatial variation of the bark beetle Ips sexdentatus damage in a pine plantation forest (Landes de Gascogne, Southwestern France). Forest Ecology and Management 257, 1551-1557.
 • Rouault, G., Candau, J.N., Lieutier, F., Nageleisen, L.S., Martin, J.C., Warzée, N., 2006. Effects of Drought and Heat on Forest Insect Population in Relation to the 2003 Drought in Western Europe. Ann. For. Sci. 63, 613-624.
 • Sarıkaya, O., Yıldırım, S., 2011. Isparta-Aksu Yöresi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) Türleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 13, 38-50.
 • Seedre, M., 2005. Ips sexdentatus in Montesquiu Castle Park Scots Pine stands; Overview and Management Recommendations. In: Jürgens, J. (Ed.). Master of European Forestry Erasmus Mundus, Barcelona, Spain p. 14.
 • Semerci, A., Çelik, O., Şanlı, B., Şahin, Ö., Eczacıbaşı, B., Argun, N., 2006. İç Anadolu Bölgesinde Son Beş Yılda İncelenen Bazı Ağaç Kurumalarının Nedenlerinin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri. In, Türkiye'de Yarıkurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, 7-10 Kasım 2006 Ürgün, Nevşehir, pp. 52-53.
 • Şimşek, Z., Kondur, Y., 2017. Çankırı Sarıçam Ormanlarında Diprion pini L. (Hymenoptera: Diprionidae)’nin Feromon Tuzakları Yardımıyla Popülasyon Seyrinin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17, 194-208.
 • Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M., 2006. Küresel İklim Değişikliğinin Zararlı Böcekler Üzerine Olası Etkileri. In, IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, Çankırı, pp. 87-125.
 • Şimşek, Z., Kondur, Y., Şimşek, M., 2010a. Küresel İklim Değişikliğinin Kabuk Böcekleri Üzerinde Beklenen Etkileri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3, 149-157.
 • Şimşek, Z., Öner, N., 2003. Ilgaz (Derbent ve Doruk)’da Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana Mattf.) Meşcerelerinin Silvikültürel Özellikleri ile Saptanan Kabukböcekleri ve Mücadele Yöntemleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A, 49-60.
 • Şimşek, Z., Öner, N., Kondur, Y., Şimşek, M., 2010b. Kuraklığın Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri ve Gelecekte Alınması Gereken Önlemler. In, Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, Çorum, Türkiye, pp. 514-521.
 • Ünal, S., Yaman, M., Tosun, O., Aydın, Ç., 2009. Occurence of Gregarina typographi (Apicomplexa, Gregarinidae) and Metschnikowia typograhi (Ascomyta, Metschnikowiaceae) in Ips sexdetatus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Populations in Kastamonu (Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 8, 2687-2691.
 • Vilhar, U., 2016. Comparison of drought stress indices in beech forests: a modelling study. iForest Biogeosciences and Forestry 9, 635-642.
 • Williams, D.W., Liebhold, A.M., 2002. Climate change and the outbreak ranges of two North American bark beetles. Agricultural and Forest Entomology 4, 87-99.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ziya ŞİMŞEK>

0000-0002-4401-491X
Türkiye


Nuri ÖNER>

0000-0001-8973-4163
Türkiye


Yalçın KONDUR>

0000-0002-6923-7060
Türkiye


Murat ÇALIŞGAN Bu kişi benim

Türkiye


Muhammet BUÇAN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2017
Gönderilme Tarihi 7 Temmuz 2017
Kabul Tarihi 31 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ajfr327217, journal = {Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-856X}, eissn = {2564-7660}, address = {}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, number = {1}, pages = {79 - 92}, title = {Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri}, key = {cite}, author = {Şimşek, Ziya and Öner, Nuri and Kondur, Yalçın and Çalışgan, Murat and Buçan, Muhammet} }
APA Şimşek, Z. , Öner, N. , Kondur, Y. , Çalışgan, M. & Buçan, M. (2017). Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 79-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajfr/issue/31139/327217
MLA Şimşek, Z. , Öner, N. , Kondur, Y. , Çalışgan, M. , Buçan, M. "Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri" . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 79-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajfr/issue/31139/327217>
Chicago Şimşek, Z. , Öner, N. , Kondur, Y. , Çalışgan, M. , Buçan, M. "Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 79-92
RIS TY - JOUR T1 - Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri AU - ZiyaŞimşek, NuriÖner, YalçınKondur, MuratÇalışgan, MuhammetBuçan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 92 VL - 3 IS - 1 SN - 1309-856X-2564-7660 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri %A Ziya Şimşek , Nuri Öner , Yalçın Kondur , Murat Çalışgan , Muhammet Buçan %T Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri %D 2017 %J Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi %P 1309-856X-2564-7660 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Şimşek, Ziya , Öner, Nuri , Kondur, Yalçın , Çalışgan, Murat , Buçan, Muhammet . "Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (Temmuz 2017): 79-92 .
AMA Şimşek Z. , Öner N. , Kondur Y. , Çalışgan M. , Buçan M. Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri. AOAD. 2017; 3(1): 79-92.
Vancouver Şimşek Z. , Öner N. , Kondur Y. , Çalışgan M. , Buçan M. Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(1): 79-92.
IEEE Z. Şimşek , N. Öner , Y. Kondur , M. Çalışgan ve M. Buçan , "Çankırı (Ilgaz-Hızardere) Karaçam ve Sarıçam Orman Alanında Oniki Dişli Çam Kabukböceği [Ips sexdentatus (Börner) (Coleoptera: Curculionidae)] Salgınında İklim ve Toprak Yapısının Etkileri", Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 79-92, Tem. 2017