Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2, 136 - 145, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Acatay, A. (1961). Kavaklarda özçürüklüğü hakkında bazı tesbitler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 43–48. https://doi.org/10.17099/JFFIU.40979 Anonim, 2015Altun, L., 1995. Maçka(Trabzon) Orman İşletmesi Ormanüstü Serisinde Orman Yetişme Ortamı Birimlerinin ayrılması ve Haritalanması Üzerine Araştırmalar, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.Anşin, R., 1979. Trabzon Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Meşcerelerinde Floristik Araştırmalar, Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Trabzon.Çepel, N., 1966. Orman Yetişme Muhiti Tanıtımının Pratik Esasları ve Orman Yetişme Muhiti Haritacılığı, Kutulmuş Matbaası, İstanbul.Çepel, N., Dündar, M. ve Günel A., 1977. Türkiye’nin Önemli Yetişme Bölgelerinde Saf Sarıçam Ormanlarının Gelişimi ile Bazı Edafik ve Fizyografik Etmenler Arasındaki İlişkiler, TÜBİTAK Yayın No. 354, Ankara. Çepel, N., 1985. Toprak Fiziği, İ.Ü. Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 3313, Orman Fak. Yayın No: 374, İstanbul.Çepel, N., 1993. Toprak-Su-Bitki İlişkileri, İ.Ü. Yayınları, Yayın No: 3794, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: 5, İstanbul.Çepel, N., 1995. Orman Ekolojisi, İ. Ü. Yayınları, Üniversite Yayın No: 3886, Sosyal B.M.Y.O.Yayın No: 433, İstanbul.Çepel, N., 1996. Toprak İlimi Ders Kitabı, İ.Ü. Yayınları,Üniversite Yayın No: 3945, Orman Fakültesi Yayın No: 438, İstanbul.Davis, P. H., 1965. Flora of Turkey and the East Aegean Island, I., Aldine Publishing Co., Edinburgh.Eler, Ü., 2001. Orman Amenajmanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:17, Isparta.Eler, Ü., 2006. Orman Hasılat Bilgisi Ders Notları, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:66, Isparta.Eraslan, İ., 1982. Orman Amenajmanı, İ.Ü. Yayın No: 3010, Orm. Fak. Yayın No: 318, İstanbul.Erinç, S., 1984. Klimatoloji Metodları, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No: 2, İstanbul.Erkan, N., 1995. Kızılçamda Meşcere Gelişmesinin Simülasyonu, Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Gülçur, F., 1974. Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Analiz Metotları, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 201, İstanbul.Gülen, İ. ve Bayraktaroğlu, H., 1978. Ekonomi Ders Kitabı, İ.Ü. Yayın No: 2320, Orman Fakültesi Yayın No: 225, İstanbul.Irmak, A., 1970. Orman Ekolojisi, İ.Ü. Orman Fak. Yayın No: 149, İstanbul.Kalay, H.Z., 1986. Doğu Karadeniz Bölgesi Orman Ekosistemlerinde Humus Morfolojisi, Sınıflandırılması ve Orman Toprakları Bakımından Önemi, K.T.Ü. Orman Fak. Dergisi, Sayı: 1, Trabzon.Kalay, H.Z., 1989. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Mıntıkasındaki Saf Doğu Ladini (Dorukağaç) (Picea orientalis L.) Büklerinin Gelişim ile Bazı Toprak Özelliklerinin ve Fizyografik Etmenlerin Arasındaki İlişkilerin Denel Olarak Araştırılması, Doçentlik Tezi, Trabzon.Kalıpsız, A., 1998. Orman Hasılat Bilgisi, İ. Ü. Yayın No: 4060, Orman Fak. Yayın No: 448, İstanbul.Kantarcı, M.D., 1972. Belgrad Ormanında Toprakların Oluşum ve Gelişimleri Üzerinde Etkili Olan Faktörler, Genetik Toprak Sistematiğindeki Yerleri, İ.Ü. Orman Fak. Dergisi Seri:A,1, İstanbul.Kantarcı, M.D., 1980. Belgrad Ormanı Toprak Tipleri ve Orman Yetişme Ortamı Birimlerinin Haritalanması Esasları Üzerine Araştırmalar, İ.Ü. Yayın No: 2636, Orm. Fak.Yayın No: 275, İstanbul.Kantarcı, M.D., 1983. Türkiye’de Arazi Yetenek Sınıfları ile Bazı Arazi Kullanımının Bölgesel Durumu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3153, Orman Fak. Yayın No: 350, İstanbul.Kantarcı, M.D., 2000. Toprak İlmi, İ.Ü. Yayın No: 4261, Orman Fak. Yayın No: 462, İstanbul.Karaöz, M.Ö., 1989. Toprakların Su Ekonomisine İlişkin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Laboratuvarda Belirlenmesi Yöntemleri, İ.Ü. Orman Fak. Dergisi, Seri: B, 39, 2, İstanbul.Kayacık, H., 1980. Orman ve Park Ağaçların Özel Sistematiği Gymnospermae (Açık Tohumlular) I. Cilt, İ.Ü. Yayın No: 2642, Orman Fak. Yayın No: 281, İstanbul.OGM, 2015. Türkiye 2012 Orman Varlığı, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No.: 85 Envanter Serisi No.: 12. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.

Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği)

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2, 136 - 145, 31.12.2019

Öz

Batı Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Sinop ilindeki saf Doğu Kayınının (Fagus orientalis Lipsky.) yetişme ortamı özellikleri bakımından önemli alanlardandır. Bu nedenle yayılış gösterdiği yükselti – iklim kuşakları (0-800 m ve 800-1200 m), potansiyel kullanım özellikleri ve yaşa bağlı olarak gövdede meydana gelen olumsuzluklar ile bu araştırma, Sinop ili sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ülkemiz ormanlarının % 9’unu, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarının ise % 23,2’sini kaplayan asli ağaç türlerimizden olan saf doğu kayını meşcerelerinde ekolojik tabanlı mutlak idare sürelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma materyalini, topoğrafik haritalar (1/25.000 ölçekli), meşcere tipleri haritaları (1/25.000 ölçekli), iklim verileri, Sinop yöresindeki Doğu Kayını ekosistemlerinde kesilen 196 adet ağaçtan gövde analizi için alınan tekerlekler, her bir örnek alandaki ağaçlarda yapılan çap, üst boy ve yaş ölçüm değerleri ile orman altı bitki örtüsünü belirlemek için yapılan vejetasyon alımları oluşturmaktadır. Ayrıca örnek alanların konumu ve diğer ekolojik özellikleri ile örnek alanlarda bulunan bitki türleri de belirlenmiştir. Araştırma bölgesinin jeoloji haritası MTA’dan, topoğrafik haritalar ile amenajman planı meşcere tipleri haritası Sinop Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Araştırma alanındaki ormanlar ile ilgili mutlak idare süreleri ve özçürüklüğü başlama yaşları belirlenmiştir. Sinop orman işletme müdürlüğü 0-800 m basamağındaki alanlar için ortalama mutlak idare süresi 87 ve ortalama özçürüklüğü başlama yaşı 60 olarak, 800-1000 m basamağındaki alanlar için ortalama mutlak idare süresi 90 ve ortalama özçürüklüğü başlama yaşı 87 olarak bulunmuştur. Yapılan gövde analizleri ile mevcut yada yeni kurulacak ormanların mutlak idare süreleri hakkında bilgi verilebilecek ve orman işletme müdürlükleri piyasa ihtiyaçlarına dikkate alarak kesim yaşını kendileri belirleyebilecektir. Doğal yayılış alanları dışında (800 m nin altındaki meşcereler) kalan doğu kayını ormanlarının verimlilik değerlerinin düşük olduğu, mutlak idare sürelerinin kısa olduğu ve özçürüklüğü başlama yaşının daha küçük yaşlarda başladığı sonuçlarına varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda bu meşcerelerde doğu kayını ile başka tür ağaçlarla karışım yapılabilir, eğimin çok yüksek olduğu yerlerde koruma ormanı olarak saklanabilir veya yerleşim yerlerine yakın olanlar rekreasyon amaçlı olarak işletilebilir. Araştırma alanındaki meşcereler için idare süresi olarak patolojik idare süresi yani özçürüklüğünün başladığı yaş alınmalıdır. 

Kaynakça

  • Acatay, A. (1961). Kavaklarda özçürüklüğü hakkında bazı tesbitler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 43–48. https://doi.org/10.17099/JFFIU.40979 Anonim, 2015Altun, L., 1995. Maçka(Trabzon) Orman İşletmesi Ormanüstü Serisinde Orman Yetişme Ortamı Birimlerinin ayrılması ve Haritalanması Üzerine Araştırmalar, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.Anşin, R., 1979. Trabzon Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Meşcerelerinde Floristik Araştırmalar, Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Trabzon.Çepel, N., 1966. Orman Yetişme Muhiti Tanıtımının Pratik Esasları ve Orman Yetişme Muhiti Haritacılığı, Kutulmuş Matbaası, İstanbul.Çepel, N., Dündar, M. ve Günel A., 1977. Türkiye’nin Önemli Yetişme Bölgelerinde Saf Sarıçam Ormanlarının Gelişimi ile Bazı Edafik ve Fizyografik Etmenler Arasındaki İlişkiler, TÜBİTAK Yayın No. 354, Ankara. Çepel, N., 1985. Toprak Fiziği, İ.Ü. Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 3313, Orman Fak. Yayın No: 374, İstanbul.Çepel, N., 1993. Toprak-Su-Bitki İlişkileri, İ.Ü. Yayınları, Yayın No: 3794, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: 5, İstanbul.Çepel, N., 1995. Orman Ekolojisi, İ. Ü. Yayınları, Üniversite Yayın No: 3886, Sosyal B.M.Y.O.Yayın No: 433, İstanbul.Çepel, N., 1996. Toprak İlimi Ders Kitabı, İ.Ü. Yayınları,Üniversite Yayın No: 3945, Orman Fakültesi Yayın No: 438, İstanbul.Davis, P. H., 1965. Flora of Turkey and the East Aegean Island, I., Aldine Publishing Co., Edinburgh.Eler, Ü., 2001. Orman Amenajmanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:17, Isparta.Eler, Ü., 2006. Orman Hasılat Bilgisi Ders Notları, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:66, Isparta.Eraslan, İ., 1982. Orman Amenajmanı, İ.Ü. Yayın No: 3010, Orm. Fak. Yayın No: 318, İstanbul.Erinç, S., 1984. Klimatoloji Metodları, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No: 2, İstanbul.Erkan, N., 1995. Kızılçamda Meşcere Gelişmesinin Simülasyonu, Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Gülçur, F., 1974. Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Analiz Metotları, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 201, İstanbul.Gülen, İ. ve Bayraktaroğlu, H., 1978. Ekonomi Ders Kitabı, İ.Ü. Yayın No: 2320, Orman Fakültesi Yayın No: 225, İstanbul.Irmak, A., 1970. Orman Ekolojisi, İ.Ü. Orman Fak. Yayın No: 149, İstanbul.Kalay, H.Z., 1986. Doğu Karadeniz Bölgesi Orman Ekosistemlerinde Humus Morfolojisi, Sınıflandırılması ve Orman Toprakları Bakımından Önemi, K.T.Ü. Orman Fak. Dergisi, Sayı: 1, Trabzon.Kalay, H.Z., 1989. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Mıntıkasındaki Saf Doğu Ladini (Dorukağaç) (Picea orientalis L.) Büklerinin Gelişim ile Bazı Toprak Özelliklerinin ve Fizyografik Etmenlerin Arasındaki İlişkilerin Denel Olarak Araştırılması, Doçentlik Tezi, Trabzon.Kalıpsız, A., 1998. Orman Hasılat Bilgisi, İ. Ü. Yayın No: 4060, Orman Fak. Yayın No: 448, İstanbul.Kantarcı, M.D., 1972. Belgrad Ormanında Toprakların Oluşum ve Gelişimleri Üzerinde Etkili Olan Faktörler, Genetik Toprak Sistematiğindeki Yerleri, İ.Ü. Orman Fak. Dergisi Seri:A,1, İstanbul.Kantarcı, M.D., 1980. Belgrad Ormanı Toprak Tipleri ve Orman Yetişme Ortamı Birimlerinin Haritalanması Esasları Üzerine Araştırmalar, İ.Ü. Yayın No: 2636, Orm. Fak.Yayın No: 275, İstanbul.Kantarcı, M.D., 1983. Türkiye’de Arazi Yetenek Sınıfları ile Bazı Arazi Kullanımının Bölgesel Durumu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3153, Orman Fak. Yayın No: 350, İstanbul.Kantarcı, M.D., 2000. Toprak İlmi, İ.Ü. Yayın No: 4261, Orman Fak. Yayın No: 462, İstanbul.Karaöz, M.Ö., 1989. Toprakların Su Ekonomisine İlişkin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Laboratuvarda Belirlenmesi Yöntemleri, İ.Ü. Orman Fak. Dergisi, Seri: B, 39, 2, İstanbul.Kayacık, H., 1980. Orman ve Park Ağaçların Özel Sistematiği Gymnospermae (Açık Tohumlular) I. Cilt, İ.Ü. Yayın No: 2642, Orman Fak. Yayın No: 281, İstanbul.OGM, 2015. Türkiye 2012 Orman Varlığı, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No.: 85 Envanter Serisi No.: 12. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Engin GÜVENDİ> (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU, ORMANCILIK BÖLÜMÜ, ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR.
0000-0003-0211-0660
Türkiye


Nuray KAHYAOĞLU Bu kişi benim
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU, ORMANCILIK BÖLÜMÜ, ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR.
0000-0003-0682-9058
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2019
Kabul Tarihi 19 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ajfr646738, journal = {Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-856X}, eissn = {2564-7660}, address = {}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, number = {2}, pages = {136 - 145}, title = {Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği)}, key = {cite}, author = {Güvendi, Engin and Kahyaoğlu, Nuray} }
APA Güvendi, E. & Kahyaoğlu, N. (2019). Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği) . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 136-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajfr/issue/52053/646738
MLA Güvendi, E. , Kahyaoğlu, N. "Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği)" . Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 136-145 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajfr/issue/52053/646738>
Chicago Güvendi, E. , Kahyaoğlu, N. "Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği)". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 136-145
RIS TY - JOUR T1 - Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği) AU - EnginGüvendi, NurayKahyaoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 145 VL - 5 IS - 2 SN - 1309-856X-2564-7660 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği) %A Engin Güvendi , Nuray Kahyaoğlu %T Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği) %D 2019 %J Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi %P 1309-856X-2564-7660 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Güvendi, Engin , Kahyaoğlu, Nuray . "Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği)". Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 136-145 .
AMA Güvendi E. , Kahyaoğlu N. Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği). AOAD. 2019; 5(2): 136-145.
Vancouver Güvendi E. , Kahyaoğlu N. Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği). Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(2): 136-145.
IEEE E. Güvendi ve N. Kahyaoğlu , "Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı İdare Sürelerinin Belirlenmesi (Sinop Örneği)", Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 136-145, Ara. 2019